Slider1
slider2

Vught gaat duizenden nieuwe bomen planten

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT – 12 juli 2023. Het college van burgemeester en wethouders heeft vijf locaties in het buitengebied van de gemeente aangewezen voor de grootschalige aanplant van bos en bomen. 

Naar verwachting is er ruimte voor ongeveer 7.000 nieuwe bomen die de komende jaren geplant worden. Nog dit plantseizoen (2023) gaat de aanplant van start. Hiermee geeft het college invulling aan een belangrijke ‘groene’ ambitie in het Bestuursakkoord, gericht op het verbeteren van de biodiversiteit, het versterken van het groene karakter van de gemeente en het opnemen van CO2.

De vijf locaties die het college heeft gekozen voor de aanplant, bevinden zich nabij Den Hoek, aan het Drongelens Kanaal, de Raamse Loop, Boxtelsweg en enkele percelen aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen. Een eerste inschatting laat zien dat er ruimte is voor de bovenvermelde 7.000 bomen. In de nog op te stellen inrichtingsplannen zal voor elke locatie het definitieve aantal bomen bepaald worden. Dat hangt ondere af van de soort bomen, bodemgesteldheid en andere aanwezige natuurwaarden. Ook wordt onderzocht of er een combinatie kan worden gemaakt met gezondheid, biodiversiteit, recreatie en bewegen.

Bij Den Hoek, in Helvoirt, ligt het perceel voor de aanplant tegen de nieuwe woningbouw aan. Het perceel, zo’n 5.600 m2 groot, is eigendom van de gemeente Vught en wordt niet verpacht. Hier wil het college nog dit najaar met het planten van bomen beginnen.

Aan de voet van de waterkering (de dijk) aan het Drongelens Kanaal, in de Gement, gaat het om een zone van twintig meter langs de dijk. Met deze diepte houden we rekening met de doelstellingen uit het Weidevogelconvenant om de weidevogels in de Gement te beschermen. Hier start de aanplant van 500 tot 1.000 bomen in het volgende plantseizoen op vrijkomende pachtgronden, rekening houdend met de overige natuurwaarden in het gebied.

Net als in de Gement, komen ook aan de Raamse Loop enkele pachtpercelen vrij. De aanplant van om en nabij 1.500 bomen sluit hier goed aan op de bestaande groenstructuren.

Het gekozen perceel aan de Boxtelseweg is gereserveerd voor ProRail, nodig voor de aanleg van het verdiepte spoor. In 2030, na de raelisatie, is hier ruimte voor 500 bomen.

De percelen aan de duinrand, tenslotte, zijn in het bezit van de gemeente Heusden en kunnen, na de eventuele verwerving, vermoedelijk ongeveer 4.000 bomen herbergen. Een onderzoek naar de beste mogelijkheden en het op te maken inrichtingsplan bepalen ook hier het definitieve aantal.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *