BURGERJAARVERSLAG 2007

Beste inwoners,

Onlangs hebt u allemaal het burgerjaarverslag weer ontvangen. Dit jaar heb ik voor een iets andere opzet gekozen. Het verslag heeft een nieuw jasje gekregen dat, zoals u kunt lezen in de inleiding, tot stand is gekomen met medewerking van studenten van sintlucas@work uit Boxtel. De inhoud van “Haaren, 10 jaar jong” schreef ik zelf.
Natuurlijk hoop ik dat u het wilt lezen en eventueel wilt reageren, zowel op de vormgeving als op de inhoud. Ik nodig u uit om, naar aanleiding van het burgerjaarverslag, een afspraak te maken om met een groepje mensen een bepaald onderwerp eens wat verder uit te diepen. Dit kan bij u thuis, in het gemeentehuis of in een verenigingsgebouw.
Via het reactieformulier op de omslag van het burgerjaarverslag of via f.ronnes@haaren.nl kunt u laten weten of u belangstelling heeft voor een dergelijke bijeenkomst. Uiteraard zijn individuele, andersoortige reacties op het verslag ook welkom.
Hebt u onverhoopt “Haaren, 10 jaar jong” niet ontvangen, neemt u dan contact op met Helma van Drunen, bereikbaar via 0411 – 627350 of haal een exemplaar op bij de receptie van het gemeentehuis.
Ik verheug me erop reacties te krijgen en zal kritische commentaren graag gebruiken om het burgerjaarverslag nog beter te maken.

Frans Ronnes
burgemeester


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

In haar beleidsprogramma 2006-2010 geeft het College van B&W aan dat zij streeft naar een goed luisterende gemeente. De bestuurders willen veel praten met de inwoners en luisteren naar wat er leeft. Dat willen zij o.a. bereiken door het instellen van inloopspreekuren in de dorpen.
Om u op een laagdrempelige manier de gelegenheid te geven iets te bespreken met de burgemeester of een wethouder, zijn we in februari hiermee begonnen. Iedere derde dinsdag van de maand van 17.00 – 18.00 uur worden de spreekuren gehouden in de dorpshuizen in alle dorpen. Bedoeling van het college van B&W is om vooral te luisteren naar wat er speelt en leeft en betrokkenen indien nodig met anderen in de gemeentelijke organisatie in contact te brengen. De onderwerpen tijdens de spreekuren kunnen divers zijn. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

Burgemeester en wethouders zullen rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig zal zijn om inwoners te woord te staan.

Het schema van het komende inloopspreekuur:
20 mei 2008•
Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Blom
Esch, De Es: burgemeester Ronnes
Haaren, den Domp: wethouder Brenninkmeijer
Helvoirt, Gastenbosch: wethouder Van den Dungen


TER VISIELEGGING BOOMTEELTPARAGRAAF BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED

De gemeente Haaren is bezig met de herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. In het kader van de ontwikkeling van dit bestemmingsplan en Greenport Boomteelt Haaren e.o. heeft de gemeente Haaren in samenwerking met de boomteelt, de ZLTO en de provincie Noord-Brabant gewerkt aan een aparte boomteeltparagraaf.

In het voorontwerp zoals dat in januari en februari 2008 ter inzage heeft gelegen zijn geen specifieke bepalingen ten aanzien van de boomteelt opgenomen. Ten tijde van het ter visie leggen van het voorontwerpbestemmingsplan was deze paragraaf echter nog niet klaar. Inmiddels is de paragraaf gereed en is deze ook besproken met de Brabantse Milieufederatie.

De planvorming is dus nu zover gevorderd dat wij u nu nader kunnen informeren over de inhoud van deze boomteeltparagraaf.  Op 28 april is deze boomteeltparagraaf reeds gepresenteerd op een informatieavond. Wij geven u nu de kans om uw inspraakreactie op deze boomteeltparagraaf aan ons kenbaar te maken. De boomteeltparagraaf ligt vanaf 15 mei 2008 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis te Haaren. Gedurende deze periode kunt u uw inspraakreactie op de boomteeltparagraaf aan ons kenbaar maken.


COMMISSIE VOOR BEHANDELING VAN BEZWAAR- EN BEROEPSCHRIFTEN

Op maandag 19 mei 2008 komt de commissie voor behandeling van bezwaar- en beroepschriften bijeen in het gemeentehuis, voor behandeling van het navolgende:  

17.15 uur: hoorzitting naar aanleiding van het bezwaarschrift van de heer en mevrouw Tonino, wonende aan de Guldenberg 3, 5268 KR te Helvoirt, gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van 4 maart 2008, verzonden op 6 maart 2008, betreffende de verleende bouwvergunning voor het gedeeltelijk vernieuwen en veranderen van het dak/veranda aan de Guldenberg 5 te Helvoirt.

18.00 uur: hoorzitting naar aanleiding van het bezwaarschrift van de heer mr. J.F.C. Veelenturf van Van Iersel Luchtman Advocaten, namens de v.o.f. J.J.I.M. Timmermans en D.J.E.M. Timmermans – Bekkers, gevestigd aan de Witvensedijk 2b, 5296 KH te Esch en Habie-Stone B.V., gevestigd aan de Heikant 9, 5296 KS te Esch, gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren, gedateerd 11 maart 2008, verzonden op 12 maart 2008, betreffende de handhaving van de vermeende illegale situatie op het perceel plaatselijk bekent als de Witvensedijk 2b te Esch.

18.45 uur: hoorzitting naar aanleiding van een viertal bezwaarschriften gericht tegen het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren van 4 maart 2008, verzonden 10 maart 2008, betreffende de verleende aanlegvergunning voor de percelen plaatselijk genaamd Scheurbroeksesteeg 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 en 47 te Haaren.

 

VOORAANKONDIGING  THEMA-AVOND BOS PROJECT “JIJ IN BEWEGING” EN VRIJWILLIGERS

Enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over het Buurt – Onderwijs – Sport (BOS) project “Jij in beweging”.
Op maandagavond 26 mei willen we u graag verder informeren over dit project.
We nodigen uw vereniging dan ook van harte uit om deze avond te bezoeken.
De avond bestaat uit 2 delen:
1. Projectuitleg BOS impuls “Jij in Beweging” waarbij de rol van de (sport)vereniging centraal staat
2. Vrijwilligers met daarin aandacht voor het opstellen van vrijwilligersbeleid.
Waar en wanneer:
Datum: Maandagavond 26 mei 2008
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Dorpshuis Den Domp, Kerkstraat 26 te Haaren
Informatie
Voor de verdere voorbereiding en organisatie verzoeken wij u om vóór 19 mei aan te melden. Voor meer informatie en aanmelden, neemt u contact op met OvereemAdvies door een mail te sturen naar info@overeemadvies.nl of per telefoon 06-15408383.

Met vriendelijke groet,
Peter Overeem
Directeur OvereemAdvies
www.overeemadvies.nl

WEGWIJS WEET DE WEG

WegWijs is het loket voor alles wat een mens in zijn dagelijks bestaan aan ondersteuning nodig kan hebben om op de been te blijven. WegWijs informeert, adviseert, verwijst en coördineert.
Heeft u vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen? Dan kunt u bij WegWijs terecht. In WegWijs werken verschillende organisaties samen om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Wat kan WegWijs u bieden?
WegWijs denkt met u mee, adviseert, lost op, begeleidt, verwijst en regelt. WegWijs maakt u letterlijk wegwijs in de wirwar van voorzieningen, regelingen en vergoedingen die er zijn voor wonen, welzijn, zorg en inkomensondersteuning. Soms kunt u bij WegWijs meteen een aanvraag indienen. Voor andere regelingen kan WegWijs u aanmelden bij de juiste instantie of u daarnaar doorverwijzen.
Voor wie is WegWijs bedoeld?
Alle inwoners van de gemeenten Haaren en Boxtel kunnen terecht bij Loket WegWijs. En natuurlijk staat WegWijs ook klaar voor hulpverleners, mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.
Een voorbeeld:
Roos, 31 jaar oud en een inkomen rond het minimum, heeft de samenwoning met haar vriend beëindigd. Zij is samen met haar dochtertje verhuisd naar een huurwoning. Bij WegWijs heeft ze in verband met de hoge huur informatie gevraagd over de huurtoeslag. Voor het peuterzwemmen van haar dochter heeft ze een beroep gedaan op het Welzijnsfonds (inkomensondersteuning). Omdat Roos een handicap heeft,  valt de zorg voor haar kind haar zwaar, zeker nu zij alles alleen moet doen. WegWijs heeft haar informatie gegeven over de mogelijkheden van kinderopvang en de kinderopvangtoeslag (welzijn)
Een voorbeeld:
Mevrouw Jansen is 78 jaar oud en woont zelfstandig. Mevrouw merkt dat het zelfstandig wonen haar steeds moeilijker afgaat. Er zijn aanpassingen in haar woning nodig (wonen). Ze zou ook in aanmerking willen komen voor maaltijden aan huis (welzijn). Daarnaast zou ze wat hulp in het huishouden kunnen gebruiken (zorg). Het leven is duur; met een vergoeding kan zij de bril aanschaffen die zij nodig heeft (inkomensondersteuning). Als deze dingen voor mevrouw Jansen geregeld kunnen worden, kan ze nog een paar jaar thuis blijven wonen. Met al deze vragen kan mevrouw Jansen voortaan bij één loket terecht, namelijk WegWijs. Samen met mevrouw Jansen zoekt WegWijs naar de mogelijke oplossingen.

WegWijs Haaren, ook voor u !

Wilt u een persoonlijk gesprek meet een van de medewerkers, dan kunt u contact opnemen met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen, het telefoonnummer is 634590.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- van belang zijn
• 15 mei: reconstructie bomenbestand Oude Raadshuisstraat en Oude Kerkweg
Wij nodigen u uit om het conceptplan met ons te bespreken tussen 18.30 en 19.15 uur in de raadszaal van het gemeentehuis
• 15 mei: vervangen bomen burg. De Ruyterstraat
Wij nodigen u uit om het conceptplan met ons te bespreken tussen 19.30 en 20.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis
• 19 mei: inspraakavond Komplan Helvoirt
vanaf 19.30 uur in Gastenbosch in Helvoirt
• 20 mei: inloopspreekuur college van B&W
Van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 22 mei: vergadering gemeenteraad
vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
• 28 juni: veteranendag in de gemeente Haaren

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *