In vervolg op het besluit van de gemeenteraad van 21 april over de toekomst van de gemeente Haaren, heeft het college van B&W op 1 november een gesprek gevoerd met de gemeente Tilburg.
Het besluit van de gemeenteraad van 21 april 2016 over de toekomst van de gemeente Haaren luidt:
• Als toekomstperspectief vast te stellen, dat de gemeente opsplitst op het moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voorhanden is.
• Voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt worden eerst de inwoners geraadpleegd. Bij de opsplitsing is draagvlak bij de inwoners een belangrijk onderdeel.
• Het college de opdracht te geven om uit te dragen dat we op zoek zijn naar een toekomstbestendige oplossing.
Daarbij werd aan het College van B&W onder andere het kader meegegeven om in gesprek te blijven met alle buurgemeenten en actief de ontwikkelingen daar te volgen en eenmaal per halfjaar terug te rapporteren aan de gemeenteraad en de inwoners te informeren, of eerder als daartoe aanleiding is.
In dat kader voerde het College van B&W op 1 november een gesprek met de gemeente Tilburg.
Het verslag van de bespreking treft u hieronder aan.

___________________

Gesprek Toekomst Gemeente Haaren

Gemeente Tilburg
Aanwezig namens gemeente Tilburg: wethouder Jacobs, wethouder Kokke, burgemeester Noordanus, waarnemend gemeentesecretaris Fleischeuer Aanwezig namens gemeente Haaren: wethouder Van den Brand, wethouder Van den Dungen, burgemeester Zwijnenburg, gemeentesecretaris Van den Akker
Datum 1 november 2016
Korte voorgeschiedenis: De besluitvorming over een ambtelijke fusie met de gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel werd door de gemeenteraad opgeschort in november 2014. Signalen van inwoners en het door de provincie beoogde maatschappelijke draagvlak in groter verband (brief 28 oktober 2014) vormden, zo blijkt uit de Motie van de raadsfracties, de aanleiding tot dit standpunt. De wens bestond om onderzoek te verrichten naar de bestuurlijke en organisatorische toekomst van de gemeente Haaren. Begin 2015 werd door de raad een plan van aanpak vastgesteld.
Onderzoek organisatorische en bestuurlijke toekomst Haaren We kozen voor een zeer interactief proces. De discussie voerden we inhoudelijk op basis van een onafhankelijk en deskundig onderzoek van bureau Wagenaar Hoes. Er werden drie hoofdlijnen onderscheiden: Haaren zelfstandig, herindeling en opsplitsing. Een brede klankbordgroep adviseerde over de communicatie. Inwoners werden op meerdere manieren geïnformeerd over en betrokken bij het proces. Er werd een lijst van scenario’s en van toetsingscriteria opgesteld en inwoners werd de mogelijkheid geboden hierop aanvullingen te doen. De vraag stond centraal wat gaan we onderzoeken en hoe? In de tweede fase werden 36 scenario’s aan de hand van de vastgestelde criteria onderzocht. Onderzoeksresultaten werden gepresenteerd. Tijdens inwonersbijeenkomsten per dorp en op het internetforum konden inwoners meedenken.
Besluit gemeenteraad 21 april 2016  Als toekomstperspectief vast te stellen, dat de gemeente opsplitst op het moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voorhanden is.  Voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt worden eerst de inwoners geraadpleegd. Bij de opsplitsing is draagvlak bij de inwoners een belangrijk onderdeel.  Het college de opdracht te geven om uit te dragen dat we op zoek zijn naar een toekomstbestendige oplossing.
Voor de tussenliggende periode, stelde de raad de volgende kaders vast voor het college:  Blijf in gesprek met en volg actief de ontwikkelingen bij alle buurgemeenten en rapporteer eenmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad en informeer de inwoners of eerder als daartoe aanleiding is.  Blijf in gesprek met en volg actief de ontwikkelingen bij de provincie en rapporteer eenmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad en informeer de inwoners of eerder als daartoe aanleiding is.  Ga door met samenwerking met gemeenten in de regio, maar ga daarbij alleen samenwerkingsverbanden aan, die bijdragen aan een toekomstige opsplitsing of die een opsplitsing niet in de weg staan. Ga bij het aangaan van samenwerkingsverbanden aan wat een toekomstige opsplitsing van de gemeente Haaren kan betekenen voor de samenwerking.  Maak in relatie tot het toekomstperspectief keuzes in de organisatie met het oog op verbeteren van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid en beheersing van kosten.
Toekomstbestendig: Er worden oplossingen gekozen die uitsluiten, dat binnen enkele jaren na opsplitsing van de gemeente Haaren opnieuw een discussie over de toekomst moet worden gevoerd. Bestuurskracht: Gekeken wordt of een gemeente in staat is de taken goed uit te voeren.
Inhoud gesprek De raad stelde als toekomstperspectief vast, dat de gemeente opsplitst op het moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voorhanden is. In dat kader hebben wij de volgende vragen aan u: – Zijn er ontwikkelingen in uw gemeente op het vlak van de bestuurlijke en organisatorische toekomst? – Zijn er plannen dit de komende periode op te pakken? – Op welke wijze betrekt u inwoners bij het proces?
De raad sprak uit dat voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt eerst de inwoners geraadpleegd worden. Wij vinden het van belang, dat inwoners op dat moment weten wat een keuze betekent voor hun toekomst.
Het college van Tilburg geeft hierop de volgende toelichting. Het college van Tilburg is van mening dat de tijd dat ruimtelijke motieven van belang zijn voor bestuurlijke herindelingsvraagstukken definitief voorbij is. De hele discussie met betrekking tot Veerkrachtig Bestuur en herindelingen leidt ertoe dat de focus voor inhoudelijke opgaven op de achtergrond verdwijnt. Het werkt eerder contraproductief dan dat het iets oplevert. Tilburg zit niet te wachten op gebiedscorrecties. Tilburg heeft ruimte genoeg. Bovendien is er noch bij de gemeente Tilburg, noch bij de overige gemeenten in de regio Hart van Brabant een financiele noodzaak voor herindelingen. Niet duidelijk is derhalve voor welk probleem gebiedscorrecties een oplossing zou bieden.
Tilburg richt haar aandacht liever op de inhoudelijke vraagstukken, en op de vraag op welke manier, en met welke partners de inhoudelijke opgaven het beste kunnen worden aangepakt. Samenwerking moet hierbij synergie geven. Zowel voor de gemeente Tilburg, als voor de andere samenwerkingspartners. Zo werkt het gastheergemeentemodel bijvoorbeeld prima voor de regionale samenwerking inzake de jeugdproblematiek. Vanuit gemeenschappelijke belangen worden samenwerkingen aangegaan waar het toegevoegde waarde heeft. Zo doet Heusden ook mee in Hart van Brabant. En als daar aanleiding voor is, dan geldt vanuit de regio Hart van Brabant ook voor de gemeente Haaren het aanbod om samenwerking aan te gaan op inhoudelijke vraagstukken.
De inhoudelijke samenwerking van de gemeenten Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek is nog van beperkte strekking, en betreffende gemeenten hebben een uitgesproken wens tot autonomie. Tilburg ziet het voordeel van een buffer van sterke gemeenten tussen de steden Tilburg en Den Bosch. Vanuit die achtergrond zal Tilburg zich ook niet mengen in een herindelingsdiscussie als Haaren en Oisterwijk zouden samengaan. Sowieso is Tilburg van mening dat het eerst en vooral een Haarense aangelegenheid is. Derhalve wacht Tilburg de uitkomsten van de bestuurlijke besluitvorming in dit dossier gewoon af. En als er daarbij sprake zou zijn van een opsplitsing waarbij Biezenmortel naar Tilburg zou komen, dan is Biezenmortel uiteraard van harte welkom. In sociaal cultureel opzicht bestaan er tussen Udenhout en Biezenmortel natuurlijk bepaalde banden.
Als zich nieuwe ontwikkelingen en/of vragen voordoen zullen beide colleges opnieuw in overleg treden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *