GESPREK TOEKOMST TUSSEN GEMEENTE HAAREN EN GEMEENTE BOXTEL

Het besluit van de gemeenteraad van 21 april 2016 over de toekomst van de gemeente Haaren luidt:
  • Als toekomstperspectief vast te stellen, dat de gemeente opsplitst op het moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voorhanden is.
  • Voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt worden eerst de inwoners geraadpleegd. Bij de opsplitsing is draagvlak bij de inwoners een belangrijk onderdeel.
  • Het college de opdracht te geven om uit te dragen dat we op zoek zijn naar een toekomstbestendige oplossing.
Daarbij werd aan het College van B&W onder andere het kader meegegeven om in gesprek te blijven met alle buurgemeenten en actief de ontwikkelingen daar te volgen en eenmaal per halfjaar terug te rapporteren aan de gemeenteraad en de inwoners te informeren, of eerder als daartoe aanleiding is.
In dat kader voerde het College van B&W op 12 september een gesprek met de gemeente Boxtel. Het verslag van de bespreking treft u hieronder  bij dit persbericht aan.

Gesprek Toekomst Gemeente Haaren en gemeente Boxtel

Aanwezig: Burgemeester Buijs, wethouder Van de Wiel, secretaris Van Berkel
Burgemeester Zwijnenburg, wethouder Van den Brand, wethouder Van den Dungen, secretaris Van den Akker
Datum: 12 september 2016
Korte voorgeschiedenis:
De besluitvorming over een ambtelijke fusie met de gemeenten Sint-Michielsgestel en Boxtel werd door de gemeenteraad opgeschort in november 2014. Signalen van inwoners en het door de provincie beoogde maatschappelijke draagvlak in groter verband (brief 28 oktober 2014) vormden, zo blijkt uit de Motie van de raadsfracties, de aanleiding tot dit standpunt. De wens bestond om onderzoek te verrichten naar de bestuurlijke en organisatorische toekomst van de gemeente Haaren. Begin 2015 werd door de raad een plan van aanpak vastgesteld.
Onderzoek organisatorische en bestuurlijke toekomst Haaren
We kozen voor een zeer interactief proces. De discussie voerden we inhoudelijk op basis van een onafhankelijk en deskundig onderzoek van bureau Wagenaar Hoes. Er werden drie hoofdlijnen onderscheiden: Haaren zelfstandig, herindeling en opsplitsing.
Een brede klankbordgroep adviseerde over de communicatie. Inwoners werden op meerdere manieren geïnformeerd over en betrokken bij het proces. Er werd een lijst van scenario’s en van toetsingscriteria opgesteld en inwoners werd de mogelijkheid geboden hierop aanvullingen te doen. De vraag stond centraal wat gaan we onderzoeken en hoe? In de tweede fase werden 36 scenario’s aan de hand van de vastgestelde criteria onderzocht. Onderzoeksresultaten werden gepresenteerd. Tijdens inwonersbijeenkomsten per dorp en op het internetforum konden inwoners meedenken.
Besluit gemeenteraad 21 april 2016
 Als toekomstperspectief vast te stellen, dat de gemeente opsplitst op het moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voorhanden is.
 Voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt worden eerst de inwoners geraadpleegd. Bij de opsplitsing is draagvlak bij de inwoners een belangrijk onderdeel.
 Het college de opdracht te geven om uit te dragen dat we op zoek zijn naar een toekomstbestendige oplossing.
Voor de tussenliggende periode, stelde de raad de volgende kaders vast voor het college:
 Blijf in gesprek met en volg actief de ontwikkelingen bij alle buurgemeenten en rapporteer eenmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad en informeer de inwoners of eerder als daartoe aanleiding is.
 Blijf in gesprek met en volg actief de ontwikkelingen bij de provincie en rapporteer eenmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad en informeer de inwoners of eerder als daartoe aanleiding is.
 Ga door met samenwerking met gemeenten in de regio, maar ga daarbij alleen samenwerkingsverbanden aan, die bijdragen aan een toekomstige opsplitsing of die een opsplitsing niet in de weg staan. Geef bij het aangaan van samenwerkingsverbanden aan wat een toekomstige opsplitsing van de gemeente Haaren kan betekenen voor de samenwerking.
 Maak in relatie tot het toekomstperspectief keuzes in de organisatie met het oog op verbeteren van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid en beheersing van kosten.
Toekomstbestendig:
Er worden oplossingen gekozen die uitsluiten, dat binnen enkele jaren na opsplitsing van de gemeente Haaren opnieuw een discussie over de toekomst moet worden gevoerd.
Bestuurskracht:
Gekeken wordt of een gemeente in staat is de taken goed uit te voeren
Inhoud bestuurlijk overleg
De raad stelde als toekomstperspectief vast, dat de gemeente opsplitst op het moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskrachtige oplossing voorhanden is.
In dat kader heeft het college van de gemeente Haaren de volgende vragen:
– Zijn er ontwikkelingen in uw gemeente op het vlak van de bestuurlijke en organisatorische toekomst?
– Zijn er plannen dit de komende periode op te pakken?
– Op welke wijze betrekt u inwoners bij het proces?
Het college van Boxtel geeft hierop de volgende toelichting:
De gemeente Boxtel is een ambtelijke samenwerking met de gemeente Sint Michielsgestel aangegaan. Bij de besluitvorming over de ambtelijke samenwerking heeft de Raad een stip op de horizon gezet voor een bestuurlijke fusie. Overigens heeft de gemeente Sint Michielsgestel die stip van bestuurlijke fusie niet gezet.
Vanuit de ambtelijke samenwerking wil Boxtel de slagkracht vergroten. Vanuit zelfbewustheid is gekozen om een brede, minder kwetsbare organisatie te realiseren. De Gedeputeerde is enthousiast en nieuwsgierig naar de ontwikkelingen (van buiten naar binnen, platte organisatie, cultuuromslag) van de ambtelijke samenwerking.
Boxtel is vooral een werkgemeente, Haaren een woongemeente. Boxtel is ervan overtuigd dat samenwerking het meeste oplevert als er sprake is van complementaire partners, in plaats van gemeenten die wat betreft karakter en opbouw bijna dezelfde zijn. Zo kan de sociale infrastructuur van Boxtel bijvoorbeeld een meerwaarde hebben voor andere gemeenten. Vanuit die benadering zou Boxtel en Haaren uitstekend bij elkaar passen.
De Raad heeft besloten tot de ambtelijke samenwerking. Het bedrijfsplan is vastgesteld. De Raad heeft de stip aan de horizon gezet voor een bestuurlijke fusie. Boxtel kiest ervoor om vanuit kracht te komen tot bestuurlijke fusie. Boxtel heeft geen concrete signalen dat er de komende anderhalf jaar verdere ontwikkelingen zullen zijn ten aanzien van een bestuurlijke fusie. Wel zal Boxtel mogelijke kansen altijd serieus afwegen. Waar staan we, wat zijn de uitdagingen voor de toekomst en wat hebben we nodig voor de toekomst? En als er serieuze kansen en ontwikkelingen zijn ten aanzien van bestuurlijke fusie, dan zullen de inwoners van Boxtel eerst intensief bij het besluitvormingsproces betrokken worden.
De inhoudelijke orientatie is gericht op de Meierij en Agrifood Capital. Tegelijkertijd zijn er vanuit het Boxtelse bedrijfsleven sterke verbindingen met Brainport en regio Eindhoven. Op het moment dat het actueel is, kiest Boxtel ervoor om een krachtige gemeente te willen zijn waarbij verscheidenheid en eigenheid van de dorpen mogelijk is en blijft. Boxtel staat open voor Esch. Esch kan zichzelf blijven. Dat heeft Liempde ook gedaan. Boxtel benadrukt dat Esch er zelf over gaat of ze in de toekomst bij Boxtel willen horen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *