GEMEENTEHUIS HAAREN: OOK TIJDENS DE VERKIEZINGEN ONTMOETINGSPLEK!

 

Tijdens eerdere verkiezingsdagen maakte u in grote getalen gebruik van de verlengde openingstijden van de verschillende balies in het gemeentehuis. Daarom zijn ook bij de komende

Tweede Kamerverkiezingen:

 

ALLE BALIES OP 9 JUNI OPEN VAN 7.30 TOT 21.00 UUR

 

Dit betekent vaak een gezellige drukte in het gemeentehuis, waar inwoners elkaar tegenkomen en bekenden elkaar ontmoeten. Tijdens de openingstijden van de stembureaus in het gemeentehuis en dus de balies trakteren we u daarbij graag op een kopje koffie!

 

Bouwplannen gemeente Haaren

Wij blijven onze dienstverlening naar u toe graag verbeteren. Naast dienstverlening hebben we de komende jaren ook veel aandacht voor woningbouw in de gemeente Haaren. Op 9 juni laten we u daarom in de hal van het gemeentehuis zien welke plannen we hebben gemaakt en waar er gebouwd gaat worden. U kunt op luchtfoto’s zien welke locaties in de vier dorpen in aanmerking komen voor woningbouw. Medewerkers staan paraat om u meer informatie te geven over de plannen en uw vragen hierover te beantwoorden. Daarnaast kunt u de maquette van het centrumplan Haaren bekijken en informatie vinden over het centrumplan Helvoirt.

 

Stemmen kan overal

Inwoners zijn niet meer verplicht om in een bepaald stembureau te stemmen. Als inwoner van Esch, Biezenmortel en Helvoirt kunt u er ook voor kiezen om in het gemeentehuis in Haaren te stemmen. U kunt dan meteen gebruik maken van de openstelling van alle balies en onder het genot van een kopje koffie bekijken welke bouwplannen er op stapel staan.

 

Zijn alle balies geopend?

Ja, u kunt voor alles terecht. Het maakt niet uit met welke vraag of voor welk product. Zo kunt u:

 • een paspoort aanvragen;
 • een uittreksel van de burgerlijke stand halen;
 • een bouwvergunning aanvragen;
 • informatie krijgen over een bepaald project;
 • mogelijkheden bespreken voor een nieuwe inrit;
 • een bestemmingsplan raadplegen;
 • informatie krijgen over een evenement dat u in 2010 gaat organiseren;
 • informatie krijgen over de aanpassing van uw woning;
 • de mogelijkheden onderzoeken voor een subsidie of financiële hulp;
 • enz. enz.

 

Onze receptie verwijst u graag door naar de juiste balie.

 

Een afspraak maken

Als uw vraag door een ambtenaar moet worden voorbereid, dan raden wij u aan om van tevoren een afspraak te maken. U wordt dan op de afgesproken tijd, met de juiste informatie bij de hand, geholpen door een medewerker die voorbereid is.

U kunt tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bellen om een afspraak te maken. Voor zaken over ruimtelijke ontwikkeling (bouwen, milieu, bestemmingsplannen e.d.) kunt u (0411) 62 72 60 bellen. Voor de overige zaken belt u het algemene nummer: (0411) 62 72 82. De receptioniste verbindt u door met een medewerker die met u doorneemt wat u eventueel mee moet brengen.

Voor afspraken met bevolking hebt u uw burgerservicenummer (sofinummer) nodig. Dit nummer vindt u op uw identiteitsbewijs.

 

Tot ziens op 9 juni!

 

 

Kandidatenlijsten

 

Vandaag, woensdag 2 juni, zijn de kandidatenlijsten voor de Tweede Kamerverkiezingen bezorgd.

Heeft u geen kandidatenlijst ontvangen dan kunt u bij de balie bevolking van het gemeentehuis een lijst afhalen.

 

 

WERKZAAMHEDEN N65 VERKEERSMAATREGELEN

 

Van vrijdagavond 4 juni 20.00 uur tot maandagochtend 7 juni 06.00 uur is de N65 afgesloten in de richting van Tilburg naar Den Bosch. Ook in de bouwvakantie zijn er afsluitingen.

 

Kijkt u voor voolledige informatie op www.haaren.nl en op www.rijkswaterstaat.nl of bel met  Rijkswaterstaat via het landelijke (gratis) informatienummer: 0800-8002

 

 

Oisterwijksedreef en Belversedijk open

De N624 langs kasteel Nemerlaer – Oisterwijksedreef en Belversedijk – gaat woensdag 2 juni in de loop van de dag open voor autoverkeer. Ook de Pastoor Janssenstraat en de Schutswei zijn dan weer bereikbaar.

 

Op de nieuwe weg geldt een snelheid van 60 kilometer per uur. (Brom)fietsers moeten via het nieuwe vrijliggende fietspad. Tot aan de bouwvak is er nog verkeershinder. Zo moeten (brom)fietsers tussen Rosep en Essche Stroom in deze periode enkele weken over de hoofdrijbaan. Dit, om bestaande bruggen over de riviertjes te renoveren of te slopen. Hier geldt dan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

 

Als gevolg van de ingebruikname van het nieuw gerealiseerde wegvak, worden de bushaltes Haarendijk, Eind, Kasteellaan en Oisterwijksedreef weer in gebruik genomen.

 

 

MANTELZORG IN DE PRAKTIJK

 

In de gemeente Haaren zijn veel mantelzorgers actief. Zij zorgen langdurig en onbetaald voor een chronische zieke gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is dus de extra zorg die voortvloeit uit een sociale/ familiare relatie en kan allerlei vormen van zorg/hulp omvatten, zoals huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, emotionele steun en toezicht.

 

Sinds de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft de gemeente de wettelijke taak om mantelzorgers te ondersteunen. Bij de vaststelling van het Wmo-beleidsplan is gekozen om de behoeften en wensen van mantelzorgers in beeld te brengen en deze vervolgens te vertalen en uit te werken in een gemeentelijk mantelzorgbeleid.

 

concept beleidsplan

Dit is gebeurd in het concept beleidsplan ”Mantelzorg in praktijk”. In dit plan staan concrete actiepunten om de lokale mantelzorgondersteuning vorm te geven. Hiermee wil de gemeente mantelzorgers een steuntje in de rug bieden, hun zelfredzaamheid versterken en hun zorglast verminderen. Voorbeelden van mantelzorgondersteuning zijn:

–       Informatie

–       Advies en begeleiding

–       Emotionele ondersteuning

–       Educatie

–       Praktische hulp

–       Respijtzorg

–       Financiële tegemoetkoming

–       Materiele hulp

 

Het college van B en W heeft op 25 mei ingestemd met het concept beleidsplan en het beleidsplan voor advies naar de seniorenraad Grijs Haaren en de Wmo-adviesraad gestuurd. Nadat de reacties van deze adviesraden zijn verwerkt wordt het beleidsplan aan de gemeenteraad voorgelegd. Zij kunnen dan in september het beleidsplan vaststellen.

 

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar Christien van der Steen, (0411) 62 73 05 of c.van.der.steen@haaren.nl

 

 

Seniorenbeleid voor alle 55-plussers in de gemeente

 

Zorgen dat er Broemtests blijven in de gemeente. Een opsporingsambtenaar die zich bezighoudt met preventie van vandalisme, kleine criminaliteit en (sluip)verkeer. Maar ook richtlijnen waar seniorenwoningen aan moeten voldoen en meer communicatie op maat. Het is slechts een kleine greep uit de actiepunten die zijn geformuleerd in het concept van de notitie Seniorenbeleid 2010-2013.

 

In overleg met Seniorenraad Grijs Haaren en de Wmo-adviesraad is de gemeente Haaren de afgelopen maanden druk bezig geweest met het opstellen van een notitie Seniorenbeleid. Deze is nu in concept klaar. De notitie is ter kennisname gestuurd naar Seniorenraad Grijs Haaren, de Wmo adviesraad, de gemeenteraad en allerlei instanties die in de gemeente actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld zorg en woningbouw.

 

Bent u ook nieuwsgierig naar de conceptnotitie Seniorenbeleid 2010-2013? Neemt u dan contact op met de sectie Welzijn en ontvang een exemplaar. De sectie Welzijn kunt u bereiken via tel. (0411) 62 73 05 en via m.van.de.coevering@haaren.nl

 

 

UITNODIGING VETERANENDAG IN DE GEMEENTE HAAREN

 

Veteranendag

Jaarlijks vindt de nationale Veteranendag plaats, waarbij erkenning en waardering centraal staan. Al enkele jaren organiseert ook de gemeente Haaren een ontmoeting met haar veteranen. Dat zijn steeds opnieuw indrukwekkende, positieve en ook gezellige bijeenkomsten.
Dit jaar vieren we de Veteranendag in Haaren op zaterdag 26 juni van 15.00 tot ca. 18.30 uur

 

Wie is veteraan?

Alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband zijn veteranen. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen “oude” veteranen (WO II en het KNIL) en “jonge” veteranen (ingezet in vredesmissies).

 

Oproep

Wij hebben van het veteraneninstituut een lijst met geregistreerde veteranen in de gemeente Haaren gekregen. Al deze mensen ontvingen van ons een persoonlijke uitnodiging. Wij weten echter dat er in onze gemeente ook veteranen zijn die niet zijn geregistreerd bij het veteraneninstituut. We nodigen via deze oproep ook hen -en daarbij speciaal de “jonge” veteranen- uit om zich aan te melden.

 

Wat gaan we doen?

De gemeente biedt de veteranen op zaterdag 26 juni in de middag een programma aan waarbij er ruimte is voor een formeler gedeelte, voor gesprekken met elkaar, voor ontspanning en waarbij ook de inwendige mens zeker niet vergeten wordt. Nadere informatie over het precieze programma krijgt u nadat u zich heeft aangemeld.

 

Aanmelden

Wilt u meer informatie of wilt zich aanmelden? Neem dan contact op met Helma van Drunen, bereikbaar via telefoonnummer (0411) 62 73 50 of h.van.drunen@haaren.nl

 

 

GEMEENTERAAD

 

Op 3 juni 2010 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 3 juni)

De raads- en commissievergaderingen kunt u achteraf beluisteren via internet.

 

 

 

Heeft U iets verloren of gevonden??

 

Kijk dan op de website www.haaren.nl

 

U kunt de gevonden en verloren voorwerpen “terugvinden” op onze website: www.haaren.nl > nieuws en actueel > gevonden voorwerpen.

 

Voor meer informatie of voor het doen van aangiften belt u met

Marjolein van Gils, afdeling publiekszaken, sectie bevolking (0411) 62 72 34.

 

 

 

 

Q-Koorts

 

Wilt u meer weten over de q-koorts?

De GGD houdt ons op de hoogte.

 

Voor de laatste persberichten kijkt u op www.haaren.nl > Leven en werk > Gezondheid

 

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

 • 3 juni: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

 • 15 juni: avond met de Wmo adviesraad

in de Vorselaer in Biezenmortel van 19.30 tot 20.30 uur

 • 16 juni: bewonersavond over reconstructie Langeweg/Kerkeind

in de Raadzaal van het gemeentehuis, aanvang 19.00 uur

 • 26 juni: Veteranendag in de gemeente Haaren
 • 12 september: Smaakvol Haaren

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *