UITGIFTE 2 KAVELS VRIESDONK (SLIJKHOEF 2)
 
Uitgifte van 2 kavels aan de Vriesdonk (Slijkhoef 2) in Biezenmortel voor de bouw van vrijstaande woningen

In de raadsvergadering van 13 december 2007 heeft de gemeenteraad besloten tot uitgifte van onder meer 2 kavels aan de Vriesdonk in het plan Slijkhoef in Biezenmortel voor de bouw van vrijstaande woningen. De kavels hebben een grootte van circa 570m² en worden uitgegeven in de vrije sector. Dit betekent dat er geen specifieke doelgroep zoals starters of seniorenwoningen aangewezen is. Conform de grondexploitatie bedraagt de verkoopprijs van de kavel € 335,- per m² exclusief 19% BTW en exclusief k.k.

Deze kavels worden uitgegeven door de gemeente Haaren met de bedoeling dat kopers zelf de woning kunnen gaan bouwen. Dit betekent dat de koper een aannemer en een architect kan uitzoeken om het bouwplan te realiseren. De koper kan zelf invulling geven aan het bouwplan. De gemeente draagt zorg voor het bouwrijp maken van de grond, het aanleggen van de openbare weg en het plaatsen van de hoofdriolering en nutsvoorzieningen op het openbare terrein.

Om met voorrang in aanmerking te komen voor deze kavels dient u ingeschreven te zijn in het register van gegadigden van de gemeente Haaren. Hier ligt de toewijzingsregeling voor woningen en bouwkavels aan ten grondslag. Bepalend bij de toewijzing is de datum van inschrijving in dit register van gegadigden.

Indien u interesse heeft in één van deze kavels verzoeken wij u dit voor donderdag 25 september 2008 schriftelijk per brief kenbaar te maken aan mevrouw M. de Beer van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Haaren, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. Wij verzoeken u een kopie van uw inschrijving in het woningzoekendenregister bij te voegen.

Op onze internetsite www.Haaren.nl vindt u onder het kopje wonen en omgeving>Projecten bouwen en wonen> woningbouwprojecten de verkoopfolder met gedetailleerde informatie over de bouwmogelijkheden en de verkoopprocedure. Deze verkoopfolder is ook af te halen bij het front-office van de gemeente Haaren.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het front-office van de gemeente Haaren bereikbaar op nummer 0411- 627 260.

BENOEMING LEDEN WMO-ADVIESRAAD HAAREN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren heeft 26 augustus 2008 twee nieuwe leden van de Wmo-adviesraad Haaren benoemd. De benoemde leden zijn de heer J. van der Heijden en de heer B. de Paauw. Beiden wonen in Haaren.
Met de benoeming van deze leden is de WMO-adviesraad Haaren op sterkte en zijn ook ouderen en  (ex)cliënten van de GGZ in de adviesraad vertegenwoordigd. De taak van de Wmo-adviesraad is o.a. het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling en uitvoering van het Wmo-beleid.
In de Participatieverordening Wmo-adviesraad gemeente Haaren is geregeld dat het college van B&W  de leden van de adviesraad benoemt.

VRAGENLIJST WMO-MONITOR

In de week van 8 september 2008 ontvangen 2200 inwoners van de gemeente Haaren een vragenlijst in de brievenbus. Deze vragenlijst gaat over allerlei onderwerpen die een relatie hebben met maatschappelijke ondersteuning. Zo worden in de vragenlijst vragen gesteld over bijvoorbeeld uw buurt, of u hulp nodig heeft en hulp ontvangt en of u vrijwilligerswerk doet. Aan de hand van de antwoorden van de deelnemende inwoners kan de gemeente zien of het beleid bijgesteld of aangepast moet worden. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen en de vragenlijst ingevuld terugsturen naar de gemeente.

Ook in de omliggende gemeenten krijgen inwoners een zelfde vragenlijst toegestuurd.
Het onderzoeksbureau I&O Research heeft opdracht gekregen de uitkomsten van het onderzoek te verwerken en in een rapportage per gemeente vast te leggen. Vanzelfsprekend worden de uitkomsten anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren. De bedoeling is dat de vragenlijst zo volledig mogelijk en uiterlijk voor 22 september aan het onderzoeksbureau worden teruggestuurd.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Joke ten Heuw of Annelies Kuit van I&O Research
tel: 053-4864703 of e-mail
interview-unit@ioresearch.nl


OPENSTELLING BRENGPUNT BIEZENMORTEL

Vanaf zaterdag 6 september aanstaande kunt u weer op de 1e en de 3e zaterdag van de maand (tussen 10.00 – 12.00 uur) uw papier en karton op de Kloosterstraat te Biezenmortel aanbieden.


BEWONERSENQUÊTE HELVOIRT EN BIEZENMORTEL

Gedurende de maanden januari t/m augustus 2008 zijn in Helvoirt en Biezenmortel een aantal afvalproeven uitgevoerd. Deze proeven waren ondermeer bedoeld om te kijken of, door het wegvallen van de milieustraat in Helvoirt, animo bestaat om toch een terrein in te richten waar u als inwoner een beperkt aantal veelvoorkomende afvalstromen kunt aanbieden. Het betrof hier een voorziening op dorpsniveau voor het wegbrengen van groenafval (snoeitakken, grasmaaisel, balderen) en/of een systeem waarbij uw papier en karton met een bepaalde regelmaat aan huis wordt opgehaald.
 
De bevindingen van de inwoners uit Helvoirt en Biezenmortel worden in het begin van september via een bewonersenquête geïnventariseerd. Bij 1.000 willekeurige huishoudens zal een vragenlijst worden bezorgd. Wilt u uw mening en opmerkingen over de afvalproeven richting de gemeente kenbaar maken, maak dan gebruik van deze vragenlijst. Wij verzoeken u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen en vóór vrijdag 19 september a.s. te¬rug te zen¬den.

Vanaf september wordt de milieustraat in Helvoirt en het papierpunt in Biezenmortel weer in gebruik genomen.
 

DEELTAXI WORDT IN 2009 REGIOTAXI ’S-HERTOGENBOSCH
 
Vanaf 1 januari 2009 verandert de naam Deeltaxi regio ‘s-Hertogenbosch in Regiotaxi
‘s-Hertogenbosch – een vorm van openbaar vervoer van deur tot deur en/of vervoer van en naar OV-haltes voor iedereen in de gemeenten Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Schijndel, Sint-Michielsgestel en Vught. De wijze van het vervoer blijft vrijwel hetzelfde. Reizigers en inwoners van de regio worden de komende maanden uitgebreid geïnformeerd over de naamswijziging en regels van Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch.

De naam Deeltaxi wordt veranderd in Regiotaxi ‘s-Hertogenbosch, omdat deze aansluit bij de landelijke ‘formule’ waarbij collectieve vervoersystemen zowel in naamgeving als in uitvoering steeds meer op elkaar gaan lijken. Zo wordt het voor reizigers beter herkenbaar en makkelijker; het maakt niet uit in welke regio de reiziger in een Regiotaxi stapt, het systeem werkt overal (vrijwel) hetzelfde.

IJsselsteden Beheersgroep nieuwe vervoerder

De nieuwe naam wordt per 1 januari geïntroduceerd, omdat het contract met vervoerder Personenvervoer Zuid-Nederland (PZN) per die datum afloopt. Recent heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden, die heeft geleid tot de keuze voor een andere vervoerder. Op woensdag 27 augustus heeft gemeente ’s-Hertogenbosch namens de andere gemeenten en provincie Noord-Brabant bekendgemaakt dat IJsselsteden Beheersgroep vanaf 1 januari 2009 het vervoer zal verzorgen. De vijf inschrijvers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het voornemen het nieuwe contract voor de uitvoering van de Regiotaxi ’s-Hertogenbosch aan IJsselsteden Beheersgroep te gunnen. De afgewezen inschrijvers hebben nog 15 dagen om eventueel bezwaar in te dienen, daarna wordt de gunning definitief. Het nieuwe contract wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid dit met twee maal 1 jaar te verlengen.


GEMEENTE GEEFT GELD VOOR DE AANSCHAF VAN EEN COMPUTER

Ruim 150 Haarense kinderen gaan na de zomervakantie naar de brugklas van hun nieuwe school.  Er breekt weer een nieuwe periode in hun leven aan. Ook de manier van leren en huiswerk maken zal veranderen. Steeds vaker is een computer hiervoor onmisbaar. Maar niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat er thuis ook een computer staat. De gemeente geeft minder draagkrachtige ouders in dat geval een financiële bijdrage van maximaal € 675,-. Bovendien kunnen ouders zelf een computercursus volgen en een beroep doen op een helpdesk als zich problemen voordoen.

Wanneer kinderen in het nieuwe schooljaar voor het eerst naar de middelbare school gaan, komen ouders voor hoge kosten te staan. Schoolboeken, schriften, fiets, schooltas, gymkleding, atlas en woordenboeken: het is een hele lijst van dingen die allemaal aangeschaft moeten worden. En eigenlijk hoort er ook een computer bij. Ouders die een minimuminkomen hebben of net iets daarboven, kunnen dan rekenen op een financiële bijdrage van de gemeente. Behalve het inkomen is ook het vermogen dat ouders hebben, zoals een auto en eigen huis, van belang. De gemeente betaalt de bijdrage uit de bijzondere bijstand. De bijstand is maximaal € 675,-. Daarmee kunnen zij een computer, toetsenbord, muis, printer en monitor aanschaffen.
De gemeente vindt het ook belangrijk dat ouders zelf een beetje met de computer overweg kunnen. Een van de ouders kan gratis deelnemen aan een cursus. De tweede ouder betaalt € 125,-. De eerste cursus start begin september 2008 en wordt op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur gegeven bij WSD in Boxtel. De cursus duurt 10 weken.
Daarnaast kunnen ouders ook de hulp inroepen van een deskundige wanneer zich problemen voordoen met de computer. Tussen 1 oktober 2008 en 31 maart 2009 is op werkdagen een medewerker bij WSD bereikbaar die helpt bij het oplossen van de problemen. Als het nodig is, komt hij zelfs aan huis. De gemeente sluit hiervoor een overeenkomst met WSD.
Alle schoolverlaters van groep 8 hebben een folder meegekregen. Denkt u ook in aanmerking te komen maar heeft u geen folder? Ga dan even langs bij WegWijs. Daar kunt u meer informatie en een folder krijgen. U kunt daar ook direct een aanvraag indienen.

WegWijs  Haaren, ook voor u!
Wilt u meer informatie of wilt u een aanvraag voor een computer indienen, dan kunt u contact opnemen met WegWijs.  Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen. Het telefoonnummer is 0411-634590.


VERKOOP MAïS 2008

De gemeente Haaren heeft maïs op stam te koop:

koop 1 : Perceel in bestemmingsplan Den Hoek, gelegen in Helvoirt, totaal groot ± 3,07 ha.;
koop 2 : Perceel in bestemmingsplan Den Hoek, gelegen in Helvoirt, totaal groot ± 2,79 ha.;
koop 3 : Perceel in bestemmingsplan Den Hoek, gelegen  in Helvoirt, totaal groot ± 2,32 ha.;
koop 4 :  Perceel in bestemmingsplan Den Hoek, gelegen in Helvoirt, totaal groot ± 2,01 ha.;
koop 5:  Perceel in bestemmingsplan Den Hoek, gelegen in Helvoirt, totaal groot ± 1,50 ha.;

De koper heeft het recht, indien de oppervlakte van de gekochte maïs van 2008 in 2009 als landbouwgrond door de gemeente Haaren gebruikt wordt, op zijn kosten het gekochte perceel te bemesten volgens de normen die zijn vastgesteld in de meststoffenwet en dan de verplichting heeft het perceel te ploegen. De ploegwerkzaamheden dienen tussen 9 maart en 12 april 2009 te zijn uitgevoerd, na 12 april 2009 vervalt het recht tot bemesten.
 
Inschrijvingen mogen alleen door inwoners van de gemeente Haaren worden gedaan.

Inschrijfformulieren en situatietekeningen kunnen worden afgehaald bij de receptie op het gemeente¬huis in Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur en donderdag tussen 15.00 – 19.00 uur.

Inschrijfformulieren moeten vóór woensdag 24 september 2008 14.00 uur in een bus met opschrift  “In¬schrijving maïs 2008" worden gedeponeerd bij de receptie van het gemeentehuis in Haaren.
Op woensdag 24 september 2008 om 14.00 uur zullen de inschrijvingen bekend worden gemaakt in het gemeentehuis van Haaren.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer A. Pullens, rechtstreeks bereikbaar op telefoon¬nummer (0411) 62 72 40.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 11 september: vergadering Raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de raadzaal
• 13 en 14 september: Open Monumenten dagen 2008
thema “Sporen, opgravingen en bodemvondsten”
• 23 september: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 25 september: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de raadzaal
• 2 oktober: thema-avond met de gemeenteraad over Subsidiebeleid
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *