HET FEEST ZIT EROP.

Het was op zondag 30 september een genoegen om op veel plaatsen groepjes inwoners te zien die de gemeente verkenden of die deelnamen aan de activiteiten in de dorpen. Rond 11 uur ’s morgens was het nog niet echt druk, maar even na de middag was er op alle plaatsen een gezellige drukte.

Een geslaagd feest waar we met veel plezier op terugkijken. Degene die zin had om mee te doen, kon meedoen en dat waren er heel veel. Een eerste totaaloverzicht geeft aan dat er ongeveer 3000 mensen hebben deelgenomen aan een of meerdere activiteiten.

Wij konden het feest alleen organiseren met behulp van vele vrijwilligers en daarom is de organisatie al deze mensen heel dankbaar. Door hen kon dit feest worden wat het was: een feest van, door en voor de inwoners van jong tot oud. Velen hebben bijgedragen om dit mogelijk te maken. En nu het erop zit rest ons niets anders dan een dankjewel tot al die harde werkers: de mensen in de dorpen, de medewerkers van de gemeente, de Rabobank, de provincie en vele anderen.

We hebben op de dag zelf al heel veel positieve reacties mogen ontvangen. Bedankt daarvoor, we hebben het graag gedaan.

 

Frans Ronnes,
burgemeester.

   

Nieuwe ansichtkaarten gemeente Haaren 

De kaarten die rondom de festiviteiten van 10 jaar gemeente Haaren ontworpen zijn – dankzij de vele inzendingen van inwoners – zijn vanaf woensdag ook te koop in alle dorpen van onze gemeente:

 Biezenmortel:                                                            Haaren:

Café Het Gommelen                                         Novy

De Vorselaer                                                    Albert Heijn

                                                                       VVV gemeentehuis

 Helvoirt:                                                              Esch

Fotografie Henk Pijnburg                                     Spar Kuijpers

Electro van Hattum                                                      

 

  COLLEGE VERLEENT VRIJSTELLING EN BOUWVERGUNNING VOOR WOONSTEE IN ESCHHet college van de gemeente Haaren heeft in haar vergadering van 25 september 2007 besloten om de bouwvergunning voor 18 senioren appartementen te verlenen. Om bouwvergunning te kunnen verlenen is ook vrijstelling voor de bouw van de woningen en de uitbreiding van de begraafplaats verleend. Tijdens de vrijstellingsprocedure is één zienswijze tegen de plannen ingediend. Deze is meegewogen in de besluitvorming, maar ongegrond verklaard.

Zorggroep Elde en woningbouwvereniging Woonstee zijn al een tijd bezig met het herontwikkelen van het gebied achter het zorgcentrum st. Jozefzorg aan de Weiakker in Esch. Hier staan op dit moment vier seniorenwoningen en één vrijstaande woningen. In de plannen van de zorggroep en stichting de Woonstee maakt de huidige inrichting plaats voor een nieuw woonhof waar de appartementen voor senioren omheen gebouwd gaan worden. Daarnaast wordt ook de bestaande begraafplaats uitgebreid.

De 18 appartementen komen in twee gebouwen van twee woonlagen welke iets hoger zullen worden dan 6 meter. De woningen gaan gebruik maken van de zorg die vanuit het zorgcentrum kan worden geleverd. Beide gebouwen zullen van een lift worden voorzien en één van de gebouwen krijgt een directe verbinding met het zorgcentrum.

Zorggroep Elde heeft op 8 mei 2007 een bouwvergunning aangevraagd. Aangezien het plan niet past binnen het huidige bestemmingsplan was het doorlopen van een vrijstellingsprocedure noodzakelijk. Onderdeel van de procedure was dat de plannen vanaf 5 april, zes weken ter inzage hebben gelegen. Tijdens deze termijn was het mogelijk zienswijzen in te dienen. Er is één zienswijze ingediend door omwonenden. Zij hadden met name moeite met het feit dat de appartementen op korte afstand van hun perceel zouden komen. In het besluit voor de vrijstelling en afgeven van de bouwvergunning is de zienswijze door het college beantwoord.

Het besluit zal worden gepubliceerd waarna het mogelijk zal zijn om bezwaar aan te tekenen tegen het besluit van het college. De planning van Zorggroep is om begin volgend jaar met de sloop van de huidige gebouwen te beginnen. Hierna zal direct doorgegaan worden met de nieuwbouw. De bouw van de woningen zal ongeveer een jaar in beslag nemen.

  INFORMATIEAVOND WONINGBOUW SLIJKHOEF FASE 2

Op dinsdag 9 oktober 2007 vindt er een informatieavond plaats over woningbouw in Slijkhoef, fase 2 in Biezenmortel. De avond begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Vorselaer aan de Capucijnenstraat in Biezenmortel.

De ontwikkeling van het woongebied Slijkhoef 2 in Biezenmortel tekent zich steeds meer af. Er geldt een bestemmingsplan uit 1994 voor het gebied. De gemeenteraad heeft een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld en de noodzakelijke onderzoeken worden uitgevoerd. Ook is de verkavelingsopzet voor het zuidelijk plandeel vastgesteld. Over een aantal zaken moeten nog besluiten worden genomen. Een goed moment om belangstellenden nader te informeren. Tijdens de avond komt de stand van zaken aan de orde en de stappen die nog moeten worden gezet, voordat er daadwerkelijk woningen kunnen worden gebouwd. Ook de planning komt aan bod. Verder is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

Wij nodigen u van harte uit om bij deze avond aanwezig te zijn.

Namens het College van burgemeester en wethouders

Wethouder Jan Brenninkmeijer.

 HERINNERING JAARLIJKSE OPSCHONING BOUWGROND/KOOPWONING 2005-2006

Op 12 juni 2007 is in het kader van de jaarlijkse opschoning voor het woningzoekendenregister van de gemeente Haaren een brief uitgegaan naar alle ingeschrevenen. Gedurende een periode van vier weken (tot 12 juli 2007) moest het formulier en – indien nodig – het inschrijfgeld zijn geretourneerd c.q. overgemaakt.

Gebleken is dat na 12 juli 2007 een aantal ingeschrevenen nog niet heeft gereageerd. Indien u nog niet heeft gereageerd en toch ingeschreven wilt blijven staan in het woningzoekendenregister, wordt u dringend verzocht om voor 11 oktober 2007 alsnog te reageren.

U kunt hiervoor gebruik maken van het toegezonden opschoningformulier 2005-2006 of van het formulier op onze website www.haaren.nl. Alleen deze reacties zullen worden verwerkt.

Wij verzoeken u alle gegevens correct in te vullen en het formulier voor 11 oktober 2007 te retourneren aan het frontoffice van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaren.

Wanneer u vijf achtereenvolgende jaren inschrijfgeld heeft betaald, dan hoeft u alleen het opschoningformulier te retourneren, anders dient ook het inschrijfgeld voor 11 oktober 2007 op ons rekeningnummer te zijn bijgeschreven.

Als wij voor 11 oktober 2007 geen formulier en inschrijfgeld hebben ontvangen, dan wordt u uitgeschreven uit het woningzoekendenregister.

Wij willen u tevens wijzen op het feit dat eventuele (buitengemeentelijke) adreswijzigingen zo spoedig

mogelijk schriftelijk aan de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaren doorgegeven

dient te worden. Dit is noodzakelijk voor een opschoning.

Hebt u nog vragen, dan adviseren wij u contact op te nemen met het frontoffice, rechtstreeks bereikbaar op telefoonnummer (0411) 62 72 60, maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur en

13.30-16.00 uur en tijdens de avondopenstelling op donderdag van 15.00-19.00 uur.

 HULP BIJ HET OPLOSSEN VAN SCHULDENLukt het u niet met uw inkomen rond te komen? Heeft u schulden en moet u elke maand een flink bedrag aan aflossing betalen? Of gaat uw financiële situatie op korte termijn drastisch veranderen, waardoor u zich zorgen maakt over de toekomst? Wellicht kan WegWijs u dan helpen.Onze aanpak

Samen met u probeert WegWijs een traject op te starten, waarbij uw schulden niet verder groeien, waarbij u weer overzicht krijgt over uw schulden, uw inkomen en uitgaven en waarbij u de schulden in de loop van de tijd gaat aflossen. Daarvoor gaan we, samen met u en uw eventuele partner, uw situatie bekijken: uw inkomsten, uw uitgaven en waarom u schulden bent gaan maken. Samen zoeken we naar een oplossing voor uw schulden, die zoveel mogelijk past bij uw omstandigheden. Bij WegWijs wordt onderzocht of er voor bepaalde uitgaven financiële tegemoetkomingen zijn waar u nog geen gebruik van maakt. Denk dan aan huurtoeslag, zorgtoeslag, bijzondere bijstand etc. Verder kijken we of u tenminste het sociaal minimum ontvangt en of u recht heeft op geld via de Belastingdienst, zoals belastingteruggave of heffingskortingen. Door gebruik te maken van al die regelingen kunt u uw inkomen verhogen. Er blijft dan meer ruimte over om uw schulden af te lossen.

In sommige situaties is dat niet voldoende. Dan kan een schuldsanering bij de Gemeentelijke Kredietbank in Den Bosch een oplossing bieden. De Kredietbank probeert met de schuldeisers een regeling te treffen waarbij elke schuldeiser een deel van het bedrag ontvangt, dat u per maand kunt missen voor de aflossing van de schulden. Als dat niet mogelijk blijkt te zijn, dan staat de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen nog voor u open. WegWijs adviseert u wanneer de Kredietbank moet worden ingeschakeld. Er zijn geen kosten verbonden aan de hulp die WegWijs u kan bieden.

Wat wordt er van u verwacht?

Het oplossen van schulden vergt veel discipline en doorzettingsvermogen van u. Ú moet het zware werk doen. U moet leren om uw uitgaven af te stemmen op uw inkomsten. En soms is dat over een langere periode noodzakelijk. Het vergt van u en van uw huisgenoten een flinke portie wilskracht. Wanneer dat nodig is, kunt u ondersteuning en begeleiding krijgen van het Algemeen Maatschappelijk Werk. Zij kunnen u helpen met budgetbegeleiding, maar ook met andere problemen die er voor gezorgd hebben dat u in de schulden bent gekomen. Bijvoorbeeld relatieproblemen, verslavingsproblematiek e.d. De Kredietbank kijkt samen met u of die begeleiding u kan helpen de problemen helemaal op te lossen.

 

WegWijs Haaren, ook voor u ! Als u na het lezen van dit artikel graag een persoonlijk gesprek wilt met een van de medewerkers van WegWijs of u wilt meer weten over schuldhulpverlening, dan kunt u contact opnemen met WegWijs. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen, het telefoonnummer is 634590. Bij WegWijs Haaren kunt u terecht met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. WegWijs  Haaren denkt met u mee, adviseert en regelt. Bij WegWijs Haaren kunt u voor een aantal regelingen direct een aanvraag indienen, voor andere zaken kan WegWijs u aanmelden bij een andere instantie of daarnaar doorverwijzen. WegWijs Haaren maakt u wegwijs in de wirwar van voorzieningen, regelingen en vergoedingen die er zijn en waar u mogelijk een beroep op zou kunnen doen. U wordt er al gauw beter van.  

  WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Ø       4 oktober: Inloopavond over ligging bushaltes

Vanaf 19.00 tot 20.00 in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeente wil graag uw mening horen over de ligging van de bushaltes binnen onze gemeente.

Ø       11 oktober: Opiniërende en besluitvormende raadsvergaderingVanaf 19.30 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de openbare opiniërende en besluitvormende vergadering van de raad plaats.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *