MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG HAAREN OFFICIEEL VAN START

Donderdagmiddag 29 oktober vond in het gemeentehuis van Haaren de ondertekening plaats van de samenwerkingsovereenkomst Multidisciplinair Overleg Haaren (MDO Haaren).
Ondertekenaars van deze overeenkomst zijn Juvans, Woonveste, ’t Heem, Politie Brabant Noord district Aa & Dommel en de Gemeente Haaren.

Met het instellen van een MDO willen de deelnemende partijen meer afstemming, samenspraak en coördinatie bij het begeleiden van personen of gezinnen in complexe probleemsituaties.
Het samen bespreken van overstijgende probleemsituaties en gezamenlijk opstellen van hulpverleningsplannen kan daartoe bijdragen.
Het MDO functioneert ook als denktank voor de gemeente bij beleidsontwikkeling op het terrein van leefbaarheid, zorg en veiligheid.

Ook andere organisaties, die in de gemeente Haaren werkzaam zijn, kunnen aan het MDO meedoen. Zij kunnen incidenteel uitgenodigd worden om deel te nemen aan het overleg of zelf een overstijgende probleemsituatie aanmelden voor bespreking in het overleg.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Christien van der Steen, beleidsmedewerker sectie Welzijn. ( tel: 0411-627305/ e-mail:
c.van.der.steen@haaren.nl)


JAARLIJKSE OMWISSELING AFVALCONTAINER

Jaarlijks bieden wij in december aan iedereen de mogelijkheid om de afvalcontainer (zowel de grijze als de groene) éénmalig gratis te laten omwisselingen. Dit betekent dat u een kleinere of juist een grotere afvalcontainer in bruikleen kunt ontvangen. Wilt u hiervan gebruik maken? Meldt dit voor
vrijdag 27 november 2009.


Informatie
Voor het wisselen van uw afvalcontainer, dient u de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch rechtstreeks te bellen op telefoonnummer (073) 615 65 06. Ook kunt u uw aanvraag via
www.afvalstoffendienst.nl doorgeven.


PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 12 november: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 26 november: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!

(GEMEENTERAAD)

ALGEMENE BESCHOUWINGEN OP INTERNET

De reacties van de verschillende fracties op de begroting kunt u ook terug vinden op de website van de gemeente. Bij de agenda van de raadsvergadering van 5 november staan de geluidsbestanden van de raadsvergadering zodat u ook kunt letterlijk horen wat er tijdens de begrotingsvergadering is gezegd.


ALGEMENE BESCHOUWINGEN CDA

Niet eerder werd een Masterplan en een gedegen woonvisie ontwikkeld. Niet eerder was er een convenant met de provincie. Niet eerder werd in alle vier de dorpen weer gebouwd. 100 woningen realiseren is nog niet gehaald. We wisten: “woningbouw realiseren wordt een hell of a job”. Ruim 80 woningen excl. het 2de spoor is een goede score.

De oppositie ondertekende het Masterplan Woningbouw, waarin o.a. de Kantstraat te Haaren, Venakkers te Esch en ontwikkeling Poiterstraat/Milieustraat in Helvoirt stonden.  In de Raad stemden ze tegen al die plannen. Voor de CDA-fractie is duidelijk dat de gehele coalitie in ieder geval wel voor woningbouw staat.

De totale lasten voor de burger blijven gelijk. In andere gemeenten stijgen de lasten met gem. 3-5% per jaar stijgen of zelfs meer. De totale stijging in Haaren is maar 6% in 4 jaar. Dat is gemiddeld 1,5% per jaar!

Het CDA wil het centrumplan Haaren als leerlingbouwplaats aanmerken. En wil leerwerkplekken bij de bouw van centrumplannen. Die moeten ten goede komen aan jongeren uit onze gemeente.

Blij zijn we met de uitvoering van de dorpsontwikkelingsplannen. De uitvoering kan de brug worden tussen overheid en burger. Het CDA is een groot voorstander van doorlopende betrokkenheid van inwoners bij het maken van beleid.

Als CDA zien we graag een masterplan “ouderenproof” maken van voetpaden en busopstapplaatsen. Grote zorgen zijn er over de verkeersveiligheid. De Torenstraat/ N65 geeft veel problemen. Concrete actie duurt veel te lang en het geduld begint op te raken.

Kleine verenigingen worden weer hard geraakt door de crisis. Gelden uit het Raadsbudget 2009 moeten daar naar toe.

Er is nu een meer realistische begroting. De komende jaren zal fors bezuinigd worden op de Rijksuitkering aan gemeenten. Met de goede financiële dijken die zijn aangelegd, moeten toekomstige coalities die storm kunnen trotseren.

Noël Suurmeijer, Cor Brekelmans, Jan Leijten, Michiel Alting von Geusau, Ties van Tuijl


PROGRAMMABEGROTING 2010 VEEL TE ROOSKLEURIG

Samenwerking’95 heeft niet ingestemd met de Programmabegroting 2010 van onze gemeente. En daar zijn we niet blij mee.
Het College heeft aan de hand van Wethouder Van den Dungen duidelijk een verbetering ingezet. Er is meer openheid. Er wordt aan een heleboel punten gewerkt. Maar we weten nog helemaal niet waar we uitkomen. Dat staat ook te lezen in de begroting: “Het ingezette proces is niet binnen een paar maanden voltooid. Daarvoor zijn er teveel diepgewortelde zaken boven tafel gekomen.“
Een beetje moeilijke taal, daarom wat duidelijker. Samenwerking’95 constateert dat de komende vier jaar meer dan 6 miljoen euro als winst uit de verkoop van huizen uit de verschillende bestemmingsplannen wordt gehaald. Maar ons hebben ze altijd voorgehouden dat je het huishoudboekje op orde moet hebben, zonder gebruik te maken van het spaarbankboekje. En wij omarmen deze wijsheid nog steeds.
Ook wordt er van uitgegaan dat we binnen vier jaar bijna 700 wooneenheden extra hebben. Dat levert veel geld op, maar wij geloven er niets van. Want tegen veel bestemmingsplannen lopen bezwaren. En de woningmarkt loopt echt niet goed, misschien moeten zelfs de grondprijzen omlaag. Samenwerking ‘95 wil bouwen voor jong en oud, maar rekent zich niet rijk.
Buiten dit alles worden de signalen die door “Den Haag” worden uitgezonden over een veel grotere bezuiniging dan verwacht op het Gemeentefonds steeds sterker. Dus we gaan veel minder geld krijgen, want er is in Nederland echt een crisis.
En welke risico’s lopen we? U kent de schadeclaim voor Den Hoek toch? En er zijn nog meer mogelijke financiële gevaren.
Kortom Samenwerking ‘95 vindt het onduidelijk waar we op deze weg uit gaan komen. En daar zijn we niet blij mee

Daniëlle Robijns-van de Wiel, Johan van den Brand, Peter den Ouden en Gert Hoogaars


ALGEMENE BESCHOUWINGEN VVD

Seniorenbeleid
De VVD wil subsidies voor ouderen beter stroomlijnen en een einde maken aan de betutteling van de KBO.

Zorg
Een oude boom moet je niet verplanten…!
Toch vertrekken senioren noodgedwongen omdat Haaren geen zorg biedt die nodig is.
Vertraging van centrumplannen is frustrerend.
Een handvol burgers is hiervoor verantwoordelijk door een a-sociale opstelling ten opzichte van de gemeenschap. Iedereen mag zijn recht halen maar het is niet verboden om rekening te houden met je omgeving.

Het Edele Ros en Il Grigio
Het dak van de manege wordt vervangen door ondersteunend budget wat de VVD beschikbaar stelt.

Wonen
Er is behoefte aan kleinere woonunits. De VVD wil  “JAT” woningen realiseren, woningen voor Jeugd, Alleenstaanden en Tweepersoons huishoudens.

Beheer
De VVD maakt budget vrij om, naast de openbare ruimte, ook andere, troosteloze braakliggende plekken in onze dorpen netjes te maken.

Ondernemen
De VVD zet een stimuleringsfonds op voor het ondersteunen van ondernemersinitiatieven. Leegstand in winkelpanden moet worden aangepakt.

N65.
Rijkswaterstaat lapt veiligheid aan haar laars.
Tijd voor actie, verder uitstel accepteert de VVD niet.
Moeten wij de volgende raadsvergadering op het kruispunt Molenstraat-N65 beleggen?

OZB
Lasten in Haaren niet verhoogd, dat is mooi meegenomen in crisistijd!

De OZB is geen sluitpost meer dankzij goed financieel beleid van de VVD-wethouders de afgelopen 8 jaren.

Algemeen
De VVD is tegen verknippen van Haaren.
Bestuurlijke herindeling is zinloos omdat die ontwikkelingen ernstig belemmert. Toevoeging van Udenhout is een prima alternatief. De slagingskans stijgt, partijen nemen zelf initiatief in plaats van hogere overheden.

Toevoeging van Udenhout aan Haaren gaat samen met verregaande digitalisering en het uiteindelijk opheffen van de ambtelijke organisatie in Haaren.

Haaren houdt een transparant zelfstandig gemeentebestuur dicht bij de burger.
Front office taken worden in de dorpen georganiseerd.

Tot slot
Complimenten aan college en ambtelijke organisatie voor een transparante, sluitende begroting.

Cees van der Ven, Wil van Pinxteren, Ton van de Ven


EEN OPZET NAAR EEN ROBUUSTE BEGROTING

In het voorwoord komt duidelijk naar voren dat gesprekken die in de zomer van 2009 plaats hebben gevonden (omgedoopt tot “cabriogesprekken”) hebben geleid tot een sluitende begroting.

In deze begroting wordt ervoor gekozen om eerst een aantal zaken dat op de rol staan af te handelen.
Daar heeft de gemeente haar handen vol aan, bovendien wordt er geen ruimte geclaimd voor projecten die toch niet uitgevoerd worden.

Er is gekozen voor een andere begrotingssystematiek waarbij reserveringen slechts voor middenlange termijn gelden. Op deze manier is er een meer dan sluitende begroting voor nu en in de toekomst
Bij de presentatie van de 1e en 2e berap was dit wel anders. Daar konden we lezen over tekorten in het meerjaren perspectief.
Wat minder is in deze begroting is dat er nog keuzes gemaakt moeten worden, terwijl de mogelijkheden juist wel genoemd worden om die keuzes te maken.

Perfect dat ook het komende jaar de lasten voor de burger niet zullen stijgen. Zelfs de OZB wordt niet geïndexeerd (wat wel afgesproken was in het coalitie akkoord).
Als Progressief 96 missen wij ons mondiaal beleid. Waar is dat gebleven?
Opzetten van een papieren brigade (helpen bij het invullen van formulieren), daar hadden wij liever de naam “Formulieren Brigade” gezien. Dit past volgens Progressief 96 beter bij de werkelijkheid.
Een uitrukkazerne voor de brandweer in Helvoirt. Is deze wel nodig gezien de regionalisering van de brandweer in de toekomst? Progressief 96 is tegen de nieuwe uitrukkazerne.
Recreatie en toerisme moeten meer gepromoot worden in onze gemeente. Progressief 96 vraagt zich af wat we dan doen met kassenbouw in het buiten gebied ter ondersteuning van bomenteelt. En wat te denken van een megastal in het buitengebied. Hier zal en blijft Progressief 96 zich tegen verzetten.
“Opgeruimd staat netjes”. Gelukkig heeft deze spreuk betrekking op afval. Progressief 96 is blij dat plastic afval huis aan huis ingezameld wordt. Hier is de term “opgeruimd staat netjes” op zijn plaats. Weg oranje containers en nog beter: geen afval meer naast en rondom deze afvalcontainers.
Alleen jammer dat we daar in deze begroting niets van kunnen lezen.

Al met al een stevige begroting met een degelijk meerjaren perspectief.

Annelies Leermakers, Jos Barends en Tiny Assink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *