VERTREK WETHOUDER VAN NISTELROOIJ Wethouder Wil van Nistelrooij heeft besloten met ingang van 1 maart a.s. zijn functie als wethouder bij de gemeente Haaren neewil_van_nistelrooij_.gifr te leggen.Wil van Nistelrooij heeft aangegeven dat hij een heroverweging moest maken van zijn activiteiten en de daarmee gepaard gaande druk en stress. De keuze om te stoppen als wethouder viel hem zwaar, maar zal zorgen voor een betere, rustiger balans in zijn leven. Het college vindt het jammer, maar respecteert zijn besluit en beraadt zich over een gepast afscheid, waarover wij u binnenkort zullen informeren. Het college van B&W.  CENTRUMPLAN HELVOIRT 

Op 28 juni 2007 werd het stedenbouwkundige plan voor Helvoirt gepresenteerd aan de gemeenteraad. Bouwfonds, ’t Heem en de gemeente besloten op 7 december 2007 in goed overleg om voor een andere aanpak te kiezen.

 

Het college gaat de komende periode gebruiken om de haalbaarheid onderzoeken. Daarbij wordt het door de raad goedgekeurde stedenbouwkundige plan zoveel mogelijk als uitgangspunt gebruikt.

Mogelijke varianten:

  1. Verknoping van een nieuw gemeenschapshuis/sportzaal met een nieuwe basisschool, waarin ook de onderwijskundige vernieuwingen, de peuterspeelzaal en de kinderopvang worden meegenomen. De overige ruimte wordt gebruikt voor reguliere woningbouw.
  2. Behoud van de huidige basisschool en een nieuw gemeenschapshuis/sportzaal. De overige ruimte wordt gebruikt voor reguliere woningbouw.

In deze beide varianten vindt geen verknoping plaats met de voorzieningen van ’t Heem. Met Bouwfonds worden de varianten 1 en 2 uitgewerkt en wordt de grondexploitatie opgesteld. De intentieovereenkomst, waarin de ontwikkeling van het project als geheel, locaties Kastanjelaan (inclusief oude Dr. Landmanschool en kerkplein), Vincent van Goghplein en D’n Inbreng  is vastgelegd, blijft daarbij overeind.

 

’t Heem zelf gaat de volgende varianten uitwerken:

A    Een apart woonzorgservicecentrum op de locatie uit het stedenbouwkundig plan, bij de locatie van het huidige Gastenbosch.

B.   Een apart woonzorgservicecentrum op het huidige, eigen terrein.

In deze beide varianten heeft ’t Heem geen rol in eigendom of exploitatie van het nieuwe gemeenschapshuis, de sportzaal en/of de basisschool.

Als ’t Heem deze varianten heeft uitgewerkt, worden ze voorgelegd aan B&W en zal het college zich er een oordeel over vormen.

 

De gesprekken met de verenigingen zullen een andere insteek hebben. Voorheen was maximale verknoping het uitgangspunt. Nu gaat de gemeente zelfstandig, dus los van een andere partij, de gesprekken voeren, met als doel tot één gezamenlijke voorziening voor de verenigingen in Helvoirt te komen. Als duidelijk is welke eisen er gesteld kunnen worden aan die gemeenschappelijke voorziening en wat de wenselijke indeling is, moeten er afspraken worden gemaakt over exploitatie en beheer.

Het college kiest er voor om de gesprekken met de verenigingen te laten voeren door een werkgroep die vanuit eigen bevindingen het college adviseert. Deze werkgroep wordt als volgt samengesteld:

  • een voorzitter van buiten het gemeentebestuur maar binnen de Helvoirtse gemeenschap.
  • een bouwkundig bureau;
  • ambtelijke ondersteuning vanuit de sectie welzijn van de gemeente.

Antoon van de Ven uit Helvoirt is gevraagd als voorzitter van de werkgroep. Het college heeft die keuze gebaseerd op een aantal argumenten. Antoon van de Ven is een echte Helvoirtenaar en kent het dorp en de mensen goed. Hij is niet gelieerd aan een van de betrokken verenigingen; er zal dus geen sprake zijn van belangenverstrengeling. En, niet in de laatste plaats, heeft hij professioneel gezien zijn kwaliteiten op het gebied van ondernemen en omgaan met mensen ruimschoots bewezen.

De kaders voor de werkgroep zijn: één gebouw dat efficiënt is en kostendekkend geëxploiteerd kan worden realiseren voor de verenigingen in Helvoirt, voor nu én in de toekomst.

 

Uiteraard zal er ruim aandacht zijn voor de communicatie over het plan.

Op donderdag 28 februari om 19.00 uur (voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering) zal in de raadzaal van het gemeentehuis de startbijeenkomst plaatsvinden met college van B&W, gemeenteraad en alle verenigingen.

 

Het is noodzakelijk dat snel duidelijk wordt of het stedenbouwkundige plan dat als basis is meegegeven, of varianten daarop, ook haalbaar zijn voor de toekomst. Wij gaan ervan uit dat de werkgroep binnen een half jaar een advies aan het college zal hebben voorgelegd.

 UITNODIGING TWEEDE DISCUSSIEBIJEENKOMSTEN ESCH EN BIEZENMORTEL Bewoners leveren inhoud voor de dorpsontwikkelingsplannen! Er werd volop gediscussieerd tijdens de eerste discussiebijeenkomsten in de vier dorpen van de gemeente Haaren. Dat de bewoners goede ideeën hebben, dat is wel duidelijk. Daarom is de tweede discussieavond ook van groot belang. Wij nodigen de inwoners van Esch en Biezenmortel  dan ook graag uit om hieraan deel te nemen! In de tweede discussiebijeenkomsten worden de actiepunten aangescherptIn de dorpen Haaren en Helvoirt heeft de tweede bewonersbijeenkomst voor het dorpsontwikkelingsplan afgelopen maandag plaatsgevonden. In deze tweede bijeenkomst worden de actiepunten voor de dorpsontwikkelingsplannen in kleine groepen verder uitgewerkt. Was u niet bij de eerste discussiebijeenkomst, dan bent u toch van harte welkom bij deze tweede bijeenkomst. Vragen die tijdens deze avond aan de orde komen zijn: Zijn de voorgestelde actiepunten een oplossing voor de gesignaleerde knelpunten en wensen? Kloppen de gegevens? Op welke termijn dienen actiepunten te worden aangepakt? En mist u nog actiepunten? Tijdens de avond kunnen bewoners ook aangeven welke actiepunten volgens hen de hoogste prioriteit moeten krijgen.  Tweede discussieavonden: Esch:                           13 februari 20.00 uur in Dorpshuis De EsBiezenmortel:             20 februari 20.00 uur in De Vorselaer.  Laat deze kans om mee te doen niet voorbijgaan !!!! De projectwethouders voor de dorpsontwikkelingsplannen
Carine Blom, wethouderJan Brenninkmeijer, wethouder 
AFVALBRENGPUNT Sportlaan HELVOIRT 

Sinds januari 2008 kan op het afvalbrengpunt, ingericht op de Sportlaan in Helvoirt, uitsluitend groenafval en papier inclusief karton worden aangeboden.

 

Er wordt hierbij geconstateerd dat inwoners tevens drankenkartons (zoals melkpakken en vruchtensappen) als papier willen aanbieden. Dit is niet toegestaan. Drankenkartons vervuilen namelijk de papierstroom waardoor het recyclingsproces wordt bemoeilijkt. Drankenkartons kunt u gescheiden op de centrale milieustraat in Haaren aanbieden maar mogen tevens in uw grijze huisvuilcontainer worden gedeponeerd. Het afval in uw grijze huisvuilcontainer wordt namelijk in Moerdijk verbrand waarbij de vrijkomende energie weer wordt toegepast.

 

Het afvalbrengpunt is gedurende de maanden januari t/m augustus 2008, op vrijdagnamiddag in de oneven weken, geopend van 16.00 – 19.00 uur.

  RAADSCOMMISSIE 14 EN 21  FEBRUARI 2008 

Op 14 en 21 februari 2008 vindt in het gemeentehuis een raadscommissie plaats. De agenda voor deze commissie kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken –  op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie> vergaderingen > 14 en 21 februari).

    

Tentoonstelling Europa en het platteland23-29 februari 2008zaterdag en zondag van 11.00 – 16.00 uurmaandag tot en met vrijdag van 09.00 – 16.00 uurGemeentehuis HaarenMeer info op www.haaren.nl

   WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?  

Bijeenkomsten die voor u –als inwoner van de gemeente- van belang zijn

 Ø       14 februari: Vergadering raadscommissieVanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare, informatieve vergadering van de raadscommissie plaats. Ø       19 februari: Inloopspreekuur college van B&W

Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente.

Ø       21 februari: Vervolg vergadering raadscommissieVanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis het vervolg van de openbare, informatieve vergadering van de raadscommissie plaats. Ø       23 t/m 29 februari: Tentoonstelling Europa en het platteland

In het weekend van 11.00 tot 16.00 uur, op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur in de hal van het gemeentehuis.

Ø       28 februari: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

  U BENT VAN HARTE WELKOM!  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *