LEVEN EN WONEN MET EEN BEPERKING?

De Wet maatschappelijke ondersteuning maakt u het leven gemakkelijker

De Wmo is er voor mensen die vanwege hun ziekte of handicap voorzieningen nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en leven. Een voorziening kan zijn: aanpassingen in de woning, een rolstoel, aangepast vervoer of hulp bij het huishouden.

Aanpassing van de woning
Aanpassingen in de woning kunnen ervoor zorgen dat u langer zelfstandig kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld:
• Het plaatsen van een traplift als traplopen niet meer kan of mag;
• Het drempelvrij maken van de woning wanneer u een rolstoel moet gebruiken;
• Aanpassen van de keuken om zittend te kunnen koken of afwassen;
Deze kleine aanpassingen kunnen uw leven al een stuk gemakkelijker maken. Maar het kan ook nodig zijn om uw woning ingrijpend te verbouwen, bijvoorbeeld een aanbouw of een aanpassing van de badkamer. Als er grote aanpassingen in uw woning nodig zijn, kan de gemeente u een woning aanbieden die al is aangepast, wanneer die toevallig voorhanden is. In dat geval kunt u een vergoeding krijgen voor uw verhuis- en inrichtingskosten. Woonvoorzieningen moeten vooraf worden aangevraagd.

Rolstoelen
Via de Wmo kunt u een rolstoel krijgen voor dagelijks gebruik. U kunt ook een financiële tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf en de onderhoudskosten van een sportrolstoel.
Een medisch adviseur moet vaststellen dat u een rolstoel voor langdurig dagelijks gebruik nodig heeft. U kunt dan een rolstoel in bruikleen krijgen of u kunt vragen om een persoonsgebonden budget, waarmee u zelf een rolstoel aanschaft.
U kunt een tegemoetkoming krijgen voor de kosten van een sportrolstoel, wanneer u die nodig heeft om uw sport te kunnen beoefenen.

Aangepast vervoer
Wanneer u geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, kunt u aangepast vervoer vragen. Op die manier kunt u toch uw gewone sociale contacten onderhouden (bijvoorbeeld bezoek aan familie of club, boodschappen doen). U kunt een pasje voor de Regiotaxi krijgen. Maar u kunt ook een scootmobiel krijgen, een vergoeding voor het gebruik van eigen auto of een pasje voor de rolstoeltaxi.

Hulp bij het huishouden
Wanneer u moeite heeft om zelf uw huishouden te doen, kunt u hulp bij het huishouden aanvragen. Hoeveel hulp u krijgt, hangt af van hoeveel u zelf nog kunt doen of wat uw huisgenoten kunnen doen. De gemeente heeft met een aantal zorgaanbieders een contract gesloten. U kunt de hulp via een van hen ontvangen. Of, als u iemand kent in uw omgeving die u kan helpen, kunt u kiezen voor het Persoonsgebonden budget.

Kosten
Voor sommige voorzieningen hoeft u niets zelf te betalen. Voor andere vragen wij een eigen bijdrage. Wanneer u deze kosten niet kunt betalen uit uw inkomen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.

WegWijs Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs. Bij WegWijs kunt u terecht met vragen over wonen, welzijn, zorg en inkomen. WegWijs is gevestigd in het gemeentehuis van Haaren, Mgr. Bekkersplein 2 en is van maandag tot en met donderdag te bezoeken van 9.00 tot 12.00 uur.
U kunt ook bellen, het telefoonnummer is (0411) 63 45 90.


PC REGELING VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN MINIMA

De gemeente Haaren zorgt ervoor dat leerlingen in het voortgezet onderwijs de beschikking krijgen over een computer. Een computer is onmisbaar geworden in de moderne samenleving. Kinderen op het voortgezet onderwijs hebben een computer nodig om thuis huiswerk en andere schooltaken te maken. De aanschaf van zo’n apparaat is voor gezinnen die op of net boven het bestaansminimum leven een forse investering. De gemeente geeft daarom aan die gezinnen een geldbedrag waarmee zij een computer met toebehoren kunnen aanschaffen.

De regeling is bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen, waar een kind (jonger dan 18 jaar) naar het voortgezet onderwijs gaat. Naast een geldbedrag (maximaal € 675,-) voor de aanschaf kunt u als ouder een cursus volgen om te leren (beter) om te gaan met de computer. En, u kunt gebruik maken van een gratis helpdesk.
Bij Loket WegWijs dient u de aanvraag in voor de regeling. Heeft u onlangs een computer aangeschaft dan komt u mogelijk nog in aanmerking voor deze regeling. Loop gerust even binnen bij WegWijs.

WegWijs Haaren, ook voor u!
Wilt u een gesprek met een van de medewerkers, neem dan contact op met WegWijs.


ONDERZOEK TEVREDENHEID CLIËNTEN Wmo GEMEENTE HAAREN

De gemeente Haaren biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. Deze ondersteuning verschilt van persoon tot persoon. Sommige mensen hebben een scootmobiel of rolstoel nodig om zich te kunnen verplaatsen. Anderen hebben hulp nodig om het huishouden te runnen.

De gemeente levert deze ondersteuning in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij vinden het belangrijk om te weten wat mensen van de ondersteuning vinden. Daarom voeren wij dit onderzoek uit. 

Met een korte schriftelijke vragenlijst stellen wij u vragen over verschillende aspecten van de ondersteuning. Eind februari verstuurden wij de enquête aan ongeveer 400 willekeurig gekozen cliënten in de gemeente Haaren.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door SGBO, een onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau. Naar verwachting zullen in het voorjaar de uitkomsten van het onderzoek bekend worden gemaakt.

Wij hopen dat u, als u een vragenlijst ontvangt, de tijd neemt deze in te vullen en op te sturen. De gemeente heeft immers de mening van de cliënten nodig om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de vragenlijsten? Enkele ouderenadviseurs hebben aangegeven u hierbij graag te willen helpen. De namen en telefoonnummers staan in de brief vermeld.

Voor meer informatie over het onderzoek of voor vragen over ondersteuning kunt u terecht bij loket WegWijs via telefoonnummer (0411) 63 45 90.


INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in de dorpshuizen van de vier dorpen.

Onze bestuurders willen veel praten met de inwoners en luisteren naar wat er leeft. U kunt
in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

Burgemeester en wethouders rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig is om inwoners te woord te staan.

Het schema voor de komende maanden:

17 maart 2009 van 17.00-18.00 uur
Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Blom
Esch, De Es: burgemeester Ronnes
Haaren, den Domp: wethouder Brenninkmeijer
Helvoirt, Gastenbosch: wethouder Van den Dungen

21 april 2009 van 17.00-18.00 uur
19 mei 2009 van 17.00-18.00 uur
16 juni 2009 van 17.00-18.00 uur


INVOERING WET TIJDELIJK HUISVERBOD

Met ingang van 1 maart 2009 voert de regio Brabant-Noord, in totaal 21 gemeenten, de Wet Tijdelijk Huisverbod in. Onze gemeente Haaren hoort daar ook bij. Een huisverbod kan worden opgelegd als er sprake is van gevaar door huiselijk geweld of als er een vermoeden is van ernstig en onmiddellijk gevaar door huiselijk geweld. Bij een huisverbod mag de uithuisgeplaatste geen contact  opnemen met de achterblijvers. Deze maatregel is bedoeld als periode van afkoeling. Bijzonder aan het huisverbod is dat er niet alleen hulp is voor het slachtoffer van huiselijk geweld, maar ook voor de uithuisgeplaatste.

Wet tijdelijk huisverbod
Burgemeesters in heel Brabant-Noord maken sinds 1 maart gebruik van de bevoegdheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen als huiselijk geweld dreigt. Dit gebeurt volgens de nieuwe Wet Tijdelijk Huisverbod. Het huisverbod is een bestuurlijk instrument. De overtreding van het huisverbod is echter een strafbaar feit. Houdt de uithuisgeplaatste zich niet aan het huisverbod, dan staat deze een gevangenisstraf van maximaal twee jaar te wachten.

Hulpverlening komt direct op gang
Tijdens de afkoelingsperiode van tien dagen, krijgen de uithuisgeplaatste, de partner en de kinderen begeleiding van de hulpverleningsinstanties. Zo wordt gewerkt aan de problemen die het geweld hebben veroorzaakt. Dit is vooral bedoeld om verdere escalatie te voorkomen en het geweld te stoppen. Een burgemeester kan – afhankelijk van de situatie – het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. Het huisverbod kan ook worden opgelegd bij kindermishandeling of een ernstig vermoeden daarvan.
De politie beoordeelt eerst de situatie en, indien een huisverbod gegrond blijkt, wordt een hulpofficier van justitie opgeroepen. De hulpofficier van justitie maakt een inventarisatierapport op en geeft op basis van deze informatie een advies aan de burgemeester om over te gaan tot een huisverbod.
In de oude situatie is het zo dat een pleger van huiselijk geweld vaak na zes uur door de politie wordt vrijgelaten. Deze pleger is dan vrij om terug te keren naar zijn woonadres. Met de invoering van het huisverbod is er de mogelijkheid om alle betrokkenen in een huiselijk conflict tot rust te laten komen. De uithuisgeplaatste kan bij familie of vrienden verblijven. Indien nodig, is er de mogelijkheid om opvang voor deze uithuisgeplaatste te regelen.

Samenwerking
Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie uit de regio werken samen met GGZ, Jeugdzorg, Kairos, Reclassering, Maatschappelijk Werk, Stichting MEE, Novadic-Kentron, Stichting Maatschappelijke Opvang, en het Verdihuis. Samenwerking tussen deze instanties moet een snelle en gerichte aanpak tegen huiselijk geweld waarborgen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de website
www.huisverbod.nl of via Steunpunt Huiselijk Geweld Brabant Noord, tel. 0900 1262626.


WAT IS ER ALLEMAAL TE DOEN DE KOMENDE TIJD?

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 12 maart: informatieavond over beeldkwaliteitplan centrumplan Haaren
aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis
• 17 maart: inloopspreekuur college van B&W
van 17.00 tot 18.00 uur in elk gemeenschapshuis in ieder dorp van onze gemeente
• 2 april: vergadering raadscommissie
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• tot 4 juni: kleine tentoonstelling over landen van de Europese Unie
in de hal van het gemeentehuis

U BENT VAN HARTE WELKOM!


INFORMATIEAVOND BEELDKWALITEITPLAN CENTRUM HAAREN

Graag nodigen wij u uit voor de informatieavond over het

concept “Beeldkwaliteitplan Centrum Haaren”

donderdag 12 maart 2009, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis van Haaren

Noteer deze datum in uw agenda!


                        EUROPESE VERKIEZINGEN

Op 4 juni van dit jaar kiezen we het Europese Parlement.

Met een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis, willen we u meer informatie geven.
We hebben brochures over de verkiezingen en over de Europese Unie.
Daarnaast hebben we elke paar weken folders, brochures en andere informatie over enkele EU-landen.

Nu zijn aan de beurt: Italië en Roemenië.


We hopen hiermee Europa en de Europese verkiezingen een beetje dichter bij u te brengen.

KOM GERUST EEN KIJKJE NEMEN.


REISDOCUMENTEN: TOT 1 APRIL EEN WINTERTARIEF
Wist u dat de gemeente Haaren een zomer- en wintertarief heeft voor paspoorten en identiteitskaarten?
Prijs paspoort vóór 1 april of na 30 september is € 39,60 (wintertarief).
Prijs paspoort van 1 april tot en met 30 september is € 49,60 (zomertarief).
Prijs voor identiteitskaarten, wintertarief: € 31,70 en zomertarief: € 41,70


HEEFT U IETS VERLOREN OF GEVONDEN?? KIJK DAN HIER

Gevonden voorwerpen in de maanden Januari en Februari 2009
Herenfiets
Damesfiets, 3x
Sportfiets
Verloren voorwerpen in de maanden Januari en Februari 2009
Heren portemonnee
Zwarte kater

Voor meer informatie of voor het doen van aangiften kunt U contact opnemen met
Marjolein van Gils, afdeling publiekszaken, sectie bevolking (0411) 62 72 34.


 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *