WWW.HAAREN.NL: STEEDS MEER ‘THUIS’ BIJ UW GEMEENTE

Waarom zou u helemaal naar het gemeentehuis komen, als u het ook thuis achter de computer kunt regelen? Veel sneller en veel makkelijker. De komende tijd willen we u graag op de hoogte brengen van de mogelijkheden op onze website, www.haaren.nl: wat kunt u er vinden en wat  kunt u er regelen.

Deze week:

Digitale nieuwsbrieven van de gemeente Haaren

Gemeente Haaren is gestart met de digitale nieuwsbrief. Berichten die op de website komen of al staan, komen automatisch in uw e-mailbox terecht. Een voorbeeld hiervan vindt u op de website van de gemeente, www.haaren.nl, op de pagina ‘nieuws en actueel > digitale nieuwsbrieven’.


Wat kunt u verwachten in deze nieuwsbrief?
In de nieuwsbrief vindt u verschillende onderwerpen, zoals het gemeentenieuws, openbare bekendmakingen, vergaderingen van college en raad en onderwerpen die op dat moment actueel zijn of waarover nieuws te melden is. U kunt hierbij onder andere denken aan de projecten die in de gemeente lopen, zoals alles over woningbouw, Wmo, DOP’s, bestemmingsplannen etc.
De nieuwsbrieven komen om de drie weken uit. De eerstkomende digitale nieuwsbrief valt op dinsdag 18 november in uw (mail)brievenbus.

Hoe abonneert u zich?
U gaat naar
www.haaren.nl en klikt daar op ‘nieuws en actueel> digitale nieuwsbrieven’. Daar vindt u informatie over hoe u zich aanmeldt voor een e-mailabonnement.
Na aanmelding ontvangt u een bericht in uw mailbox met een activeringslink. Let op: uw registratie is pas voltooid, nadat u op deze link heeft geklikt.

WWW.HAAREN.NL, zeker een klikje waard!


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in de dorpshuizen van de vier dorpen.

De bestuurders willen veel praten met de inwoners en luisteren naar wat er leeft. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

Burgemeester en wethouders rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig zal zijn om inwoners te woord te staan.

Poll op de website
Op de website
www.haaren.nl (op de homepage onder de kolom ‘snel naar ‘ klikt u aan ‘geef uw mening’) vindt u een zgn. Poll; een heel korte enquête over de inloopspreekuren. Ook al bent u niet geweest naar de spreekuren, dan is het fijn om voor ons als bestuur te weten hoe u er over denk. Het kost u maar een minuutje.

Het schema voor de komende maanden:

18 november 2008 van 17.00-18.00 uur
Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Blom
Esch, De Es: burgemeester Ronnes
Haaren, den Domp: wethouder Brenninkmeijer
Helvoirt, Gastenbosch: H. Gabriëls

9 december 2008 van 17.00-18.00 uur


DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN IN UITVOERING!

De dorpsontwikkelingsplannen zijn vastgesteld. Dit geldt ook voor de Nota Ouderenproof. U gaf een oordeel over uw dorp, dacht na over de toekomst van uw dorp en deed voorstellen voor acties. Deze week willen we het traject Ouderenproof nader belichten.

In de gemeente Haaren is gekozen voor een opzet waar alle burgers via de DOP’s meepraten over hun leefomgeving en dat daarnaast in dit traject specifiek aandacht wordt gegeven aan de inwoners van 55 jaar en ouder. Dit is gebeurd door in de enquêtes de resultaten van de ouderen apart onder de loep te nemen en via een speciale middag voor alle ouderen in de gemeente Haaren op 31 maart 2008. De seniorenraad Grijs Haaren is onder meer via de klankbordgroep betrokken bij het proces.

De vraag die centraal staat in het ouderenprooftraject is aan welke criteria  moet de gemeente voldoen om inwoners van Haaren de mogelijkheid te bieden om op een prettige en gezonde manier oud te worden? Wat is nodig op de terreinen wonen, zorg, welzijn en dienstverlening om als oudere zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen?

Een belangrijke reactie op deze vraag is het dringende verzoek aan de gemeente om zorg te dragen voor voldoende woningen voor de doelgroep ouderen. De woningen moeten ook voldoen aan de eisen die de doelgroep daaraan stelt. Het verbeteren van het openbaar vervoer, de (verkeers)veiligheid en de openbare ruimte, een sfeervol dorpshart en de beschikbaarheid van voldoende voorzieningen, zijn eveneens thema’’s die door de ouderen belangrijk worden gevonden. Er zijn door de ouderen twee extra actiepunten geformuleerd die aandacht vereisen, namelijk veilige looproutes voor ouderen in alle dorpen en betere en betrouwbare informatie over zorg, welzijn en wonen. In overleg met de seniorenraad Grijs Haaren is een keuze gemaakt uit de lijst met actiepunten en worden twee actiepunten allereerst verder uitgewerkt. Dat zijn: het verbeteren van het openbaar vervoer. Gestart wordt met het opstellen van een knelpunteninventarisatie. Het aanpassen van trottoirs wordt ook betrokken bij het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, dat op dit moment wordt opgesteld. De provincie heeft een subsidie verstrekt van € 15.000,- voor de uitvoering van deze twee actiepunten.

Meer informatie
Wij houden u regelmatig op de hoogte over de uitvoering van de dorpsontwikkelingsplannen. Na de begrotingsbehandeling organiseren wij per dorp een bijeenkomst. De data zijn als volgt:
• HAAREN   24 november 2008 om 20.00 uur Den Domp;
• HELVOIRT     8 december 2008 om 20.00 uur Gastenbosch;
• ESCH      9 december 2008 om 20.00 uur De Es;
• BIEZENMORTEL  16 december 2008 om 20.30 uur De Vorselaer.
We bespreken dan met u de resultaten van de besluitvorming en het vervolg. Meer informatie kunt u vinden op onze website
www.haaren.nl. Op de startpagina kunt u snel doorlinken naar de dorpsontwikkelingsplannen.


CADEAUTJESACTIE MANTELZORGERS IN HAAREN

Afgelopen maandag (10 november) zijn overal in het land mantelzorgers in het zonnetje gezet. Het was dan ook de landelijke dag van de mantelzorg!
Mantelzorg is de (onbetaalde) zorg die een partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis voor langere tijd geeft aan iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Mantelzorg is niet het zelfde als vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een bewuste keuze, mantelzorg echter overkomt je, je rolt, al dan niet, geleidelijk in deze rol. Een mantelzorger geeft zorg vanuit een persoonlijke en emotionele band. Een groot aantal mantelzorgers zorgt zelfs 24 uur per dag, zeven dagen in de week, voor een naaste. Deze toewijding verdient veel waardering.

Ook de gemeente Haaren wil haar waardering tonen aan de vele mantelzorgers in onze gemeente. Wij willen dat doen met een cadeautjesactie. Deze actie houdt in grote lijnen in:
In de week voor de Kerstdagen kunt u bij een centraal uitgiftepunt in het dorp een cadeautje ophalen voor een mantelzorger die u kent. U kunt dit cadeautje vervolgens zelf afgeven. Op een bijgevoegd kaartje spreken wij, namens de gemeente Haaren, onze waardering uit voor de mantelzorger.
Om dit plan te laten slagen hebben de hulp nodig van u allemaal. Wij nodigen u van harte uit om mee te doen. Ook willen wij de hulp inroepen van de vrijwilligersorganisaties in de dorpen, om samen de verdere details en spelregels uit te werken en afspraken te maken over de uitvoering.

De komende weken informeren wij u over de verdere uitwerking van dit plan.
Wij laten u dan weten waar en wanneer u een cadeautje voor een, bij u bekende mantelzorger, kunt ophalen.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Christien van der Steen 0411-627305 of c.van.der.steen@haaren.nl


NIEUWSBRIEF CENTRUMPLANNEN HAAREN EN HELVOIRT

In de raadsvergadering van 23 oktober is het ontwerp-bestemmingsplan voor het centrum van Haaren vastgesteld. Dit opent de weg naar de aanvang van de bouw van het woonzorgcentrum met brede school in het centrum van het dorp Haaren. Ook voor het centrumplan in Helvoirt staat weer een hoop op stapel.

Vorige week ontvingen alle huishoudens van de gemeente Haaren de vierde nieuwsbrief van de centrumplannen Haaren en Helvoirt. Heeft u geen nieuwsbrief ontvangen, laat het ons weten. In het gemeentehuis hebben we nog een aantal exemplaren voor u liggen. Tel. (0411) 62 72 82.


EINDEJAARSUITKERING VOOR MINIMA

De gemeente geeft eenmalig in 2008 een uitkering van € 50,- aan huishoudens met een laag inkomen. Deze uitkering is bedoeld als compensatie voor de stijging van de energiekosten. Alle inwoners die op 1 januari 2008 een bijstandsuitkering hebben of die in 2008 via de gemeente een minimaregeling kregen, krijgen dit bedrag automatisch op hun bankrekening. Andere inwoners met een laag inkomen kunnen bij Loket WegWijs een aanvraag indienen.

Wie komt in aanmerking?
U kunt voor de eindejaarsuitkering in aanmerking komen wanneer u op 1 januari 2008 een inkomen heeft dat niet hoger is dan 120 % van de bijstandsnorm. Er gelden verschillende bijstandsnormen. Welke bijstandnorm voor u van toepassing is hangt af van uw leefsituatie.
Bent u ouder dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar? Dan komt u voor de eindejaarsuitkering in aanmerking, wanneer:
• U alleenstaand bent en uw inkomen lager is dan € 1.008,88 per maand en uw vermogen minder is dan € 5.325,-
• U alleenstaande ouder bent en uw inkomen lager is dan  € 1.297,14 per maand en uw vermogen minder is dan € 10.650,-
• U een echtpaar bent of samenwoont en uw het inkomen lager is dan € 1.441,26 per maand en uw vermogen minder is dan € 10.650,-.

Bent u ouder dan 65 jaar? Dan komt u voor de eindejaarsuitkering in aanmerking wanneer:
• U alleenstaand bent en uw inkomen lager is dan € 1.102,18 per maand en uw vermogen minder is dan € 5.325,-
• U alleenstaande ouder bent en uw inkomen lager is dan € 1.358,51 per maand en uw vermogen minder is dan € 10.650,-
• U een echtpaar bent of samenwoont en uw inkomen lager is dan € 1.511,65 per maand en uw vermogen minder is dan € 10.650,-.

De genoemde inkomensbedragen zijn exclusief vakantiegeld. Voor het recht op de eindejaarsuitkering zijn de inkomens- en vermogensgegevens van 1 januari 2008 bepalend.

Bent u jonger dan 21 jaar? Dan gelden afwijkende bedragen. Hoe hoog uw inkomen precies mag zijn kunt u het beste navragen bij Loket WegWijs.

Hoe vraagt u de eindejaarsuitkering aan?
Wanneer u op 1 januari 2008 een bijstandsuitkering had, hoeft u niets te doen. De gemeente betaalt de eindejaarsuitkering automatisch aan u uit in de maand december. Heeft u in de loop van 2008 een bijstandsuitkering gekregen? Dan moet u de eindejaarsuitkering wel zelf aanvragen.
Ook alle mensen die in 2008 een minimaregeling hebben gekregen van de gemeente krijgen automatisch de eindejaarsuitkering op hun rekening gestort. Dan gaat het om de langdurigheidtoeslag, het Welzijnsfonds, de bijzondere bijstand of de Categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en 65+ers. Heeft u in 2008 een besluit gekregen van de gemeente waarin aan u een of meer van die regelingen werd toegekend en zijn die bedragen ook aan u uitbetaald? Dan hoeft u de eindejaarsuitkering niet apart aan te vragen. De gemeente betaalt deze uitkering automatisch aan u uit in de maand december.
Als u in 2008 geen gebruik heeft gemaakt van de genoemde regelingen, dan kunt u een aanvraag indienen bij Loket WegWijs.

WegWijs Haaren, ook voor u!
Wilt u meer informatie of wilt u een aanvraag voor de eindejaarsuitkering indienen, dan kunt u contact opnemen met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0411-634590.


REGIOTAXI ’S-HERTOGENBOSCH DEFINITIEF GEGUND; PZN BLIJFT VERVOERDER

Na een bezwaarprocedure is het contract van Regiotaxi ’s-Hertogenbosch nu definitief gegund aan de huidige vervoerder van de Deeltaxi: Personenvervoer Zuid-Nederland (PZN) uit Tilburg.

Doordat het vervoer eerst aan een andere partij was gegund, er bezwaar is aangetekend en de bezwaarprocedure gedegen behandeld moest worden, vindt de overgang van Deeltaxi naar Regiotaxi later plaats. Dit betekent dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, Regiotaxi ’s-Hertogenbosch per 1 maart 2009 gaat rijden. Tot die tijd blijft het Deeltaxi ’s-Hertogenbosch (een vorm van openbaar vervoer van deur tot deur en/of vervoer van en naar OV-haltes voor iedereen in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren, Heusden en Boxtel). De uitvoering blijft tot 1 maart ongewijzigd, wel wordt de komst van Regiotaxi voorbereid.

Kwaliteit voorop
Per 1 januari 2009 gaan gemeenten en provincie een vernieuwd Servicepunt Regiotaxi inrichten voor het beheer van de Regiotaxi. Inmiddels zijn twee medewerkers aangesteld die contacten met alle betrokken partijen onderhouden en overleg voeren met het reizigerspanel van de Regiotaxi. Het Servicepunt gaat een nieuwe klachtenprocedure invoeren, beheren en monitoren en het contract met de vervoerder controleren. Gemeenten en provincie willen hiermee een flinke stap zetten in de kwaliteit van het vervoerssysteem.

Voor meer informatie kunt u bellen met contactpersoon Dorothé Gevers, gemeente ’s-Hetogenbosch, (073) 6155167


GEMEENTERAAD

Op 13 november 2008 vindt in het gemeentehuis een raadscommissie plaats. De agenda voor deze commissie kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 13 november)


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 13 november 2008: vergadering Raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 17 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in het Gemeentehuis in Haaren
• 18 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in De Es in Esch
• 18 november 2008: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 19 november 2008: uitwisseling van ervaringen over de reis naar gemeente Naestved in Denemarken
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 24 november 2008: eerste van vier bijeenkomsten over Dorpsontwikkelingsplannen
aanvang 20.00 uur in Den Domp in Haaren

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *