Afvalproeven 2008 te Helvoirt en Biezenmortel 

Om de verkeersdrukte op de milieustraat te verminderen en te onderzoeken of er behoefte bestaat om binnen de dorpen een beperkte milieustraat in te richten, heeft de gemeenteraad in het voorjaar van 2007 verzocht om in 2008 meerdere afvalproeven uit te gaan voeren. De proeven betreffen de afvalstromen papier en groenafval. Deze twee afvalstromen vormen namelijk de helft van de hoeveelheid afval wat op de milieustraat wordt aangeboden. De uitkomsten van deze afvalproeven vormen een belangrijke factor bij de definitieve besluitvorming hierover. De milieustraat in Helvoirt zal hierdoor gedurende in de periode januari t/m augustus 2008 geheel zijn gesloten. Tijdens deze periode zal op de Sportlaan in Helvoirt op de vrijdagnamiddag in de oneven weken (tussen 16.00 – 19.00 uur) een beperkte milieustraat worden ingericht. Hier kan men gedurende de maanden januari t/m april uitsluitend beperkt groenafval (geen GFT-afval) en papier gratis aanbieden. Tijdens de maanden mei t/m augustus kan hier alleen beperkt groenafval worden aangeboden en wordt uw papier op een vaste dag 1 maal per maand aan huis opgehaald. De inwoners van Helvoirt en Biezenmortel hebben inmiddels een flyer ontvangen waarin de afvalproeven zijn uitgelegd. Half december ontvangt iedere aansluiting binnen de gemeente Haaren de afvalkalender 2008.

 WANDELINGEN 50 PLUSSERS GEMEENTE HAAREN 

Rondom de viering van het 10-jarig bestaan van de gemeente Haaren, zetten de ouderenverenigingen in onze gemeente gezamenlijk wandelingen in gang voor alle 50-plussers. Iedere donderdag start er in een van de vier dorpen van de gemeente een wandeling. De openingswandeling kende een aantal van 80 wandelaars. De keer daarop in Biezenmortel waren er 46 aanwezigen, in Esch daaropvolgend 60, in Haaren 59 en in Helvoirt 55. In de maand november werd weer vooraan begonnen met Biezenmortel met 55 deelnemers, in Esch 65 en op 15 november in Haaren waren het er 55.

Deze aantallen leiden onherroepelijk tot de conclusie dat, ook volgens de organisatoren, de opkomst buiten verwachting goed is. De gemeente spreekt, samen met de organisatoren, de hoop uit dat de belangstelling voor de 50-plus wandelingen zich op dezelfde manier zal blijven ontwikkelen.

 Hoe staat het met de dorpsontwikkelingsplannen in de gemeente Haaren? Kunt u het allemaal nog volgen? Heeft u de enquête al ingevuld? Of denkt u: ‘ze’ doen maar, ze luisteren toch niet naar ons? Jawel, uw mening telt zeker, uw ideeën en bezwaren kunt u wel degelijk inbrengen voor het dorpsontwikkelingsplan van uw dorp.  Mocht u de startbijeenkomst in uw dorp hebben gemist: we zetten het traject hoe we willen komen tot dorpsontwikkelingsplannen voor elk dorp van de gemeente Haaren nog even op een rij. Want u kunt op elk moment nog meedoen, meepraten en meedenken over de toekomst van uw dorp.  
StartbijeenkomstenInmiddels heeft in ieder dorp van de gemeente Haaren een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze avond is uitleg gegeven over welke stappen zullen worden gezet en wanneer en de wijze waarop u een bijdrage kunt leveren. Ook was er de mogelijkheid voor het stellen van vragen. De presentaties die tijdens deze informatiebijeenkomsten zijn gegeven kunt u terugvinden op de website van de gemeente onder het kopje plannen en projecten >dorpsontwikkelingsplannen. Indien u niet over internet beschikt kunt u telefonisch contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis, bereikbaar onder telefoonnummer 0411-627282. De stappen die worden gezet om te komen tot een dorpsontwikkelingsplan voor ieder dorp van de gemeente Haaren zijn hiernaast schematisch weergegeven.  
Feitelijke gegevensgemeente1.gif
De basis voor een dorpsontwikkelingsplan is een goed beeld van de huidige stand van zaken in het dorp. Daarom wordt gestart met het verzamelen van feitelijke gegevens. Denk aan onder andere de leeftijdsopbouw van de bevolking, samenstelling van de woningvoorraad, voorgenomen bouwplannen, de aanwezigheid van voorzieningen, welke verenigingen actief zijn enzovoorts. Enquête invullen: hard nodigWillen we over voldoende feitelijke gegevens beschikken, dan is ook uw informatie onmisbaar. Daarom heeft elk huishouden in Esch, Biezenmortel en Helvoirt een brief ontvangen met een enquêteformulier. We hebben intussen uit Helvoirt en Esch al vele formulieren terugontvangen, waarvoor onze dank. Bewoners van Biezenmortel kunnen hun enquête nog inleveren. In Haaren wordt de enquête deze week huis-aan-huis verspreid.  
Eerste discussiebijeenkomstDe verzamelde gegevens gebruiken we voor de 1e discussiebijeenkomst die in elk dorp wordt gehouden. Tijdens deze bijeenkomsten vragen wij u om in kleine groepjes te discussiëren over de gegevens. Kloppen de gegevens? Wat vindt u ervan? Wat moet behouden blijven? Wat zou beter kunnen? Denk aan vragen als: Wat moet groen blijven en wat kunnen we bebouwen? Hoe zit het met de scholen of het gemeenschapshuis? Zijn er straks genoeg woningen voor starters? En voor ouderen? Is er voldoende ruimte om te ondernemen of te winkelen? En hoe zit het met het openbaar vervoer? Het verenigingsleven? De communicatie tussen inwoners en gemeente?  Zoals uit het schema blijkt vindt de 1e discussiebijeenkomst in Esch plaats op 12 december 2007, in Helvoirt op 8 januari 2008, in Biezenmortel op 15 januari 2008 en in Haaren op 21 januari 2008. Uw mening, uw idee, uw aarzelingen, ze worden genoteerd. Niks verspilde energie dus. Integendeel, wat we niet horen kunnen we niet opschrijven. Laat u deze kans om mee te doen niet voorbijgaan. Noteert u de datum van uw dorp alvast in uw agenda s.v.p. Kijk voor meer informatie op www.Haaren.nl>plannen en projecten> dorpsontwikkelingsplannen Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente HaarenCarine Blom, wethouderJan Brenninkmeijer, wethouder VERKOOP BEDRIJFSAUTO GEMEENTE HAAREN auto.gifFord Transit 190D CDC  M.L bak Diesel
Bouwjaar:1997Km-stand 80.000
DubbelluchtWielbasis 357 cm
56 KW/76 PK3-zijdige kipper (open laadbak)
Maxilift autolaadkraan Capaciteit 1,3 Tm
dubbele cabine (ruimte voor gereedschap)
Kleur:GeelLaadvermogen:1020 KGP.T.O.
Zwaailamp De verkoop geschiedt op basis van inschrijving. Indien u interesse hebt kunt u uw aanbieding tot en met woensdag 12 december 2007 schriftelijk inleveren bij de receptie van het gemeentehuis gedurende openingstijden. Per persoon kan één inschrijving per aanbieding worden ingeleverd. Biedingen worden geopend op donderdag 13 december 2007 in het bijzijn van het afdelingshoofd Ruimtelijk Beheer. De gemeente heeft het recht om de verkoop, zonder opgaaf van reden niet te gunnen aan de hoogste inschrijver.De levering van de Ford geschiedt na aflevering van de nieuwe bedrijfswagen aan de gemeente. Dit zal na verwachting eind januari 2008 zijn.Als u de wagen wilt bezichtigen kunt u dat doen door vooraf een afspraak te maken met de coördinator van de buitendienst René van Baast, te bereiken via tel.no.0411-627282.
MEDEDELING UITSCHRIJVING WONINGZOEKENDENREGISTER

Op 12 juni 2007 is ten behoeve van de jaarlijkse opschoning van het woningzoekendenregister

van de gemeente Haaren een brief uitgegaan naar alle ingeschrevenen. Gedurende een periode

van 4 weken kon men reageren of men nog interesse had voor een inschrijving.

Op 25 september is er een herinnering verstuurd naar degenen die niet hadden gereageerd.

Hierop is door een aantal personen gereageerd.

 

Op 21 november 2007 zijn wij overgegaan tot het uitschrijven van 56 personen uit het woningzoekendenregister. Het betreft hier de personen die niet hebben gereageerd op de opschoning, de herinnering, de twee publicaties en korter dan 5 jaar stonden ingeschreven.

De personen die niet hebben gereageerd, maar wel 5 maal inschrijfgeld hebben betaald, worden niet uitgeschreven uit het woningzoekendenregister.

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de frontoffice, rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer (0411) 62 72 60, maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur en

13.30-16.00 uur en tijdens de avondopenstelling op donderdag van 15.00-19.00 uur.

Op vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur is het gemeentehuis gesloten.

 INLOOPAVOND 30KM/UUR-ZONE TEMPELIERSDAL II 

De gemeente Haaren werkt hard aan het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente. Onderdeel van die verbetering is de inrichting van 30 km/uur-zones. Ook in de wijk Tempeliersdal II worden snelheidsremmende maatregelen aangelegd. Op 15 maart 2007 is tijdens een inloopavond gevraagd uw reactie te geven op een concept inrichtingsplan. Uw reacties zijn verzameld en waar mogelijk verwerkt tot een definitief inrichtingsplan.

 Het plan

In het eerste kwartaal van 2008 worden op de volgende locaties kruispuntplateaus aangelegd:

·         Tempeliersberg – Burgemeester Burgersstraat;

·         Burgemeester Burgersstraat – Burgemeester van de Oeverstraat;

·         Wethouder Bressersstraat – Burgemeester Schijvensstraat;

·         Burgemeester Schijvensstraat – Burgemeester de Ruyterstraat.

 

Aanvullend wordt in de Burgemeester Panisstraat en de Tempeliersweg een drempel aangelegd.

 Inloopavond

Om u te informeren over het plan nodigen wij u graag uit voor een inloopavond op 6 december 2007 in de raadszaal van het gemeentehuis in Haaren. U kunt tussen 18:30 en 19:30 uur binnenlopen om het definitieve inrichtingsplan te bekijken. Wethouder Brenninkmeijer en onze beleidsmedewerker verkeer zijn aanwezig om een toelichting te geven en antwoord te geven op uw vragen.

 Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Roel Koenraad, beleidsmedewerker verkeer. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0411) 627302.

 de collectieve ziektekostenverzekering nog goedkoper  

Vanaf 1 januari 2008 draagt de gemeente € 11,90 per deelnemer per maand bij in de premie voor de collectieve ziektekostenverzekering.

Inwoners met een laag inkomen in Haaren kunnen deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente.  Minima kunnen kiezen uit een verzekering via het CZ of het VGZ. De verzekerde krijgt dan een korting op de premie. En de gemeente betaalt ook een deel van de premie voor deze verzekering.  Dat bedrag is per 1 januari 2008 met ongeveer

€ 4,- per maand verhoogd. Kijk voor meer informatie in weekblad De Leije of op www.haaren.nl.

 AFVALTARIEVEN 2008  

In zijn vergadering van 8 november 2007 stemde de gemeenteraad in met de “Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenrechten 2008”.

 

Dat betekent voor de inwoners van de gemeente Haaren, het volgende:

 De milieustraten.

Ondanks de landelijke prijsinflatie, zijn de tarieven op de milieustraten sinds 2004 onveranderd gebleven. Voor puin, hout en grof huishoudelijk afval moet nog steeds € 5,00 per ¼ m3 contant worden betaald. De overige afvalstromen kunnen gratis op de centrale milieustraat worden aangeboden, als ze maar gescheiden worden aangeleverd. Op de twee mobiele milieustraten in Helvoirt en Esch kan slechts beperkt een aantal afvalstromen gratis worden aangeleverd.

 Huis aan huis ophalen.

De kosten per containerlediging zijn ten opzichte van 2007 gelijk gebleven, er heeft geen indexering plaatsgevonden. Het vastrecht per aansluiting is wel geïndexeerd, van 117,00 euro op jaarbasis naar 120,00 euro (+ 2,6%) op jaarbasis. Wat ook ongewijzigd is gebleven, is het feit dat de hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing voor een deel afhankelijk is van het aantal keren dat de afvalcontainer ter lediging wordt aangeboden. Dit betekent dat de inwoners zelf meer invloed hebben op de hoogte van de aanslag, want het aantal keren dat iemand de grijze of de groene container aan de straat zet, bepaalt – samen met het vastrecht – de hoogte van de aanslag afvalstoffenheffing.

 RAADSCOMMISSIE 29 NOVEMBER 2007

Op 29 november 2007 vindt in het gemeentehuis een raadscommissie plaats. De agenda voor deze commissie kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken –  op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie> vergaderingen > 29 november).

 WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD? Ø       6 december: inloopavond plannen 30km/uur-zone Tempeliersdal IIVanaf 18:30 tot 19:30 in de raadzaal van het gemeentehuisØ       12 december: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Esch

Aanvang 20.00 uur dorpshuis de Es

Ø       13 december: opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

Ø       6 januari: nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners

Aanvang 11.30 uur in de hal van het gemeentehuis. Op deze nieuwjaarsreceptie wordt de vrijwilliger van het jaar van ieder dorp gehuldigd door burgemeester Ronnes

Ø       8 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Helvoirt

Aanvang 20.00 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch

Ø       10 januari: Vergadering raadscommissie

Vanaf 19.30 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare, informatieve vergadering van de raadscommissie plaats.

Ø       13 januari: 10-jarig Haaren speelt bridgeAanvang 12.30 uur in ontmoetingscentrum ’t Gastenbosch in Helvoirt.

Kampioenschappen voor al onze inwoners van alle vier de dorpen

Ø       15 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Biezenmortel

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis De Vorselaer

Ø       21 januari: eerste discussiebijeenkomst dorpsontwikkelingsplan Haaren

Aanvang 20.00 uur in gemeenschapshuis Den Domp

Ø       24 januari: Opiniërende en besluitvormende raadsvergadering

Vanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

 U BENT VAN HARTE WELKOM!  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *