DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN IN UITVOERING!

In de begroting 2009 stelde de gemeenteraad € 100.000,- beschikbaar voor de uitvoering van actiepunten die voortkomen uit de DOP’s. Samen met de klankbordgroepen zijn we na gaan denken welke actiepunten in aanmerking komen voor de besteding van dat budget. Het gaat daarbij om actiepunten die uitvoerbaar zijn, zichtbaar, impact hebben op de leefbaarheid van het dorp en nog in 2009 uitvoerbaar zijn. Richtlijn is een evenwichtige verdeling van het geld over de vier dorpen, wat betekent dat we per dorp circa € 25.000,- besteden.

De klankbordgroepen konden hun ideeën/wensen kenbaar te maken. Uiteindelijk heeft de nauwe samenwerking met de klankbordgroepen geresulteerd in een lijst met maatregelen die de leefbaarheid in de dorpen ten goede komt.

De maatregelen
In Biezenmortel pakken we het schoolplein van de Franciscusschool aan. Dit kost € 24.000,-. Het schoolplein wordt heringericht met onder andere een theaterhoek die “Speakers Corner” wordt genoemd. De “Speakers Corner” is een soort openluchttheater, dat ook geschikt is als ontmoetingsplaats voor de inwoners. Met de resterende € 1.000,- ondersteunen we een onderzoek van Avans-studenten naar een centrumplan voor Biezenmortel.

In Esch besteden we het geld aan het aanpakken van de verkeersoverlast in de Dorpsstraat. In goed overleg met omwonenden, de klankbordgroep en onze verkeerskundigen, kwamen we tot een breed gedragen plan. Tijdens de terugkoppelavond leggen we dit voor aan de inwoners van Esch.

Met het budget voor het dorp Haaren knappen we speelvoorzieningen op. We vervangen ook een drietal zitbanken.

Zitbanken vervangen gebeurt ook in Helvoirt. Namelijk op de Overtuin Jagtlust (4 banken) en het Vincent van Goghplein (5 banken). Verder pakken we op verzoek van de klankbordgroep een aantal verkeersproblemen aan. In de Torenstraat nemen we de voorrangssituatie bij het stoplicht onder handen en plaatsen we een nieuwe ketting in de afrastering langs de weg.

Meer informatie
Wij houden u via publicaties en terugkoppelavonden op de hoogte van de ontwikkelingen. Op dit moment zijn we bezig met het organiseren van die terugkoppelavonden. De datum voor Esch staat vast, namelijk 1 december om 19.30u in de Es, de avonden in de andere dorpen vinden in januari 2010 plaats. Hierover wordt u nog geïnformeerd.

Meer informatie over de dorpsontwikkelingsplannen en de uitvoering ervan vindt u op onze website www.haaren.nl > projecten > dorpsontwikkelingsplannen.


HUISINZAMELING PLASTIC VERPAKKINGSMATERIAAL

Op maandag 23 en dinsdag 24 november halen wij voor de eerste keer plastic verpakkingsmateriaal bij u aan huis op.

De inzameldagen zijn, afhankelijk van waar u woont, op maandag of dinsdag. De inzamelgebieden zijn:

Maandag 23 november: Biezenmortel, Distelberg en Helvoirt
(uitgezonderd Antwerpse Baan, De Dijk, Gestelstraat, Hoge Raam, Molenstraat en Rijksweg).

Dinsdag 24 november: De Noenes, Esch, Haaren
Antwerpse Baan, De Dijk, Gestelstraat, Hoge Raam, Molenstraat en de Rijksweg.

Plaats de transparante zakken op dezelfde plek waar u normaal uw afvalcontainer neerzet. Zet de zakken pas op de inzameldag aan straat. U kunt de inzamelaar vanaf 07.30 uur verwachten.

Praktische tips
Plastic verpakkingsmateriaal weegt niet veel. Indien op de inzameldagen een harde wind waait, dan kunt u ter voorkoming van verwaaiing de volgende acties uitvoeren:
1. De plastic zakken hebben een sluitlus. U kunt de zakken via de sluitlus aan elkaar knopen.
2. De plastic zakken kunt u wellicht tegen een boom of lantaarnpaal plaatsen.
3. Op de plastic zakken kunt u wellicht een steen leggen.
4. Zet de plastic zakken pas op de inzameldag aan straat. De inzamelaar komt vanaf 07.30 uur.

Samen werken we aan een goede inzameling van uw plastic verpakkingsmateriaal.

Informatie
Voor vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeentelijke afvalstoffendienst
’s-Hertogenbosch, bereikbaar onder telefoonnummer (073) 615 65 06.


VRAGENLIJST MANTELZORGONDERSTEUNING

Eind december 2008 organiseerde de gemeente Haaren een mantelzorgactie en ontvingen meer dan 400 mantelzorgers een waarderingspresentje. Na deze actie hebben wij aangekondigd dat er in 2009 een lokaal mantelzorgbeleid wordt uitwerkt. Daar zijn wij nu mee bezig.

De uitwerking van een lokaal mantelzorgbeleid vraagt om goede voorbereiding. Een helder beeld van de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers is daarbij een eerste vereiste.
Als wij weten wat mantelzorgers in deze gemeente aan ondersteuning nodig hebben, kunnen wij het beleid en actiepunten hierop afstemmen. We hebben daar op dit moment nog onvoldoende zicht op. Dat is reden voor de gemeente om mantelzorgers zelf te vragen of zij behoefte hebben aan ondersteuning en zo ja, in welke vorm. Ook van voormalige mantelzorgers willen we graag weten of zij ondersteuning hebben gemist.

Onze vragen zijn verwerkt in een vragenlijst. De lijst is deze week verstuurd naar 140 mantelzorgers, die na de mantelzorgactie in december aangaven op de hoogte te willen blijven van de mantelzorgontwikkelingen. Ook mantelzorgers waarvan wij geen adresgegevens hebben, nodigen wij van harte uit om mee te doen en deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst kunt u tot en met 15 november downloaden via onze website www.haaren.nl > U kunt de vragenlijst ook opvragen bij Christien van der Steen. Zij is telefonisch te bereiken (0411) 62 73 05 of via e-mail c.van.der.steen@haaren.nl
 

ACQUISITIE GEMEENTEGIDS HAAREN

Sinds deze week is de advertentieverkoop gestart voor de nieuwe gemeentegids 2010-2012. Deze gemeentegids is de enige officiële gids, die met medewerking van de gemeente wordt uitgegeven. Daarnaast zal iedere adverteerder ook te raadplegen zijn via de digitale gemeentegids op www.haaren.nl of www.mijngemeentegids.nl/haaren.

De heer Erik van den Boomen bezoekt namens City & Tourist Promotions alle ondernemers. Hij kan zich legitimeren met een door de gemeente ondertekende brief.

In juni 2010 wordt de gids bij alle inwoners gratis huis-aan-huis bezorgd.


INFORMATIEMIDDAG SPEELVOORZIENING HAZELAAR IN HELVOIRT

In de Hazelaar knappen wij het bestaande speelterrein op en plaatsen wij een nieuw speeltoestel. Wij nodigen de kinderen, maar ook de ouders en omwonenden uit om samen met de gemeente tot een keuze van een speeltoestel te komen. De informatiemiddag wordt gehouden op woensdag 11 november 2009 om 15.00 uur in gemeenschapshuis Gastenbosch in Helvoirt.

Informatie
Als je nog vragen hebt kun je contact opnemen met Arno Pullens (tel: 0411-627282) of je vragen stellen tijdens de informatiemiddag.


SCOOTMOBIELEN MET DRIE OF VIER WIELEN HARTSTIKKE VEILIG!

De afgelopen periode ontvingen wij op Loket WegWijs verschillende vragen over de veiligheid van scootmobielen met drie of vier wielen. Een leverancier van scootmobielen met vijf wielen zou gezegd hebben dat deze scootmobielen niet veilig zijn. Daarom informeren wij u in dit artikel over de veiligheid van scootmobielen. Maar eerst gaan we nog even kort in op het verschil in zorg in natura en het persoonsgebonden budget.

Zorg in natura en persoonsgebonden budget
Voor het aanvragen van een Wmo-voorziening kunt u terecht bij Loket WegWijs van de gemeente. Hierbij hebt u de keuze tussen een persoonsgebonden budget of zorg in natura.
Kiest u voor zorg in natura dan wordt uw hulpmiddel geleverd door Welzorg. Welzorg zorgt ook voor het onderhoud, reparatie en service aan uw hulpmiddel.
Met een persoonsgebonden budget gaat u zelf op zoek naar een leverancier die het hulpmiddel kan leveren. De scootmobiel moet wel voldoen aan de eisen die vooraf gesteld zijn. U moet met het budget een adequaat hulpmiddel aanschaffen. U zorgt zelf voor het onderhoud en reparatie.

Veiligheid
Welzorg levert geen scootmobielen met vijf wielen. Welzorg kan voor iedereen een geschikte scootmobiel leveren. De scootmobielen van Welzorg voldoen aan alle veiligheidsaspecten. Ze worden in opdracht van de fabrikanten getest op vooraf vastgestelde specificaties. Uiteraard moet een scootmobiel voldoen aan de normen voordat ermee gereden kan worden.
Welzorg heeft samen met de betreffende leverancier gekeken naar de verschillen tussen een scootmobiel met drie of vier wielen en een scootmobiel met vijf wielen. De conclusie is dat een scootmobiel met vijf wielen geen functionele meerwaarde heeft ten opzichte van een scootmobiel met drie of vier wielen.

Wilt u een scootmobiel met vijf wielen? Dat kan. Maar laat u zich bij deze keuze niet leiden door het gerucht dat scootmobielen met drie of vier wielen niet veilig zouden zijn. U kunt zich goed laten informeren door onze medewerkers van Loket WegWijs.

WegWijs Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Telefoonnummer (0411) 63 45 90.


GEMEENTERAAD OVER PROGRAMMABEGROTING 2010

Op 5 november 2009 vindt in het gemeentehuis een opiniërende en besluitvormende gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting 2010 plaats. De agenda voor deze vergadering vindt u op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 5 november)
Let op de gewijzigde aanvangstijd: de vergadering begint om 19.00 uur in de raadzaal


PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 5 november: opiniërende en besluitvormende gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting 2010.
Let op: gewijzigde aanvangstijd: 19.00 uur in de raadzaal
• 12 november: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de raadzaal
• 26 november: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *