WONINGBOUW SLIJKHOEF FASE 2 BIEZENMORTEL

Enkele weken geleden informeerden wij u op deze pagina over de stand van zaken rondom Slijkhoef. In onze vergadering van 30 juni 2008 namen wij een besluit over het voorlopig afwikkelen van het bouwverkeer via de weg Slijkhoef. Ook besloten wij de onderhandelingen over de aanleg van een ontsluiting voor bouw- en calamiteitenverkeer tussen Slijkhoef en Winkelsestraat voort te zetten.

Ontsluiting bouwverkeer
Naar aanleiding van de informatieavond in De Vorselaer in oktober 2007 en een brief van bewoners van de Slijkhoef vond een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om het bouwverkeer af te wikkelen. De bewoners, spraken ook hun zorg uit over de definitieve situatie. Eén ontsluitingsweg vinden zij, in het geval van een calamiteit, onvoldoende. Omdat wij die zorg delen, zijn drie mogelijkheden onderzocht:
• het aanpassen van de weg Slijkhoef,
• het maken van een calamiteitenpad tussen Capucijnenstraat en Slijkhoef
• de aanleg van een tijdelijke ontsluiting/calamiteitenpad tussen Slijkhoef en Winkelsestraat.
De gemeenteraad stelde in april € 80.000,– beschikbaar voor het treffen van maatregelen. Het realiseren van een ontsluiting ten behoeve van het bouwverkeer en calamiteitenpad is een complexe zaak, waarbij veel belangen zijn betrokken. De belangen van de eigenaar, maar ook andere omwonenden. Als er een akkoord wordt bereikt zal er ook een planologische procedure moeten worden gevolgd. Eventueel zal aan de gemeenteraad een aanvullend krediet moeten worden gevraagd.

Besluit
We willen de bouwactiviteiten niet vertragen en hebben daarom besloten het bouwverkeer tijdelijk via de Slijkhoef te leiden. Op 26 juni 2008 hebben wij de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Slijkhoef aanbesteed. Bouwrijp maken wil zeggen het aanleggen van o.a. riolering en bouwwegen. De verwachting is dat de aannemer direct na de zomervakantie zal starten en dat het bouwrijp maken eind oktober 2008 klaar is. Wij begrijpen en delen de zorg van de inwoners over de afwikkeling van het bouwverkeer, ook wij willen een verkeersveilige situatie, vooral voor de kinderen en in relatie tot de school. De afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden met veel betrokken partijen. Met de St. Franciscusschool is gezamenlijk afgestemd, welke maatregelen nodig zijn om het bouwverkeer op een verantwoorde wijze af te wikkelen via de Slijkhoef. De maatregelen staan uitgebreid beschreven in het conceptverkeersbesluit, dat wij op 30 juni 2008 namen. Dit besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage en in die periode kunt u een zienswijze indienen. Elders op deze pagina vindt u de officiële bekendmaking van het conceptbesluit.
De maatregelen houden onder meer in, dat er ter hoogte van de woningen Slijkhoef 3 en 5 de bocht ruimer wordt gemaakt, er een stopverbod komt tussen Capucijnenstraat en Slijkhoef 5, er hekken worden geplaatst op het trottoir om de afscheiding met de weg te benadrukken en de ingang van de school aan de zijde van de Slijkhoef wordt afgesloten. Aan de voorzijde van de school wordt een nieuwe toegang gemaakt, waarbij ook rekening is gehouden met de uitbreiding van de school. Het parkeren kan plaatsvinden achter de Vorselaer. Dit geldt met name voor ouders die hun kinderen naar school brengen. Achter de Vorselaer worden op het bestaande parkeerterrein met belijning de parkeervakken duidelijker aangegeven. Verder is in de aanbesteding opgenomen, dat tijdens de begin- en eindtijden van de school er geen bouwverkeer mag plaatsvinden.

Tot slot
Zoals gezegd begrijpen wij en delen wij uw zorg over de verkeersveiligheid. Er worden diverse maatregelen genomen om de verkeersveiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Als blijkt dat de maatregelen niet voldoende zijn, zullen wij in overleg met betrokkenen nagaan of aanpassingen mogelijk zijn. De uitbreiding van de school en het bouwen van woningen betekenen veranderingen in uw directe woonomgeving. Met deze bouwwerkzaamheden wordt ook tegemoet gekomen aan de wensen van de inwoners, zoals die onder meer in het dorpsontwikkelingsplan naar voren zijn gebracht. Van deze veranderingen in uw woonomgeving kunt u, zeker tijdens de bouwfase, in meer of mindere mate hinder ondervinden. Wij proberen deze hinder zoveel als mogelijk te voorkomen. Wij vragen uw begrip en uw medewerking. Wij zullen u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom de eventuele aanleg van een ontsluiting voor bouw- en calamiteitenverkeer tussen Slijkhoef en Winkelsestraat.

College van burgemeester en wethouders.


VOORTGANG CENTRUMPLAN HAAREN EN CENTRUMPLAN HELVOIRT

De inzagetermijn voor het ontwerpbestemmingsplan “Centrum Haaren” verliep op 30 mei j.l.
Voor de gemeente Haaren een moment om u op de hoogte te stellen van de voortgang van de plannen in de dorpen Haaren en Helvoirt.
 
Helvoirt: werkgroep voor gesprekken met verenigingen
Gemeente, Bouwfonds en ’t Heem hebben in december 2007 gezamenlijk besloten de doelstelling voor het centrumplan Helvoirt aan te passen. Het oorspronkelijke idee van partijen was om tot een maximale verknoping van functies te komen die elkaar kunnen versterken. ’t Heem zag zich door de tijd gedwongen, genoodzaakt om haar eigen plannen voor een nieuw zorgcentrum op eigen terrein uit te werken. Een voor ’t Heem noodzakelijke stap om de zorgplaatsen voor de toekomst veilig te stellen voor de inwoners van de gemeente Haaren.
De gemeente werkt nu aan twee varianten voor het centrum, nog steeds gericht op een goede combinatie van functies, zij het zonder die van ‘t Heem:
Verbinding van een nieuwe basisschool met een nieuw gemeenschapshuis/sportzaal en woningbouw.
Behoud van de huidige basisschool en een nieuw gemeenschapshuis/sportzaal en woningbouw.

Voor de gesprekken met de verenigingen heeft het college gekozen voor een werkgroep. Voorzitter Antoon van de Ven uit Helvoirt heeft inmiddels een eerste overlegronde met de betrokken verenigingen afgerond en zal daar binnenkort verslag van doen

Haaren: inzagetermijn van het ontwerpbestemmingsplan centrum Haaren voorbij.
Op dit moment is de gemeente bezig met inventariseren van de ingekomen zienswijzen. Ook wordt er gewerkt aan het inpassen van de toekomstige verkeersstromen rondom het nieuwe centrumplan .
Tenslotte werkt ’t Heem op dit moment aan de voorbereiding en uitwerking van de tijdelijke huisvesting en voorzieningen voor de huidige bewoners van hun zorgcentrum. Naar verwachting zal dit in de zomer van 2009 gerealiseerd zijn. Wij zullen u na de zomer informeren over de locatie hiervan, en de hiervoor noodzakelijke procedures.
Voor de geïnteresseerden onder u kunt u dit plan nog steeds bekijken op onze website
www.haaren.nl

Bestuurlijke en ambtelijke organisatie
Zoals bekend heeft binnen het college wethouder Eric van den Dungen de centrumplannen in zijn portefeuille.
In de ambtelijke organisatie wordt vanaf 1 juli Joan van den Akker, afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening, projectleider voor het centrumplan Haaren.
De gemeente is op dit moment in gesprek over de nieuwe projectleider voor het centrumplan Helvoirt.


RECTIFICATIE

In onze publicatie van 2 juli 2008 is nagelaten om duidelijk te vermelden dat het handelt om een 2e toewijzingsronde waarin belangstellenden hun interesse voor de bouwkavels aan Het Kruys te Esch kenbaar kunnen maken. Belangstellenden die in deze termijn (van 3 juli tot 31 juli 2008) reageren zullen op volgorde van inschrijvingsdatum in het Register van gegadigden pas in aanmerking komen op het moment dat de belangstellenden uit de 1e periode afzien van de aankoop van een kavel.

Hieronder volgt de juiste publicatie

Esch: Uitgifte van 4 kavels aan Het Kruys in Esch voor de bouw van halfvrijstaande woningen

In de raadsvergadering van 10 april 2008 heeft de gemeenteraad besloten tot de uitgifte van vier kavels aan de zuidzijde van Het Kruys te Esch voor de bouw van vier halvrijstaande woningen. De kavels met een grootte van 325m² tot 350m² worden uitgegeven in de vrije sector wat betekent dat er geen specifieke doelgroep zoals starters of seniorenwoningen aangewezen is. Conform de grondexploitatie bedraagt de verkoopprijs van de kavel € 335,- per m² exclusief 19% BTW en exclusief k.k.

De kavels worden uitgegeven door de gemeente Haaren met de opzet dat de kopers gezamenlijk de woningen gaan bouwen. Dit betekent dat de kopers gezamenlijk één architect en één aannemer uitzoeken om het bouwplan te realiseren. De gemeente draagt zorg voor het bouwrijp maken van de grond, het aanleggen van de openbare weg en het plaatsen van de hoofdriolering en nutsvoorzieningen op het openbare terrein.

Inde eerste periode van 5 juni tot 3 juli 2008 hebben belanghebbenden, conform artikel 8 van de Toewijzingsregeling voor woningen gemeente Haaren 2004 (gewijzigd juni 2007), hun interesse kenbaar kunnen maken. Belanghebbenden die in de 2e periode (van 3 juli tot 31 juli 2008) hun interesse kenbaar maken, zullen op volgorde van inschrijving in het Register van gegadigden in aanmerking komen op het moment dat de belangstellenden uit de 1e periode afzien van de aankoop van een kavel.

Indien u interesse heeft in één van deze kavels verzoeken wij u dit voor donderdag 31 juli 2008 schriftelijk per brief kenbaar te maken aan mevrouw M. de Beer van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Wij verzoeken u een kopie van uw inschrijving in het woningzoekendenregister bij te voegen.

Op onze internetsite www.Haaren.nl vindt u onder het kopje wonen en omgeving>Projecten bouwen en wonen> woningbouwprojecten de verkoopfolder met gedetailleerde informatie over de bouwmogelijkheden en de verkoopprocedure. Deze verkoopfolder is ook af te halen bij het front-office van de gemeente Haaren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het front-office van de gemeente Haaren bereikbaar op nummer 0411- 627 260.

Q-KOORTS IN BRABANT

Het aantal meldingen van mensen met Q-koorts in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant blijft toenemen. Deze meldingen zijn verspreid over het gehele werkgebied, maar concentreren zich vooral in de vier gemeenten Bernheze, Landerd, Uden en Oss. De meeste mensen die tot nu toe gemeld zijn, werden ziek vanaf eind april tot begin juni 2008. Dieren zoals geiten, schapen en koeien dragen de Q-koortsbacterie over op mensen. Mensen kunnen de Q-koorts oplopen via rechtstreeks contact met besmette dieren of via inademing van besmette fijnstof deeltjes. Deze infectieziekte, met klachten die op griep lijken, kan in sommige gevallen leiden tot longontsteking. Veruit de meesten merken er echter nauwelijks iets van. De website van de GGD Hart voor Brabant biedt actuele en algemene publieksinformatie over de Q-koorts.

Wat zijn de klachten?
De meeste besmettingen verlopen zonder klachten of als een milde griepachtige ziekte. Bij een ernstiger verloop begint de ziekte meestal acuut met heftige hoofdpijn en hoge koorts. Andere klachten zijn: koude rillingen, spierpijn, misselijkheid en braken, een longontsteking met een droge hoest en pijn op de borst. Soms veroorzaakt de bacterie een leverontsteking, die vaak verloopt zonder klachten of gepaard gaat met buikpijn, misselijkheid, braken en diarree. De ziekteverschijnselen treden gemiddeld twee tot drie weken na besmetting op.

Wat kunt u doen?
Herkent u een van de klachten? Neem dan contact op met uw huisarts. De GGD Hart voor Brabant heeft de huisartsen en medisch specialisten in zijn werkgebied geïnformeerd over de bestaande situatie. Zij beslissen of nader onderzoek en/of behandeling nodig is.
Omdat de bacterie vooral door (kleine) herkauwers (schapen en geiten) wordt overgedragen doet u er goed aan om bij contact met deze dieren goede hygiëne in acht te nemen (handen wassen na diercontacten). Of beter nog: probeer zoveel mogelijk rechtstreeks contact met deze dieren te vermijden.

Wat doet de GGD?
De GGD speelt een centrale rol in de adviezen aan en communicatie tussen gemeenten, huisartsen, specialisten, instanties als het RIVM, de media en inwoners. De GGD heeft ook contact met patiënten bij wie Q-koorts is vastgesteld. Zij krijgen voorlichting via speciale patiënteninformatie. Daarnaast probeert de GGD, middels bron- en contactonderzoek, te achterhalen waar de besmetting mogelijk vandaan komt. 

Meldingsplicht en nu?
Op 12 juni 2008 werd de meldingsplicht voor bedrijven met een verhoogde kans op Q-koorts van kracht. Dit betekent dat veehouders en dierenartsen verplicht zijn om Q-koorts verschijnselen bij melkgeiten en melkschapen te melden. Deze meldingsplicht is noodzakelijk om de verspreiding van Q-koorts in te perken. Op de website van het ministerie van LNV vindt u meer informatie over deze maatregelen. Een link naar deze website vindt u via de website van de GGD.

Vragen of meer informatie?
Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Bureau Infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant, via tel. (073) 6404074 op ma. t/m do. van 8.30 – 17.00 uur en vrij. van 8.30 – 16.00 uur. Of kijk op de website van de GGD voor actuele informatie en veelgestelde vragen over de Q-koorts:
www.ggdhvb.nl


DE PROVINCIE BELOONT INITIATIEVEN

De provincie Noord Brabant gaat een aantal burgerinitiatieven ondersteunen en begeleiden met als doel de leefbaarheid in dorpen te bevorderen.

Heeft u een goed idee of project om uw leefomgeving te verbeteren?
Of bent u al bezig? Meld dan uw plan of project.

Hoe en wanneer gaat de provincie starten?
Mail uw naam en adres naar
dorp@ponbrabant.nl en u ontvangt in september het deelnameformulier. De jury laat bij haar uiteindelijke keuze ook meewegen dat de gekozen initiatieven verschillend moeten zijn wat betreft:
– leeftijdscategorie
– inhoud en opzet van het project
– doelgroep (jong, oud, vitaal, mensen met een beperking, allochtone/autochtone burgers)
– sectoren( bv sociaal of economisch of milieu)

Wat mag een project dat is uitgekozen van de provincie verwachten?
De projecten die uiteindelijk worden uitgekozen ondersteunt de provincie materiële middelen, advies en begeleiding.

Wat verwacht de provincie van het uitgekozen project?
Doet u mee, en wordt u uitgekozen, dan is uw project een voorbeeldproject voor anderen.

In de maand juli kunt u iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur terecht met uw vragen bij:- mw. D. Reesink (073-6812602) of – mw. H. Coolen (073-6812286). 

Meer informatie vindt u op www.brabant.nl> nieuws>2008>laat dorpsleven bruisen


NIEUWE REGELING VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

Haaren betaalt mee aan pc minima
Met een nieuwe subsidieregeling wil de gemeente Haaren ervoor zorgen dat schoolverlaters uit
minder rijke gezinnen ook de beschikking krijgen over een computer. Een computer is onmisbaar geworden in de moderne samenleving. Kinderen op het middelbaar onderwijs hebben een computer nodig om thuis huiswerk en andere schooltaken te maken. De aanschaf van zo’n apparaat is voor gezinnen die op of net boven het bestaansminimum leven een forse investering. De gemeente geeft daarom aan die gezinnen een geldbedrag waarmee zij een computer met toebehoren kunnen aanschaffen.

De regeling is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen, waar een kind voor het eerst naar het vervolgonderwijs gaat. Naast een geldbedrag (maximaal € 675,-) voor de aanschaf is er ook de mogelijkheid dat ouders een cursus volgen om te leren (beter) om te gaan met de computer. En kan men gebruik maken van een gratis helpdesk.
Alle kinderen uit groep 8 van de basisscholen in Haaren hebben een folder meegekregen over deze regeling. Folders zijn ook beschikbaar bij Loket WegWijs. Daar kan men ook een aanvraag indienen om van de regeling gebruik te maken.

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, dan kunt u contact opnemen met WegWijs.  Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0411-634590.


HET WMO-BELEIDSPLAN IS VASTGESTELD!

Donderdag 3 juli j.l. heeft de gemeenteraad van Haaren het Wmo-beleidsplan 2008-2011 “Samen Sterker” vastgesteld. In dit beleidsplan staat de gemeentelijke visie op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning beschreven en zijn de ambities en beleidsvoornemens voor de komende vier jaar verwoord..Het beleidsplan heeft o.a. betrekking op
• de leefbaarheid in de dorpen,
• het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers,
• op preventie gerichte ondersteuning van jeugd
• deelname van mensen met een beperking aan het maatschappelijk leven.

Na de zomervakantie start de gemeente met de uitvoering van de vele actiepunten. Zo wordt allereerst het gemeentelijk Jeugdbeleid uitgewerkt en het lokaal Gezondheidsbeleid geactualiseerd. Ook de ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers heeft prioriteit en wordt in een plan vastgelegd. Daarnaast worden concrete zaken zoals het verbeteren van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen en de toegankelijkheid van de openbare ruimte aangepakt.

Het Wmo-beleidsplan is op de website van de gemeente Haaren te vinden (www.haaren.nl) Een exemplaar van het beleidsplan is vanaf 4 augustus 2008 ook op te vragen bij C.van der Steen
( 0411-627305) (
c.van.der.steen@haaren.nl).


VERANTWOORDING WMO-BELEID 2007

Tevredenheid en prestaties Wet maatschappelijke ondersteuning 2007.

Algemeen
Vanaf 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Deze wet is gericht op het verbeteren van maatschappelijke ondersteuning van vooral kwetsbare burgers. De Wmo verplicht de gemeente om éénmaal per vier jaar een visie op de maatschappelijke ondersteuning te formuleren. Deze visie is in het Wmo beleidsplan 2008 t/m 2011 van de gemeente Haaren uitgewerkt.
Een andere verplichting waaraan de gemeente moet voldoen is de inwoners van de gemeente Haaren in een publicatie op de hoogte stellen van de Wmo prestaties in het voorgaande jaar. Deze verantwoording is gebaseerd op gegevens uit twee onderzoeken waar de gemeente Haaren in 2007 aan deelnam. Dat was een onderzoek naar de tevredenheid onder cliënten van Loket Wegwijs en een Wmo benchmarkonderzoek. Bij dit laatste onderzoek zijn de prestaties van de gemeente Haaren met de prestaties van andere gemeenten vergeleken.
 
Enkele bevindingen:
– Het eigen bijdragebeleid van de gemeente Haaren is ruimhartiger dan dat van vergelijkbare gemeenten en scoort beter dan het landelijk gemiddelde.
– Haaren scoort op het onderdeel “kwaliteit” hoger dan het landelijk cijfer en hoger in vergelijking met andere gemeenten tussen de 0 en 25.000 inwoners. Voor Haaren geldt dat vooral bij de aanbesteding ‘hulp bij het huishouden’ is ingestoken op de kwaliteit van dienstverlening en niet op de laagste prijs.
– Op het punt beleidsparticipatie.scoort Haaren lager dan het landelijk cijfer en de vergelijkbare gemeenten..Een verklaring hiervoor is dat in 2007 in Haaren nog geen Wmo adviesraad actief was en er nauwelijks Wmo voorlichtingsbijeenkomsten en themabijeenkomsten zijn georganiseerd.
– Op de onderdelen preventief jeugdbeleid en ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers scoort Haaren aanzienlijk lager dan de vergelijkbare gemeenten. Dat is verklaarbaar omdat er in Haaren geen ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers is en een minimaal aanbod voor ouders met opvoedingsvragen.
– Uit het tevredenheidsonderzoek onder vragers en cliënten van Loket Wegwijs blijkt dat men zeer tevreden is over de “behandeling bij aanvraag” (92%). Relatief minder tevreden zijn de cliënten over de wachttijd na toekenning( 79%)
– Wat betreft de organisatie van de hulp bij het huishouden zijn de cliënten het meest tevreden over de planning van de hulp( 93%). Minder tevreden is men over de vervanging bij ziekte en verlof (64%).
–     Het gemiddelde rapportcijfer voor hulpmiddelen ( zoals scootmobielen, rolstoelen,en 
      woonvoorzieningen) is 7.1. Het minst tevreden was men over de verhuiskostenvergoeding.
– De meeste cliënten, die deelnamen aan het onderzoek, gaven aan dat de ondersteuning vanuit Loket Wegwijs aan hun verwachtingen voldoet ( 89%). Ook was men positief over de mate waarin de ondersteuning helpt bij het zelfstandig wonen en meedoen aan de maatschappij ( 90%).

Op de website van de gemeente Haaren is een samenvatting van beide onderzoeken, “Horizontale verantwoording tevredenheid en prestaties Wet maatschappelijke ondersteuning 2007.” te vinden (www.Haaren.nl).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *