STIMULERINGSKADER GROEN BLAUWE DIENSTEN

Op donderdag 10 september a.s. wordt bij de Hemelrijksche Hoeve in Biezenmortel het gebiedscontract voor Midden Brabant ondertekend. Met deze ondertekening wordt het startsein gegeven voor het Stimuleringskader Groen Blauwe diensten in de gemeenten Haaren, Heusden, Oisterwijk, Tilburg en Vught.
Met deze subsidieregeling willen de gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant mogelijkheden creëren om het landschap te behouden en te versterken. Hiervoor stellen zij financiële middelen beschikbaar en een veldcoördinator die geïnteresseerde kan helpen bij de subsidieaanvraag en eventuele vergunningen.

Mogelijkheden voor u!
Heeft u nog een houtwal in uw bezit, staat er een rij knotbomen langs uw perceel of ligt er een poel in uw weiland? Dan kan het zijn dat u voor een vergoeding in aanmerking komt. Deze regeling biedt ook mogelijkheden om kenmerkende elementen terug te brengen in het landschap. Lagen er vroeger op uw percelen veel houtwallen en vindt u het waardevol om een gedeelte hiervan terug te brengen? Ook dan kan deze subsidieregeling interessant zijn…. U krijgt naast een vergoeding voor het aanleggen van het element, de waarde van de grond die u inbrengt vergoed. Vervolgens kunt u een contract afsluiten voor een beheersvergoeding.

Veldcoördinator
Om echt van start te kunnen gaan met de subsidieregeling wordt er na de ondertekening van het gebiedscontract, een veldcoördinator verworven. Wanneer deze aangesteld is, kan de regeling echt van start gaan. Naar verwachting kunnen de eerste aanvragen in het najaar worden ingediend.

IETS DOEN MET UW IDEEËN IN BUITENGEBIED?

Liempde, Streekhuis De Meierij – Op dinsdag 29 september a.s. (avond) start een leergang over uw ideeën in het buitengebied. In een aantal avonden wordt met u meegedacht hoe uw idee concreet kan worden.

Gemeenten in Het Groene Woud en De Meierij werken met de provincie aan de toekomst van het platteland: voor agrariërs, bewoners, dorpen. Dat kan gaan over: theetuin, tafeltje-dek-je, nieuwe recreatie, maatschappelijk ondernemen, of leefbaarheid in dorpen. Voorwaarde is dat u zelf aan de slag wilt.

Het gaat om een serie van vijf avonden (ongeveer tweewekelijks) met huiswerk waarin u zelf uw idee tot een plan uitwerkt. U leert de weg in regels en u leert uw idee ‘handen en voeten’ te geven. De leergang wordt gegeven door een onafhankelijke deskundige, de streekmanager van het streekhuis.

Aanmelding of vrijblijvende informatie
Via Helmer Wieringa, streekmanager, e-mail
hwieringa@landco.nl De leergang is kosteloos.  Na aanmelding ontvangt u informatie over de locatie van de leergang, ergens in De Meierij.

Streekhuis Het Groene Woud en De Meierij
P/a Keefheuvel 1a
5298 AH Liempde
www.hetgroenewoud.com


ONTWIKKELING LOCATIE GEMEENTEWERF/BRANDWEERKAZERNE HELVOIRT

In eerdere publicaties bent u geïnformeerd over het Masterplan woningbouw dat door de raad op 24 mei 2008 is vastgesteld. De locatie van de huidige gemeentewerf en brandweerkazerne in Helvoirt is ook in dit masterplan opgenomen als te ontwikkelen locatie. Deze locatie ligt op de hoek Achterstraat/Sint Jorisstraat en heeft een totale oppervlakte van ongeveer 3.200 m².

Het college heeft op 10 augustus het standpunt ingenomen om voor de ontwikkeling van deze locatie een bestemmingsplan te gaan maken. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld. Het is de bedoeling dat op deze locatie minimaal 7 grondgebonden seniorenkoopwoningen worden gerealiseerd.

Voordat een bestemmingsplan kan worden opgesteld moeten eerst verschillende onderzoeken worden uitgevoerd en vertaald in een stedenbouwkundig plan. Met de uitvoering van deze onderzoeken wordt nu een start gemaakt en wij hopen deze nog dit jaar af te ronden.

Wij willen u betrekken bij de planontwikkeling. Op basis van overleg met omwonenden en een te houden informatieavond voor u kan iedereen meedenken over een op te stellen stedenbouwkundig plan. Dit stedenbouwkundig plan vormt later de basis voor het bestemmingsplan.


BOOMTEELTINVENTARISATIE BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED”

Op 9 juli 2009 is het bestemmingsplan “Buitengebied” vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is voor gronden met de bestemmingen “Agrarisch met waarden-landschapswaarden 1”, “Agrarisch met waarden-landschapswaarden 2”, “Agrarisch met waarden- landschaps- en natuurwaarden 1” en “Agrarisch met waarden- landschaps- en natuurwaarden 2” een aanlegvergunningsstelsel opgenomen voor boomteelt of teelt van houtgewassen hoger dan 1,5 meter. Op de percelen waar in de huidige situatie al sprake is van deze teelten, wordt dit gezien als bestaand gebruik. Hier is deze teelt zonder aanlegvergunning toegestaan. Om hier in de toekomst onduidelijkheden over te voorkomen hebben wij een inventarisatie gemaakt van deze percelen. In de toelichting van het bestemmingsplan “Buitengebied” is een globale inventarisatie opgenomen.  Deze boomteeltpercelen binnen de bovengenoemde bestemmingen gaan we op perceelsniveau vast leggen.

Er is een overzicht gemaakt van de boomteeltpercelen binnen de hierboven genoemde bestemmingen. Wanneer u boomteelt of teelt van houtgewassen hoger dan 1,5 meter heeft op percelen met deze bestemming, vragen wij u deze inventarisatielijst te controleren. Als er gegevens op onze inventarisatielijst ontbreken of niet kloppen dan kunt u dit aan ons kenbaar maken tot uiterlijk 15 oktober 2009.

De boomteeltinventarisatie kunt u vinden op onze website, hier klikt u op “wonen en omgeving”, dan op “ruimtelijke projecten”, hier klikt u op “bestemmingsplan Buitengebied” en dan op “boomteelt”. Hier kunt u ook de bestemming van uw percelen in het bestemmingsplan Buitengebied terugvinden. Hiervoor klikt u in plaats van op “boomteelt” op “vastgesteld bestemmingsplan”. De bestemmingen zijn terug te vinden op de verbeeldingen. Ook kunt u het bestemmingsplan “Buitengebied” en de boomteeltinventarisatie komen inzien in de hal van het gemeentehuis tijdens de openstellingen.

De boomteeltinventarisatie wordt naar aanleiding van de ontvangen reacties aangepast. Hierna zal de gemeenteraad deze inventarisatie definitief vaststellen.


GELD TERUG VOOR ZIEKTE OF HANDICAP

Vanaf januari 2009 geldt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). Hier leest u wat de wet inhoudt en wat deze voor u betekent.

Een ziekte of handicap brengt extra kosten met zich mee. Niet alle kosten worden vergoed. Denk aan extra stook- en reiskosten. Tot nu toe konden chronisch zieken en gehandicapten daarvoor een vast bedrag aftrekken bij de belasting. In de praktijk deden lang niet alle chronisch zieken en gehandicapten dat. Daarom heeft de regering een nieuwe wet gemaakt: de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).

Op grond van deze wet ontvangen veel chronisch zieken en gehandicapten voortaan één keer per jaar automatisch een algemene tegemoetkoming: voor het eerst vanaf november 2010. Het gaat om 150, 300, 350 of 500 euro. Wie in aanmerking komt, krijgt in de loop van 2010 bericht van het CAK.

Op grond van de Wtcg kan het CAK daarnaast een korting verstrekken op de eigen bijdrage zorg met verblijf, zorg zonder verblijf en de Wmo. Deze korting is 8, 16 of 33 procent.
Wie in een instelling woont, krijgt de korting vanaf januari 2009. Wie zorg aan huis krijgt, krijgt de korting over 2009 pas in april 2010. De korting vanaf januari 2010 wordt meteen verrekend op de factuur door het CAK.

Om in aanmerking te komen voor de algemene tegemoetkoming of de korting hoeft u niets te doen. Dit gebeurt automatisch. U ontvangt van het CAK bericht.
 
Enkele ‘specifieke zorgkosten’ blijven aftrekbaar bij de belastingdienst. Maar een aantal kosten is vanaf 1 januari 2009 niet meer aftrekbaar. Bijvoorbeeld: de eigen bijdragen AWBZ/Wmo, de premie voor de aanvullende verzekering, uitgaven voor begrafenis of crematie, uitgaven voor brilmonturen, glazen, lenzen en ooglaserbehandelingen. Ook is er geen aftrek meer voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid en/of chronische ziekte en de huisapotheek.

Informatie
U kunt bij loket WegWijs een meer uitgebreide weergave van dit artikel krijgen.
Wilt u meer weten over de Wtcg? Kijk dan op
www.veranderingenindezorg.nl of bel met Postbus 51,  telefoon: 0800-8051 (gratis, op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur).

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Telefoonnummer (0411) 63 45 90.


INLOOPKLAS LEZEN EN SCHRIJVEN MET DE COMPUTER

Kunt u lezen, maar vindt u schrijven moeilijk?
Kunt u wel een beetje schrijven, maar wilt u het beter kunnen?
Of kunt u nauwelijks lezen en wilt u dat leren?
Wilt u leren om met een computer te werken?
Kom dan naar de Inloopklas op het Koning Willem 1 College in Boxtel.

Vanaf 10 september is er elke donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur een docente aanwezig om u te helpen bij het beter leren lezen en schrijven. U kunt zelf aangeven wat u precies wilt leren. De docente helpt u bij die vragen. U werkt daarbij met een computer. U hoeft u niet eerst aan te melden voor de les. U mag zelf kiezen of u voor één les of meer lessen komt. De lessen zijn gratis.
Op 10 september is het extra feest bij de inloopklas. De les stopt om 11.00 uur en wethouder Anton van Aert van de gemeente Boxtel trakteert dan op koffie met taart.

informatie
Het Koning Willem 1 College zit in de Brede School aan de Dr. De Brouwerlaan 74 in Boxtel.
Wilt u meer weten? Bel dan met docente Josien van Dooren (0411) 67 27 23.


INSPRAAK CONCEPT WOONVISIE 2009-2015 GEMEENTE HAAREN

De woonvisie 2009-2015 geeft inzicht in de actuele vraag naar en het aanbod van woningen, en in de woningbouwplannen die in ontwikkeling en voorbereiding zijn. Centraal in de woonvisie staat hoe de gemeente wil bereiken dat vraag en aanbod op de woningmarkt, ook in de toekomst, zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd. Daarnaast gaat de woonvisie in op de vraag hoe de scheefgroei in de bevolkingsopbouw van de gemeente Haaren kan worden tegengegaan.

De woonvisie is een belangrijk beleidsdocument dat beschrijft hoe ons gemeentelijke woonbeleid er de komende jaren uit zal zien. Het bevat een woningbouwprogramma per dorp, waarin is opgenomen de locaties, het aantal en type woningen en de geplande oplevering.

Inspraakavond
Wij nodigen u uit voor een inspraakavond op maandag 21 september 2009 in het gemeentehuis. Aanvang 20.00 uur. Na een korte toelichting van de kant van de gemeente krijgt u aansluitend de gelegenheid om mondeling in te spreken op de plannen.

Inzage
In het kader van de inspraakprocedure ligt voor iedereen van 3 september 2009 tot en met 14 oktober 2009 ter inzage de ”concept woonvisie 2009-2015 gemeente Haaren”.
De concept woonvisie kunt u tijdens de openingstijden inzien in de hal van het gemeentehuis in Haaren. Ook staat het beleidsstuk op de website van onze gemeente
www.haaren.nl. Tijdens de termijn van ter inzage legging van de concept woonvisie kunt u, ingezetenen van de gemeente, en belangstellenden schriftelijk een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.

Kijk voor meer informatie op www.haaren.nl > wonen en omgeving > bouwen > beleid


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 8 september: informatieavond over N624 (Oisterwijksedreef-Belversedijk)
aanvang 19.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis
• 12 en 13 september: Open Monumentendagen 2009
Thema “op de kaart”
• 17 september: vergadering raadscommissie
(Gewijzigde) aanvang 20.00 uur in de Raadzaal
• 21 september: inspraakavond concept Woonvisie 2009-2015
aanvang 20.00 uur in de Raadzaal
• 22 september: inloopspreekuur college van B&W
in elk dorp in het gemeenschapshuis van 17.00 – 18.00 uur
• 26 september: Burendag 2009
Thema “maak van je buurt je thuis”
• 1 oktober: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *