Lokale politiek moet dicht bij de inwoners staan, daarvoor is het in het leven geroepen. Dicht bij de mensen betekent voor Progressief 96, dat je inwoners in je gesprek betrekt en verantwoording aflegt waarom je het besluit neemt wat je neemt. Niet alleen achteraf maar zeker ook in de aanloop naar je besluit. Dat is voor Progressief 96 de betekenis van Transparant en Zorgvuldig.
In Haaren wordt door het college en de meerderheid van de gemeenteraad ook veel geroepen over Transparantie en zorgvuldigheid. Helaas lijken zij een andere betekenis aan deze woorden te geven.
Wat betreft Transparantie en Zorgvuldigheid:
Steeds meer wordt er bij de gemeenteraad van Haaren in kleine, besloten groepjes vergaderd. Wat dan vervolgens naar buiten komt zijn conclusies, maar de oordeelsvorming krijg je niet mee. Hierdoor kan je ook niet beoordelen of de besluiten op legitieme gronden tot stand zijn gekomen. En dit niet-openbaar vergaderen is er in de gemeente Haaren al een paar jaar aan het insluipen. Een paar recente voorbeelden: in het overleg van de fractievoorzitters waar eigenlijk alleen bepaald wordt wat er op de agenda van de raadsvergadering komt, wordt steeds geprobeerd om andere zaken ook maar meteen af te tikken. Let wel: deze bijeenkomst is besloten, het komt dan niet meer in de openbare raadsvergadering aan de orde. Over het dossier Haarendael is de afgelopen jaren niets openbaar besproken. Veel inwoners voelen zich bij dit onderwerp betrokken en zij hebben recht op alle relevantie informatie vinden wij. Helaas lijken de andere raadsfracties en het college hier anders over te denken. Progressief 96 heeft al vanaf het begin aangegeven dat dit niet acceptabel is en heeft dan ook niet aan deze overleggen deelgenomen. Maar het gaat verder…
In de perikelen rondom de opsplitsing van de gemeente Haaren gaat de door het college en de meerderheid van de raad ingezette weg van niet-openbaar zaken bespreken voort. Was er voorheen nog een klankbordgroep van inwoners, nu niet meer (kwam niet goed uit denken wij.) Het proces dat nu gevolgd wordt zou transparant zijn, dat is wat de meerderheid van de raad in hun motie en ook in hun brief naar de Provincie roept. Maar juist hier zijn de afgelopen tijd de nodige misstappen begaan. Waar Progressief 96 voorstander is van een open en eerlijke discussie, gaan de andere partijen die discussie steeds opnieuw uit de weg. En zijn zelfs boos als wij zaken wel openbaar willen bespreken.
Wat vervolgens gebeurt:
1. Er wordt geroepen dat er geen tijd is voor een openbare vergadering. Voor bespreking van het Plan van Aanpak voor de Toekomst Haaren maar ook bij vragen vanuit de provincie. Dit is ook waarom Haaren steeds op de laatst mogelijke dag gereageerd heeft op vragen vanuit de Provincie, in tegenstelling tot de buurgemeenten die wel tijd vrijmaakten om openbaar te overleggen. Blijkbaar is het verschil tussen geen tijd hebben en geen zin hebben niet bij de andere fracties doorgedrongen. En zien ze geen verschil tussen niet willen en niet kunnen.
2. Ze zeggen dat zaken besproken zijn (bv Plan van aanpak toekomst Haaren). Het probleem bij het gebruik van dit woord -bespreken- is dat het twee dingen kan betekenen:
a. Ik noem iets
b. Ik wissel gedachten uit over iets.
Wij, Progressief 96 houden ons aan de tweede betekenis: gedachten uitwisselen. Maar de rest van de raad en het college bedoelt: we hebben het genoemd en dus is het besproken. Tja dan wordt het wel heel makkelijk: dan is eigenlijk alles al wel een keer besproken en zijn ze klaar.
3. Vergaderingen vinden plaats achter gesloten deuren en in een kleine afvaardiging van de raad. Wel zo makkelijk, kan je daarbuiten ook niet aangesproken worden op wat je zegt en vindt. Het is niet te controleren. Je houdt zo ook inmenging van de inwoners ver buiten de deur. Probleem opgelost!
4. Er wordt gezegd dat sommige zaken niet in de raad besloten hoeven te worden want “ze” weten toch al wat de meerderheid van de raadsleden wil…
Dit laatste argument, ‘we’ hebben de meerderheid is eigenlijk nog wel het meest gebezigde en helaas ook het meest gevaarlijke van de gang van zaken in de gemeenteraad van Haaren. Zo verlaat je namelijk de democratie en glij je richting dictatuur: een kleine groep beslist, minderheidsstandpunten worden niet meegenomen, verantwoording wordt niet afgelegd, je bent niet controleerbaar en als iemand daar iets van vindt word je boos.
Een nieuw dieptepunt was dat onlangs stukken aan de raadsagenda zijn toegevoegd na afloop van de raadsvergadering, en er door het college in diverse media gedaan werd alsof de stukken behandeld waren (zie punt 3. Betekenis van Besproken). Toegeven dat het niet handig was, en de stukken eraf laten halen is niet in ze opgekomen. Dat riekt naar geschiedvervalsing, omdat het op die manier lijkt dat er punten in het openbaar zijn besproken (gedachten uitgewisseld en besluit over genomen), terwijl daar geen sprake van is geweest. En erger: er wordt ook vrolijk naar stukken en de datum van de vergadering verwezen, zelfs naar besluiten van het college die nergens terug te vinden zijn in besluitenlijsten.
In april 2016 is besloten tot opsplitsing op termijn. In die vergadering is door Progressief 96 gevraagd of ze echt kiezen voor opsplitsing en echt achter de rapporten staan en de inbreng van de inwoners, of dat ze deze formulering slechts gebruiken om later de zaak af te kunnen blazen. “Nee, hoe durfden we dat te veronderstellen!” In maart 2017,een klein jaar later, wilden 4 van de 5 fracties opeens opnieuw bekijken of opsplitsing wel noodzakelijk is?! Zorgvuldigheid is hier niet te vinden.
Er wordt vaak gesproken over vertrouwen. Er is weinig vertrouwen in politici, maar het lijkt er op dat een groot deel van de Haarense politici ook weinig vertrouwen heeft in de eigen inwoners laat staan in zichzelf. U – als inwoner – verdient beter! Wij zullen ons ervoor blijven inzetten alle relevante informatie in belangrijke kwesties boven water te krijgen en u als inwoner zo volledig mogelijk te informeren.
Progressief 96

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *