DIE VERDIENT EEN LINTJE!

Ik wil uw aandacht vragen voor de viering van Koninginnedag in 2009.
De voorbereidingen op de volgende lintjesregen zijn namelijk van start gegaan.
Als u iemand wilt voordragen voor een onderscheiding bij gelegenheid van Koninginnedag 2009, dan moet u die aanvraag indienen vóór 1 juli 2008.

Ik wil u uitnodigen eens goed om u heen te kijken.
Is er iemand die zich al jarenlang op een heel bijzondere, intensieve manier inspant voor onze gemeenschap?
Wellicht kent u iemand die zich steeds buitengewoon beijvert voor het verenigingsleven, die al lange tijd als onvermoeibare vrijwilliger in de zorg actief is, of zich op een ander gebied onderscheidt vanwege zijn of haar voortdurende, belangeloze inzet voor onze samenleving?
Zo iemand waarvan u denkt: die verdient een lintje!

Aarzel dan niet om een formulier aan te vragen.
Bestuurders van verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen dat doen, maar ook een individuele burger heeft de mogelijkheid iemand voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding.

Als u meer informatie wilt hebben over de procedure, over wie in aanmerking komt, of als u een formulier wilt aanvragen, neemt u dan contact op met Lilian van Schaik van onze gemeente, rechtstreeks bereikbaar op 0411 – 627208 of het bestuurssecretariaat.

Frans Ronnes,
burgemeester.


HET CONCEPT WMO-BELEIDSPLAN VAN DE GEMEENTE HAAREN IS UIT!

Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept Wmo-beleidsplan ‘Samen sterker!’ voorlopig vastgesteld.
In dit concept beleidsplan staat de visie en beleidsvoornemens voor de lokale invulling van de Wet maatschappelijke ondersteuning in de periode 2008-2011.

Het concept Wmo-beleidsplan is aan de leden van de Wmo-adviesraad voorgelegd met de vraag om het college van B en W hierover te adviseren. Ook inwoners, instanties en organisaties kunnen op de inhoud van dit concept beleidsplan reageren. Reacties worden zeer op prijs gesteld.

Het concept Wmo-beleidsplan is op de website van de gemeente Haaren te vinden (www.haaren.nl)
Een kopie van het concept beleidsplan is ook op te vragen bij Christien.van der Steen (0411-627305 of c.van.der.steen@haaren.nl) of af te halen bij de receptie van het gemeentehuis.

Schriftelijke reacties kunt u tot 3 juni 2008 bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren indienen. De binnengekomen reacties worden samen met het concept beleidsplan aan de gemeenteraad voorgelegd.


INSPRAAK VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW KLOOSTER ESCH

Burgemeester en wethouders van Haaren maken bekend dat in het kader van de inspraakprocedure voor iedereen van 23 mei 2008 tot en met 3 juli 2008 ter inzage ligt het voorontwerpbestemmingsplan “Woningbouw klooster Esch”. Het plan en de aanvraag voor het vaststellen van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder zijn tijdens de openingstijden in te zien in de hal van het gemeentehuis in Haaren. Daarnaast is het plan te vinden op de website van de gemeente Haaren www.Haaren.nl.

Klooster Sancta Monica is gelegen in het buitengebied aan de Gestelseweg 8 in Esch.
Met dit voorontwerpbestemmingsplan wordt de bouw van maximaal 20 startersappartementen in het voormalige klooster en maximaal 24 starterswoningen in de kloostertuin mogelijk gemaakt.

Op maandag 16 juni 2008 wordt in Dorpshuis de Es een inspraakavond gehouden. Aanvang 20.00 uur. Na een korte toelichting van de kant van de gemeente wordt er aansluitend de gelegenheid geboden om mondeling in te spreken op de plannen.
Gedurende de termijn van ter inzage legging van het voorontwerpplan kunnen ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 44, 5076 ZG Haaren.
Kijk voor meer informatie op www.Haaren.nl>wonen en omgeving>Projecten Bouwen en Wonen>Woningbouwprojecten>klooster Sancta Monica Esch.


VETERANENDAG IN DE GEMEENTE HAAREN

Veteranendag
Sinds 2005 vindt op 29 juni de Nederlandse Veteranendag plaats. Dat is een nationaal initiatief, een eerbetoon aan alle Nederlandse Veteranen waarbij erkenning en waardering centraal staan.
Vorig jaar organiseerde de gemeente Haaren voor de eerste maal een ontmoeting met de veteranen. Dat was een prima bijeenkomst. Daarom is besloten ook dit jaar weer binnen de gemeente Haaren weer aandacht te schenken aan de Nederlandse Veteranendag.
Omdat 29 juni dit jaar op zondag valt, is op landelijk niveau besloten de veteranendag op zaterdag 28 juni 2008 te vieren.

Wie is veteraan?
Dat zijn alle gewezen militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk hebben gediend in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, inclusief vredesmissies in internationaal verband. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen “oude” veteranen (WO II en het KNIL) en “jonge” veteranen (ingezet in vredesmissies).

Uitnodiging
De gemeente heeft van het veteraneninstituut een lijst met geregistreerde veteranen in de gemeente Haaren gekregen. Al deze mensen ontvangen zeer binnenkort een persoonlijke uitnodiging.

Wat gaan we doen?
De gemeente wil de veteranen op zaterdag 28 juni in de middag een programma aanbieden waarbij er ruimte is voor gesprekken met elkaar, voor ontspanning en waarbij ook de inwendige mens zeker niet vergeten wordt. Nadere informatie over het precieze programma krijgt u als we inzicht hebben in het aantal deelnemers.

Aanmelden
Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Helma van Drunen, bereikbaar via tel nr: 0411 – 627350.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- van belang zijn
• 22 mei: vergadering gemeenteraad
vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis
• 26 mei: thema-avond Buurt – Onderwijs – Sport (BOS) project “Jij in beweging”
van 19.30 tot 22.00 uur in Dorpshuis Den Domp in Haaren
• 16 juni: inspraakavond voorontwerpbestemmingsplan Woningbouw Klooster Esch
vanaf 20.00 uur in Dorpshuis de Es
• 28 juni: veteranendag in de gemeente Haaren

U BENT VAN HARTE WELKOM!


(GEMEENTERAAD)

Concept agenda raadsvergadering d.d. 22 mei 2008

1. Opening
2. Spreekrecht (maximaal 30 minuten)
3. Vragenhalfuur
4. Trekking van het stemcijfer
5. Vaststellen van de agenda
6. Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 10 april en de raadscommissie van 8 mei
7. Bespreking burgerjaarverslag
8. Evaluatie thema avond: mijn dorp is cool
9. Raadsvoorstel: Evaluatie Samenwerking Sociale zaken en Boxtel
10. Raadsvoorstel: Actualisering Algemene Subsidieverordening 1998
11. Raadsvoorstel: Verordening Naamgeving en Adressering gemeente Haaren 2008
12. Raadsvoorstel: Centrumplan Haaren:
• Beschikbaarstelling budget ten behoeve van de werkzaamheden van de gemeentelijke projectleider voor het centrumplan Haaren
• Beschikbaarstelling budget voor verkeerskundig onderzoek
• Beschikbaarstelling budget voor onvoorziene kosten
13. Raadsvoorstel: Bibliotheekvoorziening in de dorpen van de gemeente Haaren
14. Raadsvoorstel: Aanwijzing bestuursleden gemeenschappelijke regelingen
15. Raadsvoorstel: Benoeming plaatsvervangend griffier
16. Raadsvoorstel: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008
17. Initiatief raadsvoorstel: Aanzet tot mondiaal beleid (Progressief ’96)
18. Initiatief raadsvoorstel: ontslag en benoeming leden raadscommissie (CDA)
19. Initiatief raadsvoorstel: Voorbereidingsbesluit Capucijnenstraat 5 Biezenmortel (VVD
20. Afscheid de heer M. Janssen (Progressief ’96)
21. Raadsvoorstel: Toelating tot de gemeenteraad van de heer J. Barends (Progressief ’96)
22. Raadsvoorstel: Mededelingen en ingekomen stukken
23. Sluiting

SAMEN STERKER!

Het concept Wmo-beleidsplan is uit
U vindt het op www.haaren.nl of u kunt een kopie opvragen bij het gemeentehuis.

tot 3 juni 2008 kunnen inwoners reageren op dit beleidsplan.
Reacties worden zeer op prijs gesteld.

Thema-avond BOS project “Jij in Beweging” en Vrijwilligers

De avond wordt georganiseerd om het project te verduidelijken en de mogelijke rol van uw (sport)vereniging te bespreken.
U bent  van harte welkom!

Maandagavond 26 mei 2008
Dorpshuis Den Domp in Haaren
van 19.30 tot 22.00 uur

Voor meer informatie en aanmelden:
OvereemAdvies via mail info@overeemadvies.nl of 06-15408383

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *