DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN VASTGESTELD!

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 25 september 2008 de dorpsontwikkelingsplannen voor Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel vastgesteld. Dit geldt ook voor de nota’s ‘Ouderenproof’ en ‘Op weg naar een buitengebiedontwikkelplan’. De gemeenteraad sprak haar waardering uit voor de manier waarop de dorpsontwikkelingsplannen tot stand zijn gekomen en met name voor de inbreng van de klankbordgroepen en de inwoners. De uitvoering wordt nu verder opgepakt.

De plannen zijn, onder begeleiding van Advies- en Onderzoeksbureau PON, door de inwoners opgesteld. U gaf een oordeel over uw dorp, dacht na over de toekomst van uw dorp en deed voorstellen voor acties. Over deze acties hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zich uitsproken. Zoals gezegd is er veel waardering voor de inzet van de leden van de klankbordgroepen en de inwoners die deelnamen aan de enquête en de bijeenkomsten. Er is een goed beeld verkregen over wat er leeft onder de inwoners van de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel.

Resultaten in vogelvlucht
Conclusie is dat de dorpen aantrekkelijk zijn om in te wonen en te leven. In de gemeente en elk dorp afzonderlijk speelt een aantal belangrijke zaken die opgepakt moeten worden. Het betrekken van de inwoners bij de totstandkoming van plannen en dienstverlening staat centraal als men kijkt naar de signalen die u, gemeentebreed, heeft afgegeven. U vraagt aandacht voor de communicatie en de relatie tussen de burgers en de gemeente.
In de vier dorpen spelen inhoudelijk bijna dezelfde thema’s, namelijk het realiseren van voldoende woningen, vooral voor de doelgroepen starters en senioren, de verkeersveiligheid en een sfeervol dorpshart. Uit het buitengebiedontwikkelplan komt naar voren dat er meer communicatie nodig is tussen de verschillende groeperingen in het buitengebied. In het traject Ouderenproof blijkt  naast de behoefte aan geschikte woningen voor senioren, de behoefte aan veilige looproutes in de dorpen en onafhankelijke informatie over zorg, wonen en welzijn.

Vervolg
Voor alle door u geformuleerde actiepunten is nagegaan wat we al doen, wat we op korte termijn gaan doen en wat op een later moment. Ook zijn er actiepunten die niet uitgevoerd worden, omdat er andere belangen spelen. Niet voor alle acties ligt het initiatief bij de gemeente, ook u bent aan zet. Er is veel in gang gezet en er valt nog veel te doen. Meer dan tot nu toe het geval is moeten we aan u laten zien wat, hoe en wanneer we het doen. De ambities zijn hoog. De realiteit van wat haalbaar is moet niet uit het oog worden verloren. Dit betekent keuzes maken. De afweging over de beschikbaar te stellen budgetten wordt gemaakt in het kader van de begrotingsbehandeling en de uiteindelijke vaststelling daarvan. Op verzoek van de gemeenteraad doen wij jaarlijks verslag over de voortgang.

Meer informatie
Wij houden u regelmatig op de hoogte over de uitvoering van de dorpsontwikkelingsplannen. De komende weken lichten wij op deze pagina een aantal thema’s toe. Na de begrotingsbehandeling zullen wij eind november/begin december per dorp een bijeenkomst organiseren. We bespreken dan met u de resultaten van de besluitvorming en het vervolg. De data houdt u van ons tegoed. Meer informatie kunt u vinden op onze website
www.haaren.nl. Op de startpagina kunt u snel doorlinken naar de dorpsontwikkelingsplannen.

PROGRAMMABEGROTING 2009

Voor de raadsvergadering van 6 november 2008 wordt aan de raad voorgesteld de programmabegroting 2009 vast te stellen.
Door middel van de programmabegroting geeft de gemeenteraad inzicht in het voorgenomen beleid en de voorgenomen activiteiten gedurende 2009.

Inzage
U kunt de programmabegroting 2009 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het boekwerk kunt u opvragen bij de balie van de receptie. Het boekwerk ligt ter inzage vanaf maandag 13 oktober 2008 tot en met vrijdag 7 november 2008.

In de Raad
23 oktober: besluitvormende gemeenteraadsvergadering en informatieve behandeling van de begroting 2009 door de raadscommissie vanaf 19.30 uur in de Raadzaal
6 november: opiniërende, en besluitvormende gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting 2009.


ACQUISITIE VEILIGHEIDSWIJZER HAAREN

Veiligheid blijft een actueel thema in Nederland. Een goede informatievoorziening over dit thema is hiervoor onontbeerlijk.
 
De gemeente gaat daarom een veiligheidswijzer uitgeven in samenwerking met de firma Sypro Media. In deze gids komt allerlei informatie te staan die u van pas komen in geval van nood.

Vanaf volgende week ontvangen alle ondernemers een brief van de gemeente over de advertentieverkoop voor deze veiligheidswijzer. Dit wordt de enige officiële gids, die met medewerking van de gemeente wordt uitgegeven. In februari 2009 wordt de gids bij alle inwoners gratis huis-aan-huis bezorgd.

Heeft u nog vragen over deze uitgave, dan adviseren wij u contact op te nemen met
Monique Mickers, rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer (0411) 62 72 83.


CLIËNTENRAAD SOCIALE ZAKEN BOXTEL HAAREN

Op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn de gemeenten verplicht om cliënten of hun vertegenwoordigers te betrekken bij de uitvoering van de wet. In Boxtel is daarom een Cliëntenraad opgericht. Die raad behartigt de belangen van de minima. Dat zijn niet alleen mensen met een bijstandsuitkering, maar ook mensen met een ander laag inkomen. Vanwege de samenwerking met de Haarense afdeling Sociale Zaken werkt de Cliëntenraad ook voor de Haarense minima. De Cliëntenraad is dé gesprekspartner met de  gemeente.
Nu de samenwerking tussen Sociale Zaken Boxtel en Haaren ook na 1 januari 2009 zal worden voorgezet, willen wij de doelstellingen van deze raad nogmaals op een rijtje zetten en ons als bestuur aan u voorstellen.

De cliëntenraad is een wettelijk adviesorgaan.
De cliëntenraad heeft als doel het cliëntenbelang bij de diensten Sociale Zaken zo goed mogelijk te behartigen. Bijvoorbeeld:
* Wij brengen gevraagd en ongevraagd advies uit over allerlei actuele onderwerpen. Zo geven wij jaarlijks advies over het te voeren beleid.
*  Wij adviseren over het verbeteren van het functioneren van de afdeling sociale zaken. We houden daarbij rekening  met de  belangen van de cliënten.
*  We geven voorlichting aan de cliënten
*  We adviseren over hoe de gemeente zoveel mogelijk rekening kan houden met de
    individuele omstandigheden van de cliënt
*  We letten er op dat de gemeente zorgvuldig omgaat met de privacy van de cliënt
*  We stimuleren de gemeente om eenvoudige aanvraagprocedures te hanteren
*  We adviseren cliënten of bemiddelen in het geval van klachten, zonodig         verwijzen we door
*  We bespreken vaker voorkomende klachten met de gemeente
 De ervaring leert dat onze inspraak zeer serieus genomen wordt.

Wat kan de cliëntenraad voor u betekenen?
Voorlichting:  de cliëntenraad organiseert voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen.
Klachten:  wanneer er klachten zijn over de manier waarop u wordt geholpen, horen wij dit graag.
Uitvoering van de WWB en minimaregelingen: de cliëntenraad streeft ernaar dat de procedures voor aanvragen worden vereenvoudigd. Heeft u suggesties voor verbetering dan horen wij dit graag.

Hoe werkt de cliëntenraad?
Als cliëntenraad komen wij een keer per maand bijeen om de lopende zaken te bespreken. Vier keer per jaar is er overleg met de gemeente. Daarbij zijn het hoofd van Sociale Zaken dhr. G.Schönfeld, beleidsmedewerkster mevr. W.Adriaans en een van de wethouders,
mevr. Blom uit Haaren of dhr. Wouters uit Boxtel, aanwezig. Als het nodig is, kan tussentijds met de gemeente worden overlegd.

Wie zitten er in het bestuur van de Cliëntenraad?
Voorzitter:  mevrouw G.Benda-Verburgt  uit Boxtel
• bestuurslid van FNV Bondgenoten Boxtel de Zandlei,
• voorzitter/ penningmeester van SUB, (Stichting Uitkeringsgerechtigden Boxtel)
• neemt deel aan de Vincentius activiteiten in Boxtel
• vice voorzitter en penningmeester van de Invaliditeitsvereniging Boxtel e.o.
• Vanuit deze organisatie  lid “Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning.”

Secretaris: Mevr A.de Rooy –Nas uit  Boxtel 
• Voorheen secretaris bij KBO Boxtel Oost/ Centrum
• Sinds februari 2008 secretaris Cliëntenraad Boxtel Haaren.

Penningmeester: Mevr. M .van Munster-Brusselers uit Boxtel
• Al vele jaren actief lid van de cliëntenraad

Notuliste en bestuurslid: Mevr. D.Schouten –Meeusen uit Esch
• Al vele jaren verbonden als notuliste van de cliëntenraad
• Sinds de samenwerking met gemeente Haaren toegetreden tot het bestuur

Bestuurslid: Mevr. A. Beenen uit Boxtel
• Voorheen penningmeester van de Cliëntenraad
• Lid van de ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
• Betrokken bij het WMO overleg
• Project Woon Wijs
• Project Eenzaamheid onder Ouderen
• Project Armoedebestrijding

Wat vindt u belangrijk?
Om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen willen wij graag weten wat er bij u leeft. Vindt u dat er dingen niet goed lopen bij Sociale Zaken, heeft u klachten of heeft u ideeën over hoe dingen beter zouden kunnen? Wij zijn heel benieuwd wat u vindt van de samenwerking tussen Boxtel en Haaren. Vindt u dat de samenwerking goed verloopt? Wordt u goed geholpen? Wat vindt u ervan dat het beleid tussen de twee gemeenten op elkaar is afgestemd? Wij zouden dat graag van u horen. Wij kunnen dit n.l. bij de gemeente onder de aandacht brengen, zonder dat uw naam daarbij wordt genoemd.

Voor het doorgeven van uw opmerkingen, ideeën en klachten, voor meer informatie of voor het stellen van vragen kunt u terecht bij:

Mevr. De Rooy-Nas
Postadres: Postbus 349, 5280 AH Boxtel   
Tel.  0411- 67 11 43
Email:  
aderooij@tiscali.nl
Website:  www.clientenraad-boxtel-haaren.nl


NIEUW OP WWW.HAAREN.NL

Op de website van de gemeente Haaren www.haaren.nl zijn onder het thema Wonen en Omgeving de projecten die te maken hebben met de ruimtelijke ontwikkeling opgesplitst. U heeft nu de keuze uit Woningbouwprojecten en Ruimtelijke projecten.
Onder het thema Leven en Werk vindt u de projecten die te maken hebben met leefbaarheid, dit vindt u onder projecten Welzijn.


INFORMATIEAVOND DUURZAAM BOUWEN

Aanvang: 19.30 uur in het Gemeenschapshuis Gastenbosch, Kastanjelaan 17, 5268 CA Helvoirt

Op maandagavond 13 oktober a.s. organiseert de gemeente Haaren o.l.v.
wethouder Jan Brenninkmeijer en met medewerking van Prof. Jacob van Kokswijk, de heer Louis Hiddes, Voorzitter van Duurzaam Bouwen Nederland en Ir. Paula Huismans van SenterNovem een informatieavond over duurzaam bouwen.

Doel van deze bijeenkomst is om bekendheid te geven aan het fenomeen duurzaam bouwen en wonen en een draagvlak te kweken voor vervolgstudie.
Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld: Voor mensen die van plan zijn te gaan bouwen, met name duurzaam bouwen en daar een bijdrage aan kunnen leveren. En voor personen die hiervan profijt kunnen hebben. Te denken valt aan duurzaam energiegebruik, biomassa, warmteopslag etc.
Aspecten voor de bijeenkomst:
– Aantrekkelijkheid van de woningen
– Exploitaties van (openbare) gebouwen
– Individuele en collectieve energievoorzieningen
– Verplichting tot duurzaamheid
– Kansen/mogelijkheden en subsidies
– Vorming van een platform om duurzaam bouwen in de gemeente Haaren verder vorm
   en inhoud te geven

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk organisaties en mensen persoonlijk uit te nodigen. Uiteraard is iedereen van harte welkom. U kunt de uitnodigingsbrief downloaden via www.haaren.nl


ZOMER- EN WINTERTARIEF VOOR PASPOORTEN EN IDENTITEITSKAARTEN.

Per 1 oktober 2008 is het weer zover: het wintertarief voor de reisdocumenten.
Gemeente Haaren hanteert sinds 1 januari 2008 voor paspoorten en identiteitskaarten een zomer- en wintertarief. Het invoeren van een voordeliger tarief in het voor- en najaar is bedoeld om de reisdocumentaanvragen beter te spreiden over het jaar en topdrukte en lange wachttijden in de zomer te voorkomen. Inwoners van wie bekend is dat het reisdocument op korte termijn verloopt, krijgen een brief van de gemeente als herinnering en tevens informatie over de nieuwe tarieven.
 
Bent u vanaf 1 oktober 2008 aan een (nieuw) paspoort of identiteitskaart toe, dan bent u goedkoper uit als u het tussen 1 oktober 2008 en 1 april 2009 aanschaft. U betaalt tot en met 31 december 2008 voor een paspoort het wintertarief  € 38,60 (was € 48,60). Dit geldt ook voor identiteitskaarten, wintertarief: € 32,55 (was € 42,55).

Deze tarieven zijn geldig tot 1 januari 2009. Hierna wordt de nieuwe legesverordening vastgesteld.


INZAMELING KLEIN CHEMISCH AFVAL IN HELVOIRT EN ESCH

Op zaterdag 11 oktober aanstaande zal de Chemokar standplaats innemen op de milieustraten in Helvoirt en Esch. U kunt hier uw Klein Chemisch Afval gratis afgeven.

Op de volgende tijdstippen kunt u bij de Chemokar terecht:
• In Helvoirt van 09.00 tot 12.00 uur
• In Esch van 13.30 uur tot 15.30 uur


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 9 oktober: vergadering Raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 13 oktober: informatieavond over duurzaam bouwen
aanvang 19.30 uur in Gemeenschapshuis Gastenbosch in Helvoirt
• 21 oktober: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 23 oktober: besluitvormende gemeenteraadsvergadering en informatieve behandeling van de begroting 2009 door de raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 6 november: opiniërende en besluitvormende gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting 2009
In de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

(GEMEENTERAAD)
BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD HAAREN VAN
25 SEPTEMBER 2008
In zijn vergadering van 25 september 2008 heeft de raad van de gemeente Haaren besloten:
1. de notulen van de raadsvergadering van 3 juli 2008 gewijzigd vast te stellen en de notulen van de raadscommissievergadering van 11 september 2008 gewijzigd vast te stellen;
2. de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Haaren vast te stellen;
3. in te stemmen met de aanleg van een bouw- en calamiteitenontsluiting tussen Slijkhoef en Winkelsestraat en de procedure daartoe op te starten;
4. het op 13 september 2007 en op 10 april 2008 gewijzigd beschikbaar gestelde Voorbereidingskrediet terug te brengen tot een bedrag van € 30.000,– exclusief b.t.w.;
5. een aanvullend  krediet van € 37.000,– exclusief b.t.w. voor de afwikkeling van het bouwverkeer beschikbaar te stellen, waarmee het totale krediet € 117.000,– exclusief b.t.w. bedraagt;
6. de genoemde bedragen genoemd te verantwoorden op het bouwgrond exploitatieplan Slijkhoef 2 en te dekken uit de opbrengsten van het bouwgrond exploitatieplan;
7. de begroting te wijzigingen door middel van het vaststellen van een begrotingswijziging.
8. tot vaststelling over te gaan van het dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel, het dorpsontwikkelingsplan Esch, het dorpsontwikkelingsplan Haaren en het dorpsontwikkelingsplan Helvoirt;
9. tot vaststelling over te gaan van de Nota Ouderenproof;
10. tot vaststelling over te gaan van de Nota Op weg naar een buitengebied-ontwikkelingsplan;
11. tot uitvoering over te gaan overeenkomstig bijlage 1.
12. het college op te dragen jaarlijks in de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie (voor het eerst in 2009) te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de actiepunten om op die manier de raad in de gelegenheid te stellen sturing te geven aan de uitvoering van de actiepunten die voortvloeien uit de dorpsontwikkelingsplannen.
13. het vergaderschema 2009 vast te stellen.
14. De schriftelijke mededelingen A1 tot en met A6 en de ingekomen stukken B1 tot en met B41 voor kennisgeving aan te nemen en de ingekomen stukken C1 tot en met C7 ter afhandeling in handen van het college te stellen.

 Agenda raadscommissie 9 oktober

De raadscommissie vergadert om 19.30 uur in het gemeentehuis van Haaren.

1. Opening
2. Spreekrecht (maximaal 30 minuten)
Na opening van de vergadering om 19.30 uur krijgt een burger die spreekrecht heeft aangevraagd maximaal vijf minuten de gelegenheid om te spreken over één of meer onderwerpen. Een burger die van dit recht gebruik wil maken, moet zich tenminste 4 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier melden, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover het spreekrecht wordt aangevraagd (0411-627304).
3. Vaststellen agenda

4. Toelichting van de begroting MIK door de heer L. Felix

5. Rapport Rekenkamercommissie: Rapport onderzoek aanbestedingsbeleid
De Rekenkamercommissie (RKC) is een onafhankelijke commissie die is benoemd door de gemeenteraad. De RKC voert op eigen initiatief onderzoeken uit en rapporteert vervolgens aan de raad. De RKC heeft een onderzoek gedaan naar het aanbestedingenbeleid en hierover gerapporteerd voor de zomervakantie.
6. Bespreking Ontwerp Gemeentelijk rioleringsplan
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het huidige GRP is vastgesteld in 1999. In het ontwerp GRP wordt het gevoerde beleid geëvalueerd, een schets gegeven van landelijke en lokale ontwikkelingen en de huidige stand van zaken in het lokale rioleringsbeheer gegeven. Het college stelt voor om te kiezen voor een scenario waarbij een kostendekkend niveau wordt bereikt in 2010. Dit betekent een jaarlijkse stijging van € 12,89 tot € 305,78 in 2010. Het GRP zal voor definitieve vaststelling worden voorgelegd aan de raad in december 2008.
7. Raadsvoorstel: Administreren krediet 2008 gemeentelijk rioleringsplan fase 3
Het college stelt voor om een begrotingswijziging vast te stellen. Dit is een technische wijziging omdat het beschikbare krediet voor het rioleringsplan fase 3 niet in de programmabegroting 2008 was opgenomen.

8. Raadsvoorstel: Vaststelling van het bestemmingsplan "Centrum Haaren"
Het college stelt voor om het bestemmingsplan "Centrum Haaren" vast te stellen. Tegen het voorontwerp zijn een aantal zienswijzen ingebracht. Het college doet een voorstel voor de afhandeling van deze zienswijzen. Voor zover het college voorstelt om de zienswijzen gegrond te verklaren worden deze aanpassingen meegenomen in het vat te stellen bestemmingsplan.
9. Raadsvoorstel: Wijngaert III: beschikbaarstelling krediet bouwrijp maken
Het college stelt voor om een krediet beschikbaar te stellen van € 903.000 voor het bouwrijp maken van Wijngaert III. Hiervoor is ook een begrotingswijziging noodzakelijk.
10. Raadsvoorstel: Mededelingen en ingekomen stukken
Onder dit agendapunt worden ingekomen stukken, die gericht zijn aan de raad, behandeld. Aan de raad wordt voorgesteld om deze ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen, of ze voor verdere behandeling door te sturen naar het college. Ook vallen onder dit agendapunt de mededelingen van het college aan de raad. Deze zijn bedoeld om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van activiteiten waarvoor het college verantwoordelijk is, en waarvan het college het belangrijk vindt om de raad op de hoogte te stellen.
11. Sluiting 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *