WWW.HAAREN.NL STIJGT OP LANDELIJKE MONITOR MEER DAN 110 PLAATSEN

En daar zijn we trots op! 110 plaatsen stijgen op een lijst van gemeenten die allemaal volop bezig zijn met het verder ontwikkelen van hun digitale dienstverlening, is niet mis.
Van alle gemeentelijke websites in Nederland bezetten we in de ranglijst van december 2008 de 83e plaats. Bij de gemeenten met minder dan 25.000 inwoners staan we op plaats 26. We laten daarmee ongeveer 220 gemeenten van dezelfde grootte achter ons.
Deze stijging op de ranglijsten bij overheidmonitor.nl bevestigt hoe we onze digitale dienstverlening aan de inwoners verbeteren.

Nieuw: Mijn Gemeente
Met de lancering van “Mijn Gemeente”, vanaf 11 december live op www.haaren.nl, en het  toevoegen van digitale formulieren, zijn we op een mooie plek in de top 100 komen staan. Informatie hierover stond in de vorige Leije, maar vindt u ook op onze website.

Ervaringen bezoekers
Nog belangrijker dan deze prestatie is hoe u als bezoeker www.haaren.nl ervaart. Want ook in 2009 hopen wij dat u als inwoner, maar ook als klant van gemeente Haaren, de website vaak bezoekt.

Hoe ging dat in 2008?
In totaal bezochten 70.600 mensen onze website. Dit is een stijging van 32,8% ten opzichte van 2007. Het verschil met 2004, het eerste jaar, waarover statistieken beschikbaar zijn van onze website (onze website zelf bestaat vanaf december 2002) is immens.

Las u in het begin vooral het nieuws vanuit onze gemeente, u gaat (gelukkig) ook steeds meer zaken regelen via Internet en onze website gebruiken als een stukje dienstverlening: de informatie over onze producten en diensten, digitale formulieren, webwinkel, het WOZ portaal, uiteraard Mijn Gemeente en ga zo maar door. Alle deze zaken vindt u op de pagina “Digitale Balie Haaren”.
Maar ook de informatie over alle lopende projecten wordt actueel gehouden. Dus u bent altijd op de hoogte van het laatste nieuws!

Vragen?
De afgelopen 6 weken hebben we u meegenomen in de mogelijkheden van onze website www.haaren.nl. Hopelijk hebt u er wat aan gehad en hebt u ook eens ‘gesurfd’ op www.haaren.nl, zoals dat zo mooi heet.
Mocht u nog vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben over onze website, dan kunt u deze uiteraard doorgeven. Mail daarvoor naar webmaster@haaren.nl of vul een reactieformulier in op de website.

 

Wij hopen u ook in 2009 als bezoeker van onze website te mogen begroeten!

WWW.HAAREN.NL, zeker een klikje waard!


ONTWIKKELING PLAN “DEN HOEK” HELVOIRT

Den Hoek Helvoirt
Één van de te ontwikkelen locaties in het masterplan woningbouw 2007 is de locatie Den Hoek in Helvoirt. In de in februari 2008 met de provincie gesloten overeenkomst over de realisering van de woningbouwopgave is bepaald dat de gemeente bij het opstellen van de woningbouwplannen de locatie Den Hoek mag betrekken. Als dat gebeurt dan moeten volgens de gesloten overeenkomst in het plan minstens 20 kavels voor zogenaamde ruimte voor ruimte woningen worden opgenomen.

Bouwprogramma
Het college heeft het gewenste woningbouwprogramma voor Den Hoek vastgesteld, dat de basis is voor een meer concrete stedenbouwkundige invulling. Voorlopig wordt uitgegaan van ca. 50 woningen voor starters, 50 halfvrijstaande woningen, 17 á 25 vrijstaande (al of niet bedrijfs)woningen en 20 á 25 ruimte voor ruimte-woningen.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
Om te zorgen dat de woningen betaalbaar zijn voor starters zal de maximale verkoopprijs voor deze doelgroep € 170.000,– vrij op naam bedragen. Er zal ook sprake zijn van collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit houdt in dat de starters die de woningen gaan bouwen veel inspraak zullen hebben in het project. De woningen moeten duurzaam gebouwd worden, zodat de woonlasten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

Plan van Aanpak
Het college heeft al een plan van aanpak vastgesteld. Bij een vijftal stedenbouwkundige adviesbureaus is offerte gevraagd voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan, waarbij het plan van aanpak als uitgangspunt dient. Eind januari – begin februari wordt de keuze gemaakt welke stedenbouwkundige adviseur de gemeente gaat helpen bij het ontwikkelen van een bestemmingsplan.

Ruimte voor Ruimte
Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte om tot een intentie- en uiteindelijk een samenwerkingsovereenkomst te komen voor het realiseren van 20 á 25 ruimte voor ruimte-woningen, die aan de rand van het plangebied zullen (moeten) worden gerealiseerd


ESCH: NOG 1 KAVEL TE KOOP VOOR DE BOUW VAN EEN HALFVRIJSTAANDE WONING

Tot 15 januari 2009 kunt u uw interesse aangeven voor de laatste bouwkavel aan Het Kruys in Esch.
De kavel is groot ± 332 m².

In eerste instantie wordt voorrang gegeven aan ingeschrevenen in het register van gegadigden van de gemeente Haaren. Bepalend bij de toewijzing is de datum van inschrijving in dit register. Maar ook andere geïnteresseerden kunnen zich voor de kavel melden.

De verkoopprijs van de kavel bedraagt € 335,- per m² exclusief 19% BTW en k.k.

Na toewijzing zal de beslistermijn kort zijn en wordt binnen twee weken overgegaan tot het tekenen van de koopovereenkomst.

Indien u interesse heeft in de kavel verzoeken wij u dit vóór donderdag 15 januari 2009 schriftelijk per brief kenbaar te maken aan mevrouw M. de Beer van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Mocht u een inschrijving hebben in het register van gegadigden, dan verzoeken wij u een kopie van uw inschrijving bij te voegen.

Op onze internetsite www.Haaren.nl vindt u onder het kopje wonen en omgeving > Projecten bouwen en wonen >woningbouwprojecten >venakkers de verkoopfolder met gedetailleerde informatie over de bouwmogelijkheden. De oorspronkelijke verkoopfolder is ook af te halen bij het front-office van de gemeente Haaren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het front-office van de gemeente Haaren bereikbaar op nummer 0411- 627 260.

UITNODIGING STARTHANDELING

Om het nieuwe jaar feestelijk te beginnen is de starthandeling voor het bouwrijp maken van Slijkhoef fase II, gecombineerd met de starthandeling voor de verbouwing van de St. Franciscusschool in Biezenmortel.

Graag nodigen het college van B&W, Van de Pas Infra en de St. Franciscusschool, u van harte uit om deze gebeurtenis bij te wonen op:

7 januari 2009, aanvang 11.45 uur St. Franciscusschool.

Programma
• 11.45 uur 135 leerlingen en genodigden gaan in lawaaioptocht naar Slijkhoef fase II
• 12.00 uur starthandeling Slijkhoef door 2 leerlingen van de St. Franciscusschool
• 12.15 uur in lawaaioptocht terug naar het schoolplein
• 12.30 uur einde
Wij kijken er naar uit u te ontmoeten op 7 januari.

HET GEBRUIK VUURWERK IN NABIJHEID VAN GEBOUWEN MET RIETEN DAKEN

Het is traditie in Nederland dat we het nieuwe jaar inluiden met vuurwerk.
Volgens een landelijk geldende regeling mag vuurwerk worden afgestoken op 31 december van          ’s morgens 10.00 uur tot 1 januari ’s nachts 02.00 uur.
Het is van belang om uitermate zorgvuldig en voorzichtig om te gaan met het vuurwerk. Immers ieder jaar gebeuren er weer ongelukken, ontstaat er schade, raken mensen gewond of overlijden zelfs.

Behalve aandacht voor uw eigen welzijn en gezondheid, is het ook van belang om rekening te houden met uw omgeving.
Het is bekend dat gebouwen met een rieten dak een verhoogd brandrisico hebben. Wanneer er vuurwerk op het dak terechtkomt kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Daarom hebben burgemeester en wethouders van Haaren op basis van artikel 2.6.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Haaren 2004 (APV) besloten dat het gebruik van vuurwerk binnen een afstand van 150 meter van een gebouw met een rieten dak verboden is.

Vuurwerk is dit jaar bij de plaatselijke (vergunninghoudende) verkoper uitsluitend te verkrijgen op 29, 30 en 31 december.

Als we allemaal behoedzaam omgaan met het vuurwerk en ons aan de afgesproken regels houden, minimaliseren we de kans op ongelukken en kunnen we met z’n allen genieten van het feest rondom de overgang van 2008 naar 2009.

OPRUIMEN VUURWERKAFVAL

Veel kinderen stropen op nieuwjaarsdag de straten en pleinen af op zoek naar niet afgestoken vuurwerk. Dit vuurwerkafval is echter gevaarlijk. Help mee ongelukken te voorkomen.

Veeg op 1 januari even uw stoep schoon en gooi het vuurwerkafval in de grijze container.

“Vuurwerk laten liggen is gevaarlijk. Ruim het op” is de slogan van de landelijke actiecampagne “Samen werken aan een schoner Nederland”.

INZAMELING KERSTBOMEN

U kunt tot en met woensdag 7 januari uw kerst¬boom op diverse locaties binnen de gemeente inleveren. Op onderstaande locaties staan dranghekken waartussen u
uit¬sluitend kerstbomen mag deponeren. U kunt daarnaast uw kerstboom gratis op de milieustraat aanbieden.

Haaren:
– Groenplein
– De Zwartrijt/Biezen
– Oude voetbalveld aan het Leypad

Helvoirt:
– Rolschaatsbaan
– Speelterrein Hazelaar
– St. Jorisstraat 1
– ’t Heike tegenover nr. 30

Esch:
– Venakkers

Biezenmortel:
– Kloosterstraat


LAATSTE TERMIJN BETALING AANSLAG AFVALSTOFFENHEFFING / RIOOLRECHT 2008

Op 30 september zijn de aanslagen Afvalstoffenheffing / Rioolrecht over het eerste halfjaar 2008 verzonden. De laatste betaaltermijn hiervan vervalt 31 december 2008. Mocht u de betaling van deze aanslag nog niet (volledig) voldaan hebben dan kunt u nog doen tot 31 december 2008 op rekening 28.50.76.884 van de gemeente Haaren onder vermelding van het aanslagnummer. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de toegezonden acceptgirokaart.

Tijdig betalen bespaart invorderingskosten.


TARIEVEN DEELTAXI ’S-HERTOGENBOSCH VERHOOGD

Op 1 januari 2009 worden de tarieven van Deeltaxi ’s-Hertogenbosch marktconform worden verhoogd. Deeltaxi ’s-Hertogenbosch is een vorm van openbaar vervoer van deur tot deur voor iedereen in de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren, Heusden, Schijndel en Boxtel. De indexering per 1 januari aanstaande zal op 5 cent worden afgerond naar de nieuwe tarieven. Deze tarieven zijn afgestemd op de Regiotaxitarieven in de rest van Brabant.

Nieuwe tarieven per 1 januari 2009
Het Wmo-tarief wordt voor de eerste 5 zones € 0,50 per zone; dit was € 0,45.
Het OV-tarief wordt voor de eerste 5 zones € 1,60 per zone; dit was € 1,55.
Alle klanten betalen vanaf de zesde zone € 4,25 per zone; dit was € 4,05.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Servicepunt Deeltaxi regio
‘s-Hertogenbosch, telefoon: 073 – 681 29 85.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 4 januari 2009: nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners
Van 11.30 tot 13.30 uur in de hal van het gemeentehuis
• 7 januari 2009: starthandelingen Slijkhoef fase II en verbouwing St. Franciscusschool
aanvang 11.45 uur bij de St. Franciscusschool in Biezenmortel
• 15 januari 2009: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 29 januari 2009: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!


SLUITING GEMEENTEHUIS ROND DE FEESTDAGEN:
 
• Op Nieuwjaarsdag 1 januari 2009 en op vrijdag 2 januari
• Maandag 5 januari is het gemeentehuis i.v.m. de nieuwjaarsviering van het personeel geopend vanaf 10.00u
• Op maandag 5 januari 2009 is Loket WegWijs geopend vanaf 10.30 uur
Op maandag 5 januari 2009 is Loket WegWijs telefonisch bereikbaar van 11:00 tot 12:30 uur op (0411) 63 45 90

NIEUWJAARSRECEPTIE
Het gemeentebestuur hoopt u zelf de hand te mogen drukken bij de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op zondag 4 januari 2009 van 11.30 tot 13.30 uur.
Tijdens deze ontmoeting zal uit ieder dorp van onze gemeente een “vrijwilliger van het jaar” gehuldigd worden. Ook worden tijdens deze receptie sportkampioenen gehuldigd.

VERNIELEN IS GEEN GEINTJE
Beschadiging door vuurwerk kost te veel!
Verkeersborden, prullenbakken, brievenbussen; het zijn voorbeelden van zaken die vorig jaar in de maand december vernield zijn door vuurwerk. Realiseert u zich dat vuurwerkvernielingen ook uw portemonnee raken en dat het ten koste gaat van uw leefbaarheid in de gemeente. Om dit nu te voorkomen, vragen we iedereen dringend om elkaar hierop aan te spreken. Spreek elkaar aan, of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl

TE VROEG GEKNALD, MELDEN BIJ HALT
Knallen alléén op 31 december vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts. Jongeren die zich niet houden aan deze regel krijgen, afhankelijk van leeftijd en de ernst van de overtreding bij Halt een leerprogramma en/of een werkstraf (1,5 tot 13 uur) opgelegd. De gemeente doet altijd aangifte van vernielingen. Wanneer de dader bekend is, wordt de schade op deze persoon verhaald.
Meer informatie: Rob van Berkel, van Halt Oost-Brabant. Tel. 040 246 46 04 of r.vanberkel@haltoostbrabant.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *