GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN & KINDERDAGVERBLIJVEN GEMEENTE HAAREN

In 2006 heeft de gemeente Haaren i.s.m. de scholen de kwaliteitsmeter Primair Onderwijs (KMPO) uitgevoerd waarin ouders zijn gevraagd hun mening te geven over het lokaal onderwijsbeleid (LOB) in de gemeente Haaren. N.a.v. deze analyse en Wet kinderopvang die op 1 januari 2005 in werking is getreden, heeft de gemeente aangegeven meer inzicht te willen hebben in het gebruik en de redenen van het wel/niet gebruikmaken van de peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf. Eind september 2007 zijn vragenlijsten verzonden naar ouders van 0-2 jarigen, ouders van 2-4 jarigen en ouders met kinderen in beide leeftijdsgroepen. De onderzoeksresultaten zijn weergegeven in de rapportage ‘gebruik voorschoolse voorzieningen gemeente Haaren’. Deze rapportage kunt u vinden op onze website www.haaren.nl (bij ‘laatste nieuws’). Hieronder vindt u een beknopte weergave.

In het dagelijkse taalgebruik worden de begrippen peuterspeelzaal en kinderdagverblijf vaak door elkaar gebruikt. Uit de oudervragenlijst kan worden geconcludeerd dat de ouders uit de gemeente Haaren goed tot zeer goed op de hoogte zijn van de verschillen tussen peuterspeelzaal en kinderdagverblijf. Dit geldt in wat mindere mate voor ouders met alleen kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 2 jaar.

Veel ouders maken gebruik van meerdere mogelijkheden voor dagopvang. Bijna 2/3 deel van de ouders geeft aan gebruik te maken van de peuterspeelzaal, 40% van een kinderdagverblijf, 44% maakt (ook/alleen) één of meer keren per week gebruik van familie of vrienden.
Het bezoek aan het kinderdagverblijf is meestal 1 of 2 dagen per week en aan de peuterspeelzaal 1 dag of 2 dagdelen per week. Naast deze opvangmogelijkheden neemt de dagopvang door familie, vrienden, oppas aan huis, gastouder en zelf zorgen voor het kind een belangrijke plaats in.

Van de ouders van 0-2 jarigen geeft 74% aan van plan te zijn hun kind naar de peuterspeelzaal te brengen als het 2 jaar wordt.

De reden om een kind naar de peuterspeelzaal te brengen is dat de peuterspeelzaal door het merendeel van de respondenten (ruim 90%) gezien wordt als een voorziening om kinderen voor te bereiden op de latere basisschool.
Redenen om het kind niet naar de peuterspeelzaal te brengen is dat ouders al dagopvang geregeld hebben, het bezoek aan de peuterspeelzaal moeilijk te combineren is met de reguliere opvang van het kind en de beperkte openingstijden van de peuterspeelzaal.

Het al dan niet combineren van arbeid en zorg is vaak bepalend voor de keuze tussen een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal. Alleen ouders die arbeid en zorg combineren, komen volgens de Wet Kinderopvang in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag. Kinderopvangcentra zijn private instellingen die op een markt functioneren. Dat volgt uit het systeem van vraagfinanciering van de Wet Kinderopvang die op 1 januari 2005 in werking is getreden
Bij peuterspeelzaalwerk is sprake van gemeentelijk beleid; iedere gemeente in Nederland gaat naar eigen inzicht om met het peuterspeelzaalwerk. Ouderbijdragen en kwaliteitseisen verschillen daardoor per gemeente.

Recent onderzoek wijst uit dat landelijk gezien gemiddeld 62% van de peuters de peuterspeelzaal bezoekt. In de gemeente Haaren maakt 64% van de respondenten (met kinderen tussen de 2 en 4 jaar) gebruik van de voorziening peuterspeelzaal (voor 2 dagdelen per week).

  Kinderopvang Peuterspeelzaalwerk
Doelgroep
 0 tot 4 jaar
 2.(2,5) tot 4 jaar

Openingstijden
 gemiddeld 10 uur per dag
 3-4 uur voor 2 tot 3 dagdelen
Publiek/privaat
 privaat met overheidsfinanciering
 merendeels publiek

Financiering
 ouders, overheid, werkgevers
 gemeentelijke subsidie en ouderbijdragen
wettelijk kader
 Wet Kinderopvang
 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)


GEMEENTE WIL STARTEN MET SUBSIDIEREGELING VOOR LANDSCHAPVERBETERING

Op basis van de provinciale regeling ‘Stimuleringskader groene en blauwe diensten’, hebben gemeenten in samenwerking met het waterschap de mogelijkheid om subsidie te verstrekken aan particuliere grondeigenaren voor landschapsverbeteringen zoals het aanplanten van een elzensingel, het aanleggen van een poel of een bloemrijke rand langs een akker.

Wij willen graag alle geïnteresseerde grondeigenaren in het buitengebied uitnodigen voor een startbijeenkomst. De genoemde bijeenkomst vormt het startsein voor het opstellen van een gebiedsprogramma waarmee de gemeenten Oisterwijk, Tilburg, Haaren, Heusden, Vught en het Waterschap De Dommel deze subsidie willen gaan verstrekken. Dit doen wij graag met inspraak van boeren en natuurliefhebbers.

Als geïnteresseerde grondeigenaar bent u van harte welkom bij de startbijeenkomst op 10 april aanstaande van 9.00-12.00 uur in hotel De Druiventros aan de Bosscheweg 11 in Berkel-Enschot. Ook de wethouders van de gemeenten zullen aanwezig zijn.

Mocht u nog meer informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Lidia Verduijn van de gemeente Haaren tel. 0411-62 73 30


EEN TEEK? PAK ‘M BEET!

Een teek kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Er zijn eenvoudige maatregelen om dat te voorkomen. In de periode van maart tot en met oktober lopen de meeste mensen een tekenbeet op, maar teken komen het hele jaar voor.

Teken komen in heel Nederland voor. Ze leven in struikgewas en hoog gras en zien eruit als spinnetjes. Als een teek langer dan 24 uur op de huid zit, bestaat de kans dat hij de ziekte van Lyme veroorzaakt. Zonder behandeling kan deze ziekte chronische klachten veroorzaken aan hart, zenuwstelsel, gewrichten en huid. De GGD adviseert om na een uitstapje in de natuur altijd uzelf -en eventueel een ander- even op teken te controleren. En vindt u een teek, dan kunt u die eenvoudig zelf verwijderen. Doe dit binnen 24 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de GGD Hart voor Brabant, via tel. 073-6404074. Of kijk op de website: www.ggdhvb.nl


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- van belang zijn

 10 april: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering
Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.
 15 april: Inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente.
 19 april: Open Dag Brabantse Platteland
diverse bedrijven in het buitengebied van de gemeente Haaren houden open dag. Voor meer informatie zie
www.brabant.nl/excursiesplatteland
 24 april: Themabijeenkomst van de raad met de jongeren uit de gemeente Haaren
 28 juni: Veteranendag in de gemeente Haaren

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *