Ontwikkeling Joriskwartier (gemeentewerf/brandweer) Helvoirt

 

In eerdere publicaties heeft u gelezen dat wij bezig zijn met de voorbereiding van een plan voor de herontwikkeling van de huidige locatie van de gemeentewerf en brandweerkazerne. Deze locatie ligt aan St. Jorisstraat 3 in Helvoirt en heeft de (werk)naam “Joriskwartier” gekregen.

 

Op deze locatie willen we minimaal 7 grondgebonden seniorenwoningen realiseren nadat de brandweerkazerne en de gemeentewerf zijn verplaatst. Op maandag 22 februari 2010 is een interactieve informatieavond gehouden in ’t Gastenbosch. Op deze avond zijn een aantal ideeën voor de ontwikkeling van “Joriskwartier” gepresenteerd. Alle aanwezigen op deze avond mochten een voorkeur uitspreken en suggesties inbrengen op de verschillende modellen.

 

Keuze

Op basis van de resultaten van deze informatieavond heeft het college besloten om voorkeur uit te spreken voor model I. Dit model voorziet in de realisatie van 3 woningen aan de Achterstraat en 4 woningen aan de St. Jorisstraat. In dit model is op het achterterrein een (gezamenlijke) tuin voorzien.

Dit voorkeursmodel wordt verder uitgewerkt tot een integraal stedenbouwkundig plan. We willen het uitgewerkte stedenbouwkundig plan op 15 juli a.s. aan de gemeenteraad voorleggen. Zodra de raad met dit stedenbouwkundig plan heeft ingestemd wordt dit vertaald in een ontwerpbestemmingsplan.

 

informatie

De presentatie van de informatieavond van 22 februari 2010 en het verslag van deze avond kunt u teruglezen op onze website. Ook hebben we het voorkeursmodel op de website geplaatst.

U komt als volgt bij deze informatie www.haaren.nl > wonen en omgeving > ruimtelijke projecten > Joriskwartier (gemeentewerf Helvoirt)

 

 

AWBZ pakketmaatregel 2009

de inzet van de gemeente Haaren en van MEE

 

Veel mensen met een beperking krijgen begeleiding. Hiermee kunnen ze hun leven zoveel mogelijk zelf vormgeven en meedoen in de maatschappij. De begeleiding wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). En er is een indicatie voor nodig.

 

Per 1 januari 2009 is de regeling veranderd. Mensen met een lichte beperking hebben sindsdien geen recht meer op begeleiding. Mensen met matige en ernstige beperkingen krijgen in bepaalde gevallen minder uren begeleiding. Dit alles is het gevolg van de zogenaamde pakketmaatregel 2009.

 

De organisatie MEE helpt mensen die hun indicatie voor begeleiding gedeeltelijk of volledig verliezen. MEE helpt bij de veranderingen waarmee ze te maken krijgen. Zij ondersteunen personen bij alle vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE zoekt samen met de mensen naar goede oplossingen. De ondersteuning van MEE vervangt niet de ondersteunende of activerende begeleiding. Maar MEE zoekt met de mensen naar een oplossing.

 

Hoeveel mensen precies minder of geen uren begeleiding meer krijgen, is niet bekend bij de gemeente noch bij Mee. Niet iedereen wilde namelijk dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hun gegevens door zou geven. Bij de gemeente Haaren zijn daardoor slechts 21 personen bekend met een verminderde indicatie. Slechts twee personen hiervan hebben zelf contact opgenomen met MEE.

 

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente Haaren onder andere de taak gekregen om inwoners te informeren en te adviseren.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen hulp krijgt om te zoeken naar een oplossing die getroffen is door de pakketmaatregelen AWBZ. Daarom neemt MEE namens de gemeente contact op met de mensen die na de herindicatie minder uren, of zelfs geen begeleiding meer, krijgen.

Wij hebben alle mensen, die bij ons bekend zijn, persoonlijk aangeschreven. MEE neemt in mei contact met hen op.

 

Heeft u een brief ontvangen en wilt u geen hulp van MEE. Dan is het belangrijk dat u dat doorgeeft aan de gemeente. Neem dan contact op met Loket WegWijs.

 

WegWijs Haaren, ook voor u!

Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Telefoonnummer (0411) 63 45 90.

 

 

N65 WERKZAAMHEDEN

 

Rijkswaterstaat gaat, in samenwerking met de gemeenten Tilburg, Oisterwijk en Haaren, werkzaamheden verrichten aan de N65, de weg tussen ’s-Hertogenbosch en Tilburg. De kruispunten bij Udenhout/Oisterwijk (Quatre Bras) en bij Helvoirt worden aangepast. Daarnaast wordt bijna de gehele N65 opnieuw geasfalteerd.

 

Tijdens de werkzaamheden is het op enkele momenten noodzakelijk om de weg af te sluiten voor het verkeer. Dit wordt gedaan in twee weekenden en twee weken in de zomervakantie om de overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. De volgende wegafsluitingen staan gepland:

 

Afsluitingen:

  • weekendafsluiting april, vrijdagavond 23 april tot en met maandagochtend 26 april in de richting van ’s-Hertogenbosch naar Tilburg
  • weekendafsluiting juni, vrijdagavond 4 juni tot en met maandagochtend 7 juni in de richting van Tilburg naar ’s-Hertogenbosch
  • in de bouwvak, vrijdag 30 juli tot en met zondag 8 augustus in de richting van Tilburg naar ’s-Hertogenbosch
  • in de bouwvak, maandag 9 augustus tot en met maandag 16 augustus in de richting van ’s-Hertogenbosch naar Tilburg

 

Informatieavond gemeentehuis Haaren

Om u als inwoner en/of ondernemer goed te informeren over wat de aanpassing van de kruispunten precies inhoudt, organiseert Rijkswaterstaat dinsdag 13 april van 19:00 – 21:00 uur een informatieavond. Wilt u weten wat er precies is afgesloten en hoe u uw bestemming wel kunt

bereiken? Wilt u weten wat er veranderd wordt aan de kruispunten bij Helvoirt en Quatre Bras? Kom dan naar de informatieavond in het gemeentehuis van Haaren! U kunt tussen 19:00 en 21:00 uur binnenlopen wanneer het u uitkomt. U bent van harte welkom!

 

 

 

AANLEVERING GROENAFVAL MILIEUSTRAAT HAAREN

 

Om de doorstroming en afhandeling op de milieustraat in goede banen te leiden, is in 2007 een zogenaamd ‘acceptatiereglement milieustraat’ vastgesteld. In dit reglement staat ondermeer dat op de milieustraat een maximale snelheid van 10 km/uur geldt, dat het betreden van de “milieustraat” op eigen risico geschiedt en dat kinderen jonger dan 12 jaar in de auto moet blijven. De meest voorkomende afspraken zijn bij de toegangspoort van de milieustraat ook in verbodsborden weergegeven.

 

Een afspraak die tot nu toe weinig aandacht kreeg is het feit dat er een maximale hoeveelheid afval per keer mag worden aangeleverd. De maximale toegestane hoeveelheid per keer is de inhoud van een voertuig (rijbewijs B) met tandemasser. Deze hoeveelheidbeperking is vastgesteld om te voorkomen dat personen dusdanig veel afval in één keer aanleveren dat de aanwezige container of stortvak snel vol raakt. Dit kan voor de andere afvalaanbieders tot overlast leiden. Concreet betekent dit dat grote hoeveelheden afval (groter dan de inhoud van een tandemasser) én voertuigen waarvoor een ander rijbewijs dan B noodzakelijk is, niet meer op de milieustraat mogen komen.

 

Vanaf 10 april 2010 zullen alle voertuigen, met een hoeveelheid afval groter dan een tandemasser, op de milieustraat worden geweerd. Tevens zullen voertuigen, waarbij een ander rijbewijs dan B is vereist (ondermeer landbouwvoertuigen en vrachtwagens), op de milieustraat worden geweerd.

 

 

STAND VAN ZAKEN NIEUWBOUW MILIEUSTRAAT

 

In 2009 is gewerkt aan het opstellen van het civieltechnisch bestek voor de nieuwe Gemeentewerf, Brandweerkazerne en Milieustraat op de Helvoirtseweg 6B in Haaren (project GBM). Dit bestek beschrijft het aanleggen van de riolering, het leggen van de terreinverharding, het aanleggen van twee stortperrons voor de milieustraat en een stortvak voor het groenafval. Ook staat in dit bestek het plaatsen van twee weegbruggen voor het wegen van de afvalstromen en het plaatsen van een depot voor het klein chemisch afval.

 

Hoe sneller met de bouwwerkzaamheden wordt begonnen des te eerder beschikt de gemeente over een volwaardige, gebruiksvriendelijke milieustraat met een ruimere openingstelling (ondermeer op de woensdagmiddag en de zaterdag). De gemeentelijke buitendienst kan haar materieel veilig stallen en beschikt over een functionele zoutloods. Tevens beschikt de brandweer over een ‘up to date’ gebouw voor de stalling van de brandweervoertuigen en beschikt het Haarense brandweerkorps over een volwaardige scholinglocatie / instructieruimte.

 

Doordat er op dit moment een beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan loopt, mag de gemeente nog niet beginnen met de bouwwerkzaamheden. De beroepsprocedure loopt bij de Raad van State. Zij hebben aangegeven dat de beroepszaak in juli/augustus 2010 wordt behandeld. De uitspraak volgt normaal gesproken dan binnen 6 weken.

 

Bovenstaande betekent dat de bouw vertraging ondervindt zodat op zijn vroegst in oktober 2010 kan worden gestart met de bouwwerkzaamheden.

 

 

Leerplicht

 

De controle op de leerplicht is een gemeentelijke taak. De leerplichttaken voor onze gemeente en voor de gemeentes Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught wordt uitgevoerd door het Regionaal Bureau Leerplichtzaken. Dit zit in het gemeentehuis van Sint-Michielsgestel. Bij het RBL werken 6 medewerkers: 4 leerplichtambtenaren en een administratieve en registratieve medewerker.

Elke gemeente heeft een vaste, eigen leerplichtambtenaar.

 

Jaarverslag leerplicht

Het college van burgemeester en wethouders brengt elk jaar verslag uit aan de raad over het gevoerde leerplichtbeleid van het voorgaande schooljaar. Het jaarverslag leerplicht voor het schooljaar 2008-2009 is inmiddels vastgesteld.

 

Ontwikkelingen en cijfers

Uit het jaarverslag blijkt het volgende: dat er 417 zaken zijn behandeld, een stijging met 42 zaken (11,2%). Voor onze gemeente betreft het totaal aantal zaken 58.

Zoals in het vorige jaarverslag al werd aangegeven neemt de complexiteit van zaken toe, ook dit jaar weer. Vaak gaat het om schoolverzuim dat gepaard gaat met veel zorg.

 

Vakantieverlof

Maar het RBL heeft dit schooljaar ook te maken gekregen met een aantal uitzonderlijke gevallen van vrijstelling van schoolbezoek (verlof) en luxe verzuim (vakantieverzuim). Het bestrijden van vakantieverzuim is een speerpunt van onze gemeente. Het college vindt dat hiertegen duidelijk moet worden opgetreden. Dat wordt dan ook door de leerplichtambtenaren gedaan. Zo houden zij daags voor de schoolvakanties de zogenaamde ‘prikacties’. De leerplichtambtenaren controleren via een huisbezoek of de kinderen die op school zijn ziekgemeld ook echt ziek zijn. Als er niemand thuis is, krijgen de ouders een proces-verbaal.

 

Absoluut verzuim

Daarnaast controleren de leerplichtambtenaren of alle leerplichtige kinderen op een school staan ingeschreven. De ouders van de kinderen waarvan geen school bekend is, krijgen een brief. Het afgelopen schooljaar is er drie keer zo’n controle gehouden: in september, november en in mei.

Gelukkig zaten bijna alle kinderen op school en ging het in verreweg de meeste gevallen om administratieve fouten.

 

IB-groep

Het RBL krijgt de schoolgegevens door van de IB-groep in Groningen. De scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs melden de gegevens van de leerlingen bij de IB. De IB meldt door naar het RBL. Ook het schoolverzuim wordt op deze wijze gemeld.

De scholen voor primair onderwijs (basisscholen, speciaal onderwijs) melden nog met formulieren. Dit gaat in 2011 veranderen. Dan gaan deze scholen ook via de IB melden.

Uit de controles van het RBL bleek dat nog niet alle gegevens goed doorkomen bij het RBL. Maar dit gaat gelukkig steeds beter.

 

Verzuimspreekuur

Op het Maurick College is het verzuimspreekuur met de leerplichtambtenaar van start gegaan. Tijdens het verzuimspreekuur heeft de leerplichtambtenaar een waarschuwend gesprekje met een leerling die regelmatig te laat komt of af en toe verzuimt. Als de leerling hierna blijft verzuimen, wordt hij doorgestuurd naar Halt voor een taakstraf. De ervaringen met het spreekuur zijn positief. Vandaar dat er plannen zijn om dit ook op het Elde College te starten.

 

Onderzoek onder voortijdige schoolverlaters

In de eerste helft van 2009 is onderzoek gedaan naar de daginvulling van 18-23 jarigen zonder startkwalificatie. Dit zijn jongeren die volgens het gemeentelijke registratiesysteem op dat moment niet op een school stonden ingeschreven. Ook hadden zij geen diploma van een opleiding havo, vwo of mbo-2. Jongeren die geen daginvulling hadden mochten gebruik maken van het Traject Op Maat in Den Bosch. Hiervoor zijn 10 jongeren aangemeld.

 

Samenwerking met andere gemeentes

In januari 2009 is gestart met een regionaal overleg leerplicht. Hieraan nemen de RBL-gemeentes ook  Boxtel, Heusden en Den Bosch deel. Het doel van dit overleg is om in alle gemeentes tot eenzelfde werkwijze te komen. Dit is heel belangrijk bij bijvoorbeeld afspraken over het verlenen van verlof door school. Hierover zijn al duidelijke afspraken gemaakt. De scholen worden hierover ingelicht.

 

Verzuimcontrole Elde College, Schijndel/Sint-Michielsgestel

Eind mei 2009 heeft de leerplichtambtenaar de verzuimregistratie van het Elde College gecontroleerd.  Het komende jaar worden ook andere scholen voor voortgezet onderwijs gecontroleerd.

 

Het complete jaarverslag is te vinden op de site van de gemeente Sint-Michielsgestel onder Onderwijs: RBL. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de RBL: 073 – 55 31 193 of rbl@sint-michielsgestel.nl

 

 

Heeft U iets verloren of gevonden?? Kijk dan hier

 

Gevonden voorwerpen in Februari en Maart

Heren fiets Giant

Bril in koker

Verloren voorwerpen in Februari en Maart

Hoortoestel blauw               Hoortoestel wit                    Hoortoestel grijs

Portemonnee                      Paarden paspoort               Oranje scooter

Sjaal                                    Damesfiets

Omafiets                             Regenbroek

 

Voor meer informatie of voor het doen van aangiften neemt u contact op met Marjolein van Gils, afdeling publiekszaken, sectie bevolking (0411) 62 72 34.

 

 

PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 8 april: Raadscommissie

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

  • 13 april informatieavond over werkzaamheden N65

van 19.00-21.00 uur in het gemeentehuis

  • 22 april: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *