GEMEENTE HAAREN KRIJGT KERSTBOOM VAN DE STICHTING PRISMA 

Op maandag 10 december om 11.00 uur boden cliënten van Prisma en hun begeleiders burgemeester Ronnes en wethouder Blom een kerstboom aan voor de hal van het gemeentehuis.

 

AC Groen, een onderdeel van Prisma, verkoopt ieder jaar kerstbomen. Steeds opnieuw proberen ze manieren te vinden om de kerstbomenverkoop op een ludieke manier onder de aandacht te brengen.

 

Op 10 december kwamen ongeveer 20 mensen van Prisma met de huifkar naar het gemeentehuis. Ze vertrokken om 10.00 uur uit Biezenmortel. Vervolgens boden ze de boom aan en dronken een kop koffie in de hal van het gemeentehuis. Om ongeveer 11.45 uur vertrokken zij weer naar Biezenmortel.

 ONTWIKKELING LOCATIE MILIEUSTRAAT HELVOIRT EN OMGEVING 

Op 24 mei 2007 heeft de raad het Masterplan woningbouw vastgesteld. Dit plan is erop gericht om zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve slag te slaan ten aanzien van de woningbouw in de vier dorpen van onze gemeente.

In dit Masterplan zijn 7 locaties opgenomen die ontwikkeld kunnen gaan worden met woningbouw, waaronder de huidige locatie van de milieustraat in Helvoirt en het aangrenzende terreintje.

Er is een plan in voorbereiding om een centrale milieustraat te realiseren in samenhang met een brandweerkazerne en gemeentewerf een de Kantstraat te Haaren.

Vooruitlopend op het vrijkomen van de locatie van de milieustraat in Helvoirt heeft het college van B&W in de vergadering van 3 december 2007 besloten om voor deze plek de voorbereidingen als toekomstige woonlocatie op te starten door het vaststellen van een plan van aanpak.

Op basis van dit plan van aanpak zal de komende periode onderzocht worden hoe de inrichting van de locatie gestalte zal kunnen krijgen en welk type woningen gerealiseerd kunnen gaan worden.

Het Masterplan woningbouw houdt rekening met de realisatie van circa 20 woningen op deze locatie.

Er zal voor de ontwikkeling van deze locatie een bestemmingsplan worden opgesteld.

De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zullen in het 1e en in een deel van het 2e kwartaal van 2008 plaatsvinden. Het voorontwerp van het bestemmingsplan zal naar verwachting dus in het 2e kwartaal van 2008 gereed zijn. Na vooroverleg over het voorontwerp zal in het 3e of 4e kwartaal van 2008 een ontwerpbestemmingsplan in procedure worden gebracht. Het streven is om nog vóór 1 januari 2009 een door de raad vastgesteld bestemmingsplan te hebben.

Op welk moment daadwerkelijk met het bouwrijp maken van het gebiedje en met de bouw van de woningen kan worden begonnen is afhankelijk van het moment van verplaatsing van de milieustraat naar de Kantstraat in Haaren.

 AFVALKALENDER 2008 

In de maand december zal bij alle inwoners van de gemeente Haaren de Afvalkalender 2008 aan huis worden bezorgd. In de Afvalkalender kunt u ondermeer zien wanneer u uw afvalcontainer kunt aanbieden en wat de openingstijden van de verschillende milieustraten zijn.

 

Indien u eind 2007 nog geen Afvalkalender heeft ontvangen, dan kunt u een exemplaar via onderstaand telefoonnummer aanvragen. De Afvalkalender is ook digitaal via www.haaren.nl te raadplegen.

 

Heeft u nog vragen, dan adviseren wij u contact op te nemen met het front-office van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer (0411) 627 260. Dagelijks te bereiken van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.30 en 16.00 uur (m.u.v. de vrijdagmiddag). Op donderdag tot 19.00 uur

te bereiken. KLEINE VERPLAATSING GLASBAK KLOOSTERSTRAAT BIEZENMORTEL 

Om ondermeer de verkeersveiligheid op de hoek Kloosterstraat/Capucijnenstraat te bevorderen, zal de aanwezige glasbak ongeveer 40 meter worden verplaatst. Tevens zullen de afvalcontainers ten behoeve van het afvalbrengpunt tijdens de openingsmomenten iets verder in de Kloosterstraat komen te staan. 

 WIJZIGING GLASINZAMELING HELVOIRT 

De milieustraat te Helvoirt zal gedurende de maanden januari t/m augustus 2008 geheel worden gesloten. Hierdoor is het niet mogelijk om uw glas in de glasbak op de milieustraat te Helvoirt te deponeren. Om de glasinzameling in Helvoirt soepel te laten verlopen, zal nabij de Sint-Jorisstraat 1 (hoek brandweerkazerne) tijdelijk een glasbak worden geplaatst.

 Lik-op-stuk aanpak vuurwerk vanaf 1 december Op 1 december is de lik-op-stuk aanpak van jeugdige overtreders van de vuurwerkregels van start gegaan. De aanpak is een onderdeel van de jaarlijkse Vuurwerkcampagne van Halt en de Politie. De campagne bestaat uit een preventief en een repressief deel. Vanaf 1 december geldt een verscherpte aanpak vanuit de Politie gevolgd door een verkorte procedure bij Halt. Om echter een Halt-straf en ongelukken met vuurwerk te voorkomen krijgen kinderen van 10 tot 15 jaar bij aanvang van de campagne eerst het voorlichtingsmateriaal van Halt uitgereikt. Voorkomen beter dan genezenHet voorlichtingsmateriaal: ‘Gepakt!’ voor het basisonderwijs en ‘Durf jij nee te zeggen?’ voor het voortgezet onderwijs, geeft informatie over veiligheid en regels met betrekking tot vuurwerk en de consequenties als je die regels overtreedt. Kijk voor meer informatie op www.halt.nl onder het kopje ‘vuurwerk’.Halt geeft op een aantal scholen ook gastlessen. De scholen die zij niet bezoeken krijgen instructiemateriaal om zelf een vuurwerkles te verzorgen.  VuurwerkregelsVuurwerk kopen mag:

  • als je 16 jaar of ouder bent;
  • op vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december;
  • bij erkende winkels in Nederland (al het vuurwerk dat je ergens anders koopt is illegaal).

Vuurwerk afsteken mag:

  • alléén op 31 december vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts;
  • vuurwerk zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is verboden.

Wees voorzichtig en veroorzaak geen overlast voor mensen en dieren. Te vroeg geknald melden bij HaltJongeren die ondanks de voorlichting de vuurwerkregels overtreden krijgen van de politie een Rode Kaart en moeten zich de eerstvolgende werkdag bij Halt melden. Afhankelijk van leeftijd en de ernst van de overtreding krijgen zij bij Halt een leerprogramma en/of een werkstraf (1,5 tot 13 uur) opgelegd.  SchoonmaakactieJongeren die in de periode tussen Kerst en Oud en Nieuw worden aangehouden gaan vanaf woensdag 2 januari aan de slag in hun woonplaats om vuurwerkafval op te ruimen. Als de werkstraf naar behoren is uitgevoerd is de overtreding goedgemaakt en de zaak afgedaan. Zelfstandig blijven leven en wonen? Met hulp van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt het mogelijk  

Wilt U zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven en wonen? Maar wordt dat door lichamelijke gebreken steeds moeilijker? Dan kan de Wet maatschappelijke ondersteuning uitkomst bieden. Op grond van die wet kunt u bijvoorbeeld hulp bij het huishouden krijgen,  een pasje voor de deeltaxi of een scootmobiel, een rolstoel of een aanpassing in uw woning. Dat maakt het leven een stuk gemakkelijker. Kijk voor meer informatie in weekblad De Leije of op www.haaren.nl

 WAT ZEGT DE GEMEENTERAAD? 

Van de vergaderingen van de raadscommissie en gemeenteraad wordt altijd een schriftelijk verslag gemaakt. Deze notulen worden via de website van de gemeente gepubliceerd.

Met de aanschaf van een nieuw geluidssysteem in de raadszaal is het ook mogelijk geworden om wat er gezegd wordt tijdens de vergadering digitaal op te nemen.

Deze geluidsfragmenten worden vanaf nu ook via de website van de gemeente Haaren gepubliceerd.

Bent u benieuwd wat er gezegd is bij een bepaald onderwerp dat behandeld is door de raad of raadscommissie? De geluidsfragmenten vindt u (na een week) bij de agenda van de betreffende vergadering.

 RAADSVERGADERING 13 DECEMBER 2007

Op 13 december 2007 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken –  op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie> vergaderingen > 13 december.

  

Dorpsontwikkelingsplan EschBeste inwoner van Esch laat ook uw stem horen en kom naar de discussiebijeenkomst op woensdag 12 december om 20.00 uur in dorpshuis de Es.Wij nodigen u van harte uit!

 WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD? Ø       12 december: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Esch

Aanvang 20.00 uur dorpshuis de Es

Ø       13 december: opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

Ø       6 januari: nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners

Aanvang 11.30 uur in de hal van het gemeentehuis. Op deze nieuwjaarsreceptie wordt de vrijwilliger van het jaar van ieder dorp gehuldigd door burgemeester Ronnes

Ø       8 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Helvoirt

Aanvang 20.00 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch

Ø       10 januari: Vergadering raadscommissie

Vanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare, informatieve vergadering van de raadscommissie plaats.

Ø       13 januari: 10-jarig Haaren speelt bridgeAanvang 12.30 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch in Helvoirt.

Kampioenschappen voor al onze inwoners van alle vier de dorpen

Ø       15 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer

Ø       21 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Haaren

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Domp

Ø       24 januari: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

  U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *