PICTOGRAM VOOR DE DORPSONTWIKKELINGSPLANNEN

Weet u het nog?
In november 2007 is aan alle inwoners boven de 16 jaar gevraagd om een enquête in te vullen. Deze enquête ging over de leefbaarheid in uw dorp in de breedste zin van het woord. U kon een oordeel geven over het leven in uw dorp en hoe het dorp zich zou moeten ontwikkelen.
Uw antwoorden zijn besproken en gebundeld, hier is per dorp een dorpsontwikkelingsplan (DOP) van gemaakt.
Ook is er een actiepuntenlijst die de uitvoering van uw plannen in beeld brengt.
Deze lijst vindt u op
www.haaren.nl > snel naar > dorpsontwikkelingsplannen.

Pictogram
Om u te laten zien wat de gemeente uitvoert vanuit het dorpsontwikkelingsplan, is een pictogram gemaakt.
dopDit pictogram wordt zichtbaar geplaatst bij alle werkzaamheden die voortkomen uit het dorpontwikkelingsplan. Op die manier is het voor u duidelijk wat ermee gebeurt.

Dit pictogram is ontworpen door leerlingen van het Sint Lucas college in Boxtel. Het pictogram heeft meerdere thema’s die u terugziet in afbeelding en kleur. Er gekozen het DOP pictogram van Lucinde van Ballegooijen.


ZINKASSEN IN DE TUIN? RUIM ZE OP!

Zinkassen handig maar schadelijk
Zinkassen zijn de restproducten van verhit zinkerts. Zinkerts werd tot halverwege de jaren zeventig verhit om het zink van het erts te scheiden. Na verbranding bleven er assen over, ook wel slakken of sintels genoemd. Deze zinkassen hadden een stevige structuur (vergelijkbaar met lavasteen) en werden in de vorige eeuw gebruikt als funderingsmateriaal. Ze konden gratis worden afgehaald bij regionale zinkfabrieken. Zinkas is stevig, gratis en nog een bijkomend voordeel: er groeit geen onkruid op. Reden genoeg voor ondermeer particulieren om de zinkassen bij de fabriek af te halen en ze te gebruiken voor de fundering van wegen, paden en erven.

Cadmium en zink verontreinigen milieu
Pas in de jaren tachtig werd men bewust dat het wegblijven van onkruid op de zinkassen ook een tegenkant had: zinkassen hebben een zwaar verontreinigd effect. Dat komt doordat er zware metalen inzitten zoals cadmium, zink, koper, arseen en lood. Vooral te hoge gehaltes cadmium en zink in het milieu hebben een negatief effect. Ze tasten de groei aan van bomen en struiken, ze worden opgenomen door de gewassen die erop worden geteeld, ze veroorzaken groeistoornissen bij micro-organismes en ze kunnen bij veelvuldige opname in het menselijk lichaam de gezondheid aantasten.

Zinkassen moeten worden opgeruimd
Vanwege de schadelijke werking van zinkassen moeten deze zoveel mogelijk worden verwijderd. Het verwijderen van zinkassen is één van de maatregelen in het milieuprogramma Actief Bodembeheer de Kempen. Dit milieuprogramma pakt op verschillende fronten de, door de voormalige zinkindustrie veroorzaakte, bodemverontreiniging met zware metalen aan in Zuidoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

Overheidsbijdrage
De overheid (het ministerie van VROM, de provincies Noord-Brabant en Limburg) stellen middelen voor Actief Bodembeheer de Kempen (ABdK) beschikbaar. Een deel van deze middelen wordt besteed aan het verwijderen van de zinkassen. Bij particuliere projecten betaalt ABdK eerst een bodemonderzoek en mocht vervolgens sanering gewenst zijn, dan neemt ABdK een deel van de kosten voor zijn rekening.

Informatie
De gemeente Haaren ondersteunt dit milieuprogramma door u te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van zinkassen in tuinen en erfverhardingen. Indien u denkt dat er (mogelijk) zinkassen op uw terrein liggen of hebben gelegen, dan kunt u dit melden bij Actief Bodembeheer de Kempen. Voor meer informatie kunt u bellen met Erik Heskes van het projectbureau ABdK (040-2329276) of kijken op hun website:
www.abdk.nl.


AANPASSEN DREMPELS IN DE CAPUCIJNENSTRAAT ZUID
Om de snelheid te verlagen in de Capucijnenstraat zuid (gedeelte tussen de Brabantsehoek en de Winkelsestraat) heeft de gemeente in het verleden drie 30 km/uur drempels aangelegd.
Tijdens de bewonersavonden over de Dorpsontwikkelingsplannen en het Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan in Biezenmortel hebben diverse bewoners aangegeven dat de buurtbus overlast heeft van deze drempels.

In week 15 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de drie 30 km/uur drempels te vervangen door verkeersplateaus, waardoor de overlast in de buurtbus afneemt.

Voor meer informatie over de bovenstaande werkzaamheden kunt u contact opnemen met Rob van der Geld. Op maandag en woensdag bereikbaar via telefoonnummer (0411) 62 72 82 of via e-mail r.van.der.geld@haaren.nl


FOTOWEDSTRIJD VLINDERS IN GEMEENTE HAAREN

Deze wedstrijd is een onderdeel van de vlinderactiviteiten die dit jaar georganiseerd worden door de LNMH. De fotowedstrijd is van 21 maart tot 21 september. Het moet natuurlijk gaan over vlinders. Het mogen dagvlinders of nachtvlinders zijn, maar ook alle andere stadia van eitje tot rups of pop.

Voorwaarden zijn:
de foto moet genomen zijn binnen de gemeentegrenzen van Haaren in een natuurlijke situatie, zonder verstoring van de natuur;
de foto moet gemaakt zijn door mensen uit de gemeente Haaren.

Hoe aanleveren:
• de foto -indien mogelijk- aanleveren met vermelding van dorp, straat, (natuur) gebied, eventueel coördinaten;
• de naam van de plant / boom waarop de vlinder / rups / ei / pop gevonden is;
• biotoop: bos, plantsoen, dorp, wegberm, grasland, agrarisch enz;
• de datum waarop de foto gemaakt is; 
Deze gegevens zijn vaak nodig om de vlinders / rups op naam te brengen. U krijgt in ieder geval te horen welke vlinder u heeft gefotografeerd. U kunt op deze manier ook waarnemingen doorgeven.

Jonge fotografen mogen hun leeftijd vermelden

De foto’s bij voorkeur digitaal mailen naar lnmh@planet.nl. ‘Analoge’ foto’s kunt u sturen naar het secretariaat van de LNMH (Hoge Raam 5, 5268 KK Helvoirt).

Een deskundige jury van drie personen beoordeelt de foto’s. Begin november maken we de uitslag bekend.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord Brabant.


MINDER STRENGE VOORWAARDEN VOOR DE LANGDURIGHEIDSTOESLAG

Wie al lange tijd een laag inkomen heeft, kan mogelijk in aanmerking komen voor een toeslag. Vanaf 1 januari 2009 is het veel gemakkelijker geworden om zo’n toeslag te krijgen. Wie vorig jaar misschien niet in aanmerking kwam, kan daar nu wel recht op hebben. De hoogte van de toeslag hangt af van de gezinssituatie. De toeslag wordt eenmaal per jaar betaald.

De wetgever heeft het gemakkelijker gemaakt om voor een toeslag in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2009 komt u in aanmerking als u:
• Ouder bent dan 21, maar jonger dan 65 jaar
• 36 maanden een inkomen heeft, dat minder is dan 105 % van de bijstandsnorm
• Ook mensen die een baan hebben of een inkomen uit een andere uitkering dan bijstand kunnen in aanmerking komen.

De toeslag bedraagt:
• Voor alleenstaanden   € 349,-
• Voor alleenstaande ouders  € 447,-
• Voor gehuwden of samenwonenden € 498,-

Wilt u de toeslag aanvragen, dan kunt u daarvoor terecht bij Loket WegWijs.

WegWijs Haaren, ook voor u !
Wilt u meer weten over de langdurigheidtoeslag, dan kunt u contact opnemen met WegWijs. Bij WegWijs kunt u ook terecht voor vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt ook bellen, het telefoonnummer is (0411) 63 45 90.


GEMEENTERAAD
Op 16 april 2009 vindt in het gemeentehuis een raadsvergadering plaats. De agenda voor deze vergadering vindt u in weekkrant “De Leije” of – met onderliggende stukken – op
www.haaren.nl (onder bestuur en organisatie > vergaderingen > 16 april)


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 16 april: vergadering Gemeenteraad
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 21 april: inloopspreekuur college van B&W
in elk dorp in het gemeenschapshuis van 17.00 – 18.00 uur
• tot 4 juni: kleine tentoonstelling over landen van de Europese Unie
in de hal van het gemeentehuis

U BENT VAN HARTE WELKOM!


INVENTARISATIE WAARDEVOLLE BOMEN IN GEMEENTE HAAREN

Graag horen wij van u voor 25 april welke bomen volgens u op een lijst van waardevolle bomen thuishoren. Zie hiervoor www.haaren.nl > Wonen en omgeving > ruimtelijke projecten > Waardevolle bomen.

Hoe geeft u een waardevolle boom door?
Op die plaats van de website staat ook het formulier ‘waardevolle bomen, inventarisatie’ U kunt dit formulier meteen invullen en digitaal versturen.
U mag het formulier ook afhalen bij de balie van het gemeentehuis, of bel naar (0411) 62 72 82 en wij sturen u een formulier toe

Vragen? Neem contact op met Ad van de Ven, afdeling Ruimtelijk Beheer,
e-mail:
a.van.de.ven@haaren.nl

 

                            
HEEFT U IETS VERLOREN OF GEVONDEN?? KIJK DAN HIER

Gevonden voorwerpen in de maanden Maart en April 2009
Herenfiets
Damesfiets, 3x
Sportfiets, 2x
Portemonnee, 2x
Diverse sleutels, hiervoor kunt U terecht bij de receptie van het gemeentehuis
Verloren voorwerpen in de maanden Maart en April 2009
Zwarte kater

Voor meer informatie of voor het doen van aangiften kunt U contact opnemen met
Marjolein van Gils, afdeling publiekszaken, sectie bevolking (0411) 62 72 34.

 


EUROPESE VERKIEZINGEN

Op 4 juni van dit jaar kiezen we het Europese Parlement.

Met een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis, willen we u meer informatie geven.
We hebben brochures over de verkiezingen en over de Europese Unie.
Daarnaast hebben we elke paar weken folders, brochures en andere informatie over enkele EU-landen.

Nu zijn aan de beurt: Portugal en Letland.

We hopen hiermee Europa en de Europese verkiezingen een beetje dichter bij u te brengen.

KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN.


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in de dorpshuizen van de vier dorpen.

Het schema voor april:

21 april 2009 van 17.00-18.00 uur
Biezenmortel, De Vorselaer: burgemeester Ronnes is afwezig. De secretaris Sjoerd Potters vervangt hem.
Esch, De Es: wethouder Brenninkmeijer
Haaren, den Domp: Wethouder Van den Dungen
Helvoirt, Gastenbosch: wethouder Blom


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *