De Raad van de gemeente Haaren heeft zelf besloten te gaan herindelen, dat wil zeggen: de gemeente wordt opgesplitst.
De vraag waarom Haaren opgesplitst dient te worden is te beantwoorden zonder daarbij te vervallen in argumenten als “ik drink nu eenmaal liever koffie in Oisterwijk dan in Boxtel”. Welke motieven heeft Progressief 96 dan wel?
De gemeente Haaren heeft een gemeentelijke organisatie die er financieel niet slecht voorstaat en de ambtenaren doen hun uiterste best. Ook het bestuur van de gemeente Haaren bestaat uit mensen die zich volledig inzetten voor de gemeenschap.
Maar…
Het gaat niet meer om de kleine wereld waarin wij denken te leven. Haaren maakt onderdeel uit van een groot omringend gebied, of we dat nou leuk vinden of niet. Steeds meer en omvangrijker taken worden door het Rijk op het bord van de gemeenten geschoven. Daar is hoe je het ook wendt of keert een ambtenarenapparaat voor nodig dat kwalitatief en kwantitatief een goede dienstverlening aan onze Haarense inwoners waarborgt. Iedereen wil toch snel en goed geholpen worden! Daar is de overheid immers voor. Gaat de eigenheid van de dorpen dan niet verloren? Geen sprake van. Die eigenheid hebben de dorpen al sinds mensenheugenis en die gaat niet verloren door een andere gemeentelijke organisatie. “Maar de aanspreekbaarheid van raadsleden en wethouders wordt minder”, hoor ik u zeggen. Gek eigenlijk. Want Haaren verschilt in niets meer van willekeurig welke andere gemeente.
Bij de herindeling van 1995/1996 werd hoofdzakelijk het getalscriterium gehanteerd. Dorpen en steden moesten groter worden en qua inwonertal boven een ondergrens zitten. Maar er waren in vergelijking met de huidige situatie naast overeenkomsten ook grote verschillen. In beide gevallen werd er een rapport geproduceerd; toen door de heer Schampers en nu door de heer Augusteijn. In beide gevallen stond er nauwelijks iets in. Dat was geen enkel probleem. De noodzaak tot herindeling zowel in 1996 als nu werd immers onderbouwd in stapels rapporten van deskundigen. Maar de verschillen met toen zijn ook evident. Toen bestonden er Stadgewesten die taken die tussen de wal en het schip vielen, nl. de bevoegdheden van de Provincie en de Gemeente, behartigden. De samenstelling van die stadsgewesten bestond uit raadsleden. Dat was niet ideaal maar het was een toonbeeld van democratie in vergelijking met de huidige situatie, waar mensen over talloze gemeenschappelijke regelingen beslissen in een volstrekt onbekend gezelschap. Let wel; het betreft ook Haarense zaken.
Niemand is in die constructie verantwoordelijk en dus aanspreekbaar. Dat geldt uiteraard eveneens voor de financiën. De Haarense Raad kan bij wel erg hoge bedragen voor twijfelachtige diensten hoog of laag springen maar Haaren heeft zich er maar bij neer te leggen. Concrete voorbeelden? Denk eens aan Agrifood of aan de reeds genoemde omgevingsdienst.
Verreweg het grootste verschil met 1996 zit in het feit dat toen de besluitvorming in de Kamer plaatsvond. Iedereen wist dat bij meerderheid van stemmen in Den Haag de beslissing was gevallen. Deze keer gaf de Haarense Raad door druk vanuit de bevolking en niet te vergeten het rapport WagenaarHoes aan dat ze tot herindeling en opsplitsing bereid was, zonder daarbij een datum te noemen. Natuurlijk werd daardoor het eigen besluit volkomen ontkracht en het was volgens Progressief 96 dan ook terecht dat de Provincie ingreep. De heer Augusteijn kreeg tot taak na overleg met betrokkenen een definitieve datum vast te stellen.
Omringende gemeenten heten onze 4 dorpen met nadruk van harte welkom en dringen evenals de Provincie aan op spoed. Terecht. Zij moeten enige zekerheid hebben voor hun beleid op middellange termijn.
Wat zeker ook belangrijk is: Voordat we eisen aan omringende gemeenten gaan stellen, is het verstandig Haaren zelf toekomstbestendig en bestuurskrachtig te maken. Daar zijn Raad en College namelijk bij de laatste verkiezingen voor ingehuurd. Er is dus nog heel veel werk aan de winkel, met name nu dat financieel mogelijk blijkt te zijn. Bovendien is dat vruchtbaarder dan wild om je heen te slaan naar de Provincie, de heer Augusteijn, de Werkgroep Toekomst Haaren en niet te vergeten Progressief 96.
Wellicht hebt u vragen. Stel ze ons dan, zodat wij ze meenemen in onze gesprekken met toekomstige bestuurders: www.progressief96.nl.
Stel ze aan ons en aan de gemeenschap, zet ze ook gerust in een eventueel commentaar op dit artikel en vergeet vooral niet uw naam er bij te zetten. Doe ik zelf ook!

Namens Progressief ’96
Brecht Gerritse


 

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • frank , 1 maart 2017 @ 16:29

    Helder stuk! Aan de slag met de toekomst!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *