UITGIFTE 4 KAVELS AAN ’T KRUYS IN ESCH VOOR BOUW HALFVRIJSTAANDE WONINGEN
In de raadsvergadering van 10 april 2008 heeft de gemeenteraad besloten tot de uitgifte van vier kavels aan de zuidzijde van ’t Kruys in Esch voor de bouw van vier halfvrijstaande woningen. De kavels met een grootte van 325m² tot 350m² worden uitgegeven in de vrije sector wat betekent dat er geen specifieke doelgroep zoals starters of seniorenwoningen aangewezen is. Conform de grondexploitatie bedraagt de verkoopprijs van de kavel € 335,– per m² exclusief 19% BTW en exclusief k.k.

De kavels worden uitgegeven door de gemeente Haaren met de opzet dat de kopers gezamenlijk de woningen gaan bouwen. Dit betekent dat de kopers gezamenlijk één architect en één aannemer uitzoeken om het bouwplan te realiseren. De gemeente draagt zorg voor het bouwrijp maken van de grond, het aanleggen van de openbare weg en het plaatsen van de hoofdriolering en nutsvoorzieningen op het openbare terrein.
Om in aanmerking te komen voor deze kavels dient u ingeschreven te zijn in het register van gegadigden van de gemeente Haaren. Hier ligt de toewijzingsregeling voor woningen en bouwkavels aan ten grondslag. Bepalend bij de toewijzing is de datum van inschrijving in dit register van woningzoekenden.

Indien u interesse heeft in één van deze kavels verzoeken wij u dit voor donderdag 3 juli 2008 schriftelijk per brief kenbaar te maken aan mevrouw M. de Beer van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Wij verzoeken u een kopie van uw inschrijving in het woningzoekendenregister bij te voegen.
Op onze internetsite www.Haaren.nl vindt u onder het kopje wonen en omgeving > Projecten bouwen en wonen > woningbouwprojecten de verkoopfolder met gedetailleerde informatie over de bouwmogelijkheden en de verkoopprocedure. Deze verkoopfolder is ook af te halen bij de front-office van de gemeente Haaren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de front-office van de gemeente Haaren bereikbaar op nummer 0411- 627 260.


GEMEENTEGIDS NIET ONTVANGEN?
Afgelopen week is de nieuwe gemeentegids 2008 – 2010 in de gemeente verspreid.
Mocht u onverhoopt geen gemeentegids ontvangen hebben, dan kunt u een exemplaar afhalen bij de receptie van het gemeentehuis of bellen naar 0411 – 627282. Ook per e-mail kunt u een gids aanvragen: gemeente@haaren.nl.


TOEVOEGEN OF WIJZIGEN VAN ADRESSEN IN DE GEMEENTEGIDS
Natuurlijk vinden er tijdens de tweejarige looptijd van de gemeentegids veranderingen plaats. Van de adressen in de gemeentegids is op de website www.haaren.nl een digitale versie beschikbaar. Op de homepage rechtsonder ‘snel naar’ klikt u op gemeentegids. 

Zelf een vermelding toevoegen of wijzigen
Bent u contactpersoon van een vereniging en/of instantie, dan raden wij u aan bij een wijziging of toevoeging dit ook direct door te geven. Dit kan rechtstreeks in de digitale gemeentegids op www.haaren.nl, hier vraagt u de gegevens op van uw vereniging en/of instantie of voegt u een nieuwe vermelding toe. Voor wijzigingen klikt u op de naam van uw vermelding, onderaan vindt u dan ‘mutatie gegevens’, hier vult u dan uw wijziging in. Uw wijziging of toevoeging staat dan binnen een week al vermeld in de digitale gids en wordt ook voor de volgende nieuwe papieren versie meegenomen.

Natuurlijk kunt u de wijziging ook doorgeven aan de sectie communicatie van de gemeente 0411-627225 of m.van.loon@haaren.nl. Zo kan iedereen via www.haaren.nl altijd de meest actuele gemeentegids raadplegen.


CONCERT FANFAREKORPS KONINKLIJKE LANDMACHT
Het concert wordt aangeboden door de Koninklijke Landmacht aan de inwoners van de gemeente Haaren. De Koninklijke Landmacht biedt dit aan omdat zij het belangrijk vinden om een goede band met u te onderhouden. U heeft regelmatig te maken met militaire activiteiten in uw omgeving, waarbij soms militairen en hun voertuigen zichtbaar zijn. Deze activiteiten zijn noodzakelijk voor de landmacht om zich goed voor te bereiden op diverse militaire missies, zoals in Afghanistan.

Het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’ geeft het concert op 18 juni vanaf 20.00 uur in kapel Haarendael van zorginstituut Cello, Raamse Akkers 15 te Haaren.

De kaarten zijn gratis verkrijgbaar bij de receptie van het gemeentehuis. Er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar dus wees er snel bij. U kunt maximaal 2 kaartjes per persoon afhalen.

Graag hoopt de Koninklijke Landmacht mede namens burgemeester Ronnes u te ontmoeten op 18 juni. Dan brengt het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’ onder leiding van dirigent majoor Tijmen Botma, een muzikale groet met muziek uit de West Side Story.


BIJZONDERE BIJSTAND, ÓÓK WANNEER U IETS MEER INKOMEN HEEFT DAN SOCIAAL MINIMUM

Soms doen zich in iemands bestaan omstandigheden voor die leiden tot extra, vaak onverwachte, ‘bijzondere’ noodzakelijke kosten. Dat kunnen kosten zijn die u door uw financiële omstandigheden niet kunt betalen. Mogelijk dat u dan in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.
Bij het bepalen van het recht op bijzondere bijstand zijn er vier heel belangrijke afwegingspunten:
1) De omstandigheden van u en uw gezin
2) De kosten kunnen niet (helemaal) uit het gezinsinkomen betaald worden
3) De kosten zijn noodzakelijk in uw speciale omstandigheden
4) U kunt geen aanspraak maken op een vergoeding van een andere instantie of die vergoeding dekt niet de volledige kosten
Iedereen met een inkomen op of rond het minimuminkomen komt in aanmerking, mits er niet teveel vermogen is. Dus ook personen met loon, pensioen of een ander inkomen dan een bijstandsinkomen kunnen bijzondere bijstand aanvragen.
Wel is het zo dat u zelf meer moet bijdragen naarmate uw inkomen hoger is. Als het recht op bijzondere bijstand wordt vastgesteld dan wordt de hoogte van de bijzondere bijstand berekend met de zogenaamde draagkrachtregeling. Is uw inkomen niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm, dan hoeft u niets bij te dragen. Ligt uw inkomen boven de 110% van het sociaal minimum, dan moet u zelf een gedeelte van de kosten betalen. Uw bijdrage is dan 25 à 50 % van het hogere deel van het inkomen.

Welke kosten kunnen vergoed worden?
Het kan gaan om allerlei kosten van heel uiteenlopende aard. Voorbeelden hiervan zijn:
• Uw eigen bijdrage in medische kosten of de hulp in de huishouding
• Meerkosten van kleding of beddengoed in verband met een handicap
• Bijzondere reiskosten
• Eigen bijdrage rechtshulp
• Warme maaltijdvoorziening
• Inrichtingskosten
In sommige situaties of voor sommige bijzondere kosten wordt de bijstand als lening verstrekt. Dat kan het geval zijn bij bijvoorbeeld inrichtingskosten van uw woning of wanneer u verzuimd heeft een verzekering af te sluiten voor ziektekosten en daardoor een beroep moet doen op bijstand. In de meeste gevallen is bijzondere bijstand een uitkering die niet terugbetaald hoeft te worden.
Uiteraard zijn dit maar een paar voorbeelden. Als u bijzondere kosten heeft en wilt weten of daarvoor bijzondere bijstand mogelijk is, dan kunt u het beste contact opnemen met Loket WegWijs.

Aanvragen van bijzondere bijstand
Oók wanneer u een inkomen heeft dat net iets hoger ligt dan het minimum, kan het de moeite waard zijn om bijzondere bijstand aan te vragen. Doet u dat wel vóórdat u de kosten maakt.

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, dan kunt u contact opnemen met WegWijs.  Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0411-634590.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- van belang zijn
• 5 juni: openbare informatieavond voor de gemeenteraad over de WMO
aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
• 16 juni: inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan Woningbouw Klooster Esch
vanaf 20.00 uur in Dorpshuis de Es
• 18 juni: concert Fanfarekorps Koninklijke Landmacht
aanvang 20.00 uur in de kapel van Haarendael
• 19 juni: Vergadering raadscommissie
Vanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis
• 28 juni: veteranendag in de gemeente Haaren
nadere informatie: 0411 – 727350
• 6 juli: Streekfestival Het Groene Woud
Van 10.00 tot 17.00 uur op Landgoed Velder

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *