BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL (BVL)
VOOR DE HASSELBRAAM EN ST. WILLIBRORDUSSCHOOL

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel.
Het BVL biedt scholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie voor verkeerseducatie gericht op jongeren van 4-18 jaar.

Door deelname aan het Brabants VerkeersveiligheidsLabel dragen scholen bij aan een stukje veiliger Brabant voor jeugdige verkeersdeelnemers. Scholen staan er bij het BVL-project niet alleen voor. Het BVL-team, andere BVL-scholen, gemeente, politie, VVN en vele andere particuliere organisaties zorgen voor efficiënte ondersteuning.

Dagelijks begeven zich alleen al in Noord-Brabant tienduizenden jongeren op weg naar school; per fiets, te voet, per brommer of met het openbaar vervoer. Helaas niet zonder gevaar. Dagelijks staan in de krant berichten over ongevallen met jongeren te lezen. Riskant verkeersgedrag in combinatie met een gebrek aan kennis en ervaring is de belangrijkste oorzaak van deze ongevallen. Daaraan moet iets gebeuren, dat is duidelijk. BVL geeft verkeerseducatie op Brabantse scholen een permanente plaats. Inmiddels staan 750 scholen ingeschreven en er zijn inmiddels 404 labels uitgereikt

Om in aanmerking te komen voor het Label moet de school aan kunnen tonen dat er actief en structureel aandacht wordt besteed aan verkeersonderwijs. De school moet daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoen. De school kan zich via het aanmeldformulier aanmelden en ontvangt vervolgens een zelfevaluatieformulier waarmee de school de beginsituatie schetst. Er komt vervolgens een adviseur van BVL langs waarmee alles doorgesproken wordt. De school bepaalt zelf binnen welke termijn de veranderingen doorgevoerd worden en dus ook wanneer zij het label willen behalen.
 
De school stelt een contactpersoon aan die de verschillende projecten en activiteiten coördineert. Op het moment dat alle afgesproken activiteiten uitgevoerd zijn, wordt gemeld dat zij in aanmerking komen voor het BVL-label. De BVL-adviseur bezoekt de school voor een beoordelingsgesprek. Bij voldoende punten en sterren wordt het label aan de school uitgereikt.

Sinds 24 juni 1998 is basisschool De klim-op in het bezit van het Label en sinds dinsdag 26 juni 2007 de Dr. Landmanschool. Het derde Brabants Verkeersveiligheidslabel in de gemeente Haaren is vorige week vrijdag 7 maart jl. uitgereikt aan openbare school De Hasselbraam en het vierde Brabants Verkeersveiligheidslabel wordt 27 maart a.s. uitgereikt aan de st. Willibrordusschool.

Wethouder Carine Blom

INL0OPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

In haar beleidsprogramma 2006-2010 geeft het College van B&W aan dat zij streeft naar een goed luisterende gemeente. De bestuurders willen veel praten met de inwoners en luisteren naar wat er leeft. Dat willen zij o.a. bereiken door het instellen van inloopspreekuren in de dorpen.
Om u op een laagdrempelige manier de gelegenheid te geven iets te bespreken met de burgemeester of een wethouder, zijn we in februari hiermee begonnen. Iedere derde dinsdag van de maand van 17.00 – 18.00 uur worden de spreekuren gehouden in de dorpshuizen in alle dorpen. Bedoeling van het college van B&W is om vooral te luisteren naar wat er speelt en leeft en betrokkenen indien nodig met anderen in de gemeentelijke organisatie in contact te brengen. De onderwerpen tijdens de spreekuren kunnen divers zijn. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

Burgemeester en wethouders zullen rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig zal zijn om inwoners te woord te staan. Zo lang er nog geen nieuwe wethouder benoemd is voor Wil van Nistelrooij, zal een afdelingshoofd aanwezig zijn.

Het schema van de inloopspreekuren is elke derde dinsdag van de maand:
– 18 maart 2008
  Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Brenninkmeijer
  Esch, De Es: nieuw te benoemen wethouder en/of afdelingshoofd
  Haaren, den Domp: wethouder Blom
  Helvoirt, Gastenbosch: burgemeester Ronnes
– 15 april 2008
  Biezenmortel, De Vorselaer: nieuw te benoemen wethouder en/of afdelingshoofd
  Esch, De Es, wethouder Blom
  Haaren, den Domp: burgemeester Ronnes
  Helvoirt, Gastenbosch: wethouder Brenninkmeijer
– 20 mei 2008
  Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Blom
  Esch, De Es: burgemeester Ronnes
  Haaren, den Domp: wethouder Brenninkmeijer
  Helvoirt, Gastenbosch: nieuw te benoemen wethouder en/of afdelingshoofd

OPEN DAG BRABANTSE PLATTELAND

Het bruist van de activiteiten om het platteland mooi en leefbaar te houden en te maken. Er gebeurt meer dan je ziet. Op zaterdag 19 april staat de reconstructie van het Brabantse platteland in de schijnwerpers, ook in de Meierij.

In april 2007 werd voor de eerste keer de ‘Dag van de Reconstructie’ gehouden. Een publieksevenement waar alle Brabanders, onder andere met 3 busexcursies in de Meierij, kennis konden nemen van de uitvoering van de reconstructie van het buitengebied. Vanwege de aandacht in de Brabantse media en de enthousiaste reacties van de deelnemers aan die excursies gaat de ‘Dag van de Reconstructie’ op herhaling, in 2008 onder de naam ‘Dag van het Brabantse Platteland’.

Dit jaar worden er op 19 april ook fiets- en wandelexcursies aangeboden en zijn er bedrijven die open huis houden. Alle activiteiten hebben gemeen dat reconstructieprojecten, die in voorbereiding of uitvoering zijn, onder leiding van een kundige gids kunnen worden bezocht en bezichtigd. Bijvoorbeeld bij het landbouwontwikkelingsgebied Jekschotse Heide te St. Oedenrode, de herstelde Nemer, de herontwikkeling van de kernrandzone van Helvoirt of de Brabant Versroute.

Heeft u een bedrijf of route gericht op één of meerdere reconstructieprojecten en wilt u graag op 19 april burgers ontvangen meldt u zich dan bij de secretaris van de reconstructiecommissie Meierij (wthijssen@brabant.nl). Natuurlijk draagt uw project of activiteit bij aan de doelen van reconstructie (water, natuur, landschap, cultuurhistorie, milieu, landbouw, recreatie en leefbaarheid) en is er ook ter plekke wat te zien.
Als u uw activiteit plant op 19 april lift u mee met de publiciteit rond de ‘Dag van het Brabantse Platteland’ en wordt u ondersteund met materiaal om uw activiteit aan te kleden en om aan bezoekers mee te geven. Uiteindelijk zullen alle excursies/routes en deelnemende bedrijven weer te vinden zijn op de website www.ergebeurtmeerdanjeziet.nl. En het staat u vrij zelf de handen uit de mouwen te steken om een verrassend programma te bieden en in uw eigen omgeving de aandacht hier op te vestigen. Hoe meer deelnemers en hoe meer bezoekers, hoe beter.

INKOMENSONDERSTEUNING VOOR MENSEN MET LAAG INKOMEN

De gemeente heeft geld klaar liggen om mensen met een laag inkomen een steuntje in de rug te kunnen geven. Sociale Zaken heeft daarvoor een aantal regelingen waarmee zij hen kan ondersteunen. Elk jaar schrijft Sociale Zaken de cliënten aan, zodat zij een aanvraag kunnen doen voor de regelingen voor inkomensondersteuning. Vorige week zijn die brieven aan de mensen verstuurd. Er is extra personeel ingezet om straks alle aanvragen te kunnen behandelen. Sociale Zaken hoopt dat al deze mensen een beroep doen op de regelingen die op hen van toepassing zijn. Wie geen brief heeft gekregen en denkt in aanmerking te komen kan natuurlijk terecht bij Loket WegWijs. Laat het geld niet op de plank liggen!
 
Alle mensen die een bijstandsuitkering hebben én degenen, die in 2007 gebruik hebben gemaakt van een regeling voor inkomensondersteuning, hebben vorige week een brief gekregen van Sociale Zaken. Bij de brief zit een aanvraagformulier voor de gemeentelijke regelingen voor inkomensondersteuning. Daarmee kan met één formulier een aanvraag worden ingediend voor:
• bijzondere bijstand,
• categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken gehandicapten en 65+ers (CBB),
• langdurigheidtoeslag
• Welzijnsfonds
Bijzondere bijstand kan worden verleend voor allerlei bijzondere kosten die niet betaald kunnen worden uit het gewone inkomen. Dat kunnen medische kosten zijn, eigen bijdrages die betaald moeten worden voor bijvoorbeeld Thuiszorg, warme maaltijdvoorziening, sociale alarmering etc.
De CBB is een vaste bijdrage voor de extra kosten die mensen dikwijls maken in verband met hun leeftijd of handicap. Bijvoorbeeld het bloemetje voor de buurvrouw die hulp heeft verleend, de verwarming die net wat hoger staat, het lidmaatschap van de patiëntenvereniging e.d. De CBB geeft een vast bedrag per huishouden per jaar als vergoeding voor dergelijke kosten. In 2008 is dit bedrag
€ 211,23.
De langdurigheidtoeslag is een uitkering, afhankelijk van het huishoudtype, wanneer iemand al vijf jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft.
Het Welzijnsfonds geeft een vergoeding voor de “leuke dingen in het leven”. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van de sportclub, een abonnement op krant, telefoon (incl. gesprekskosten) internet, een dagje uit naar pretpark of museum, een bezoek aan bioscoop of theater, schoolreisjes, kinderkampen etc. De bijdrage in 2008 is maximaal € 152,25 per persoon. Als een gezinslid dat bedrag niet helemaal opmaakt, dan mag het restant door een ander gezinslid worden opgemaakt.

Heeft u geen brief gekregen en denkt u toch in aanmerking te kunnen komen? Dan kunt u het beste contact opnemen met Loket WegWijs.

GROF AFVAL AAN HUIS OPHALEN

Op vrijdag 28 maart aanstaande wordt er een inzamelronde gereden om grof afval aan huis op te halen. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u tot donderdag 20 maart een afspraak maken.

De voorrijkosten bedragen € 20,00 per adres. Het tarief voor het afval dat wordt opgehaald is gelijk aan het tarief van grof huishoudelijk afval op de milieustraat. Het grof afval dient aan de voorzijde van uw woning, nabij de openbare weg en bereikbaar met een vrachtwagen, te worden geplaatst. Er wordt geen afval meegenomen wat nog in de woning zelf staat en/of op een onbereikbare plek is neergezet.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de frontoffice van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, dagelijks telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 0411-627260 van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 en 16.00 uur (m.u.v. de vrijdagmiddag). Op donderdag tot 19.00 uur.

OPHALEN SNOEIHOUT

Op de vier donderdagen in maart zal op afspraak snoeihout aan huis worden opgehaald. Op donderdag 20 maart wordt de derde inzamelronde gereden. Als u hiervan gebruik wilt maken dient u een telefonische afspraak met de frontoffice te maken.

Heeft u nog vragen, dan adviseren wij u contact op te nemen met de front-office van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer (0411) 627 260. Dagelijks te bereiken van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 en 16.00 uur (m.u.v. de vrijdagmiddag). Op donderdag tot 19.00 uur
te bereiken.

WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u –als inwoner van de gemeente- van belang zijn

 8 maart: Kijkdag voor het publiek in het plangebied Wijngaert III
 Om 11.00 uur en om 12.00 uur vanaf Tempeliersweg rondleidingen voor iedereen
 13 maart: Inspraak voorontwerpbestemmingsplan ‘Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat’
 Vanaf 19.00 uur in de B&W kamer van het gemeentehuis
 13 maart: Raadinformatieavond over de WMO en de raakvlakken van de WMO
 Vanaf 19.30 uur in de raadszaal. Dit is een openbare bijeenkomst waarin de raad wordt geinformeerd.
 18 maart: Inloopspreekuur college van B&W
 Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente.
 27 maart: Vergadering raadscommissie
 Vanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare, informatieve vergadering van de   raadscommissie plaats
 10 april: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering
 Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende   vergadering van de raad plaats.

 U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *