Medewerkers en bestuur van de gemeente Haaren wensen u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2010.

Graag begroeten wij u op onze nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op
3 januari van 11.00 – 13.00 uur.

 

UITGIFTE KAVELS VOOR TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN AAN DE VRIESDONK (SLIJKHOEF II) IN BIEZENMORTEL

De gemeente Haaren biedt 4 kavels aan voor twee-onder-een-kapwoningen aan de Vriesdonk in Biezenmortel. De grondprijs van de kavels bedraagt € 335,- per m² exclusief 19% BTW en exclusief overige kosten. De grootte van de kavels varieert van circa 210 tot 229 m2. Deze kavels zijn bestemd voor bouwen in eigen beheer. Dit houdt in dat per blok van twee woningen de beide kopers gezamenlijk één aannemer en één architect uitzoeken om het bouwplan te realiseren. In eigen beheer kunt u als koper aan al uw eisen en wensen voldoen.

Om in aanmerking te komen voor deze kavels dient u zich in te schrijven als woningzoekende in de gemeente Haaren. Bepalend bij de toewijzing is de datum van inschrijving in het register van gegadigden. Indien u interesse heeft in deze kavels, kunt u dit per brief uiterlijk op vrijdag 29 januari 2010 kenbaar te maken aan de heer Henny Oerlemans van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Wij verzoeken u een kopie van uw inschrijving in het woningzoekendenregister bij te voegen.

Op onze internetsite www.Haaren.nl vindt u onder het kopje wonen en omgeving>Projecten bouwen en wonen> woningbouwprojecten> Slijkhoef fase II (Vriesdonk) de verkoopfolder met gedetailleerde informatie over de bouwmogelijkheden en de verkoopprocedure. Deze verkoopfolder is ook af te halen bij de front-office van de gemeente Haaren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de front-office van de gemeente Haaren bereikbaar op nummer (0411) 62 72 60.


TE VROEG GEKNALD, MELDEN BIJ HALT

Het lik-op-stuk aanpak voor jongeren die de vuurwerkregels overtreden is weer van start gegaan. De aanpak is een onderdeel van de jaarlijkse vuurwerkcampagne van Halt, Politie, Justitie en gemeenten.

preventief en een repressief deel
Om overtredingen en ongelukken met vuurwerk te voorkomen krijgen kinderen van 10 tot 15 jaar op school voorlichting van Halt over het veilig omgaan met vuurwerk en de regels. Voor jongeren die zich toch niet aan de regels houden geldt sinds 1 december een verscherpte aanpak door de politie, gevolgd door een verkorte procedure bij Halt.

Ben jij er klaar voor?
Het voorlichtingsmateriaal ‘Vuurwerk: Ben jij er klaar voor?’ van Halt geeft informatie over regels met betrekking tot vuurwerk en de gevolgen wanneer je deze regels overtreedt. Ook veiligheidstips worden uitgebreid besproken. Speciaal voor de vuurwerkcampagne is de nieuwe website:
www.knalrelaxed.nl gelanceerd. De website is gericht op ouders, leerkrachten en natuurlijk kinderen en jongeren.
 
Vuurwerkregels
Vuurwerk kopen mag:
• als je 16 jaar of ouder bent;
• op 29, 30 en 31 december;
• bij erkende winkels in Nederland (al het vuurwerk dat je ergens anders koopt is illegaal);
• vuurwerk zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is verboden.
Vuurwerk afsteken mag:
• alléén op 31 december vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts.

Wees voorzichtig en veroorzaak geen overlast voor mensen en dieren!

Te vroeg geknald, melden bij Halt
Jongeren die zich ondanks de voorlichting niet aan de regels houden, krijgen van de politie een “rode kaart” en moeten zich melden bij Halt. Afhankelijk van leeftijd en de ernst van de overtreding krijgen zij een leerprogramma of werkstraf opgelegd. Jongeren die in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw worden aangehouden gaan -indien mogelijk in hun woonplaats aan de slag om vuurwerkafval op te ruimen.

Tips hierover en informatie over de wettelijke en veiligheidsregels kunt u vinden op www.knalrelaxed.nl en www.halt.nl


BUREAU SOCIAAL RAADSLIEDEN

Vanaf vrijdag 8  januari 2010 start het sociaal raadsliedenwerk van de welzijnsinstelling Delta in de gemeente Haaren met een wekelijks spreekuur.

Buro Sociaal Raadslieden Haaren valt onder de Boxtelse Welzijnsinstelling Delta en helpt inwoners van Esch, Biezenmortel, Haaren en Helvoirt gratis, en desgewenst anoniem, met uw hulpvragen en problemen. De sociaal raadslieden geven gratis advies en informatie over de rechten en plichten bij onderwerpen als arbeidszaken, sociale verzekeringen, echtscheiding, consumentenzaken, erfrecht, wonen, onderwijs en studiefinanciering, belastingen, gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke voorzieningen enz.

Uw vragen
U kunt bij ons bureau te weten komen hoe de zaken in elkaar zitten, u kunt advies krijgen en wanneer blijkt dat u bij ons niet aan het goede adres bent, wordt u doorverwezen naar de instantie die in dat geval hulp kan bieden. Wij helpen u graag met het invullen van formulieren, opstellen van brieven en bezwaarschriften of bemiddelen met anderen.
Ook kunt u bij ons folders vinden met informatie over allerlei onderwerpen.

Overigens blijft de informatie die u ons geeft onder ons. In veel gevallen kunnen wij uw vragen beantwoorden. Zoniet, dan geven wij adressen van mensen of instanties die uw problemen wel op kunnen lossen.

Inloopspreekuur Buro Sociaal Raadslieden 
Iedere vrijdag 10 – 12 uur

Monseigneur Bekkersplein 2
5076 AV Haaren
E-mail:
bsrhaaren@deltaboxtel.nl


STAND VAN ZAKEN PROJECT TOEGANKELIJKHEID OPENBARE RUIMTE

Bij het opstellen van de Dorpsontwikkelingsplannen en tijdens de Ouderenproofgesprekken verzochten bewoners om veilige looproutes voor ouderen en mensen met een beperking. Dit werd voor ons een belangrijk actiepunt om uit te werken.

Begin 2009 is aan bewoners en instellingen gevraagd situaties aan te geven die
voor mensen met bijvoorbeeld een rollater of rolstoel moeilijk toegankelijk zijn. Er zijn veel meldingen bij ons binnengekomen. De meldingen omvatten o.a. smalle trottoirs, obstakels op trottoirs, door wortels opgedrukte trottoirs, losliggende stoeptegels, slecht wegdek en onoverzichtelijke oversteekpaden.

Al deze meldingen hebben wij in een prioriteitenlijst verwerkt en voorgelegd aan medewerkers van ZETOpen ( Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling). Zij hebben de meest urgente situaties in de vier dorpskernen getoetst aan de Toegankelijkheidsnormen Openbare ruimte. De resultaten van de toetsing en de daarbij horende adviezen zijn in een rapport verwerkt en aan de gemeente aangeboden. Deze verbeterpunten worden momenteel bestudeerd en in een plan van aanpak vertaald. Waar mogelijk wordt een relatie gelegd met het gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan.

Begin 2010 is duidelijk welke knelpunten snel kunnen worden aangepakt, welke meer tijd en voorbereiding vragen, maar ook welke knelpunten niet door ons kunnen worden opgelost.
Wij houden u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u terecht bij Christien van der Steen (0411) 62 73 05.


HET GEBRUIK VUURWERK BIJ VAN GEBOUWEN MET RIETEN DAKEN

Het is traditie in Nederland dat we het nieuwe jaar inluiden met vuurwerk.
Volgens een landelijk geldende regeling mag vuurwerk worden afgestoken op 31 december van ’s morgens 10.00 uur tot 1 januari ’s nachts 02.00 uur.
Het is van belang om uitermate zorgvuldig en voorzichtig om te gaan met het vuurwerk. Immers ieder jaar gebeuren er weer ongelukken, ontstaat er schade, raken mensen gewond of overlijden zelfs.

Behalve aandacht voor uw eigen welzijn en gezondheid, is het ook van belang om rekening te houden met uw omgeving.
Het is bekend dat gebouwen met een rieten dak een verhoogd brandrisico hebben. Wanneer er vuurwerk op het dak terechtkomt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Daarom hebben burgemeester en wethouders van Haaren op basis van artikel 2.73 van de Algemene Plaatselijke Verordening Haaren 2004 (APV) besloten dat het gebruik van vuurwerk binnen een afstand van 150 meter van een gebouw met een rieten dak verboden is.

Vuurwerk is dit jaar bij de plaatselijke (vergunninghoudende) verkoper uitsluitend te verkrijgen op 29, 30 en 31 december.

Als we allemaal behoedzaam omgaan met het vuurwerk en ons aan de afgesproken regels houden, minimaliseren we de kans op ongelukken en kunnen we met z’n allen genieten van het feest rondom de overgang van 2009 naar 2010.


INZAMELING KERSTBOMEN

U kunt van maandag 4 januari tot en met dinsdag 12 januari uw kerst¬boom op diverse locaties binnen de gemeente aanbieden. Op de onderstaande locaties plaatsen wij dranghekken waartussen u uit¬sluitend kerstbomen mag deponeren. U kunt daarnaast uw kerstboom gratis op de milieustraat in Haaren aanbieden.

Haaren:
– Groenplein
– De Zwartrijt/Biezen
– Oude voetbalveld aan het Leypad

Helvoirt:
– Rolschaatsbaan
– Speelterrein Hazelaar
– St. Jorisstraat 1
– 't Heike tegenover nr. 30

Esch:
– Venakkers

Biezenmortel:
– Kloosterstraat


VOLLE GLASCONTAINERS

Door de aanstaande feestdagen levert u meer glas via de glascontainers aan.

Indien u een volle glascontainer aantreft, neemt u dan de moeite om uw glas mee terug te nemen en op een ander moment deze in de glascontainer te deponeren.

Het plaatsen van glas op of naast een glascontainer is niet toegestaan en leidt regelmatig tot overlast. Glas kan kapot vallen waardoor de omgeving met glasscherven wordt vervuild.


PROVINCIALE WEG N624  OISTERWIJK-HAAREN-BOXTEL

In tegenstelling tot eerdere berichten, wordt de provinciale weg N624 tussen Oisterwijk en Haaren, helaas niet voor Kerstmis opengesteld.

Dit is het gevolg van het invallen van de vorst. Zodra de weersomstandigheden dit toelaten, worden de werkzaamheden hervat. Over het tijdstip van ingebruikstelling kan, gezien de weersomstandigheden, dus nog niets worden gezegd.

Verkeersmaatregelen
Alle in gebruik zijnde omleidingsroutes in Oisterwijk, Haaren en Boxtel zullen worden gehandhaafd, waarbij (brom)-fietsers gebruik kunnen blijven maken van het nieuwe vrijliggende fietspad langs de N624. Kasteel Nemerlaer is vanuit Haaren vanaf heden bereikbaar via de nieuwe rotonde bij de Kasteellaan/Driehoekweg.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant, Directie Economie en Mobiliteit, Bureau U.I.W., tel. (0413) 29 67 00


GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN GEMEENTE HAAREN ROND FEESTDAGEN

Rondom Kerst en oud en nieuw heeft de Gemeente Haaren gewijzigde openingstijden.

Op de donderdagen 24 en 31 december 2009 is het gemeentehuis voor het publiek vanaf 12.00 uur gesloten.
Daarvoor in de plaats is het gemeentehuis open van 15.00 tot 19.00 op de dinsdagen 22 en 29 december 2009.

Dus:
• Gemeentehuis Haaren gesloten op donderdag 24 en 31 december vanaf 12.00 uur
• Gemeentehuis Haaren open op dinsdag 29 december van 15.00 tot 19.00 uur.
• Gemeentehuis is gesloten op vrijdag 25 december (Kerstmis) en op vrijdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)

Ook:
• Op maandag 5 januari 2009 is het gemeentehuis i.v.m. de nieuwjaarsviering van het personeel geopend vanaf 10.00 uur

Verder:
• Nodigen wij alle inwoners van harte uit op zondag 3 januari 2010 voor de traditionele van 11.00 tot 13.00 uur in het gemeentehuis


REIZEN MET REGIOTAXI ’S-HERTOGENBOSCH TIJDENS FEESTDAGEN

Tijdens de feestdagen maken extra veel mensen gebruik van de Regiotaxi. Voor taxibedrijven is het belangrijk dat ze ruim van tevoren weten hoeveel ritten ze kunnen verwachten. Boek uw ritten daarom op tijd, zodat taxibedrijven kunnen zorgen voor voldoende chauffeurs! Alleen reizigers met een Wmo-pas kunnen in de nieuwjaarsnacht gebruik maken van de Regiotaxi!

Reserveren
Voor de kerstdagen:   vóór 22 december
Voor de jaarwisseling:   vóór 29 december
Belt u op of na deze dagen? Dan is er geen garantie dat de Regiotaxi u op het gewenste tijdstip kan vervoeren. Dat kan alleen als het taxibedrijf toevallig nog een plaatsje vrij heeft.

Wanneer rijdt de Regiotaxi tijdens de feestdagen?
Kerstavond    tot 01:00 uur ’s nachts
1e en 2e kerstdag   van 06:00 uur ’s ochtends tot 02:00 uur ’s nachts
31 december Oudjaar tot 22.00 uur
De telefooncentrale van PZN is in de nieuwjaarsnacht gesloten van 22:00 uur tot 00:30 uur. Daarna zijn zij tot ongeveer 02:30 uur weer te bereiken voor vragen over de al geboekte rit.

Nog vragen?
U kunt voor informatie over vervoer tijdens de feestdagen met de Regiotaxi bellen naar de Klantenservice van PZN. Zij zijn van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar op (013) 549 99 54.


POLITIELOKET HAAREN GESLOTEN:

• Op kerstavond, donderdag 24 december 2009
• Op oudejaarsavond, donderdag 31 december 2009

Voor het doen van aangifte of andere meldingen kunt u een afspraak maken via het bekende telefoonnummer 0900-8844.

Voor spoedzaken belt u natuurlijk altijd 112.


PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 3 januari 2010: nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners
van 11.00 tot 13.00 uur in het gemeentehuis

• 11 januari: informatieavond Stand van zaken DOP Biezenmortel
aanvang 19.30 uur in de Vorselaer in Biezenmortel

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *