WWW.HAAREN.NL: STEEDS MEER ‘THUIS’ BIJ UW GEMEENTE

Waarom zou u helemaal naar het gemeentehuis komen, als u het ook thuis achter de computer kunt regelen? Veel sneller en veel makkelijker. De komende tijd willen we u graag op de hoogte brengen van de mogelijkheden op onze website, www.haaren.nl: wat kunt u er vinden en wat  kunt u er regelen.

Deze week:

Alle informatie over lopende projecten

Binnen de gemeente Haaren lopen momenteel een groot aantal projecten. U denkt hierbij misschien meteen aan alle woningbouwprojecten. Maar ook op andere gebieden wordt er van alles ontwikkeld. Denk bijvoorbeeld aan de Wmo, de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s), het project Buurt onderwijs en Sport (BOS) etc.
Alle informatie over deze projecten vindt u terug op onze website. Dus zowel algemene informatie als de onderliggende stukken, zoals verslagen en presentaties van bijeenkomsten. Ook houdt de gemeente u graag op de hoogte over de voortgang van het project.

De projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling zijn op de hoofdpagina ‘Wonen en Omgeving’ opgesplitst in Woningbouwprojecten en Ruimtelijke projecten. Bij Ruimtelijke projecten kunt u denken aan het Bestemmingplan Buitengebied, het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), en alle informatie over de nieuw te bouwen milieustraat, brandweerkazerne en gemeentewerf.

Op de hoofdpagina Leven en Werk vindt u de projectpagina Projecten Welzijn. Hier vindt u de eerder genoemde projecten die te maken hebben met leefbaarheid in onze gemeente.

Door volledige informatie over de projecten proberen wij u van alle ontwikkelingen goed op de hoogte te houden. Mist u een project of kunt u iets niet vinden? Laat het ons weten via onze e-mail: webmaster@haaren.nl of vul een reactieformulier in op de website.

WWW.HAAREN.NL, zeker een klikje waard!


START BOUWRIJP MAKEN SLIJKHOEF FASE 2 BIEZENMORTEL

De voorbereidingen voor het bouwen van woningen aan de Vriesdonk in Slijkhoef vorderen gestaag. Nog deze maand start de aannemer Van de Pas infra B.V. in opdracht van de gemeente met de werkzaamheden bouw rijp maken.

Bouwrijp maken
Het college heeft in september een verkeersbesluit genomen om het bouwverkeer –tijdelijk- af te wikkelen via de straat Slijkhoef. Wij begrijpen en delen de zorg van de inwoners over de verkeersveiligheid, vooral voor de kinderen en in relatie tot de school. In het verkeersbesluit zijn met het oog op de verkeersveiligheid maatregelen opgenomen. Er heeft onder meer overleg plaatsgevonden met de St. Franciscusschool en omwonenden. Het besluit heeft zes weken ter inzage gelegen met de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Dit betekent dat we kunnen starten met de werkzaamheden.
De aannemer Van de Pas Infra B.V. start nog deze maand met het aanbrengen van de noodzakelijke voorzieningen. Ter hoogte van de woningen Slijkhoef 1, 3 en 5 wordt een gedeelte van het trottoir bij de rijbaan getrokken. Andere maatregelen zijn onder meer het invoeren van een stop- en een parkeerverbod, het verwijderen van een boom, het plaatsen van het hekwerk, het aanleggen van de extra parkeerplaats en het aanbrengen van parkeervakken achter de Vorselaer.
In de opdracht van de gemeente aan de aannemer is ook opgenomen, dat hij de bereikbaarheid van de wijk moet garanderen, zowel voor bewoners als voor hulpdiensten. Er mag geen transport van materieel plaatsvinden tijdens de begin- en eindtijd van de school. Het gehele terrein wordt met bouwhekken afgezet.
De aannemer moet eerst de werkzaamheden die nodig zijn voor de afwikkeling van het bouwverkeer hebben afgerond, voordat hij start met de werkzaamheden bouwrijp maken van het woongebied Slijkhoef. De werkzaamheden bouwrijp maken zullen naar verwachting 10 weken in beslag nemen. Dit is mede afhankelijk van het weer en het verloop van de werkzaamheden.

Vragen, klachten en opmerkingen
De aannemer Van de Pas infra B.V. en de gemeente hechten er veel belang aan, dat de werkzaamheden verlopen volgens de gemaakte afspraken. Betrokkenen, waaronder omwonenden en ouders, worden afzonderlijk schriftelijk geïnformeerd. Zeker tijdens de bouwfase kunt u in meer of mindere mate hinder ondervinden. Wij proberen deze hinder zoveel als mogelijk te voorkomen. Wij vragen uw begrip en uw medewerking. Als blijkt dat de voorgestelde maatregelen niet voldoende zijn, zullen wij in overleg met betrokkenen nagaan of aanpassingen mogelijk zijn.
De aannemer heeft wekelijks op het bouwterrein een inloopspreekuur. Ook de toezichthouder van de gemeente Haaren is daarbij aanwezig. Het spreekuur vindt plaats op een vaste dag en tijdstip in de Directiekeet op de bouwplaats. Hierover informeren wij u binnenkort. Heeft u vragen of klachten dan kunt u buiten het spreekuur contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Haaren, Jan Wouter Nieuwenhuizen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-51712656.

Aanleg bouw- en calamiteitenontsluiting
Wij streven ernaar het bouwverkeer slechts tijdelijk over de straat Slijkhoef te leiden. Bedoeling is om tussen de Slijkhoef en Winkelsestraat een kavelpad te voorzien van betonverharding, dat gebruikt kan worden voor de afwikkeling van het bouwverkeer van Slijkhoef en als calamiteitenontsluiting. Dit laatste ook in de definitieve situatie. De gemeenteraad heeft het benodigde krediet beschikbaar gesteld. Met de eigenaar van het perceel is mondelinge, maar nog geen schriftelijke, overeenstemming bereikt. Voor gebruik door bouwverkeer is een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan noodzakelijk. Daarvoor moet een planologische procedure worden gevoerd. Zodra deze schriftelijke overeenstemming is bereikt starten wij de procedure.


OOK IN ESCH WORDT GEBOUWD!

Op dinsdag 11 november vond de eerste bouwhandeling plaats voor de Woonstee in Esch. Dit werd door mevrouw Struyk gedaan. Zij is oud bewoonster van één van de woningen aan de Weiakker die voor de bouw zijn afgebroken. Met deze eerste bouwhandeling wordt het startsein gegeven voor de bouw van de 18 zorgappartementen achter de kerk in Esch. De nieuwe woningen komen midden in Esch naast het verzorgingshuis te staan. Zo kunnen mensen lang zelfstandig blijven wonen, maar wel gebruik blijven maken van de zorg die door het verzorgingshuis geleverd kan worden.
De woningen komen in twee gebouwen van twee verdiepingen hoog met een lift. Alle appartementen zijn bedoelt voor senioren uit de gemeente met een zorgindicatie. De gemeente is blij dat op deze manier mensen zo lang mogelijk met de juiste verzorging in het eigen dorp kunnen blijven wonen.

UITNODIGING BIJEENKOMST DORPSONTWIKKELINGSPLAN DORP HAAREN
Terugkoppeling resultaten dorp Haaren op 24 november 2008!!

De gemeenteraad heeft in september 2008 de dorpsontwikkelingsplannen voor Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel vastgesteld. Dit geldt ook voor de nota’s ‘Ouderenproof’ en ‘Op weg naar een buitengebiedontwikkelplan’. Tijd dus, om de resultaten van de besluitvorming over de dorpsontwikkelingsplannen met u als inwoners te bespreken.

Per dorp vindt een bijeenkomst plaats. De eerste bijeenkomst is in Haaren.
De dorpsontwikkelingsplannen zijn, onder begeleiding van Advies- en Onderzoeksbureau PON, door de inwoners opgesteld en in maart van dit jaar aan de gemeente aangeboden. U gaf een oordeel over uw dorp, dacht na over de toekomst van uw dorp en deed voorstellen voor acties. Er is een goed beeld verkregen over wat er leeft onder de inwoners van de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel.

Voor alle door u geformuleerde actiepunten is nagegaan wat we al doen, wat we op korte termijn gaan doen en wat op een later moment. Ook zijn er actiepunten die niet uitgevoerd worden, omdat er andere belangen spelen. Niet voor alle acties ligt het initiatief bij de gemeente, ook u bent aan zet. Tijdens de avonden zullen we samen met het PON u op hoofdlijnen informeren over hoe we de actiepunten oppakken. We gaan bijvoorbeeld in op de woningbouwlocaties, de bouw van starters en seniorenwoningen, dienstverlening, verkeer, maatschappelijk welzijn. Ook zullen we aangeven hoe we de uitvoering van de dorpsontwikkelingsplannen naar u terugkoppelen. Er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen, dus mocht een onderwerp onvoldoende aan de orde zijn geweest, dan kunt u van die gelegenheid gebruik maken.

Er is veel in gang gezet en er valt nog veel te doen. Meer dan tot nu toe het geval is moeten we aan u laten zien wat, hoe en wanneer we het doen. Tijdens de avond zullen wij u daarover informeren. Graag nodigen wij u uit de avond over het dorpsontwikkelingsplan voor het dorp Haaren bij te wonen. Deze vindt plaats op:
Maandag 24 november 2008 om 20.00 uur in Den Domp

Meer informatie
De informatieavonden voor Helvoirt, Esch en Biezenmortel volgen later.
Meer informatie kunt u vinden op onze website
www.haaren.nl. Op de startpagina kunt u snel doorlinken naar de dorpsontwikkelingsplannen.


ONTWIKKELING PLAN “RAAMSE OEVERS” HELVOIRT

In “De Leije” van 16 januari 2008 is informatie gegeven over de ontwikkeling van een aantal locaties in de gemeente Haaren in het kader van het door de raad op 24 mei 2008 vastgestelde Masterplan woningbouw.

Waar?
Eén van de te ontwikkelen locaties betreft de locatie van de milieustraat Helvoirt en omgeving.
Ten tijde van de publicatie was voor deze locatie nog slechts een plan van aanpak vastgesteld. Hierin is bepaald op welke wijze de ontwikkeling van de locatie wordt aangepakt.
In de afgelopen periode zijn een aantal mogelijke inrichtingsmodellen opgesteld. Ook is gekeken hoe de aanwezige Raamse loop in de ontwikkeling kan worden betrokken.

Woningen
Ten behoeve van het opstellen van een meer concrete stedenbouwkundige inrichting heeft het college een standpunt ingenomen ten aanzien van het gewenste woningbouwprogramma voor deze te ontwikkelen locatie.
Met het oog op de ligging van de locatie en de voorgenomen programma’s in andere nog te ontwikkelen gebieden is gekozen voor een gevarieerd woningbouwprogramma voor totaal circa 20 woningen.
Het voornemen bestaat om ten behoeve van het op te stellen stedenbouwkundig plan rekening te houden met de ontwikkeling van zogenaamde levensloopbestendige woningen t.b.v. senioren in de prijsklasse van € 225.000,- tot € 275.000,- . Vrijstaande en halfvrijstaande woningen voor doorstromers en woningen (koop en huur) voor starters tot € 170.000,- met een hoekoplossing voor de tussengroep vanaf € 170.000,- tot € 225.000,-.
In het op te stellen stedenbouwkundig plan zal verder aandacht moeten zijn voor de realisatie van een waterberging en met de mogelijkheid tot verplaatsing van het huidige speelterrein achter de woningen aan de Gijzel.

Naamgeving
Het college heeft verder het standpunt ingenomen om voor de ontwikkeling van de locatie van de milieustraat e.o. en de locatie Poirtersstraat één bestemmingsplan op te stellen. Tussen beide plannen zal een koppeling worden gelegd met de waterberging in relatie tot de aanwezige Raamse loop.
Gezien de ligging van de beide locaties is aan het plan de naam “Raamse Oevers” toegekend. De voorgenomen ontwikkeling vindt namelijk plaats aan de oevers van de Raamse loop.
Zodra een concept van het stedenbouwkundig plan voor de ontwikkeling “Raamse Oevers” gereed is, wordt met de omwonenden en direct belanghebbenden in overleg getreden.


START INZAMELING PLASTIC VERPAKKINGSAFVAL

De gemeente Haaren start in 2009 met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Dit betekent dat er op diverse plekken binnen de gemeente oranje inzamelbollen worden geplaatst waar u uw plastic verpakkingsafval in kunt deponeren.

Waarom plastic scheiden?

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld 20% van ons restafval bestaat uit plastic verpakkingsafval. Dit afval wordt nu in Moerdijk verbrand waarbij de vrijkomende warmte wordt omgezet in energie. Recycling van plastic zorgt dat er minder verpakkingsafval via uw grijze afvalcontainer in de afvalverbrandingsoven van Moerdijk verdwijnt. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot wat een positief effect heeft op het broeikaseffect. Doordat dit afval niet meer via uw grijze afvalcontainer wordt verwijderd, is het mogelijk dat u uw afvalcontainer minder vaak hoeft te laten leegmaken wat weer goed is voor uw portemonnee.

Alleen van schoon plastic verpakkingsafval zijn we in staat om ondermeer dashboarden voor auto’s en fleece-jacks te maken. Het is daarom van belang dat u weet welk plastic afval u in de oranje inzamelbol mag deponeren.

Welles-Nietes lijst

Wat mag er wel en niet in de oranje inzamelbak? Hieronder volgt een opsomming:

WEL NIET
• Lege plastic drinkflessen (PET-flessen)
• Lege flacons en plastic potjes
• Lege plastic tassen
• Doorzichtig plastic folie
• Lege bekers voor o.a. yoghurt en vla
• Lege boterkuipjes  • Geen verpakkingen met inhoud
• Geen landbouwfolie
• Geen fastfood verpakkingen
• Geen glas en vruchtenpakken
• Geen papier en karton
• Geen piepschuim

Waar komen de oranje inzamelbollen?

Biezenmortel: – Hoek Kloosterstraat / Capucijnenstraat
Esch:   – Parkeerterrein Haarenseweg
Helvoirt:  – St.-Jorisstraat
   – Biestakkerstraat (milieustraat)
Haaren:  – Nemelaerstraat (milieustraat)
   – Mgr. Bekkersplein
   – Hoek Burg. van de Venstraat / Burg. Panisstraat

Indien de inzamelbol vol is, verzoeken wij u om uw plastic verpakkingsafval in een andere inzamelbol te deponeren of mee terug te nemen. Het plaatsen van afval naast een inzamelbol leidt tot overlast (zwerfvuil) en is niet toegestaan.
 

HET VEILIGHEIDSHUIS (VHH)

In de B&W vergadering van 11 november 2008 heeft het college besloten aan te sluiten bij het Veiligheidshuis van ’s-Hertogenbosch.

Het Veiligheidshuis (VHH) is een samenwerkingsverband tussen zorgverleners, justitie(partners) en gemeenten. Het heeft als doel de leefbaarheid te bevorderen door middel van een persoongebonden aanpak van daders en slachtoffers van overlast en geweld. Doordat alle partijen integraal samenwerken wordt versnippering voorkomen. Zo kan het maximale effect worden bereikt.

In eerste aanzet worden zaken over veelplegers en huiselijk geweld besproken. Daarna kan uitbreiding plaats vinden op andere terreinen van veiligheid.


REGIONAAL DEKKINGSPLAN BRANDWEER

Door de regionale brandweer is een dekkingsplan brandweer opgesteld. Dit plan geeft inzicht in de repressieve taak van de brandweer, het daadwerkelijk uitrukken bij een brand of een hulpverleningsvraag. Hoe snel kan de brandweer ter plaatse zijn? Ook geeft het inzicht in de effecten van het toepassen van operationele grenzen in plaats van gemeentelijke grenzen. Het korps dat als eerste ter plaatse kan zijn, krijgt een alarmering van de meldkamer. In sommige gevallen kan dit het korps zijn van een buurgemeente.
Op het grondgebied van gemeente Haaren zijn drie brandweerkorpsen actief. Uiteraard de Haarense brandweer met de twee uitrukposten, één in Haaren (Gildepad) en één in Helvoirt (St. Jorisstraat) en daarnaast de blusgroep Cromvoirt en brandweer Boxtel. Tijdens de gemeentelijke herindeling zijn afspraken gemaakt met de buurgemeenten over de brandweerzorg. Bij calamiteiten in het gebied Distelberg in Helvoirt wordt zowel blusgroep Cromvoirt gealarmeerd als blusgroep Helvoirt. Voor het gebied tussen de spoorlijn Eindhoven-Den Bosch en de A2 wordt in Esch brandweer Boxtel gealarmeerd.

Aanpassingen
In het afgelopen jaar is op grond van theoretische berekeningen nog eens bekeken of de genoemde afspraken uit het verleden aangepast moeten worden. Op basis van deze nieuwe berekeningen blijft het gebied Distelberg zoals het was: zowel Cromvoirt als Helvoirt worden bij een incident gealarmeerd In Esch komt wel een aanpassing. Tot heden werd voor de bebouwde kom van Esch de Haarense blusgroep gealarmeerd. Per 1 januari aanstaande wordt voortaan Boxtel gealarmeerd omdat Brandweer Boxtel bijna twee minuten eerder in Esch kan zijn dan Haaren. Omgekeerd blijkt dat de Haarense brandweer éérder in het gebied Luissel (gem. Boxtel) is dan de Boxtelse brandweer. Vanaf 1 januari zal Haaren dan ook voor Luissel gealarmeerd worden.
De autoweg N65 verdient ook speciale aandacht. Omdat bij een ongeval op deze autoweg de bereikbaarheid slecht is, er ontstaat meteen een file, er zijn geen vluchtstroken, wordt voor een incident op de N65 zowel Haaren als Helvoirt gelijktijdig gealarmeerd. Op deze manier wordt zo min mogelijk tijd verspilt met filerijden of wachten tot de brandweerwagen kan oversteken.

Zodra de nieuwe brandweerkazerne aan de Kantstraat gereed is, wordt het dekkingsplan opnieuw doorgerekend en kunnen de operationele grenzen weer aangepast worden.
Andere zaken over de brandveiligheid zoals brandveiligheidscontroles bij bedrijven, advisering, bluswatervoorziening e.d. blijven zaak van de Haarense brandweer, óók voor de gebieden Distelberg en Esch.

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met Henk Meijs, commandant van de Haarense brandweer, tel. 0411-627282.


DIEN UW AANVRAAG WELZIJNSFONDS EN BIJSTAND CHRONISCH ZIEKEN EN OUDEREN IN

De gemeente heeft verschillende regelingen waar mensen met een laag inkomen een beroep op kunnen doen. Voor dit jaar mag u een aanvraag voor het Welzijnsfonds indienen tot 10 januari 2009. De categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken gehandicapten en 65+ers kan nog tot 31 december 2008 worden aangevraagd. Heeft u de regeling, waar u een beroep op kunt doen, nog niet aangevraagd? Neemt u dan snel contact op met Loket WegWijs. Aanvragen die te laat worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Welzijnsfonds
Wie een laag inkomen heeft, houdt vaak niet veel over na de uitgaven voor de dagelijkse levensbehoeften. “Leuke dingen” schieten er vaak bij in. Een lidmaatschap van een vereniging, een abonnement, een keer naar de film of een concert, een cursus die men wil volgen, het is dan allemaal moeilijk betaalbaar. Het lijken allemaal activiteiten die niet direct nodig zijn, maar ze zijn wel ontspannend, gezellig, goed voor een mens. Je legt er contacten door en het houdt je betrokken bij de maatschappij. Maar ze kosten geld.
Als u wilt, kunt u voor dit soort kosten een beroep doen op de gemeente. Uit het Welzijnsfonds kan per persoon € 152,25 per jaar worden uitgekeerd om dit soort activiteiten financieel makkelijker te maken. Inwoners van de gemeente met een inkomen op of rond het minimum, zoals bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, een salaris, of een AOW met een klein pensioen kunnen hier een beroep op doen. Daarnaast gelden er, afhankelijk van uw leefsituatie, bepaalde vermogensgrenzen.
In een gezin kan ook aan één rechthebbende meer dan € 150,00 worden toegekend als de andere leden van het gezin minder gebruik maken van het Welzijnsfonds. De bijdrage is dus overdraagbaar.

Bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en 65+ ers.
Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen van 65 jaar of ouder hebben vaak een hoger energieverbruik, een hogere telefoonrekening of maken kosten zoals een bloemetje voor de buurvrouw als die voor hen de boodschappen heeft gedaan. Dergelijke ‘verborgen’ kosten kunnen flink oplopen. Wanneer u een inkomen heeft op minimumniveau dan kunt u van de gemeente een bijdrage krijgen van € 211,23, zonder dat u hiervoor bonnetjes hoeft te laten zien.

Enkele voorwaarden zijn:
– U diende in januari 2008 zelfstandig in Haaren te wonen, dus niet in een zorgcentrum, verpleeghuis of gezinsvervangend tehuis.
– Uw inkomen moet in januari 2008 op of rond het minimum zijn geweest,
– Uw vermogen mag in januari 2008 niet hoger zijn geweest dan € 10.650 als het om een echtpaar gaat, of € 5.325 als het om een alleenstaande gaat.

Om tot de doelgroep van chronisch zieken, gehandicapten of ouderen te behoren moet u op 1 januari 2008:
– ingeschreven staan als inwoner van de gemeente en beschikken over een geldig legitimatiebewijs,
– beschikken over een indicatie voor thuiszorg gedurende tenminste zes maanden, of
– 65 jaar of ouder zijn, of
– beschikken over een hulpmiddel dat is verstrekt krachtens de Wet Maatschappelijke ondersteuning, of
– een arbeidsongeschiktheid hebben van 80% – 100% (WAO of Wajong)
– op grond van artikel 9 WWB en artikel 8 van de re-integratieverordening gemeente Haaren zijn vrijgesteld van de arbeid op basis van medische beperkingen of;
– een compensatie van het verplichte eigen risico ontvangen van het CAK. 

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u meer informatie of wilt u een aanvraag voor het Welzijnsfonds of de categoriale bijstand indienen, dan kunt u contact opnemen met WegWijs.  Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0411-634590.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 19 november 2008: uitwisseling van ervaringen over de reis naar gemeente Naestved in Denemarken
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 23 november 2008: intocht Sint Nicolaas in Helvoirt en in Esch
• 24 november 2008: bijeenkomst Dorpsontwikkelingsplannen dorp Haaren
aanvang 20.00 uur in Den Domp in Haaren
• 27 november 2008: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 4 december 2008: vergadering Raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de raadzaal
• 8 december 2008: bijeenkomst Dorpsontwikkelingsplannen dorp Helvoirt
aanvang 20.00 uur in ’t Gastenbosch
• 9 december 2008: bijeenkomst Dorpsontwikkelingsplannen dorp Esch
aanvang 20.00 uur in De Es
• 16 december 2008: bijeenkomst Dorpsontwikkelingsplannen dorp Biezenmortel
aanvang 20.00 uur in de Vorselaer in Biezenmortel
• 18 december 2008: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal


U BENT VAN HARTE WELKOM!


(GEMEENTERAAD)

ALGEMENE BESCHOUWINGEN OP INTERNET

De reacties van de verschillende fracties op de begroting kunt u ook terug vinden op de website van de gemeente. Bij de agenda van de raadsvergadering van 6 november staan de geluidsbestanden van de raadsvergadering zodat u ook kunt letterlijk horen wat er tijdens de begrotingsvergadering is gezegd.


DAADKRACHT EN SLAGKRACHT

Door het vertrek van wethouder en gemeentesecretaris is tijd verloren. Per saldo tenminste een halfjaar aan daadkracht. Een halfjaar dat ingehaald moet worden.
De Dorps Ontwikkeling Plannen zijn een belangrijke stap vooruit. Luisteren krijgt pas inhoud als je ook daadwerkelijk concrete zaken realiseert.

De CDA-fractie is teleurgesteld dat een fietsoversteekplaats aan de Molenstraat en fietspad Esch – A2, twee afgesproken zaken in het coalitie-akkoord, na bijna 3 jaar nog niet zijn uitgevoerd.

Waar willen we met de gemeente naar toe? Er wordt samenwerking gezocht op het gebied van ICT en WOZ/belasting. Een keuze die een nadere onderbouwing behoeft.

De CDA-fractie ziet de gemeente Haaren als een zelfstandige gemeente met bestaansrecht. De gemeente vormt een Groen hart. Dorpen die gestut worden door een gevarieerd en sterk verenigingsleven. Een financieel sobere gemeente en waar gedoseerd woningbouw wordt toegepast.

Het subsidiebeleid moet ondersteunend zijn aan het functioneren van onze gemeenschap. Verenigingen spelen een cruciale rol. Het subsidierugzakje kan wat ons betreft regelrecht naar de schroothoop!
Die financiële soberheid kenmerkt zich door een zeer beperkte stijging van de OZB. In deze economisch mindere tijden met een inflatie van 3%, is de verhoging van 1,75% uiterst bescheiden.

De CDA-fractie is het absoluut niet eens met een forse reductie van het Raadsbudget. Nee, zuinigheid zou beloond moeten worden. Het CDA is er voor om de jeugd van de gemeente Haaren een eigen budget te geven naar Deens-model.

Wat we missen is extra aandacht in deze begroting voor het centrumplan Helvoirt. Dat halve jaar dat zeker is verloren, raakt dit onderwerp extra hard. We hopen op een resultaatgericht overleg tussen betrokken partijen op korte termijn. De positie van de Dr. Landmanschool hoort hier nadrukkelijk bij.

Het CDA wil geen doorschuiven van plannen naar volgende jaren. Toon daadkracht en slagkracht. Geef nadrukkelijk uitvoering aan de afspraken in het coalitie-akkoord.
Het is wat het CDA betreft: “Yes we can…… so do it”

Noël Suurmeijer, Cor Brekelmans, Jan Leijten, Michiel Alting von Geusau, Ties van Tuijl


SAMENWERKING’95

De bouwplannen die uitgevoerd zijn of binnenkort uitgevoerd gaan worden, komen alle uit de koker van het vorige College (o.a. WOB Cello, de locatie Melkfabriek, Weiakker, Wijngaert III), of zelfs uit de koker van onze burgers zelf (Slijkhoef Biezenmortel). Voor het overige blijven we, voorlopig, steken in goede voornemens en plannen. Kennelijk wordt ook dit College nu geconfronteerd met dezelfde stroperigheid in  planvorming en realisatie van bouwplannen als het vorige College. De ambities zijn torenhoog. Bestudering van de meerjarenraming leert ons dat tegen eind 2012, dus binnen 4 jaar, onze Gemeente 780 nieuwe woningen zal tellen en 1500 inwoners meer dan nu het geval is !!!???

2009 wordt, als het aan Samenwerking‘95 ligt, zeker ook het jaar waarin vragen beantwoord dienen te worden zoals: wie gaat er bouwen? wat gaan we bouwen? Hoe gaan we onze starters tegemoetkomen? Wie gaat er straks bouwen in Den Hoek? Hoe gaan we om met de woonwensen van groeperingen zoals ´voor Helvoirt’, SIR en Leefbaar Biezenmortel? We zijn benieuwd.

Veel te veel zaken zijn ongewis en maken het ons onmogelijk om een zuiver beeld te krijgen van de werkelijke staat van de financiën van onze Gemeente. Samenwerking‘95 is absoluut niet tevreden over de financiële begroting. Veel plannen zijn niet klaar of onvolledig en zijn daarom niet opgenomen in de (meerjaren)begroting. Zo ontbreken plannen voor het beheer van onze wegen, voor ons ‘groen’ en zijn de financiële gevolgen van de nieuwe wetgeving (WMO) nog niet helemaal duidelijk. Onaanvaardbaar!!! Ook het feit dat de torenhoge ambities van het College als het gaat om huizen bouwen en inwonersaantal rechtstreeks zijn vertaald naar de meerjarenbegroting baart ons grote zorgen. Wij hebben de begroting dan ook niet goedgekeurd. Wat ons betreft is deze begroting een onvoldragen en dus slecht product. De financiële toekomst van onze gemeente wordt veel te rooskleurig voorgesteld!!

Daniëlle Robijns-van de Wiel, Peter den Ouden, Johan van den Brand, Gert Hoogaars


VVD HAAREN

In 2008 en 2009 blijft de VVD dynamisch kritisch politiek voeren.
Individuele of partijbelangen, ten koste van het gemeenschappelijke belang, passen niet in onze plannen. De inwoners kunnen zonder voorbehoud op ons rekenen.

Gesprekken met senioren moeten resulteren in een seniorenvisie voor alle Haarense senioren.
De jeugd krijgt eigen verantwoordelijkheid. Deze werkwijze, naar Deens model, past in het VVD programma. De VVD ondersteunde deze gedachte door met alle andere partijen € 5.000,00 beschikbaar te stellen.

Het is verstandig om de herziening van het subsidiebeleid meer tijd te geven.
Op de lange termijn kijken wij naar een betere en meer gelijkwaardige verdeling van subsidies. De boodschap die onze inwoners ons meegeven in de geplande bijeenkomsten is daarbij leidend.

Met de start van het centrumplan Haaren in 2009 krijgt het dorp een positieve impuls.
Ook in Helvoirt horen wij positieve geluiden. Complimenten aan alle betrokkenen!

De VVD kijkt met belangstelling uit naar de woonvisie ,het TROP, bestemmingsplan buitengebied, Den Hoek, Kantstraat en natuurontwikkelingsplan Helvoirts Broek. Doorgeschoven zaken die afgerond hadden moeten zijn.

Het aanpassen van de structuurvisie plus ziet de VVD niet zitten.
Weggegooid geld, de schop in de grond, “niet mouwen maar bouwen”!

De VVD ondersteunt het ontwikkelen van een economisch plan en ziet met belangstelling uit naar de ideeen die ondernemers van Haaren inbrengen.

De VVD was opgelucht toen bleek dat Haaren geen rare financiële fratsen heeft uitgehaald met haar spaartegoeden.
                               
De VVD had graag gezien dat de burger gespaard zou worden door het bevriezen van de OZB. Het zou de burgers, met een mindere economie in het vooruitzicht, tegemoet komen na jaren van overschotten op de jaarrekening en vertrouwen geven in onze financieel gezonde gemeente.

Al met al is de VVD niet ontevreden. Er zijn genoeg uitdagingen.
Met de wetenschap dat steeds meer liberalen ons in Haaren ondersteunen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Ton van de Ven, Wil van Pinxteren, Cees van der Ven


PROGRESSIEF ‘96

Begroting 2009

Een belangrijk aspect is wel een betere communicatie met de inwoners.
Het tot stand komen van de dorpsplannen zijn hier een mooi voorbeeld van.

Eindelijk! hoor je de inwoners zuchten. Er wordt gebouwd de contouren zijn duidelijk zichtbaar: oude melkfabriek te Haaren WOB cello in Helvoirt.

Wat de voortgang betreft voor de volgende projecten maken wij als P ‘96 ons wel zorgen, zeker gezien de economische malaise en de berichten dat er even een pas op de plaats gemaakt wordt bij het uitvoeren van grotere projecten in de diverse gemeentes.

Wmo beleidsplan met prioriteit sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen ondersteuning mantelzorg en vrijwilligers:
Hier wordt de verantwoording door de centrale overheid bij de lokale overheid neer gelegd,
met voorwaarden wat je moet doen met Wmo beleid en de invulling daarvan.
Maar de financiële middelen worden beperkt.

De begroting: een vertaling van verleden heden en toekomst
Deze begroting wordt gepresenteerd met een batig saldo van €535.928, – plus een stevige reserve positie.
Geen slecht resultaat voor een gemeente met 14.000 duizend inwoners

Maar tegelijk klink er de waarschuwing pas op, en zoals we in de leije hebben kunnen lezen er zit een addertje onder het gras.
Wegenbeheersplan en groenreconstructie: wij weten nu nog niet hoeveel € daar naar toe moeten.
Begin 2009 zal deze raad daar een beslissing over moeten nemen en dan zal duidelijk worden hoe sterk deze begroting is.

Deze begroting is onderverdeeld in zes programma onderdelen waarbij duidelijk beschreven doelstelling speerpunten plus financieel overzicht.

Hoe helder en duidelijk deze begroting is zal blijken in 2009 als deze raad de beslissing zal moeten nemen hoe om te gaan met b.v.
wegen beheersplan, groenreconstructie
kosten beheersing Wmo en sociale zaken
en deze laatste twee zeer zeker gezien de ontwikkelingen en de onzekerheden op economisch gebied.

Tiny Assink
Fractie voorzitter
Progressief ‘96
Annelies Leermakers, Jos Barends

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *