WONINGBOUW SANCTA MONICA EEN STAP DICHTERBIJ !

Cornelis Huygens Projectontwikkeling (CHP) kocht een aantal jaren geleden het klooster Sancta Monica in Esch. Omdat het pand niet meer als klooster in gebruik is vatte men het plan op om er starterswoningen van te maken. Om wonen mogelijk te maken is het nodig het bestemmingsplan te herzien. Na de inspraak en het wettelijk vooroverleg volgt nu het ontwerpbestemmingsplan.

Bestemmingsplan
De gemeente ontving het plan enthousiast, omdat het initiatief het behoud van het monumentale klooster en de landschappelijke tuin garanderen. Bovendien is bouwen voor de doelgroep starters een speerpunt voor de gemeente. In 2008 lag het voorontwerp ter inzage. Een aantal inwoners en adviesinstanties reageerde op het plan. Het eindverslag van de inspraak en het wettelijk vooroverleg stelden wij in december vast. Het plan is verduidelijkt en op enkele punten aangepast. De provincie gaf aan dat het plan verder in procedure kan worden gebracht. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleende ontheffing op grond van de Flora en Faunawet.

Afspraken
Ook voerden de projectontwikkelaar en gemeente onderhandelingen over de uitvoering van het plan. Alle kosten en risico’s zijn voor rekening van CHP. Dit geldt ook voor eventuele planschade. De afspraken legden we vast in een samenwerkingsovereenkomst. Burgemeester en wethouders stemden op 17 maart in met die samenwerkingsovereenkomst en het ontwerpbestemmingsplan.
Door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst en het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan komt de realisatie van het plan weer een stap dichterbij.

Cornelis Huygens Projectontwikkeling (CHP)
Vanuit Vught ontwikkelt en beheert CHP projecten en investeringen in vastgoed volledig voor eigen rekening en risico. De meeste projecten liggen in de regio ’s-Hertogenbosch. Het bedrijf richt zich met name op de herontwikkeling van bestaande panden die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, zoals het klooster Sancta Monica in Esch. Eerder realiseerde CHP het project De Kloostertuynen in ‘s-Hertogenbosch. Dit project is door de Provincie Noord-Brabant aangemerkt als voorbeeldproject voor “Betaalbaar bouwen in Brabant”.

Starterswoningen
Het bouwplan omvat maximaal 20 appartementen in het voormalige klooster en 24 woningen in de tuin. De doelgroep zijn starters op de koopwoningmarkt. CHP verkoopt de woningen samen met een woningcorporatie onder maatschappelijk gebonden eigendom. Een starter krijgt korting op de marktwaarde van de woning, maar is verplicht deze bij verkoop als eerste aan de woningcorporatie aan te bieden. Partijen delen de winst of het verlies. De verkoopprijzen liggen tussen de € 115.000 en € 170.000,– vrij op naam (prijspeil 1 januari 2009). De appartementen levert de projectontwikkelaar op zonder keuken, sanitair en binnenschilderwerk en de woningen vrij indeelbaar casco. U kunt de woningen ook volledig afgewerkt kopen.

Inschrijving woningen
De verkoop van de woningen is nog niet gestart. Deze verloopt volgens de “Toewijzingsregeling voor woningen gemeente Haaren 2004 (gewijzigd juni 2007)”. De doelgroep is starters. Een koopstarter is iemand die zich voor het eerst op de koopwoningmarkt begeeft en niet eerder een bouwkavel of een koopwoning toegewezen heeft gekregen. Om in aanmerking te komen voor één van de woningen is inschrijving bij de gemeente Haaren op de zogenoemde lijst van gegadigden vereist. Toewijzing vindt vervolgens plaats binnen de doelgroep op datum van de lijst van inschrijving.

Vervolg
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder liggen met ingang van 26 maart 2009 ter inzage. De officiële bekendmaking staat op de gemeentelijke pagina in de Leije. Daarin staat ook de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.

WAAR STAAT ONZE GEMEENTE?

Wij willen graag weten hoe onze inwoners denken over hun gemeente.
Daarom besloot het gemeentebestuur mee te doen aan het onderzoek “waar staat je gemeente?”
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het PON, in samenwerking met BMC adviesmanagement en Deloitte.

Hoe wordt u bij het onderzoek betrokken?
• In de komende periode krijgen 1200 willekeurig gekozen inwoners uit onze gemeente van 18 jaar en ouder een vragenlijst toegestuurd over de gemeente in het algemeen, bijvoorbeeld wat vindt u van uw woonomgeving, hoe denkt u over het gemeentebestuur? enz. Meedoen kost ongeveer 10 minuten. Vragenlijsten kunnen tot uiterlijk 10 april a.s. worden ingeleverd.
• Inwoners die een van onze gemeenteloketten bezoeken krijgen de komende tijd ook een vragenlijst voorgelegd. Die vragen gaan over de dienstverlening aan het bezochte loket. Deze lijst moet in het gemeentehuis worden ingevuld. Deelname vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd.

Resultaat.
Wij hopen dat u wilt meedoen en een zo eerlijk mogelijk antwoord geeft op de vragen, zodat het eindresultaat een goed beeld geeft over hoe onze inwoners denken over de gemeente.
Dit onderzoek wordt ook in een aantal andere gemeenten uitgevoerd. Op die manier kunnen wij de prestaties van de gemeente Haaren vergelijken met die van andere gemeenten.
Uiteraard worden de resultaten bekend gemaakt.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Lieke Boon via telefoonnummer (0411) 62 72 91 of via
l.boon@haaren.nl

Mogen wij op uw medewerking rekenen?


Gemeentebestuur Haaren.


IDEEËN VOOR HET PLATTELAND OF DORP?
7 april 2009 start leergang

Iedereen is gebaat bij een mooi buitengebied, met natuur, met leefbare dorpen, waar het veilig is en waar grondeigenaren een inkomen vinden. Om het buitengebied ‘vitaal’ te houden, kan iedereen een beroep doen op de zogenoemde Reconstructie De Meierij van provincie en gemeenten.

De Reconstructie De Meierij vindt het belangrijk dat de plannen die op het platteland en in dorpen leven, ook daadwerkelijk van de grond komen. Naast allerlei plannen voor de landbouw, natuurinstanties en waterschap gaat het om plannen van burgers en ondernemers. Termen zijn dan: welzijn, cultuur, recreatie, nieuw ondernemerschap of vrijwilligerswerk.

Meestal komen plannenmakers er zelf wel uit. In sommige gevallen kost dit meer moeite en soms lukt het gewoonweg niet. Dit kan komen omdat er niet voldoende kennis in huis is om dit tot een goed einde te brengen, omdat de juiste wegen niet bekend zijn of de vergunningen niet lukken, of omdat voldoende financiële middelen ontbreken.
Het gaat vaak om goede plannen die een kans dienen te krijgen. Met een zogenoemde ‘leergang’ wil de Reconstructie u graag (kosteloos) helpen. Hoe dat werkt, staat hieronder aangegeven.

Voor wie? Voor: potentiële projecttrekkers op het platteland
Dit kunnen ondernemers, maatschappelijke instellingen, vrijwilligersorganisaties of particulieren zijn.

Hoofddoel: begeleiden van een idee naar een concreet plan (of projectvoorstel)
Subdoel: combinaties maken van ideeën; meer mensen betrekken bij het platteland

Opzet: in vijf dagdelen idee met begeleiding uitwerken
In vijf dagdelen wordt u meegenomen van idee naar projectvoorstel. Tussendoor werkt u aan uw project. U heeft dus al een concreet idee waar u een project van wilt maken. Aan bod komen vragen over: structuur van succesvol project; noodzaak partners en opzet financiering; mogelijkheden beleid en subsidies; vereisten presentatie. Vaste begeleiding door Helmer Wieringa (streekmanager).

Iets voor u ?!
Tafeltje dek-systeem voor het platteland? Nieuwe vormen van kinderoppas? Nieuwe samenwerking van dorp met boeren? Actie regenton? Samenwerken rond vervoer? Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Theetuin? Alle ideeën zijn welkom.

Kosten: beperkt tot bijdrage eventuele consumptie; kosten van kopieën indien nodig.
Data: Start op 7 april, 19.30 uur. Erna in principe nog vier maal.
Plaats: wordt bekend gemaakt na aanmelding (centraal in De Meierij).
Aanmelden: per e-mail aan
hwieringa@landco.nl, streekmanager Helmer Wieringa. Vermeld uw naam, email, telefoonnummer. Ook eventuele vragen graag per e-mail.
Algemene informatie:
www.duurzamemeierij.nl
                            

BERICHT VAN ALZHEIMERCAFE “REGIO ’T GROENE WOUD”

Een Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor patiënten, partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café terecht. Iedereen is welkom. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Op maandag 23 maart wordt er weer een avond georganiseerd in het Alzheimercafe “Regio ’t Groene Woud” Het onderwerp dat door Erna van Roosmalen wordt behandeld heet:
“Interview met een partner van een dementerende”
Wat betekent 't als je voor je partner beslissingen moet gaan zorgen, beslissingen moet overnemen?

Alzheimercafé 't Groene Woud, herberg De Bourgondier, Boscheweg 133 te Boxtel

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Vermeeren en Hans Staats, Vivent De Herven, telefoon (073) 645 44 00, of stuur een e-mail naar
alzheimercafe.s-hertogenbosch@vivent.nl


VRIJWILLIGERSVERZEKERING

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers.. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente Haaren heeft per 1-1-2009 verzekeringen afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk benadrukken en de deelname van vrijwilligers stimuleren.

Voor wie?
Voor iedere vrijwilliger die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaalde werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.
Alle vrijwilligers zijn verzekerd:
– ongeacht hun leeftijd;
– ook bij eenmalige activiteiten;
– geen minimum aantal uren;
– ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Waarvoor?
In het verzekeringspakket zit een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering, een rechtsbijstand- en aansprakelijkheidsverzekering (ook voor bestuur en verkeer).

En mantelzorgers?
Mantelzorgers zijn verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering. Hieronder vallen de extra medische kosten dekking en de acute huishoudelijke hulp.

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie
Deze verzekeringspakketten bieden een ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd!

Schade… en dan?
U meldt als vrijwilliger, mantelzorger of rechtspersoon de schade aan de gemeente. Dat kunt u digitaal doen via onze website. Heeft u geen internet dan sturen wij u graag per post een formulier toe. Wij zenden de claim vervolgens digitaal door naar de verzekeraar. Ook kunnen wij de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is toch te controleren of iemand terecht een claim indient. De schade wordt rechtstreeks door de verzekeraar met de benadeelde afgewikkeld en wij kgrijgen vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.

Informatie
Vragen over de vrijwilligerspolis kunt u mailen naar
overheid.support@centraalbeheer.nl


GEMEENTERAAD

Op 2 april 2009 vindt in het gemeentehuis een raadscommissie plaats. De agenda voor deze commissie vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 2 april)


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 26 maart: raadinformatieavond over Jeugd en opzet Jeugdbeleid
Vanaf 19.30 uur in de raadzaal. Dit is een openbare bijeenkomst waarin de raad wordt geïnformeerd.
• 2 april: vergadering raadcommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 16 april: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• tot 4 juni: kleine tentoonstelling over landen van de Europese Unie
in de hal van het gemeentehuis

U BENT VAN HARTE WELKOM!


LAATSTE WEEK VOOR WINTERTARIEF PASPOORT EN IDENTITEITSKAART

Prijs paspoort vóór 1 april of na 30 september is € 39,60 (wintertarief).
Prijs paspoort van 1 april tot en met 30 september is € 49,60 (zomertarief).
Prijs voor identiteitskaarten, wintertarief: € 31,70 en zomertarief: € 41,70

                         EUROPESE VERKIEZINGEN

Op 4 juni van dit jaar kiezen we het Europese Parlement.

Met een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis, willen we u meer informatie geven.
We hebben brochures over de verkiezingen en over de Europese Unie.
Daarnaast hebben we elke paar weken folders, brochures en andere informatie over enkele EU-landen.

Nu zijn aan de beurt: Portugal en Letland.


We hopen hiermee Europa en de Europese verkiezingen een beetje dichter bij u te brengen.

KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN.

 

INVENTARISATIE WAARDEVOLLE BOMEN IN GEMEENTE HAAREN

Graag horen wij van u voor 25 april welke bomen volgens u op een lijst van waardevolle bomen thuishoren. Zie hiervoor www.haaren.nl > Wonen en omgeving > ruimtelijke projecten > Waardevolle bomen.

Hoe geeft u een waardevolle boom door?
Op die plaats van de website staat ook het formulier ‘waardevolle bomen, inventarisatie’ U kunt dit formulier meteen invullen en digitaal versturen.
U mag het formulier ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis, of bel naar (0411) 62 72 82 en wij sturen u een formulier toe

Vragen? Neem contact op met Ad van de Ven, afdeling Ruimtelijk Beheer,
e-mail:
a.van.de.ven@haaren.nl


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *