De Klender

 1. Informatiebijeenkomst Kruispunt N65

  22 januari 2018 om 19:00
 2. Lezing op dinsdag 23 januari over Antoon Coolen door Cees Slegers

  23 januari 2018 om 20:00
 3. DigiD wat moet ik ermee ?

  24 januari 2018 om 14:00 - 16:00
 4. “Een verslaving kan iedereen overkomen”

  24 januari 2018 om 19:00 - 22:00
 5. Film – Bram Fischer

  24 januari 2018 om 20:00 - 23:00

Familie berichten

21 november 2017 Familieberichten op HelvoirtNet

...

BRIEF AAN MEVROUW SPIERINGS

Haaren, Helvoirt, Biezenmortel, Esch, 8 oktober 2017

Betreft: Burgerpeiling toekomst van de gemeente Haaren
Geachte mevrouw Spierings,
Op 28 april 2017 zonden wij u een brief waarin wij onze zorgen hebben geuit over het onderzoek naar bestuurskracht van het college en de gemeenteraad van Haaren.
Op 5 juli 2017 deelden wij onze zorgen met u, over het onzorgvuldige voornemen m.b.t. “de burgerraadpleging Toekomst Haaren” en informeerden wij de gemeenteraad middels een brief dat:

“… T.a.v. de voorgestelde Burgerraadpleging:

De keuze “geen voorkeur” gaat afleiden van de gekozen vraagstelling. Dit wordt bij geen enkele verkiezing gevraagd.
In het Collegevoorstel staat dat er voor herindeling van de gemeente als geheel geen draagvlak is. Mn gaat er aan voorbij dat er voor zelfstandig blijven ook geen draagvlak is (getuige ook de uitkomsten van alle uitgevoerde onderzoeken.
Men wil gaan voor GEEN uitsplitsing van de raadpleging per dorp. Dit is uiterst merkwaardig! Nu vragen naar de oriëntatie zou logisch, makkelijk en proces-versnellend zijn.
Ook wil men inwoners de ruimte bieden om in een ander dorp te gaan stemmen. Dit is onlogisch en geeft geen goed beeld.
De Gemeenteraad en de Wethouders hebben door al dit tijdrekken zichzelf kennelijk een mandaat gegeven tot 01-01-2022…. althans voor zover de verkiezingen in maart 2018 dit gaat toelaten.
…”

Op 13 juli 2017 besloot de gemeenteraad van Haaren op 4 oktober 2017 een burgerpeiling te organiseren met betrekking tot “de Toekomst van de gemeente Haaren”. In de vraagstelling voor de burgerpeiling werd geen gehoor gegeven aan de wens tot opsplitsing. Dit was in tegenstelling tot het genomen raadsbesluit tot opsplitsing va de Gemeente Haaren van 21 april 2016 door het Haarens college en een groot deel van de Haarense gemeenteraad.. In de burgerpeiling werd zelfs de optie “ik wil dat de gemeente Haaren zelfstandig blijft” opgenomen.

Op 4 oktober heeft er, conform het genomen besluit van 13 juli 2017, daadwerkelijk een burgerpeiling plaatsgevonden. De uitslag was duidelijk: de inwoners van de gemeente Haaren willen dat Haaren wordt opgesplitst! Een meerderheid, 56,1 procent van de opgekomen kiezers, heeft gekozen voor het opsplitsen van de vier dorpen over de buurgemeenten. 42 procent van de stemmers wil dat Haaren zelfstandig blijft. 1,9 procent heeft geen voorkeur. Het opkomstpercentage was 43 procent van de stemgerechtigden.

Niets lijkt nu nog een besluit door de gemeenteraad van Haaren in de weg te staan. Echter op 13 juli 2017 besloot de gemeenteraad ook dat binnen drie maanden na de volksraadpleging, duidelijk moet zijn welk vervolg de gemeenteraad aan de peiling geeft.

Op 22 september 2017 stuurde u een brief aan de gemeenteraad en het college van Haaren, waarbij u de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek Haaren aanbood. U gaf aan kort na de Burgerpeiling van woensdag 4 oktober met het college in overleg te gaan over de wijze waarop de resultaten van deze raadpleging, het bestuurskrachtonderzoek en andere relevante aspecten kunnen worden vertaald in een constructief en toekomstgericht besluit.

De Belangengroep Toekomst Haaren waardeert uw aanpak en standvastigheid. Dat steunt ons in de gedachte dat de brede wens van de inwoners van Haaren gehoord wordt.

Echter de gemeenteraad en het college, zijn van mening dat de uitslag van de burgerpeiling eerst binnen de gemeenteraad moet worden besproken en heeft zichzelf daar 3 maanden voor gegeven. Daarna wordt een besluit genomen over het al dan niet ingaan op de uitnodiging van uw college. Wij zijn van mening dat dit leidt tot onnodige vertraging van het proces en zien dit dan ook als tijdrekken. Nu de uitslag van de raadpleging zo duidelijk is en het bestuurskrachtonderzoek afgerond is, willen wij er bij u op aandringen, in het belang van de toekomst van de 4 dorpen, om op korte termijn de regie te nemen.

De Belangengroep Toekomst Haaren maakt zich zorgen over de uitvoering van het opsplitsingbesluit van de gemeente Haaren. De burgers van de gemeente Haaren vragen zich terecht af of het niet te veel gevraagd is voor het college om de opsplitsing zelf ten uitvoer te brengen. Zowel het college als een groot deel van de gemeenteraad, willen helemaal geen opsplitsing en dragen dit ook aan alle kanten uit middels hun columns, posters voor de ramen, websites, individuele blogs en twitteraccounts. Duidelijk is dat de objectiviteit in dit proces verre van gewaarborgd is.

Zelfs de burgemeester laat zich nog sporadisch horen, hetgeen je van een `burgermoeder` in deze situatie toch niet zou verwachten. Op 5 oktober, als mosterd na de maaltijd, geeft ze uitleg over de burgerpeiling, maar riep de bevolking niet expliciet op te gaan stemmen. Tenslotte kondigt zij in haar column in de weekkrant `de Meierij` van 4 oktober 2017 aan, dat de volgende uiterst belangrijke stap de raadsvergadering van 21 december 2017 zal zijn. De gemeenteraad neemt dan, op basis van de uitslag van de burgerpeiling, een besluit over de toekomst van de gemeente Haaren.

”Waar een wil is, is een weg”, maar waar niet de politieke wil is, is er geen weg om dit proces tot een goed einde te brengen. Wij zouden dan ook graag zien dat de provincie dit proces gaat overnemen. Wij pleiten er dan ook voor, om zo snel mogelijk op te splitsen. De huidige, gespannen, situatie kost alleen maar energie van alle partijen; terwijl die energie juist nodig is om te gaan bouwen aan het toekomstperspectief, namelijk opsplitsing en samenvoeging van de dorpen met de buurgemeenten.

Wij hebben onvoldoende vertrouwen in de gemeenteraad en het college van B&W van Haaren om een effectief vervolg te geven aan het nog te nemen raadsbesluit “per wanneer de opsplitsing van de gemeente Haaren een feit moet zijn”.

Zoals al eerder bij u aangegeven zijn wij graag bereid om constructieve bijdragen te blijven leveren. Onze dorpen zijn ons dierbaar en behoud van de leefbaarheid in onze dorpen vinden wij erg belangrijk.

Belangengroep Toekomst Haaren staat voor een open en transparante dialoog. Om die reden sturen wij een afschrift van deze brief naar de stakeholders in dit proces.

Met vriendelijke groet

Belangengroep Toekomst Haaren

CC Corvers Column

29 december 2017 Corver Column: Vaart

...

Rubriek: Huyswerk

9 oktober 2017 in Voorpagina

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *