Grootse plannen aan en rondom de N65! Maar wat is de stand van zaken en hoe concreet zijn de plannen nu? Hoe komen de plannen tot stand? Wie voert ze uit en wanneer gaat dat allemaal gebeuren? Wij kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft. We geven daarom hieronder vanuit het gezichtspunt van de gemeente Haaren antwoord op een groot aantal van deze vragen en zoemen in op onze eigen gemeente.
Aanleiding voor aanpak van de N65
Wat was voor de gemeente Haaren de noodzaak om zich hard te maken voor aanpak van de N65?
Op en rond de Rijksweg N65 doen zich een aantal problemen voor. Voor de gemeente Haaren vormt de oversteekbaarheid van de N65 voor fietsers een groot probleem. Vooral bij Helvoirt speelt dit, omdat veel scholieren dagelijks de N65 moeten oversteken om in Vught naar school te gaan. Verder is de doorstroming van het verkeer ter hoogte van het kruispunt Torenstraat-Molenstraat-N65, in de ochtend en avond, een probleem. De verkeersveiligheid van de weg laat te wensen over. Speerpunt is het veilig maken van de N65 door onder andere de aanleg van parallelwegen. Denk maar aan de doorsteken die haaks op de N65 aanwezig zijn en tot verkeersgevaarlijke situaties leiden. Ook de leefbaarheid speelt een belangrijke rol, bijvoorbeeld geluid en luchtkwaliteit. De N65 doorsnijdt Het Groene Woud en dit leidt tot belemmeringen voor recreanten. Ook natuurgebieden, zoals Loonse en Drunense Duinen en het Helvoirts Broek, kunnen beter met elkaar worden verbonden.
Wie werken er samen?
De N65 is een rijksweg en in beheer en eigendom bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Samen met het ministerie werken Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Haaren aan een oplossing voor de N65.
Wat is het doel?
Doel is een duurzame oplossing voor de N65. Een oplossing die goed is voor de mensen, het verkeer en de natuur.
PLAATJE N65Het project
Wat houdt het proces van de Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT)-Verkenning N65 Vught-Haaren in?
De verkenning startte op 16 mei 2013 met een Startbeslissing door de Minister van Infrastructuur en Milieu en door de bestuurders van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught en Haaren. Het proces bestaat uit verschillende fasen van globale oplossingsrichtingen naar trechtering van één Voorkeursalternatief. Deze stappen zijn vanaf 2013 tot nu doorlopen. Het voorkeursalternatief is in juni 2016 vastgelegd in een Voorkeursbeslissing door de minister en bestuurders uit de regio. De Tweede Kamer is over deze beslissing met een brief geïnformeerd.
Op welk gebied heeft de MIRT-Verkenning N65 Vught-Haaren betrekking?
Het blikveld is Vught-Haaren. Het gaat om de leefbaarheid in Vught en Haaren-Helvoirt (Hoge Raam-Kreitestraat).
PLAATJE N65 01De oplossing
Wat wil de gemeente Haaren bereiken?
Sinds 2012 is één van de speerpunten een duurzame oplossing voor de N65. De maatregelen die daarbij horen zijn een fietstunnel, parallelwegen en een ecopassage. Ook vinden we het belangrijk, dat oplossingen in Vught niet leiden tot een nieuw knelpunt in de gemeente Haaren, bijvoorbeeld ter hoogte van het kruispunt Torenstraat-Molenstraat-N65.
Wat houdt het voorkeursalternatief in voor Haaren-Helvoirt?
Ter hoogte van Helvoirt gaat het om de volgende maatregelen: een fietstunnel, parallelwegen, een ecopassage bij het Helvoirts Broek en een geoptimaliseerde kruising met extra opstelstroken op de N65.
PLAATJE N65 02Wordt de N65 een snelweg?
Nee. De snelheid blijft ter hoogte van Helvoirt 80 km/per uur en in de bebouwde kom van Vught 70 km/per uur.
Waar komt de fietstunnel te liggen hoe ziet deze er uit?
PLAATJE N65 03 PLAATJE N65 04 PLAATJE N65 05De fiets- en voetgangerstunnel ligt schuin onder de kruising Torenstraat-Molenstraat-N65. Deze zorgt voor een betere oversteekmogelijkheid en verbetert de verkeersveiligheid. Deze ligging sluit het beste aan bij de fietsstromen in de omgeving en voorkomt dat in de spits de fietsers het autoverkeer op de Torenstraat moeten kruisen. Bij de verdere uitwerking van de plannen vormt sociale veiligheid een belangrijk aandachtspunt.
Wat houdt de aanleg van parallelwegen in?
Zowel aan de noord- als aan de zuidzijde wordt een parallelweg aangelegd. Het aanleggen van parallelwegen in Helvoirt heeft positieve effecten op de verkeersveiligheid. Het langzaam- en bestemmingsverkeer wordt gescheiden van het doorgaande verkeer. Ter hoogte van de parallelwegen ontstaan aan beide zijden van de N65 fietsverbindingen in twee richtingen.
Landbouwverkeer mag tussen de kruispunten Torenstraat/Molenstraat en Hoge Raam/Kreitestraat niet langer gebruik maken van de N65. De nog bestaande aansluitingen van erftoegangswegen en erfaansluitingen komen te vervallen. Bij de Hoge Raam/Kreitestraat komt een veiliger oversteek voor langzaam verkeer.
Hoe ziet de ecopassage bij het Helvoirts Broek er uit?
Het wordt een eenvoudige, maar doelmatige ecopassage met een afmeting van 1 bij 1 meter onder de N65 door. Onder andere klein wild, otters en bevers kunnen van deze ecologische verbinding gebruik maken.
Waarom wordt de kruising Torenstraat-Molenstraat-N65 geoptimaliseerd?
Het kruispunt Torenstraat/Molenstraat heeft in de toekomst onvoldoende capaciteit om het verkeer op de N65 te kunnen verwerken. Om de verkeersafwikkeling te verbeteren wordt richting Tilburg een derde opstelstrook voor rechtdoor gerealiseerd. Na het kruispunt voegen deze weer samen tot 2.
In de toekomst is het mogelijk om ook richting ’s-Hertogenbosch een extra strook voor rechtdoor te maken. De ruimte is daarvoor gereserveerd, zodat het dan niet nodig is om de fietstunnel aan te passen.
Wat betekenen de plannen voor de luchtkwaliteit?
De concentraties stikstofdioxide en fijn stof van het voorkeursalternatief zijn op een groot aantal punten langs de N65 en de wegen in Vught en Helvoirt berekend. Op alle beoordelingspunten wordt ruim voldaan aan de grenswaarden van de Wet milieubeheer. De effecten van het voorkeursalternatief op de luchtkwaliteit zijn ten opzichte van de autonome situatie –als je de plannen niet zou uitvoeren- in het jaar 2030 nihil.
Wat betekenen de plannen voor geluid?
De verandering van de verkeersstromen in Helvoirt is beperkt en daarmee ook de verandering van de geluidbelasting. Deze is overal neutraal oftewel geen toename, maar ook geen afname.
Komen er geluidschermen?
In deze verkenning is ruimte gereserveerd voor het plaatsen van geluidschermen. Of deze er ook daadwerkelijk komen maakt onderdeel uit van een ander project, namelijk het Meerjarenprogramma geluid (MJPG). MJPG is een project dat een eigen besluitvormingstraject heeft, dat leidt tot een door de Minister van Infrastructuur en Milieu vast te stellen saneringsplan. De plaatsing van geluidschermen kan leiden tot een aantasting van de ruimtelijke kwaliteit. Echter geluidmaatregelen dragen bij aan de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden. De gemeente onderzoekt op dit moment samen met de GGD en een landschapsarchitect hoe met dit vraagstuk om te gaan. Dit geldt niet alleen bij de N65, maar ook bij spoorlijnen. Omwonenden worden bij het opstellen van deze integrale landschappelijke visie betrokken. Hierover volgt later dit jaar meer informatie.
Waarom is er niet gekozen voor een verdiepte ligging van de N65 bij het kruispunt Torenstraat-Molenstraat?
Een verdiepte ligging van de N65 ter hoogte van het kruispunt Torenstraat-Molenstraat werkt goed voor de doorstroming op de N65. Een nadelig effect vanuit leefbaarheid is dat dit leidt tot een zeer grote toename van het verkeer op de Torenstraat en Molenstraat. De belasting van verkeer op de Torenstraat is al erg hoog en een aanzienlijke toename is vanuit leefbaarheid en verkeersveiligheid niet wenselijk. Bovendien is de aanleg erg duur. Om die reden is al eerder besloten af te zien van een verdiepte kruising.
Moeten er woningen worden gesloopt of bedrijven worden verplaatst?
Op basis van het voorkeursbesluit zoals dat nu door de Minister is genomen, is er ter hoogte van Helvoirt geen noodzaak tot het slopen van woningen of het verplaatsen van bedrijven. Zo kunnen de beide tankstations gehandhaafd blijven.
Door bijvoorbeeld de aanleg van parallelwegen verandert er veel voor sommige omwonenden en bedrijven. In het vervolgproces kijken we of we het plan op onderdelen kunnen verbeteren. We houden er rekening mee dat dit niet in alle gevallen tot de gewenste oplossing leidt. In het budget is rekening gehouden met planschade en nadeelcompensatie.
Blijft de aansluiting van de Achterstraat op de N65 bestaan?
Ja, deze aansluiting blijft voorlopig bestaan. Vanuit verkeersveiligheid heeft het –deels- laten vervallen van de aansluiting van de Achterstraat op de N65 de voorkeur. Gehele of gedeeltelijke afsluiting van de Achterstraat leidt echter tot extra verkeerdruk op de Torenstraat. Dat is een ongewenste ontwikkeling. In de toekomst blijft een (gedeeltelijke) afsluiting mogelijk, indien er een goed alternatief tegenover staat. Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen aan het kruispunt van de N65 met de Mgr. Zwijsenstraat/Koolhofweg in combinatie met de wegen ten noorden van Helvoirt. Daarmee kan de Torenstraat mogelijk worden ontlast. Deze maatregelen zijn geen onderdeel van het Voorkeursalternatief.
Welke kosten zijn er gemoeid met de plannen?
Het taakstellend budget voor de maatregelen in Vught en Haaren is € 107 miljoen euro.
Uitvoering
Wanneer gaat de schop in de grond?
Het Rijksbudget voor de Rijksweg N65 komt op middellange termijn beschikbaar, namelijk 2021-2023. Naar verwachting start de uitvoering van het project over 5 jaar in 2021 en worden de werkzaamheden eind 2023 afgerond.
Worden er maatregelen genomen tijdens de bouwfase?
Door de omkering van spoor en weg in Vught kunnen het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en de maatregelen aan de N65 niet los van elkaar worden gezien. Beide projecten werken nauw met elkaar samen om deze optimaal op elkaar af te stemmen.
Er wordt momenteel onderzoek verricht naar de verkeersafwikkeling tijdens de bouwfase van spoor en weg. Bij de keuze van maatregelen tijdens deze fase vinden we het ook belangrijk om te kijken wat dit betekent op de wegen in de omgeving van de N65. Het voorkomen van sluipverkeer door de dorpen vinden wij van groot belang. Ook de gemeenteraad sprak hierover haar grote zorg uit.
Meepraten
Zijn er afspraken gemaakt over het vervolg?
De samenwerkende partijen sloten een overeenkomst waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de te nemen maatregelen, de financiën, risico’s, planschade/nadeelcompensatie en wie wat gaat doen. Denk bijvoorbeeld aan de bestemmingsplanprocedure en de grondverwerving.
Is er draagvlak voor de plannen?
De gemeenteraad heeft zich unaniem achter het voorkeursbesluit geschaard. De gemeente realiseert zich dat de maatregelen consequenties hebben voor omwonenden en grondeigenaren. Tijdens informatiebijeenkomsten, keukentafelgesprekken en overige contacten blijkt dat er op hoofdlijnen draagvlak is. Dit neemt niet weg dat een aantal individuele bewoners of bedrijven graag een andere oplossing ziet. Bij de verdere uitwerking van de plannen gaan we kijken of en in hoeverre we aan bezwaren tegemoet kunnen komen. We doen dat binnen de afspraken die we met de samenwerkende partners hebben gemaakt.
Kan ik als inwoner van de gemeente inspreken op de plannen?
Jazeker, de omgeving wordt ook in deze fase betrokken bij de totstandkoming van het bestemmingsplan. De gemeente Haaren neemt de bestemmingsplanprocedure voor haar rekening en neemt dan ook het voortouw om de omgeving en de bewoners actief bij de verdere detailuitwerking te betrekken. Dit draagt bij aan een optimaal eindresultaat.
Wel blijven alle betrokken overheden (Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant, Gemeenten Haaren, Vught en ’s-Hertogenbosch) gezamenlijk het project aansturen. Zij zorgen ook voor afstemming met het project PHS Meteren – Boxtel.
Meer informatie:
Er is veel informatie beschikbaar. Wilt u meer weten over de plannen in Haaren-Helvoirt, Vught, de rapporten van de afgelopen periode bekijken, de bestuursovereenkomst tussen partijen of de brief aan de Tweede Kamer? Al deze informatie kunt u vinden op of via www.haaren.nl/N65

AAA reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *