Gezonde voornemens in 2008 

Veel mensen hebben aan het begin van het nieuwe jaar goede voornemens. Vaak hebben deze te maken met de gezondheid. De tendens is dan ook: meer aandacht voor een gezonde leefstijl en gezond gedrag want dat heeft een belangrijke invloed op onze gezondheid.  Wilt u in 2008 gaan stoppen met roken, meer bewegen, minders stress of gezonder gaan eten? De GGD Hart voor Brabant heeft informatie hoe u deze gezonde voornemens kunt waarmaken.

 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de GGD Hart voor Brabant. Neem hiervoor contact op met het Centrum voor Publieksinformatie & Documentatie (Centrum P&D) van de GGD via tel. (013) 464 33 11, of per e-mail via
centrumpend@ggdhvb.nl. Kijk ook eens op onze website www.ggdhvb.nl.

  

DorpsontwikkelingsplannenWat is er de afgelopen periode gebeurd?Wat staat u nog te wachten?Kijk op www.haaren.nl>leven en werk> projecten welzijn>dorpsontwikkelingplannen

  Uitbreiding doelgroep chronisch zieken 

De gemeente Haaren heeft haar beleidsregels voor de regeling categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en 65+-ers (CBB) uitgebreid. Dit om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken die recht hebben op een financiële vergoeding.

 

Bent u chronisch ziek? Dan is het mogelijk dat u van uw zorgverzekeraar een compensatie ontvangt in uw ziektekosten. Indien u deze compensatie van uw zorgverzekeraar ontvangt én u heeft een minimum inkomen dan kunt u voor een vergoeding door de gemeente in aanmerking komen. 

 

Wanneer kunt u in aanmerking komen voor deze vergoeding? Indien u op of rond de 110% van het minimuminkomen zit én aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 

  1. geïndiceerd zijn voor tenminste zes aaneengesloten maanden thuiszorg en/of;
  2. geïndiceerd zijn voor een hulpmiddel conform de Wmo en/of;
  3. een arbeidsongeschiktheid hebben van 80% – 100% (WAO of Wajong) en/of
  4. 65 jaar of ouder zijn en/of;
  5. op grond van artikel 9 WWB en artikel 8 van de re-integratieverordening gemeente Haarenzijn vrijgesteld van de arbeid op basis van medische beperkingen en/of;
  6. een compensatie van het verplichte eigen risico ontvangen van een zorgverzekeraar. 

 

Indien u een aanvraag wilt indienen voor een financiële vergoeding vanuit de regeling categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken, gehandicapten en 65+-ers kunt u zich melden bij loket Wegwijs.

Loket Wegwijs bevindt zich in het gemeentehuis in Haaren en is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 0411-627211.

 

U kunt de beleidsregels categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en

65+-ers gemeente Haaren ter inzage vinden bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt de beleidsregels ook downloaden via de website: www.Haarenl.nl.

 

Overgangstermijn herindicatie Overgangstermijn voor mensen die door herindicatie in december minder uren hulp bij het huishouden krijgen 

Het college van burgemeester en wethouders van Haaren heeft op 15 januari besloten een overgangstermijn in te stellen bij de mensen die bij de herindicatie van de hulp bij het huishouden in december geïndiceerd zijn voor minder uren hulp.

Met deze overgangstermijn van tenminste 3 volle maanden, krijgt men de gelegenheid om zich aan te passen aan de nieuw ontstane situatie .

 

In de meeste gevallen heeft de herindicatie niet geleid tot een verandering in het aantal uren zorg dat men krijgt. In een aantal gevallen heeft de herindicatie meer uren zorg tot gevolg gehad.

Er zijn ongeveer 60 mensen waar de zorg mogelijk verminderd is. Het gaat dan vaak om een verlaging van minder dan een uur per week. Op dit moment wordt nagegaan of en bij wie van deze groep mensen er inderdaad sprake is van minder uren zorg.

 

De mensen die door de herindicatie voor minder uren zorg geïndiceerd zijn krijgen van de gemeente een aanvullende beschikking, waarin de ingangsdatum van de nieuwe indicatie verschoven wordt naar 19 mei 2008. Bij een gelijk aantal uren of bij meer uren zorg blijft de ingangsdatum gehandhaafd op 1 januari 2008.

 Eindverslag inspraak voorontwerpbestemmingsplan “Wijngaert III” 

Ter voldoening aan het bepaalde in de Inspraakverordening Haaren 2003 delen burgemeester en wethouders mee dat het in hun vergadering van 15 januari 2008 vastgestelde eindverslag van de inspraak ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan “Wijngaert III” voor een ieder ter inzage ligt.

Het eindverslag is in te zien bij de frontoffice van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling in het gemeentehuis van Haaren, tijdens de openingstijden. Het verslag is ook te vinden op de website van de gemeente: www.haaren.nl > wonen en omgeving > projecten bouwen en wonen (kolom linkerkant) > Wijngaert III (onder: woningbouwprojecten) > presentaties en verslagen.

 AFVALBRENGPUNT BIEZENMORTEL De laatste maanden wordt regelmatig geconstateerd dat op het afvalbrengpunt te Biezenmortel veel grof restafval als oud-ijzer wordt aangeboden. Naast het feit dat dit niet is toegestaan ontvangt de lokale vereniging hierdoor een lagere opbrengst. Het oud-ijzer is namelijk door de toenemende vervuiling minder waard.  Op het afvalbrengpunt te Biezenmortel kan uitsluitend ijzer, kleding (in zakken aangeboden) en papier/karton worden aangeboden. Het ijzer en de kleding (in zakken aangeboden) mogen in dezelfde container worden gedeponeerd. Voor het papier/karton zijn twee aparte blauwe containers aanwezig.   De gemeenteraad neemt afscheid van David Schilleman 

Tijdens de raadsvergadering op 24 januari nemen we afscheid van de heer David Schilleman. Hij was raadslid van 14 maart 2002 tot 15 maart 2007.

David Schilleman beëindigde zijn werkzaamheden als raadslid vorig jaar vanwege een aanstaande verhuizing. In afwachting van die verhuizing bleef hij actief in de Haarense politiek als lid van de raadscommissie. Daarom werd besloten het afscheid uit te stellen naar een later tijdstip.

In de loop van dit jaar gaat David Schilleman de gemeente Haaren verlaten. Daarom neemt de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 januari officieel afscheid van hem.

  RAADSVERGADERING 24 JANUARI 2008

Op 24 januari 2008 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering kunt u vinden in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken –  op www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie> vergaderingen > 24 januari).

  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *