Slider1
slider2

Bekendmaking: wijziging geluidproductieplafonds en gekoppelde sanering n65 Vught

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat zij voornemens is, met toepassing van artikel 11.28, eerste lid, van de Wet milieubeheer, het verzoek van de gemeente Vught en de voormalige gemeente Haaren toe te wijzen om de geluidproductieplafonds te wijzigen op referentiepunten gelegen langs een tweetal wegvakken van de rijksweg N65 in de gemeente Vught. De wijziging is aanleiding om tevens de sanering van het betrokken wegvak vast te stellen.

Het voornemen is opgenomen in het ontwerpbesluit van 4 maart 2021 met kenmerk IenW/BSK‑2021/54769.

Aanleiding

De aanleiding voor het verzoek is de geplande reconstructie van de N65 in de gemeente Vught.

De reconstructie houdt onder andere in dat delen van de N65 verdiept worden aangelegd en dat kruisingen met andere wegen ongelijkvloers worden uitgevoerd. Tevens wordt in het kader van de reconstructie een geluidsarm wegdek bestaand uit tweelaags zoab aangebracht. De reconstructie en het aanbrengen van het geluidsarme wegdek leidt er toe dat de bestaande geluidproductieplafonds worden onderschreden. Om deze nieuwe situatie ook voor de toekomst te garanderen hebben de voormalige gemeente Haaren en de gemeente Vught verzocht om deze geluidproductieplafonds te verlagen. Het verzoek is gedaan met instemming van Rijkswaterstaat.

Omdat voor de betrokken wegvakken nog geen saneringsplan op grond van artikel 11.60 van de Wet milieubeheer is vastgesteld, is op grond van artikel 11.42 van de Wet milieubeheer voor de wegvakken onderzocht of saneringsobjecten aanwezig zijn en is onderzocht of voor deze saneringsobjecten met het treffen geluidbeperkende maatregelen aan de streefwaarde voor sanering van 60 dB kan worden voldaan. De in aanmerking komende saneringsmaatregelen, die leiden tot een verdere verlaging van de geluidproductieplafonds, maken onderdeel uit van dit ontwerpbesluit.

 Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit ligt met bijbehorende stukken vanaf de dag na publicatie in de Staatscourant zes weken ter inzage bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden) gedurende werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur. Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dient u vooraf telefonisch contact op te nemen met het Bureau Sanering Verkeerslawaai (0348 ‑ 487 450).

Het ontwerpbesluit inclusief bijlagen, aanvraag en akoestisch onderzoek, worden gepubliceerd op de website van het Bureau Sanering Verkeerslawaai: www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur/bekendmakingen. 

Zienswijze

Op grond van artikel 3:15, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11.32 van de Wet milieubeheer kan een ieder, gedurende de periode dat de stukken ter inzage liggen, schriftelijk of mondeling een zienswijze over het voorgenomen besluit naar voren brengen;

  • een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai, Postbus 97, 3440 AB Woerden.
  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u ook contact op te nemen met Bureau Sanering Verkeerslawaai, tel.: 0348 – 487 450

Inlichtingen

Voor het verkrijgen van nadere inlichtingen over de ter inzage gelegde stukken kunt u zich tijdens kantooruren wenden tot Bureau Sanering Verkeerslawaai, telefonisch bereikbaar onder de hierboven vermelde nummer of via http://www.bureausaneringverkeerslawaai.nl/rijksinfrastructuur

Meer informatie over de geluidsanering vanwege rijkswegen is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/mjpg

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *