WWW.HAAREN.NL: STEEDS MEER ‘THUIS’ BIJ UW GEMEENTE

Waarom zou u helemaal naar het gemeentehuis komen, als u het ook thuis achter de computer kunt regelen? Veel sneller en veel makkelijker. De komende tijd willen we u graag op de hoogte brengen van de mogelijkheden op onze website, www.haaren.nl: wat kunt u er vinden en wat  kunt u er regelen.

Deze week:

Digitale formulieren

Al vijf weken informeren wij u over de mogelijkheden van onze website. Al er iets is, wat steeds meer ‘thuis’ bij uw gemeente kan, dan is dat het digitaal invullen van formulieren.
Daarnaast wordt het voor meer formulieren mogelijk deze digitaal toe te sturen. Dus geen papier, geen envelop en geen loop naar de brievenbus meer.
Daarvoor het u wel een DigiDcode nodig. Momenteel gebruiken ruim zeven miljoen burgers in Nederland hun DigiD al.
Hebt u deze nog niet? Vraag uw DigiD dan aan via www.digid.nl.

Met DigiD wordt binnen gemeente Haaren ook meer mogelijk. Zo vraagt u in de ‘webwinkel’ uw uittreksel uit de burgerlijke stand of geboorteregister aan en stuurt, zoals boven al vermeld, uw formulieren op. Als de wet het voorschrijft, meerdere handtekeningen nodig zijn of er bijlagen toegevoegd moeten worden, die niet digitaal aan te leveren zijn, geldt nog de traditionele ondertekening met handtekening. 
Het aantal formulieren is ook flink uitgebreid. Voor het aanvragen van een evenement of alles rondom bouwen en wonen, vindt u alle mogelijke formulieren terug. Het scheelt u een telefoontje of rit naar het gemeentehuis. Binnenkort worden ook het aantal formulieren voor bevolking, WOZ en Ruimtelijk Beheer (uitrit, riool, parkeerplaats etc) uitgebreid.
Binnenkort kunt u met Digid ook inloggen op uw eigen site bij de gemeente: Mijn Gemeente!
Maar daarover volgende week meer!

WWW.HAAREN.NL, zeker een klikje waard!


MANTELZORGERS IN HET ZONNETJE.

Leo zorgt sinds zijn vader is overleden voor zijn moeder. Zij woont nog zelfstandig maar is sinds kort aan het dementeren. Elke dag loopt hij even bij haar binnen voor een praatje en regelt tegelijkertijd al haar administratieve zaken. Ook doet hij voor haar de dagelijkse boodschappen.

Joep en Mariska zaten nog op de basisschool toen hun moeder ernstig ziek werd. Zij heeft reuma en kan in het huishouden niets meer zelf doen. De hulp van haar kinderen heeft ze ook hard nodig. Maar nu Joep en Mariska ouder worden willen zij ook graag met hun vrienden uit. Toch zorgen zij samen dat het gezin gewoon kan doordraaien.

Elly woont alle jaren naast ome Jan. Zo wordt deze oude buurman in de straat genoemd. Ome Jan is alleenstaand en wacht op een plaatsje in het verzorgingshuis. Omdat Elly hem zo goed kent is zij van lieverlee voor hem gaan zorgen. Het begon met een dagelijks pannetje soep, nu rijdt ze wekelijks met hem naar het ziekenhuis, wast zijn kleren en doet ze samen met ome Jan de boodschappen.

Drie praktijkvoorbeelden van mantelzorgers.

Wat zijn mantelzorgers
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid vriend of kennis.
Mantelzorg is niet het zelfde als vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een bewuste keuze, mantelzorg daarentegen overkomt je, je rolt, al dan niet, geleidelijk in deze rol. Een mantelzorger geeft zorg vanuit een persoonlijke en emotionele band met degene die zorg nodig heeft.

Actie
De gemeente wil rond de Kerstdagen de vele mantelzorgers in onze vier dorpen in het zonnetje zetten en hen een kleine attentie geven.

Wij willen dit samen met u doen en hebben hierbij uw hulp echt nodig!

Onze vraag is:
Kent u een mantelzorger (van 12 jaar of ouder) in uw directe omgeving? En vindt u ook dat die mantelzorger van de gemeente Haaren een extra attentie verdient?

Zo ja, dan vragen wij u vriendelijk om onderstaand strookje in te vullen met uw naam en adres en de naam en het adres van de u bekende mantelzorger.
U kunt het strookje inleveren op 18 december a.s. van 15.00 uur tot 19.00 uur bij de volgende adressen:
• Haaren: het gemeentehuis, Mgr. Bekkersplein 2
• Biezenmortel: Gemeenschapshuis De Vorselaer, Capucijnenstraat 42
• Helvoirt: Ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch, Kastanjelaan 17
• Esch: Dorpshuis De Es, Dorpsstraat 5c

Wij geven u dan de attentie voor de mantelzorger mee en u kunt deze vervolgens bij de u bekende mantelzorger afgeven.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de attentie op te halen en af te geven, dan kunt u de ingevulde strook sturen vóór 18 december 2008 naar:
Gemeente Haaren, Antwoordnummer 16001, 5076 ZS, Haaren

Wij zorgen dan dat de attentie bij de mantelzorger terecht komt.

Voor meer informatie kunt u bellen met Christien van der Steen (0411 62 73 05) of mail c.van.der.steen@haaren.nl


Attentie voor een Mantelzorger

Ja, ik doe mee met de actie van de gemeente Haaren

Naam:………………………………………………………………………………
 
Adres:………….…………………

Postcode:………………………Plaats:…………………………………………..

E-mail:……………………………

Tel. overdag:…..…..…………….

Naam mantelzorger:…………………………………….…………………………

Adres mantelzorger :………………………………………………………………

Postcode:………………………Plaats:……………….…………………………..


AFVALKALENDER 2009

Medio december wordt de afvalkalender 2009 huis aan huis bezorgd. In de afvalkalender kunt u onder andere zien wanneer u uw afvalcontainer kunt aanbieden en wat de openingstijden van de milieustraten zijn. Voor 2009 zijn er voor de inzameling van uw restafval en het GFT geen wijzigingen doorgevoerd. Dit betekent dat zowel de grijze als de groene afvalcontainer op dezelfde dagen als in 2008 worden leeggemaakt. Ook de openingstijden en locaties van de milieustraten blijven in 2009  ongewijzigd.

Als aanvulling op de afvalverwijdering, zal vanaf de 1e week van 2009 een start worden gemaakt met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal. In zowel de afvalkalender als op de website van de gemeente kunt u hier meer over lezen.

Indien u begin 2009 nog geen afvalkalender heeft ontvangen, dan kunt u een exemplaar via onderstaand telefoonnummer aanvragen. De afvalkalender is ook digitaal via www.haaren.nl te raadplegen.

Heeft u nog vragen, dan adviseren wij u tijdens kantooruren contact op te nemen met het front-office van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, bereikbaar via telefoonnummer (0411) 62 72 60.


ZELFSTANDIG BLIJVEN LEVEN EN WONEN?
MET DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING WORDT HET MOGELIJK

Wilt U zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven en wonen? Maar wordt dat door lichamelijke gebreken steeds moeilijker? Dan kan de Wet maatschappelijke ondersteuning uitkomst bieden. Op grond van die wet kunt u bijvoorbeeld hulp bij het huishouden krijgen,  een pasje voor de deeltaxi of een scootmobiel, een rolstoel of een aanpassing in uw woning. Dat maakt het leven een stuk gemakkelijker.

Hulp bij het huishouden
Wanneer het u moeite kost om uw eigen huishouden zelf te verzorgen, kunt u hulp bij het huishouden aanvragen. Hoeveel hulp u krijgt, hangt ervan af, hoeveel u zelf nog kunt doen of wat uw huisgenoten kunnen doen. De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders een contract gesloten. U mag de hulp via een van hen betrekken, maar u mag ook zelf iemand, die u kent, inschakelen.  U maakt dan gebruik van een Persoonsgebonden Budget. Afhankelijk van uw inkomen wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Vervoer buitenshuis
Wanneer u niet meer zo ver kunt lopen en wanneer u geen gebruik meer kunt maken van het gewone openbaar vervoer, dan wordt het lastig om bijvoorbeeld bezoekjes af te leggen, boodschappen te doen of naar de kapper te gaan. Via de Wet maatschappelijke ondersteuning kunt u in aanmerking komen voor een pasje voor de deeltaxi of rolstoeltaxi, voor een scootmobiel of een vergoeding voor het gebruik van eigen auto. Voor de deeltaxi, de (rolstoel)taxi en de vergoeding voor het gebruik van uw eigen auto geldt een inkomenstoets.

Rolstoel
Een rolstoelvoorziening kan bestaan uit:
• Een rolstoel voor dagelijks gebruik
• Een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf en de onderhoudskosten van een sportrolstoel
U kunt een rolstoel krijgen, wanneer een medisch adviseur vastgesteld heeft, dat u de rolstoel voor langdurig dagelijks gebruik nodig heeft. De rolstoel wordt in bruikleen verstrekt of u kunt vragen om een persoonsgebonden budget, waarmee u zelf de rolstoel aanschaft.
U kunt een tegemoetkoming in de kosten van een sportrolstoel krijgen, wanneer u uw sport niet zonder zo’n rolstoel kunt beoefenen.

Aanpassing van uw woning
In een woning kunnen allerlei aanpassingen worden aangebracht waardoor iemand langer zelfstandig kan blijven wonen. Bijvoorbeeld:
• Een traplift, als traplopen niet meer kan of mag;
• De drempels weghalen in uw woning wanneer u een rolstoel moet gebruiken;
• Een onderrijdbare keuken plaatsen om zittend te kunnen koken of afwassen;
Deze kleine aanpassingen kunnen uw leven al een stuk verbeteren. Maar het kan toch nodig zijn om uw woning ingrijpend te verbouwen, bijvoorbeeld door een aanbouw te plaatsen of de badkamer aan te passen. Als er grote aanpassingen in uw woning nodig zijn, kan de gemeente u een al aangepaste woning aanbieden, wanneer die toevallig voorhanden is. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding van uw verhuis- en inrichtingskosten. Woningaanpassingen moeten vooraf worden aangevraagd.

Kosten
Voor sommige voorzieningen geldt dat ze kosteloos aan u worden verstrekt. Voor andere kan een eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Wanneer u deze kosten niet kunt betalen uit uw inkomen, bestaat de mogelijkheid hiervoor bijzondere bijstand aan te vragen.

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, dan kunt u contact opnemen met WegWijs.  Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is (0411) 63 45 90.


GEMEENTERAAD

Op 18 december 2008 vindt in het gemeentehuis een raadscommissie plaats. De agenda voor deze commissie kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 18 december)


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 16 december 2008: bijeenkomst Dorpsontwikkelingsplannen dorp Biezenmortel
aanvang 20.00 uur in de Vorselaer in Biezenmortel
• 17december 2008: bijeenkomst nieuw ontwerp Langeweg /  Kerkeind
vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis
• 18 december 2008: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 4 januari 2009: nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners
Aanvang 11.30 uur in de hal van het gemeentehuis.

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

 

DORPSONTWIKKELINGSPLAN BIEZENMORTEL
Uitnodiging !!

Tijd voor terugkoppeling van de resultaten van het DOP Biezenmortel. Voor alle door u geformuleerde actiepunten is nagegaan wat we al doen, wat we op korte termijn gaan doen en wat op een later moment. Tijdens de avond zullen we samen met het PON u op hoofdlijnen informeren over hoe we de actiepunten en de uitvoering oppakken. Er is gelegenheid tot discussie en het stellen van vragen. Graag nodigen wij u uit de avond over het dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel bij te wonen. Deze vindt plaats op:

Dinsdag 16 december 2008 vanaf 20.30 uur in De Vorselaer.

Meer informatie
Meer informatie vindt u onze website www.haaren.nl. Op de startpagina kunt u snel doorlinken naar de dorpsontwikkelingsplannen.


KOM OP AFSPRAAK IN GEMEENTE HAAREN…….

en u wordt op de afgesproken tijd met de juiste informatie bij de hand geholpen door een medewerker, die ook voorbereid is.
U belt tijdens de openingstijden van het gemeentehuis: voor zaken voor ruimtelijke ontwikkeling (bouwen, milieu, bestemmingsplannen) telefoonnummer
(0411) 62 72 60 en voor de overige zaken het algemene Tel (0411) 62 72 82.
Voor afspraken met bevolking hebt u uw burgerservice-nummer (sofinummer) nodig. Dit nummer vindt u op uw identiteitsbewijs.
Meer informatie vindt u in onze folder of op www.haaren.nl


Nieuw ontwerp Langeweg / Kerkeind

Praat mee over uw straat!

5 november was er een bewonersavond over deze herinrichting.
Naar aanleiding van uw inbreng hebben wij een inrichtingsvoorstel gemaakt.
Nu horen wij graag uw mening over dit voorstel.

Discussie en keuzes maken over de inrichting van de Langeweg / Kerkeind staat centraal op deze avond:
 
Woensdag 17 december 2008 vanaf 19.00 uur in het Gemeentehuis.

Meer informatie
Het plan en de informatie over de bewonersavond vindt u vanaf 15 december 2008 op onze website www.haaren.nl

 

GEMEENTEHUIS GESLOTEN:

Op woensdag 24 december en beide kerstdagen 25 en 26 december

Op Nieuwjaarsdag 1 januari 2009 en vrijdag 2 januari 2009

Op maandag 5 januari 2009 is het gemeentehuis i.v.m. de nieuwjaarsviering van het personeel geopend vanaf 10.00 uur

 


Deeltaxi ‘s-Hertogenbosch tijdens de feestdagen

U kunt uw ritten t/m 21 december reserveren. Daarna kunnen wij u helaas niet garanderen dat u op het gewenste tijdstip wordt opgehaald.
Op beide kerstdagen is er deeltaxivervoer van 06:00 ’s ochtends uur tot 02:00 uur ’s nachts.
 
Reserveert u ook tijdig voor "oud op nieuw"?
Op oudejaarsavond rijden er geen deeltaxi’s tussen 22:00 uur en 00:45 uur. Daarna is er weer deeltaxivervoer tot 02.00 uur.

Het reserveringsnummer van PZN is 0900-5495490 (lokaal tarief)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *