KOM OP AFSPRAAK IN GEMEENTE HAAREN!
De gemeente Haaren breidt haar dienstverlening steeds verder uit.
Zo kunt u sinds het begin van 2008 op afspraak komen bij onze gemeente.
Omdat we horen, dat u als burger daar tevreden over bent, willen we het graag meer promoten.

Concreet:
Het komen op afspraak is mogelijk voor een aantal producten. Het gaat bijvoorbeeld om het bespreken van bouwplannen, aanvragen van vergunningen of zaken voor bevolking (huwelijk, naamswijziging, echtscheiding, erkenning kind etc.)
Op de website vindt u een overzicht met alle producten en diensten waarvoor u een afspraak kunt maken. Voordeel van het komen op afspraak is dat u op de afgesproken tijd met de juiste informatie bij de hand geholpen wordt door een medewerker, die ook voorbereid is. Uw wachttijd wordt ook tot een minimum beperkt.
Wanneer u belt voor een afspraak, dan zal die afspraak met een van de medewerkers binnen een week plaatsvinden. Voor een eventuele vervolgafspraak kunt u rechtstreeks contact opnemen met dezelfde medewerker. Een afspraak kan eventueel ook buiten de openingstijden van het gemeentehuis plaatsvinden. De afspraak wordt uiteraard in overleg met u en de desbetreffende afdeling gemaakt.

Gaat u een afspraak maken?
Dan kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bellen. Voor zaken voor ruimtelijke ontwikkeling (bouwen, milieu, bestemmingsplannen e.d.) kunt u het telefoonnummer 0411 627260 kiezen. Voor de overige zaken belt u het algemene nummer: 0411 627282. De receptioniste verbindt u door met de desbetreffende afdeling. De medewerker neemt met u door wat u eventueel mee moet brengen.
Voor afspraken met bevolking hebt u uw burgerservicenummer (sofinummer) nodig. Dit nummer vindt u op uw identiteitsbewijs.

De afspraak zelf
Op de afgesproken dag kunt u zich melden bij de receptioniste. Zij zal uw komst aankondigen bij de betreffende medewerker.

Natuurlijk blijft het zo, dat u ook zonder afspraak tijdens de openingsuren bij ons terecht kunt:
Van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en op donderdag ook van 15.00 tot 19.00 uur.

NIEUW GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN (GRP)

Sinds 9 oktober 2008 ligt het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan ter inzage. In dit plan staat beschreven hoe de gemeente haar watertaken de komende jaren (2008-2012) uit gaat voeren.
Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Hierdoor zijn de gemeentelijke watertaken gewijzigd. Naast het afvoeren van afvalwater heeft de gemeente nu ook de zorg voor afvoer van hemelwater en maatregelen tegen grondwateroverlast. Burgers zijn verantwoordelijk voor het water op eigen terrein. Door klimaatverandering moeten meer en heviger buien worden opgevangen. Deze en andere veranderingen leiden er toe dat de gemeente en de burger anders om moet gaan met afvalwater, regenwater en grondwater. Wat betekent dit voor u?

Afkoppelen
De gemeente gaat extra aandacht besteden aan afkoppelen. Afkoppelen is het verwijderen van regenwateraansluitingen, zodat het regenwater niet meer in de riolering terecht komt. Er moet dan wel voor gezorgd worden dat het regenwater ergens anders wordt opgevangen. Dit kan door het laten wegzakken van regenwater in de bodem en het afvoeren van regenwater naar open water. Zo wordt de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie minder belast. Dat is ook belangrijk voor als in de toekomst het klimaat verandert en zwaardere buien moeten worden opgevangen.
Bij nieuwbouw geldt dat afkoppelen verplicht is, en dat regenwater op eigen terrein moet worden geïnfiltreerd. In de toekomst wil de gemeente ook bestaande bouw afkoppelen. U kunt ook nu al helpen met het afkoppelen om zo bij te dragen aan een schoner milieu en een beter watersysteem. Voor meer informatie over zelf afkoppelen kunt u terecht bij het “waterloket” (zie hieronder).

Grondwateroverlast
De grondwatertaak betreft het nemen van maatregelen tegen structurele grondwateroverlast. In de wet staat dat de gemeente alleen maatregelen moet uitvoeren als dit doelmatig is en alleen op openbaar gebied. Ook bij grondwater zijn burgers en bedrijven zelf verantwoordelijk voor het eigen terrein. Om na te gaan waar grondwateroverlast vaak voorkomt zal eerst een grondwatermeetnet worden opgezet. Na enkele jaren kan de gemeente bepalen of en waar maatregelen nodig zijn.

Waterloket
Vanaf nu is er voor bewoners een “waterloket”. Burgers kunnen met alle vragen over water terecht bij de afdeling Ruimtelijk Beheer van de gemeente, te bereiken op telefoonnummer (0411) 62 72 26. Misschien zal bij beantwoording van de vragen met het Waterschap worden samengewerkt.

Het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Haaren ligt gedurende 4 weken ter inzage. U kunt tot en met uiterlijk 6 november uw zienswijze kenbaar maken.

(BESTE DE LEIJE: HIER SVP DE FOTO PLAATSEN VAN DE OPRIT MET REGENAFVOERPIJPEN)


DOP’s IN UITVOERING: EERSTE RESULTAAT UIT HET GVVP GEBOEKT

De dorpsontwikkelingsplannen zijn vastgesteld. U gaf een oordeel over uw dorp, dacht na over de toekomst van uw dorp en deed voorstellen voor acties. Er is een goed beeld verkregen over wat er leeft onder de inwoners van de dorpen Haaren, Helvoirt, Esch en Biezenmortel.
Deze week willen wij het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) wat meer belichten.

Door de inwoners van de gemeente Haaren is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opstellen van het GVVP. Tijdens diverse informatieavonden over het GVVP hebben bewoners uit alle dorpen hun wensen en knelpunten kenbaar kunnen maken. Door uw inbreng krijgt de gemeente Haaren handvatten waarmee kwaliteit, en knelpunten in het verkeer zichtbaar worden, en kunnen worden aangepakt. De eindrapportage voor het GVVP wordt eind december 2008 verwacht.

De gemeente Haaren is gestart met het oppakken van de eerste knelpunten. Dit zijn zaken die eenvoudig kunnen worden aangepakt maar de situatie wel goed verbeteren. De drempel op de Haarendijk is verwijderd. Deze drempel veroorzaakte zoveel overlast voor de direct omwonenden dat schade aan de woningen zou kunnen ontstaan. Daarnaast werd deze drempel voor de bus ook als ernstig hinderlijk ervaren. De komende periode zullen meer knelpunten uit het GVVP aangepakt worden. We houden u hierover op de hoogte.

Meer informatie over het GVVP vindt u op www.haaren.nl > wonen en omgeving > ruimtelijke projecten > gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)

(BESTE DE LEIJE: HIER SVP FOTOOTJE VAN DE WEG MET DE EENZAME FIETSER)


GLADHEIDBESTRIJDING

Nu de kans op de winterse weersomstandigheden nadert, is het goed om voor u, de inwoners van onze gemeente, weer eens op een rijtje te zetten hoe de gladheidbestrijding is georganiseerd.

In de Wegenwet is uitdrukkelijk geregeld dat de wegbeheerder moet zorgen voor het in goede en veilige staat verkeren van wegen. Hiertoe behoort ook het bestrijden van gladheid. Het is van belang om te weten dat het hierbij gaat om een inspanningsverplichting van de wegbeheerder en niet om een resultaatsverplichting. De zorgplicht gaat niet zover dat de veiligheid van de weg te allen tijde gegarandeerd moet zijn.

De wegen, die de eerste prioriteit krijgen bij gladheidbestrijding, zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Dat zijn de kernverbindende wegen, busroutes, wijkontsluitingswegen, fietspaden en een aantal wegen buiten de bebouwde kom.
Op de provinciale wegen, Oisterwijksedreef en Belversedijk, wordt door de Provincie gestrooid.
De tweede prioriteit hebben de woonstraten en wegen en de overige wegen buiten de bebouwde kom.
Bij condensatiegladheid en gladheid door bevriezing van een nat wegdek, worden alleen de wegen van de eerste prioriteit gestrooid. Op de wegen van de tweede prioriteit wordt alleen gestrooid bij ijzel en sneeuwval, nadat de eerste prioriteitenroute is afgewerkt.

Provincie, Rijkswaterstaat of politie melden de noodzaak tot gladheidbestrijding, maar ook als de eigen gladheidbestrijders van de gemeente gladheid waarnemen, gaan zij over tot actie.

Het materieel is zodanig dat de eerste prioriteitenroute in twee uur kan zijn gestrooid.
De gemeente beschikt over goed materieel dat voldoet aan de huidige ARBO- richtlijnen.
Het materieel bestaat uit: één zoutstrooier van 4000 liter, drie zoutstrooiers van 1100 liter, één rolbezem en vier sneeuwploegen.

Wij zullen er ook deze winter weer alles aan doen om er voor te zorgen dat u veilig over straat kunt.

Buitendienst gemeente Haaren.


GEEN GEVOLGEN VOOR DE FINANCIËLE POSITIE VAN HAAREN IN RELATIE TOT DE KREDIETCRISIS

Naar aanleiding van de wereldwijde kredietcrisis en de gevolgen daarvan voor een aantal Nederlandse gemeenten heeft gemeente Haaren intern haar financiële positie nader doorgelicht.
De conclusie daarvan is dat er geen directe gevolgen zijn voor de gemeente Haaren. Aan de hand van de antwoorden op de volgende drie vragen willen we door middel van dit bericht meer duidelijkheid geven.

1. Wat is de liquiditeitspositie van de gemeente Haaren op dit moment?
2. Waar zijn de gelden uitgezet?
3. Staan er gelden direct dan wel indirect bij Icesave of Lehman Brothers?

Antwoorden van de gemeente:
 
1. De liquiditeitspositie van de gemeente Haaren is op dit moment iets meer dan 11 miljoen euro.
2. Alle bedragen zijn op enkele beperkte rekening-courant-saldi na (enkele tienduizenden euro’s bij Rabobank en Postbank) uitgezet op daggeld bij de Bank Nederlandse Gemeenten te Den Haag, hiervoor is de rentevergoeding ruim 4% (stand 30.09.2008).
3. De gemeente Haaren heeft, zie ook punt 2, geen gelden uitstaan bij buitenlandse banken. Er is dus niet risicovol belegd.

Het college van B&W hoopt hiermee voldoende inzicht te geven in de actuele financiële situatie van de gemeente Haaren naar aanleiding van de kredietcrisis.


NIEUW ONTWERP LANGEWEG / KERKEIND

De gemeente Haaren start met de plannen om de Langeweg en Kerkeind te reconstrueren.

De weg vormt de verbinding tussen Haaren en Oisterwijk en kenmerkt zich al jaren als een verkeersonveilige weg waar erg hard gereden wordt. Met name het brede profiel van de straat lokt uit tot hogere snelheden. Dit leidt tot gevaarlijke situaties op de kruisingen en voor het langzaam verkeer. Ook voor de omwonenden is het geen veilige straat meer om aan te wonen.

Dit alles vraagt om een nieuw ontwerp voor de straat. Het nieuwe ontwerp moet in ieder geval de straat weer leefbaar maken. De straat moet weer van de bewoners worden i.p.v. de doorgaande automobilist. Om dit mogelijk te maken wil de gemeente Haaren samen met u, de omwonende kijken wat mogelijk is om de straat in te richten als een echte dorpsstraat die past binnen het landelijk karakter van de straat.

Om uw mening te horen wil de gemeente Haaren alle omwonenden uitnodigen mee te spreken over de inrichting van de Langeweg en het Kerkeind. De bewonersavond zal op 5 november aanstaande om 19.30 in het gemeentehuis worden gehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Remi Kok Tel. 06 – 52 68 46 79 of Karin de Haan Tel. 0411 – 62 72 45 van de afdeling Ruimtelijk Beheer.


HET GAAT BEGINNEN!!!!!

Op 28 oktober start de cursus computervaardigheden bij WSD. De cursus wordt gegeven aan ouders die gebruik maken van de computerregeling van de gemeente.  Er zijn nog een paar cursusplaatsen open. Deelnemers aan de regeling kunnen zich nog aanmelden. 

Door gebruik te maken van deze computerregeling kunnen ouders van een kind, dat dit jaar naar de brugklas is gegaan, een bedrag krijgen van € 675, – voor de aanschaf van een computer. De regeling is bedoeld voor mensen die een laag inkomen hebben. Bovendien mag een van de ouders gratis deelnemen aan een cursus computervaardigheden. De tweede ouder betaalt € 100,-.
De eerste lesavond is op dinsdagavond 28 oktober bij WSD Schouwrooij 20 te Boxtel. De les start om 19.00 eindigt om 21.00 uur. De cursus duurt 10 weken.
Daarnaast kunnen ouders die gebruik maken van de regeling de hulp inroepen van een helpdeskmedewerker wanneer zich problemen voordoen met de computer. Tussen 1 oktober 2008 en 31 maart 2009 is op werkdagen een medewerker van WSD bereikbaar voor het oplossen van computerproblemen. Als het nodig is, komt hij zelfs aan huis. De gemeente heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met WSD.

Neemt u al deel aan de computerregeling maar heeft u zich nog niet opgegeven voor de cursus? Stuur dan voor 21 oktober het aanmeldformulier op aan de heer F. Dix van WSD.

Tot 31 december van dit jaar kunnen mensen nog een beroep doen op deze regeling. Wilt u ook gebruikmaken van deze mogelijkheid? Ga dan even langs bij WegWijs. Daar kunt u meer informatie en een folder krijgen. U kunt ook direct een aanvraag indienen. WegWijs Haaren is gevestigd in het gemeentehuis. WegWijs is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur.


PROGRAMMABEGROTING 2009

Burgemeester en wethouders hebben de begroting voor de gemeente Haaren voor 2009 samengesteld. Met de vastgestelde begroting geeft de gemeenteraad aan wat het uit te voeren beleid voor het volgend jaar is, en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken.
Op donderdag 23 oktober 2008 spreekt de gemeenteraad over de begroting. Op donderdag 6 november 2008 volgt een tweede bespreking en is het de bedoeling dat de gemeenteraad de begroting vaststelt.

Tot en met vrijdag 7 november 2008 ligt de begroting voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 22 oktober 2008: informatiemiddag over speelvoorziening aan de Tochtakker in Helvoirt
vanaf 15.00 uur in ’t Gastenbosch in Helvoirt
• 23 oktober 2008: besluitvormende gemeenteraadsvergadering en informatieve behandeling van de begroting 2009 door de raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 5 november 2008: bewonersavond over inrichting van de Langeweg en het Kerkeind
aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis
• 6 november 2008: opiniërende en besluitvormende gemeenteraadsvergadering over de programmabegroting 2009
aanvang 19.00 uur in de Raadzaal
• 10 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in ’t Gastenbosch in Helvoirt
• 11 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in De Vorselear in Biezenmortel
• 17 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in het Gemeentehuis in Haaren
• 18 november 2008: in gesprek met de raad over subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in De Es in Esch

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *