WONINGBOUW SLIJKHOEF FASE 2 BIEZENMORTEL

De voorbereidingen van Slijkhoef 2 in Biezenmortel vorderen gestaag.
Wij willen u graag informeren over de laatste stand van zaken.

Ontsluiting bouwverkeer
Naar aanleiding van de informatieavond in De Vorselaer in oktober 2007 en een brief van bewoners van de Slijkhoef vond een onderzoek plaats naar de mogelijkheden om het bouwverkeer af te wikkelen. De bewoners, spraken ook hun zorg uit over de definitieve situatie. Eén ontsluitingsweg vinden zij, in het geval van een calamiteit, onvoldoende. Omdat wij die zorg delen, zijn drie mogelijkheden onderzocht:
• het aanpassen van de weg Slijkhoef,
• het maken van een calamiteitenpad tussen Capucijnenstraat en Slijkhoef
• de aanleg van een tijdelijke ontsluiting/calamiteitenpad tussen Slijkhoef en Winkelsestraat.
De gemeenteraad stelde in april € 80.000,– beschikbaar voor het treffen van maatregelen. Omdat er nog onderhandelingen worden gevoerd en overleg plaatsvindt met betrokkenen, heeft het college nog geen definitief besluit genomen over de afwikkeling van het bouwverkeer. We willen de bouwactiviteiten niet vertragen en houden daarom ook de mogelijkheid open om het bouwverkeer tijdelijk via de Slijkhoef  te sturen en dan later gebruik te maken van een tijdelijke weg tussen Slijkhoef en de Winkelsestraat. Wij begrijpen en delen de zorg van de inwoners, ook wij willen een verkeersveilige situatie, vooral voor de kinderen en in relatie tot de school. In afwachting van de verdere besluitvorming kunnen we nog niet alle vragen beantwoorden. Het is onze bedoeling om op korte termijn een besluit te nemen over de afwikkeling van het bouwverkeer, uiteraard voordat gestart wordt met de werkzaamheden.

Bouwrijp maken
De aanbestedingsprocedure voor het bouwrijp maken is gestart. Aan een aantal aannemers is gevraagd om offerte uit te brengen voor het bouwrijp maken van het gebied. Bouwrijp maken wil zeggen dat o.a. riolering en bouwwegen worden aangelegd. De planning is om op 26 juni aanstaande de werkzaamheden aan te besteden. De verwachting is dat de aannemer direct na de zomervakantie zal starten en dat het bouwrijp maken eind oktober 2008 klaar is.

Woningbouw
De eerste 11 woningen worden gebouwd in het zuidelijk plangebied. De verkoop van de twee vrijesector kavels begint na de schoolvakantie (planning augustus 2008). Met de Stichting Woonveste is overeenstemming bereikt over de bouw van negen starterswoningen. Het gaat om een rij van vijf woningen (maximaal € 170.000 vrij op naam, onder maatschappelijk gebonden eigendom) en vier halfvrijstaande woningen (maximale stichtingskosten 250.000 vrij op naam). Voor de bouw van de vijf starterswoningen wordt binnenkort een procedure opgestart voor vrijstelling van het geldende bestemmingsplan “Kom Biezenmortel, eerste uitwerking”, want op grond van dat bestemmingsplan zouden er alleen vrijstaande en/of halfvrijstaande woningen kunnen worden gebouwd.

Tot slot
De komende weken gebruiken wij om de puntjes op de i te zetten voor wat betreft de afwikkeling van het bouwverkeer. Zodra het college heeft besloten, zullen wij u daarover informeren.
De start van de bouwwerkzaamheden in Biezenmortel komt in zicht.

College van burgemeester en wethouders


ZORG VOOR JEUGD; SIGNALERINGSSYSTEEM VOOR JEUGDPROBLEMATIEK START 16 JUNI

Met ingang van 16 juni 2008 gaat ook in de gemeente Haaren het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd van start.
Zorg voor Jeugd is een signaleringssysteem, Dat houdt in dat een aantal instellingen en organisaties die direct contact hebben met jeugdigen ( onderwijs, huisarts, maatschappelijk werk) samenwerken om snel en efficiënt informatie uit te wisselen en de hulpverlening op elkaar af te stemmen. Met dit systeem worden problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar vroegtijdig gesignaleerd en geregistreerd.

Een voorbeeld:
Joris verzuimt regelmatig van school. Hij is bekend bij de leerplichtambtenaar. Joris heeft ook een drank probleem. Met Novadic Kentron is hij een hulpprogramma gestart. Op zondagmiddag komt de wijkagent Joris dronken tegen. De wijkagent vindt de situatie van Joris zo zorgelijk dat hij een signaal afgeeft in het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Op dat moment ziet de wijkagent dat er al meer instellingen betrokken zijn bij Joris, zoals Bureau Jeugdzorg en Halt. Wanneer meerdere instellingen betrokken zijn bij de ondersteuning van een kind dan krijgt een van deze instellingen de coördinatie van het hulpaanbod toegewezen. In de situatie van Joris is dat Bureau Jeugdzorg. Zij zijn verantwoordelijk voor afstemming met andere instellingen en samen met betrokken hulpverleners wordt een integraal hulpverleningsplan opgesteld. De acties worden vastgelegd en gevolgd met behulp van het systeem. Zo is duidelijk wie wat doet en valt Joris, wat de hulpverlening betreft, niet tussen wal en schip.

Betrokken organisaties
Ook in de gemeente Haaren werken diverse instellingen en organisaties met en voor jeugdigen. Deze instellingen streven naar een optimale samenwerking, coördinatie, uitwisseling van informatie en afstemming. Daarom besloten zij deel te nemen aan het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd.
In de gemeente Haaren zijn dat: Bureau Jeugdzorg, de GGD, Thuiszorg/Jeugdgezondheidszorg, het Maatschappelijk Werk, de leerplichtambtenaar, de politie, de basisscholen, Stichting Peuterspeelzalen en Kindercentrum de Kindertuin.

Kortom
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd zorgt ervoor dat:mogelijke risico’s bij kinderen met problemen vroegtijdig worden gesignaleerd; alle instellingen weten wie betrokken is bij een jeugdige; informatie tussen hulpverleners direct en snel wordt uitgewisseld en het meteen duidelijk is wie de eerste verantwoordelijke is om de zorg te coördineren. In het systeem wordt geen inhoudelijke informatie over een jeugdige vastgelegd.

Landelijke verwijsindex
Het signaleringssysteem wordt op 16 juni aanstaande in vrijwel alle gemeenten van Noord-Brabant ingevoerd. In de gemeente Helmond en de regio Peelland is Zorg voor Jeugd al eerder gestart. Het systeem wordt in de nabije toekomst aangesloten op de landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR), zodat signalen ook over de grenzen van de provincie heen kunnen worden uitgewisseld.

Kijk voor meer informatie over Zorg voor Jeugd op: www.zorgvoorjeugd.nu.


SAMEN STERKER! WMO-BELEIDSPLAN 2008-2011 GEMEENTE HAAREN

In de raadsvergadering van 3 juli 2008 wordt het Wmo-beleidsplan 2008-2011 aan Raad voorgelegd
met het verzoek dit beleidsplan vast te stellen.
In dit beleidsplan is de gemeentelijke visie op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning  verwoord en staan de ambities en beleidsvoornemens voor de komende vier jaar beschreven.
Het beleidsplan heeft o.a. betrekking op
• de leefbaarheid in de dorpen,
• het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers,
• op preventie gerichte ondersteuning van jeugd
• deelname van mensen met een beperking aan het maatschappelijk leven.

Een van de belangrijkste voorwaarde van de Wmo is dat bij de totstandkoming van het beleid de inwoners en vertegenwoordigers van instellingen en organisaties betrokken worden. Tijdens het ontwikkelproces van het beleidsplan is met groepen inwoners en vertegenwoordigers van instellingen gesproken. Ook zijn de resultaten van het maatschappelijk debat, dat in 2006 in deze gemeente heeft plaats gevonden, betrokken.

De afgelopen weken heeft het concept-beleidsplan een inspraaktraject doorlopen; Zo is het (concept)plan ter advies aan de Wmo-adviesraad en de seniorenraad Grijs Haaren voorgelegd en is het (concept)plan aan alle betrokken partijen toegestuurd met het verzoek hierop te reageren. Ook was het (concept)plan voor iedereen op te vragen bij de gemeente. Er zijn verschillende adviezen en reacties bij de gemeente binnengekomen. Deze zijn verwerkt en ( met argumenten) al dan niet in het nu voorliggende beleidsplan opgenomen.

Voortgang
In de commissievergadering van 19 juni aanstaande ligt het Wmo-beleidsplan ter bespreking voor. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. Het Wmo-beleidsplan is op de website van de gemeente Haaren te vinden (www.haaren.nl) Een kopie van het beleidsplan is ook op te vragen bij C.van der Steen ( 0411-627305) (c.van.der.steen@haaren.nl).


STRAATVERLICHTING, MELDING VAN STORING

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van de straatverlichting. Meldingen over defecte verlichting, ondeugdelijke verlichting, beschadigde lantaarnpalen en de tijdstippen van schakeling van de openbare verlichting kunt u bij de gemeente indienen. Het onderhoud verloopt volgens een vastgelegde planning. Dit betekent dat alleen bij storingen, die de (verkeers)veiligheid en de openbare orde in gevaar brengen direct onderhoud wordt gepleegd.

Via Meldpunt Haaren op de gemeentelijke website www.haaren.nl komt u via een link terecht bij het klachtensysteem van Nobra Technisch Adviesbureau. Deze bruikbare service is dag en nacht bereikbaar. Daarnaast is tijdens kantooruren een gratis telefoonnummer (0800) 888 99 99 beschikbaar. Alle storingen kunnen hier ook gemeld worden. De status van een storingsmelding kan hier geraadpleegd worden.


NIEUWE OP DE WEBSITE WWW.HAAREN.NL

Op de website zijn twee nieuwe pagina’s toegevoegd.
Pagina Bouwen
Deze pagina valt onder de hoofdrubriek Wonen en Omgeving. U vindt op deze pagina alle informatie vanuit de gemeente die u nodig heeft omtrent het bouwen. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van bouwgrond of een bouwvergunning maar ook bijvoorbeeld over het aansluiten van een riool. Voor de bouwprojecten die er op dit moment binnen de gemeente spelen verwijzen wij naar de pagina Projecten Bouwen en Wonen.
Pagina Onderwijs
Deze pagina vindt u onder het hoofdrubriek Leven en Werk. Op deze pagina vindt u belangrijke informatie over onderwijs en dagopvang. Hier treft u de verschillende onderwijsvormen aan, maar ook algemene informatie die voor het onderwijs of voor de onderwijskeuze van belang kan zijn.

Nieuwsgierig geworden? Breng dan eens een bezoekje aan www.haaren.nl

 

 

SLIM DE NATUUR IN? GEZOND ER WEER UIT!

Infectieziekten bedreigen nu ook onze dieren…

Niet alleen de mens, ook de viervoeters (rundvee, paarden, pony’s en honden) moeten in de natuur oppassen voor… teken. Tussen april en november lopen mens en dier grote risico’s in het groen. Met een formaat van slechts 1,5 tot 2 mm (!) vallen teken nauwelijks op. Teken zelf ontdekken mens en dier echter wel. Ademuitstoot, geurverspreiding en lichtinvalwijziging veroorzaken die aandacht. Die eindigt bijna altijd in een (teken)beet. Om bloed te zuigen. En, om daarna vaak of liever tegelijk besmetting over te dragen! "Teken zijn niet alleen ontzettend gevaarlijk, tegelijk dus behoorlijk slim," stelt Stichting SAAG (Samenwerkende Artsen- en Adviesorganisaties in de Gezondheidszorg). "Advies? In de natuur (natuurgebieden, bos, heide, park en ook uw eigen tuin) blijft het hoe dan ook altijd goed oppassen. Met name dus voor onze gezondheid!"
 
Teken komen alleen bij de mens in actie als ze onbedekte huid constateren. Genieten van een bezoek aan dat groen in natuurgebieden, bos, heide, park en ook uw eigen tuin? Doe dat zoveel mogelijk met een bedekte huid (ook van het hoofd). Viervoeters (rundvee, paarden, pony’s en honden) nemen teken mee door tegen takken te schuren of door hoog gras te lopen. Controles van uzelf en van uw beesten is ontzettend belangrijk. Controleer natuurlijk ook de kinderen. Die duiken even snel een bospad af of de bosjes in om een kwijtgeraakte bal te zoeken. Dat kan nog sneller een teek alarmeren!

Lyme-ziekte voorkomen!? "De kans op Lyme-ziekte, een besmetting met een levensbedreigende infectie, blijft voor mens en dier gewoon minimaal als een teek binnen 20 uur op de juiste manier wordt verwijderd en het wondje ontsmet wordt met 70% alcohol. Hoe? Dat leest u op www.saag.nl of in het 24 pagina’s tellende informatieboekje van SAAG. Dit boekje kunt u vinden op de website www.haaren.nl en is ook verkrijgbaar bij de receptie en de Afdeling Ruimtelijk Beheer van het gemeentehuis. Met een speciale, optimaal te ontsmetten, roestvrijstalen tekenverwijderpincet in uw verbanddoos kunt u onnodig veel leed voorkomen. Mocht u klachten ondervinden na een tekenbeet (gewrichtsklachten, griepverschijnselen, vermoeider zijn dan normaal, tintelingen in spieren, enz.) dan raden wij aan om bij uw huisarts te vragen naar een preventieve antibioticum medicatie.

Niet ontdekte lyme-ziekte De meest voorkomende verschijnselen van een niet ontdekte en dus niet behandelde Lyme-besmetting zijn chronische vermoeidheid, plotseling ontzettend pijnlijke gewrichten, zenuwtintelingen, hoofdpijn alsook oogklachten. De mate en duur van de behandelingen bij een laat ontdekte Lyme-ziekte hangen af van het stadium waarin de ziekte zich dan al bevindt. Weet u niet of u Lyme-ziekte hebt, dan zit u vaak maandenlang in de lappenmand alvorens de ellende wordt ontdekt. In het eerste ziektestadium werkt een antibioticum nog goed, zelfs zodanig dat klachten verdwijnen. Veelal betekent de te late Lyme-ziekteconstatering de keiharde boodschap van… ‘leer er maar mee te leven’! Dat is een hard gelag!

Wel besmet, geen teek gezien Heeft u een tekenbeet niet opgemerkt (wel gebeten, maar de teek is daarna niet gehecht in de huid) en u bent wel besmet, dan kan er na een week of drie een felrode cirkel om de bijtplek ontstaan. Daar heeft de teek zijn maaltje bloed opgezogen. Als u die cirkel ziet, meldt u die aan uw huisarts. U bent dan namelijk besmet met de ziekte van Lyme. Uw huisarts moet u dan een antibioticumbehandeling geven. Wees echter alert, want vaak loopt u Lyme-ziekte op zonder zo’n felrode cirkel (50% van de gevallen met mensen die besmet zijn met de ziekte van Lyme). Heeft u symptomen die kunnen wijzen op Lyme laat dan uw bloed ongeveer 8 tot 10 weken na een -vermoede- tekenbeet controleren op de besmetting met Lyme. Bij twijfel laat u dat 6 tot 8 weken na die eerste controle nog een keertje doen. Alleen dan kan de eventuele besmetting een juiste behandeling krijgen.

Controles na thuiskomst Paniek is vooralsnog niet nodig, een veel grotere alertheid bij recreanten en dierenbezitters echter wel! Vooral preventie telt, met name naar kinderen en viervoeters. Controles na thuiskomst van een verblijf in het groen blijven wel degelijk noodzakelijk, bij onszelf, bij de kinderen en in hoge mate bij de dieren.
Jeugd- en jongerenclubs kunnen bij Scouting Nederland op (033-49670911) een preventie-/voorlichtingsvideo over teken, bestemd voor 9 tot 15-jarigen, aanvragen. Uitgebreide en wetenschappelijke informatie staat op internet op www.saag.nl


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- van belang zijn
• 19 juni: Vergadering raadscommissie
Vanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis
• 24 juni : inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 24 juni: informatieavond Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan in Biezenmortel
aanvang 19.30 uur in Gemeenschapshuis De Vorselaer
• 28 juni: veteranendag in de gemeente Haaren
nadere informatie: 0411 – 727350
• 30 juni: informatieavond over Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan in Haaren
aanvang 19.30 uur in Gemeentehuis Haaren
• 2 juli: informatieavond over Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan in Esch
aanvang 19.30 uur in Dorpshuis De Es
• 3 juli: vergadering gemeenteraad
vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
• 6 juli: Streekfestival Het Groene Woud
Van 10.00 tot 17.00 uur op Landgoed Velder

U BENT VAN HARTE WELKOM!

(GEMEENTERAAD)

AGENDA RAADSCOMMISSIE 19 JUNI 2008

In deze bijeenkomst kunnen zowel de raadsleden als de commissieleden toelichtende vragen stellen over de agendapunten. Deze bijeenkomst is ter voorbereiding op de raadsvergadering van 3 juli waarin de raadsleden hun mening over de agendapunten zullen geven en besluiten nemen.
De meeste stukken zijn te vinden op de website van de gemeente onder Vergaderingen. Informatie over de agenda kunt u krijgen via de griffier (0411-627304).
1. Opening
De voorzitter van de raadscommissie is het raadslid de heer J. van den Brand.
2. spreekrecht (maximaal 30 minuten)
Na opening van de vergadering om 19.30 uur krijgt een burger die spreekrecht heeft aangevraagd maximaal 5 minuten de gelegenheid om te spreken over één of meer onderwerpen. Een burger die van dit recht gebruik wil maken, moet zich tenminste 4 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier melden, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover het spreekrecht wordt aangevraagd (0411-627304).
3. Vaststellen van de agenda
De conceptagenda van de raadscommissie is vastgesteld door het Presidium
(fractievoorzitters van de politieke partijen, de burgemeester en de griffier). De
raadscommissie stelt zelf de definitieve vergadervolgorde en vergaderpunten vast.
4. Raadsvoorstel: Correctie begrote aanvullende storting in de voorziening pensioenen
wethouders ad € 393.290
Naar aanleiding van de controle door de accountant van de jaarrekening is een technische wijziging van de begroting 2008 noodzakelijk.
5. Raadsvoorstel: Programmaverantwoording 2007 en programmarekening 2007
Met de programmaverantwoording en programmarekening 2007 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2007. Het college stelt voor om het resterende saldo van € 1.802.401 toe te voegen aan de algemene reserve.
6. Raadsvoorstel: Doorkijk april 2008
Met de Doorkijk april 2008 wordt de raad op de hoogte gebracht van de stand van zaken met betrekking tot de afspraken uit de Programmabegroting 2008. Het college doet naar aanleiding van de voortgang voorstellen tot het bijstellen van afspraken en budgetten.
7. Raadsvoorstel: Perspectiefnota 2009
De Perspectiefnota 2009 is bedoeld om door de raad aan het college kaders te geven bij de voorbereiding van de begroting 2009 die in het najaar wordt vastgesteld door de raad. De raad kan wensen voor 2009 aangeven. Het college geeft ontwikkelingen aan waarmee in 2009 rekening moet worden gehouden.
8. Raadsvoorstel: "Samen sterker" WMO-beleidsplan 2008-2011 Gemeente Haaren
9. Raadsvoorstel: Het beleidsverslag "Werk, Inkomen en Zorg 2007" van de afdeling Sociale Zaken
Met het beleidsplan "Werk, Inkomen en Zorg 2007" heeft de raad beleidsdoelen en speerpunten vastgesteld. In het verslag is te lezen of en in hoever deze doelen zijn bereikt.
10. Raadsvoorstel: Opnieuw beschikbaar stellen van budgetten uit 2007
Een aantal activiteiten waarvoor in 2007 geld beschikbaar is gesteld is niet of nog helemaal uitgevoerd. Het college stelt voor om voor 23 activiteiten het budget in 2008 opnieuw beschikbaar te stellen.
11. Raadsvoorstel: Locatiekeuze uitrukkazerne Helvoirt en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet
De huidige brandweerkazerne van de blusgroep Helvoirt voldoet nier meer aan de eisen van de tijd en moet gerenoveerd worden. Er zijn echter argumenten om een nieuwe uitrukkazerne elders te bouwen. Het college stelt voor om als nieuwe locatie de Stationsweg aan te wijzen en voor het onderzoek en uitwerken van de plannen een voorbereidingskrediet van € 50.000 beschikbaar te stellen.
12. Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan "Kom Esch"
Het college stelt voor om het bestemmingsplan "Kom Esch" vast te stellen. Dit bestemmingsplan is de komende tien jaren de leidraad waaraan bouwaanvragen moeten worden getoetst. In de voorgaande fase hebben belanghebbenden zienswijzen tegen het oorontwerp in kunnen dienen. In de nota van zienswijzen wordt hierop ingegaan. Enkele zienswijzen zijn gegrond verklaard. Hiermee wordt bij de definitieve vaststelling rekening gehouden.
13. Raadsvoorstel: Invoering Baliebouwvergunning
De gemeenteraad heeft het college opgedragen om de zogenaamde baliebouwvergunning uit te werken en in te voeren. Door invoering wordt het in een aantal gevallen mogelijk om direct bij de aanvraag een bouwvergunning te verlenen. Hiervoor moet worden voldaan aan een aantal regels en voorwaarden. Ook is een baliebouwvergunning goedkoper. Het college stelt voor om tegelijkertijd met de inwerkingtreding van het Komplan Esch te starten met de baliebouwvergunning voor het gebied dat binnen dat plan ligt.
14. Raadsvoorstel: Vaststelling bestemmingsplan Wijngaert III
Het college stelt voor om het bestemmingsplan "Wijngaert III" vast te stellen. Het stedenbouwkundig plan voorziet in de bouw van 16 groepswoningen, 2 voorzieningengebouwen voor Cello en de bouw van ongeveer 25 reguliere woningen. In de voorgaande fase hebben belanghebbenden ziesnwijzen tegen het voorontwerp in kunnen dienen. In de nota van zienswijzen wordt hierop ingegaan.
15. Raadsvoorstel: Jaarrekening, begroting, meerjarenraming en beleidsplan van het BHIC
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) beheert archiefbescheiden en collecties van de provincie, 2 waterschappen en 18 aangesloten gemeenten waaronder de gemeente Haaren. Het college stelt voor om in te stemmen met de jaarrekening 2007, de begroting voor 2009 en de meerjarenraming 2010-2012. Ook wordt voorgesteld in te stemmen met het beleidsplan 2009-2012.
16. Raadsvoorstel: Treasury-statuut
In het treasurystatuut wordt vastgelegd hoe de gemeente omgaat met het beheer van haar financiële middelen. Dit statuut moet voldoen aan een aantal wettelijke eisen.
17. Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting 2009 en jaarrekening 2007 GGD Hart voor Brabant
De gemeente Haaren is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. In deze regeling worden gemeentelijke taken gemeenschappelijk uitgevoerd voor de gemeenten die zijn aangesloten. Hiervoor betaalt de gemeente een bijdrage. De GGD moet verantwoording afleggen in de jaarrekening. Het college stelt voor om in te stemmen met de jaarrekening 2007 en de begroting voor 2009.
18. Raadsvoorstel: Ontwerpbegroting 2009 en jaarrekening 2007 RAV
De gemeente Haaren is aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Regionaal Ambulance Vervoer (RAV). In deze regeling worden gemeentelijke taken gemeenschappelijk uitgevoerd voor de gemeenten die zijn aangesloten. Hiervoor betaalt de gemeente een bijdrage. De RAV moet verantwoording afleggen in de jaarrekening. Het college stelt voor om in te stemmen met de jaarrekening 2007 en de begroting voor 2009.
19. Raadsvoorstel: Wijziging delegatieregister 2008
In het delegatieregister wordt vastgelegd welke bevoegdheden die de raad eigenlijk heeft worden overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Omdat op 1 juli 2008 de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt vervangen door de nieuwe Wet ruimtelijke ordening moet het delegatieregister geactualiseerd worden.
20. Raadsvoorstel: Eerste wijziging legesverordening 2008
Als gevolg van de invoering van de baliebouwvergunning en de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening moet de huidige legesverordening op enkele punten worden gewijzigd. Ook zijn er aanpassingen nodig in verband met de Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet Geluidhinder.
21. Eerste evaluatie raadscyclus
22. Raadsvoorstel: Mededelingen en ingekomen stukken
Onder dit agendapunt worden ingekomen stukken, die gericht zijn aan de raad, behandeld. Aan de raad wordt voorgesteld om deze ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen, of ze voor verdere behandeling door te sturen naar het college.Ook vallen onder dit agendapunt de mededelingen van het college aan de raad. Deze zijn bedoeld om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van activiteiten waarvoor het college verantwoordelijk is, en waarvan het college het belangrijk vindt om de raad op de hoogte te stellen. Deze vergadering zijn er onder ander mededelingen over het kavelruilproject in De Margriet, de herontwikkeling van klooster Sancta Monica en een onderzoek door het college naar de kapvergunning.
23. Sluiting
 
Denkt u dat het beter kan op het gebied van verkeer?

Denk mee over het nieuwe verkeersbeleid van uw dorp

U bent van harte welkom bij de informatieavonden over het verkeer in uw dorp

Meer informatie Kijk op www.haaren.nl > projecten > GVVP of bel met de gemeente

 

GEMEENTEHUIS GESLOTEN OP VRIJDAG 27 JUNI 2007

In verband met het jaarlijkse personeelsuitje is het gemeentehuis op vrijdag 27 juni de hele dag gesloten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *