KIJK DAAR, … EEN VLINDER

De gemeente Haaren heeft besloten de vlinder te adopteren in het kader van de Duurzame Driehoek. Naast een aantal activiteiten die de gemeente zelf gaat ondernemen om de vlinderpopulatie te gaan verbeteren, heeft zij ook aan de stichting Landschap Natuur en Milieu Haaren (LNMH) gevraagd om aan dit adoptieplan mee te werken.

Aan dit verzoek wil de LNMH graag gehoor geven. Onderstaand treft u aan een reeks van activiteiten die we het komende jaar organiseren.

Altijd al wat meer over vlinders willen weten? Houd dan dit jaar de activiteiten van de LNMH in de gaten. Zij zoemen in op deze vrolijke fladderaars. Tijdens allerlei activiteiten worden meerdere kanten van deze beestjes belicht. Denk hierbij aan termen als dag- en nachtvlinders, nectar- en waardplanten, vlindervriendelijk tuinieren, nectarhotel, rupsen, bijzondere vlinders in de omgeving, lezing, excursie, zelf aan de slag. Het is een programma, waar velen zich zullen verwonderen over de wereld van deze insecten.

Vlinderweetjes: weet u dat:
• een vlinder proeft door zijn pootjes;
• een vlinder soortgenoten over een afstand van honderden meters kan ruiken, er zelfs een soort is die een afstand van 5 km kan overbruggen;
• er in Nederland ongeveer 60 soorten dagvlinders zijn, maar meer dan 800 nachtvlinders en 1200 micro vlindertjes;
• er in onze omgeving 4 soorten dagvlinders vliegen die op de rode lijst staan.

Het programma:
 
3 maart Lezing: Kijk daar, …een vlinder
Aanvang 20.00 uur in ‘t Gastenbosch in Helvoirt.
Een BOEIENDE LEZING van Louise de Kort. Zij zal tijdens deze lezing tips en uitleg geven over soortherkenning van de dagvlinder. Na de pauze gaan we traditiegetrouw weer knutselen en timmeren. We bouwen met elkaar een houten nectarbloem waardoor u de vlinders dichtbij uw huis kunt lokken. Ook krijgt u informatie en bloemenzaad om de juiste planten in uw tuin te telen zodat de vlinder in alle stadia in uw tuin kan overleven.

4 april: Doe ochtend
Met elkaar gaan we de vlindertuin achter de Leijehof te Helvoirt opknappen en tegelijkertijd krijgen we uitleg van deskundigen over vlinder vriendelijk tuinieren.

16 mei: excursie naar kruidenrijk
Aan de Kapelweg 7 – 9; 5076 TK Haaren (verlengde van de Haarendijk).
Een grote variëteit van kruiden en bloemen leent zich prachtig om dagvlinders te bekijken.

3 juli Lezing: Nachtvlinders in zicht
Aanvang 21.00 uur in ‘t Gastenbosch in Helvoirt en om 22.30 uur buitenactiviteit.
Deze lezing over nachtvlinders in zicht waar de wondere wereld van de “motten” ter sprake komt, begint wat later dan gewoonlijk, omdat de nachtvlinders niet zo vroeg vliegen.
Buitenactiviteit: nachtvlinders lokken. Aansluitend op de lezing gaan we nachtvlinders lokken in het buitengebied van Helvoirt met nachtlampen en laken.

Vlinders op scholen
Scholen in de gemeente Haaren krijgen een vlinderpakket van 20 eitjes,10 rupsen en 5 poppen zodat ze alle stadia van de vlinder kunnen meemaken en aanschouwen.

Fotowedstrijd
Ook wordt er een fotowedstrijd georganiseerd. “Vlinders en rupsen gefotografeerd in de gemeente Haaren” en alle Haarense fotografen mogen hieraan mee doen.

Waarnemingen doorgeven
De hele zomer kunnen inwoners waarnemingen en vragen doorgeven aan de LMNH via de mail
LNMH@planet.nl .
 
Zie voor verdere informatie de website van LNMH. (
www.lnmh.nl)
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord Brabant.


ONDERZOEK TEVREDENHEID CLIËNTEN Wmo GEMEENTE HAAREN

De gemeente Haaren biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig om het huishouden te runnen.

De gemeente levert deze ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente vindt het belangrijk om te weten wat mensen van de ondersteuning vinden. Daarom voert de gemeente een onderzoek uit.

Het onderzoek vindt plaats door middel van een korte schriftelijke vragenlijst waarin vragen worden gesteld over verschillende aspecten van de ondersteuning. De enquête wordt eind februari 2009 verstuurd aan ongeveer 400 willekeurig gekozen cliënten in de gemeente Haaren.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door SGBO, een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau. Naar verwachting zullen in het voorjaar de uitkomsten van het onderzoek bekend worden gemaakt.

Wij hopen dat u, als u een vragenlijst ontvangt, de tijd zult nemen deze in te vullen en op te sturen. De gemeente heeft immers de mening van de cliënten nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijsten? Enkele ouderenadviseurs hebben aangegeven u hierbij graag te willen helpen. De namen en telefoonnummers staan in de brief vermeld.

Voor meer informatie over het onderzoek of voor vragen over ondersteuning kunt u terecht bij loket WegWijs via telefoonnummer 0411-634590.


WMO ADVIESRAAD GEMEENTE HAAREN

Beste inwoner van onze gemeente,

De Wmo adviesraad van de gemeente Haaren adviseert de gemeente over allerlei zaken die betrekking hebben op de Wmo. (=Wet maatschappelijke ondersteuning) Om zo goed mogelijk te kunnen adviseren, hebben wij de ervaringen nodig van mensen die aangewezen zijn op ondersteuning vanuit die Wmo.

In verband met een nieuwe aanbesteding zijn wij erg benieuwd naar uw ervaringen met de dienstverlening van het bedrijf wat nu rolstoelen, scootmobielen e.d. levert.
Hoe ervaart u de service bij levering, onderhoud, klachten e.d.?
Kortom: hoe ervaart u de dienstverlening en de kwaliteit?

Uw ervaringen kunt u kenbaar maken bij de voorzitter van de Wmo adviesraad:
Harry van Hal, Molenstraat 18, 5268 KE Helvoirt, Tel. (0411) 64 24 51 of 06 45 16 86 81
Email:
harryvanhal@hotmail.com

Ook andere ervaringen die u heeft op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning willen wij graag horen.
Het gaat niet alleen om klachten. Ook bijzondere positieve ervaringen horen wij ook graag.
 

WOZ-BESCHIKKING EN AANSLAG ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2009

Met dagtekening 28 februari 2009 worden de aanslagbiljetten onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2009 bezorgd in de gemeente. Op dit aanslagbiljet staat tevens de WOZ-beschikking vermeld.

De WOZ-waarde op deze beschikking van 2009 is de waarde van uw pand zoals die is vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2008. Deze waardepeildatum ligt wettelijk één jaar voor het begin van het tijdvak waarvoor deze moet worden gebruikt. Dit houdt in dat gebeurtenissen, die in 2008 hebben plaatsgevonden met mogelijke gevolgen voor de huizenmarkt (kredietcrisis, koersdaling aandelen, lang te koop staande woningen etc.), voor de WOZ-waardebepaling pas gevolgen hebben met ingang van het jaar 2010. U vindt ze derhalve niet terug in de vastgestelde WOZ-waarde voor het jaar 2009.

De gemeente heeft de waarde van uw pand bepaald met behulp van marktgegevens die het waardeniveau per 1 januari 2008 weergeven. Deze marktgegevens staan vermeld op het taxatieverslag van uw pand. Dit taxatieverslag kunt u raadplegen via het internet op de site van de gemeente Haaren of kunt u aanvragen door middel van het antwoordformulier in de bijsluiter bij het aanslagbiljet.

Berekening OZB in 2009
De WOZ-waarde van uw pand is bepalend voor de hoogte van de OZB. De WOZ-waarde staat vermeld op het aanslagbiljet. Door een wetswijziging wordt met ingang van 1 januari 2009 de OZB geheven als een percentage van de WOZ-waarde.
 
Het percentage bedraagt voor :
a. de gebruikersbelasting       0,1139 %
b. de eigenarenbelasting
 1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  0,0955 %
 2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,1524 %

Voorbeeldberekening
De waarde van uw woning is vastgesteld op € 381.000,-.
0,0955% van € 381.000 is € 363,85. Het aanslagbedrag wordt afgerond op hele euro’s naar beneden zodat u als eigenaar van deze woning een bedrag dient te betalen van € 363,-.

Meer informatie
Bij het aanslagbiljet OZB is tevens een bijsluiter toegevoegd met daarin nadere informatie. Ook kunt u via de website van de gemeente Haaren nader informatie inwinnen.


NIEUWE BLOEMBAKKEN OP HET MGR. BEKKERSPLEIN

Ter opfleuring van het Mgr. Bekkersplein in Haaren worden dit voorjaar nieuwe bloembakken geplaatst. Deze bakken worden gevuld met geraniums in een piramidevorm. Door de hoge piramidevorm zullen deze bloembakken meer in het oog springen. In de herfst worden deze bakken vervangen door bakken met groenblijvende planten.
In het najaar zal het effect van de bloembakken geëvalueerd worden. Dan wordt er bekeken of ook de andere dorpskernen met bloemen opgefleurd kunnen worden.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 19 februari 2009: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 2 maart 2009: meedenkavond over Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan Haaren
aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis 
• 3 maart 2009: Lezing: Kijk daar, …een vlinder
Aanvang 20.00 uur in ‘t Gastenbosch in Helvoirt.
• 5 maart 2009: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 12 maart 2009: avond over centrumplan kern Haaren
aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

                        EUROPESE VERKIEZINGEN

Op 4 juni van dit jaar kiezen we het Europese Parlement.

Met een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis, willen we u meer informatie geven.
We hebben brochures over de verkiezingen en over de Europese Unie.
Daarnaast hebben we elke paar weken folders, brochures en andere informatie over enkele EU-landen.

Nu zijn aan de beurt: Cyprus en Polen.


We hopen hiermee Europa en de Europese verkiezingen een beetje dichter bij u te brengen.

KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN.

 

INFORMATIEAVOND BEELDKWALITEITPLAN CENTRUM HAAREN

Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond over het

concept “Beeldkwaliteitplan Centrum Haaren”

donderdag 12 maart 2009, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Haaren

Noteer deze datum in uw agenda!

 

REISDOCUMENTEN: TOT 1 APRIL EEN WINTERTARIEF
Wist u dat de gemeente Haaren een zomer- en wintertarief heeft voor paspoorten en identiteitskaarten?
Prijs paspoort vóór 1 april of na 30 september is € 39,60 (wintertarief).
Prijs paspoort van 1 april tot en met 30 september is € 49,60 (zomertarief).
Prijs voor identiteitskaarten, wintertarief: € 31,70 en zomertarief: € 41,70

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *