TOEGANKELIJKE OPENBARE RUIMTE VOOR IEDEREEN

De komende maanden gaan wij aan de slag om de openbare ruimte in de vier dorpen meer toegankelijk te maken voor inwoners met een fysieke beperking. Ook de toegankelijkheid van openbare gebouwen wordt bekeken.

De aandacht voor toegankelijkheid is in de gemeente Haaren niet helemaal nieuw. In 2004 is door medewerkers van de GGD samen met de ouderenorganisaties het project “woon wijs voorkom vallen” uitgevoerd. Er zijn toen enkele knelpunten opgelost. Bij het opstellen van de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP) verzochten bewoners om veilige looproutes voor ouderen en mensen met een beperking. Dit werd een belangrijk actiepunt om uit te werken.

Daarom hebben wij begin 2009 aan bewoners en instellingen gevraagd situaties aan te geven die
voor mensen met bijvoorbeeld een rollater of rolstoel moeilijk toegankelijk zijn. Er zijn veel meldingen bij ons binnengekomen. Deze meldingen hebben wij in een prioriteitenlijst verwerkt en voorgelegd aan medewerkers van ZETOpen ( Centrum voor maatschappelijke ontwikkeling). Zij gaan de komende weken de meest urgente situaties in de vier dorpen toetsen. Vervolgens geven zij ons advies hoe wij situaties kunnen verbeteren. Waar mogelijk wordt een relatie gelegd met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Ook verzorgt ZETOpen begin juli voor medewerkers van de gemeente een deskundigheidstraining op het gebied van bereikbaarheid en toegankelijkheid.

 

JAARVERSLAG 2008 WMO-ADVIESRAAD HAAREN

Onlangs is het jaarverslag 2008 van de Wmo-adviesraad uitgebracht. In het jaarverslag leest u op welke wijze de Wmo-adviesraad zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld en welke activiteiten zijn uitgevoerd.
De Wmo-adviesraad is in maart 2008 van start gegaan. De taak van deze raad is het gemeentebestuur te adviseren over onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling en uitvoering van het Wmo-beleid.
De leden van de raad zijn afkomstig uit de vier dorpen van de gemeente Haaren en hebben een relatie met verschillende doelgroepen en beleidsterreinen van de Wmo. ( minima, gehandicapten, vrijwilligers, jongeren, en de terreinen zorg en leefbaarheid).
De adviesraad is de eerste maanden druk bezig geweest met het opstellen van het werkplan, de communicatie, teamvorming en de organisatiestructuur. Ook hebben zij verschillende adviezen uitgewerkt en aan het gemeentebestuur voorgelegd bijvoorbeeld over de inzet van de mantelzorggelden en het cliënttevredenheidsonderzoek.
De Wmo-adviesraad is nu aan haar tweede jaar begonnen. Het komende jaar wil men veel meer naar buiten treden. Zo gaan de leden van de adviesraad de contacten met bewoners en organisaties in de vier dorpen verder uitbouwen. Ook zullen zij vaker publicaties verzorgen.
Het jaarverslag van de Wmo-adviesraad is op te vragen bij Clip en Klaar secretariaatsbureau, via telefoonnummer (073) 657 12 15 of per e-mail
carlette@clipklaar.nl.


POLITIE LOKET HAAREN GESLOTEN
gedurende de vakantieperiode van 24 juli tot 4 september 2009

Voor politiezaken kunt u terecht op het politiebureau in Vught, aan de Repelweg 6. Dit bureau is open van maandag tot vrijdag, van 10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.
U kunt een afspraak maken via 0900 8844 voor het doen van aangifte of voor andere zaken en als u zich niet kunt verplaatsen, komt de politie bij u langs.

Uiteraard surveilleert de politie wel bij u in de buurt en kunt u voor spoedzaken altijd 112 bellen.

De wijkagent,
van de gemeente Haaren,
Henk de Leeuw


GOEDKEURING BESTEMMINGSPLAN “CENTRUM HAAREN”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren maken op grond van artikel 28, lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 16 juni 2009, nummer 1466309, het bestemmingsplan “Centrum Haaren” hebben goedgekeurd.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van 4 locaties in het centrum van Haaren, te weten:
• Kerkstraat-Oost
• Locatie “De Klimop”
• Locatie “De Hasselbraam”
• Locatie “Haarensteijn”

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bestemmingsplan liggen met ingang van 2 juli 2009 gedurende zes weken (t/m 12 augustus 2009) voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Mgr. Bekkersplein 2 te Haaren. Het bestemmingsplan is ook te bekijken op onze internetsite www.haaren>wonen en omgeving>woningbouwprojecten>centrum haaren.

Degenen die tijdig bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben ingediend en belanghebbenden die aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degenen die beroep hebben ingesteld kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.
Haaren, 1 juli 2009


GEMEENTERAAD
Op 9 juli 2009 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op
www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 9 juli)


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 5 juli: streekfestival
Landgoed Velder Liempde
• 6 juli: Startbijeenkomst project Den Hoek in Helvoirt
aanvang 19.30 uur in ’t Gastenbosch
• 7 juli informatieavond parkeren en verkeerscirculatie Centrumplan Haaren
aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis
• 9 juli: vergadering gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal

U BENT VAN HARTE WELKOM!


                            
HEEFT U IETS VERLOREN OF GEVONDEN?? KIJK DAN HIER

Gevonden voorwerpen in de maanden mei en juni 2009
Herenfiets, 2x
Damesfiets, 5x
Sportfiets, 2x
Portemonnee, 4x
Diverse sleutels, hiervoor kunt U terecht bij de receptie van het gemeentehuis
Verloren voorwerpen in de maanden mei en juni 2009
Zwarte kater
Zilveren meisjesschoen
Kentekenplaat
Damesportemonnee 2x
Doos met bankafschriften

U kunt de gevonden en verloren voorwerpen ook ‘terugvinden’ op onze website: www.haaren.nl > nieuws en actueel > gevonden voorwerpen.

Voor meer informatie of voor het doen van aangiften kunt U contact opnemen met
Marjolein van Gils, afdeling publiekszaken, sectie bevolking (0411) 62 72 34.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *