……………ZEGGEN WAT JE DOET EN DOEN WAT JE ZEGT…………..

Beste inwoner van gemeente Haaren,

Zoals u weet, kunt u voor heel veel diensten bij uw gemeente terecht. Voor een omgevingsvergunning, een rijbewijs of het organiseren van een evenement. Maar ook als in uw straat een lantaarnpaal kapot is of ergens afval gedumpt is, kunt u dat bij ons melden.
Als gemeente willen wij u graag snel en goed van dienst zijn. Heeft u een vraag aan ons, dan mag u rekenen op een duidelijk antwoord. Als u een verzoek aan ons richt of een klacht indient, zorgen wij voor een correcte afhandeling. En of u uw zaken nu liever online regelt of bij ons aan de balie, u bent welkom om van onze diensten gebruik te maken.

Kwaliteitshandvest
Om u de service te bieden waar u recht op hebt, heeft de gemeente een eerste zogenaamd kwaliteitshandvest in gebruik genomen. Daarin zijn afspraken (servicenormen) vastgelegd over onze dienstverlening. Het zijn de normen en waarden die wij hechten aan de contacten tussen u en ons. Deze servicenormen of ‘spelregels’ dienen voor de medewerkers als leidraad. Verschillende van deze servicenormen zijn voor u en ons misschien heel vanzelfsprekend. Toch hebben we ook deze opgenomen in het kwaliteitshandvest. Dat ze vanzelfsprekend zijn, maakt ze namelijk niet minder belangrijk.
Wanneer de afspraken op de een of andere manier niet worden nageleefd, mag u ons daar natuurlijk op aanspreken.

Informatie
In de eerste versie van het kwaliteitshandvest zijn de eerste 6 servicenormen opgenomen. Maar we blijven niet stilstaan, zeker niet! We investeren de komende tijd om steeds meer afspraken met u te maken over onze dienstverlening. Zodat wij én u weten, waar we aan toe zijn: duidelijkheid dus!
In de Leije nemen we de servicenormen mee in onze nieuwe rubriek: ‘Wist u dat…?’
Op onze website vindt u het totale kwaliteitshandvest. U gaat naar:
www.haaren.nl. U klikt vervolgens op:
• Bestuur en organisatie;
• Visie en beleid;
• Kwaliteitshandvest.

Hebt u vragen, opmerkingen of aanvullingen, dan kunt u contact opnemen met de Gemeentewinkel, telefonisch via 0411 627282 (algemeen nummer) of via e-mail: gemeente@haaren.nl. KUNT OP ONS REKENEN…………..

……………U

PROGRAMMABEGROTING 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Haaren stelt aan de raad voor om de programmabegroting 2011 vast te stellen. De programmabegroting geeft inzicht in het voorgenomen beleid en de plannen voor 2011 en verder.

Inzage
U kunt de programmabegroting 2011 inzien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Het boekwerk kunt u opvragen bij de gemeentewinkel. Het boekwerk ligt ter inzage vanaf maandag 25 oktober tot en met maandag 6 december 2010.
Ook kunt u het downloaden van onze website
www.haaren.nl met de zoekfunctie “begroting en jaarverslag”.

Wanneer in de commissie- en raadsvergadering?
Op 28 oktober en op 11 november wordt de programmabegroting 2011 door de commissie en door de raad behandeld.

Ook u bent van harte welkom!

 

Wist u dat…

…u, in reactie op uw brief, binnen vier werkdagen een ontvangstbevestiging van ons krijgt?

Een volledig antwoord ontvangt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de in de ontvangstbevestiging genoemde termijn. In uitzonderlijke situaties is afhandeling binnen de genoemde termijn niet mogelijk. Wij informeren u hierover tijdig door een vervolgbrief.

 

OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN VAN DE GEMEENTE HAAREN:
DOET U MEE OP 23 NOVEMBER?

Om er voor te zorgen dat de nieuwe inwoners van onze gemeente zich snel thuis voelen en gemakkelijk hun weg kunnen vinden in de dorpen, verwelkomt het college van burgemeester en wethouders eenmaal per jaar alle nieuwe inwoners ’s avonds in het gemeentehuis.
In 2010 gebeurt dat op dinsdagavond 23 november.
De nieuwe inwoners maken kennis met het gemeentebestuur en met de manier waarop de gemeentelijke organisatie werkt. Ook de ondernemersvereniging van onze gemeente zal zich voorstellen.

Een van de meest opvallende zaken in onze dorpen is het rijke en buitengewoon gevarieerde verenigingsleven. Ook daar willen wij onze nieuwe inwoners graag kennis mee laten maken.
Wij bieden u daarom graag de gelegenheid om uw vereniging via een demonstratie, brochures of andere materialen te presenteren op 23 november in de hal van het gemeentehuis.
Als uw vereniging wil meedoen of als u nadere informatie wilt hebben, vragen wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met Monique Mickers, bereikbaar via (0411) 62 72 83 of
m.mickers@haaren.nl

BLAUWE ZONE IN HET CENTUM VAN HAAREN

Vanaf 5 november geldt er in delen van het centrum van Haaren een blauwe zone. Dit betekent dat voor het parkeren op deze parkeerplaatsen het gebruik van een parkeerschijf verplicht is.

Door de parkeerdruk in het centrum van Haaren is het voor bezoekers van de winkels, D’n Domp of het gemeentehuis niet altijd even eenvoudig om een parkeerplaats nabij de ingang te vinden. Door het instellen van een blauwe zone reserveren we enkele parkeerplaatsen voor kort parkeren.

De blauwe zone stellen we in op de volgende plekken en tijden:
Op werkdagen van 08:30 tot 18:00 uur:
1. de huidige gereserveerde ruimte op het Mgr. Bekkersplein voor het gemeentehuis voor de bezoekers van het gemeentehuis wordt omgezet in een parkeerschijfzone. Deze ruimte wordt uitgebreid zodat elf voertuigen hier kunnen parkeren. De overige ruimte op het plein blijft vrij voor het lang parkeren;
2. dertien parkeerplaatsen aan de Kerstraat tegenover Den Domp.

Op maandag t/m zaterdag van 08:30 tot 18:00 uur:
1. de parkeerplaatsen op het Mgr. Bekkersplein aan de kant van Albert Heijn. De overige parkeerplaatsen op het plein blijven beschikbaar voor lang parkeren;

Om te mogen parkeren in de parkeerschijfzone wordt het volgende van u verwacht:
– de parkeerschijf moet achter de voorruit geplaatst worden;
– de parkeerschijf moet hierbij goed zichtbaar zijn;
– op de parkeerschijf moet de aankomsttijd worden aangegeven;
– bij het instellen van de parkeerschijf mag het tijdstip van aankomst naar boven worden afgerond op het eerstvolgende hele of halve uur.

Het aanbrengen van de markering en bebording staat gepland voor vrijdag 5 november. Hierbij zijn wij wel afhankelijk van het weer. Als het 5 november te koud of nat is, worden de werkzaamheden uitgesteld. Als dit gebeurt, vinden de werkzaamheden zo spoedig mogelijk na de 5de plaats.

De gemeente Haaren stelt gratis een aantal parkeerschijven beschikbaar. Vanaf heden kunt u per persoon één parkeerschijf ophalen bij het gemeentehuis.

JEUGD STEEKT DE HANDEN UIT DE MOUWEN

Op zaterdag 23 oktober waren een paar honderd jongeren uit heel Nederland weer bijeen in Emmaus in Helvoirt voor het jaarlijkse jeugdweekend, georganiseerd door de Rafaël kerk. Ieder jaar geven de jongeren aan dat ze zich tijdens het weekend ook willen inzetten voor de gemeente waarin ze logeren. Op 23 oktober werden er binnen onze gemeente door hen dan ook weer diverse werkzaamheden uitgevoerd.

De jeugd werkte in de tuin van de Dr Landmanschool in Helvoirt, maar maakte zich ook verdienstelijk in alle zorgcentra van onze gemeente.
Een zestal jongeren hielp de bezoekers van de milieustraat met het gescheiden aanbieden van afval en maakten het terrein grondig schoon. Zo’n dertig jongeren hebben in de ochtend het gebied rond “De Leemkuilen” ontdaan van zwerfvuil. Hierbij werden zij geholpen door lokale vrijwilligers die altijd al in hun eigen tijd en op eigen initiatief zwerfvuil opruimen. De grote schoonmaakactie werd ondersteund door de firma Gubbels uit Helvoirt, die geheel vrijblijvend het transport en de verwerking van het aangetroffen afval voor haar rekening nam.
Door het slechte weer konden de opruimwerkzaamheden in de middaguren, in het gebied rond “De Margriet”, helaas niet doorgaan.

De gemeente bedankt graag alle betrokken jongeren voor hun inzet. Natuurlijk ook hartelijk dank aan onze lokale vrijwilligers en aan de frima Gubbels voor hun spontane bijdrage.  

DE ONTWIKKELINGEN RONDOM FIRMA VUGTS

Beste inwoners,

In de afgelopen periode bereikten ons veelvuldig signalen van inwoners die zich bezorgd maken over de ontwikkelingen rondom de firma Vugts uit Haaren.
In de media en op straat worden de verhalen vaak groter en ingewikkelder gemaakt dan ze in feite zijn, of ze zijn gebaseerd op halve waarheden.
Wij als gemeente willen graag de onjuistheden corrigeren en de feiten met u delen.
Wij vroegen daarom aan vijf inwoners om de vragen die hen het meest bezig houden over dit onderwerp, op papier te zetten.
We pretenderen niet om met de antwoorden op die vragen alle zorgen en onrust weg te nemen, maar we hopen dat ze u meer duidelijkheid geven.

ALGEMEEN

1. Het idee leeft dat de firma Vugts een voorkeurspositie inneemt bij de gemeente. Is de gemeente bang voor iemand die zoveel ‘macht’ heeft en een batterij aan advocaten achter zich heeft staan?
Nee, er is geen sprake van een voorkeursbehandeling. De gemeente benadert burgers en bedrijven allemaal op basis van de bestaande wet- en regelgeving. En dat betekent dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt.

2. Hoeveel geld is de gemeente op jaarbasis kwijt aan alle perikelen rondom de firma Vugts (zaken, rechtzaken, vergunningen e.d)?
Dat wisselt sterk per jaar. Feit is zeker dat het de gemeente veel tijd kost. Er staan ook wel wat inkomsten tegenover, in de vorm van leges.

3. Hoe komt het dat het er op lijkt, dat de gemeente de firma Vugts ondersteunt en anderen, waaronder het comité, voordurend buiten spel lijkt te zetten?
De schijn wordt gewekt dat de firma Vugts meer ondersteuning krijgt van de gemeente dan anderen. Echter, zoals bij het antwoord op vraag 1 al gemeld, is dat niet zo en zijn de beweringen daarover niet op feiten gebaseerd. 
Het comité heeft voor een belangrijk deel zichzelf buitenspel gezet, door eigendommen te verkopen aan de firma Vugts.

4. Veel inwoners worden getroffen door de bedrijfsvoering van Vugts. Denk daarbij aan stank, verkeer, uitzicht, aantasting landschap, respectloos omgaan met omgeving, verrommeling van het landschap. Wat wordt hier tegen gedaan?
De gemeente reageert hierop net zoals bij iedere andere inwoner of ondernemer: de afgesproken gemeentelijke regels moeten worden nageleefd.

5. Het lijkt alsof de firma Vugts voortdurend balanceert tussen wat mag en wat niet mag. De grens van wat mag lijkt daarbij regelmatig overschreden te worden. Kan Vugts niet harder gecontroleerd en aangepakt worden?
De gemeente blijft toetsen aan wet- en regelgeving, ook bij het doen en laten van de frima Vugts.

6. Alles wijst er op dat er andere belangen zijn, die wij als inwoners niet zien. Klopt dat?
De gemeente heeft geen andere belangen dat de gemeentelijke belangen, die -zoals het hoort- openbaar zijn voor iedereen.

7. De inwoners hebben een gevoel van onmacht tegen alle ontwikkelingen.
Dat gevoel heeft de gemeente ook wel eens, maar wij moeten ons houden aan de afgesproken regels. Vaak leidt dat tot positieve ontwikkelingen, maar soms geeft het ook een gevoel van onmacht. Bijvoorbeeld als iemand iets realiseert wat wettelijk toegestaan en correct is, maar eigenlijk niet past binnen onze dorpen.

8. Mag Vugts alles?
De firma Vugts mag, net als iedere andere landgenoot, alles wat binnen de regelgeving van dit land past.

HOLSTRAAT / KOVELSWEG

1. Wat heeft een dergelijk bedrijf aan toegevoegde waarde voor onze gemeente?
Haaren is een agrarische gemeente. Intensieve veehouderijen dragen bij aan een gezonde agrarische- en hiermee ook economische sector. De agrarische sector is samen met de zorgsector de economische drager van de Gemeente Haaren. De agrarische sector neemt eenderde van de 850 vestigingen die Haaren kent voor zijn rekening. Haaren beschikt over meer vestigingen en banen in de landbouw dan vergelijkbare gemeenten.

2. Voldoet het bedrijf aan alle wet en regelgeving?
Op de Kovelsweg 5 in Haaren is een milieuvergunning aanwezig. Alleen het gekozen stalsysteem wijkt af van de vergunde situatie. Dit nieuw gekozen stalsysteem is wel vergunbaar. Door Vugts is hiervoor nog geen aangepaste vergunningsaanvraag ingediend.
 

3. Is er nog een kans dat de megastallen er komen op de Kovelsweg nu van twee bezwaarmakers de boerderijen zijn gekocht?
Vugts heeft bouwvergunningen aangevraagd voor stallen aan de Holstraat 2 en Kovelsweg 5 in Haaren. Deze bouwvergunningen zijn toen geweigerd omdat het nieuwe bestemmingsplan nog niet in werking was (en is) getreden. Tegen deze weigering is door Vugts bezwaar gemaakt. De gemeente heeft besloten dit bezwaarschrift af te wijzen. Tegen dit besluit heeft Vugts beroep ingesteld. Er kan in de huidige situatie dus niet gebouwd worden zoals Vugts wenst, tenzij de rechter hier anders over oordeelt. Daarnaast heeft de gemeenteraad besloten om een bestemmingsplan voor te bereiden om de uitbreiding van de Kovelsweg 5 en Holstraat 2 in Haaren te beperken van respectievelijk 2,5 ha en 2,2 ha tot twee keer 1,5 hectare. Hierdoor voorkomt de gemeente dat er een bouwvergunning moet worden verleend voor meer bebouwing.

4. Waarom is er geen milieueffectrapportage noodzakelijk bij zo’n groot plan, waarbij zoveel verkeersbewegingen gaan/zijn ontstaan?
Iedere ontwikkeling moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dus ook aan de regels over verkeersbewegingen en geluid. Dat moet ook wanneer er geen milieueffectrapportage nodig is. In de wet is bepaald voor welke activiteiten een milieueffectrapportage nodig is. Voor deze activiteiten is een uitgebreidere omschrijving nodig van de activiteiten en de toetsing hiervan aan de geldende wet- en regelgeving. Voor de geplande uitbreiding op de locatie Kovelsweg 5 is het op grond van de wet niet mogelijk een milieueffectrapportage te eisen.

5. Waarom ging de gemeente pas de dag ná de deadline van 17 mei 2010 controleren of er inderdaad varkens in de kooien zaten?
Er is geen wet of regelgeving die bepaalt dat er een verplichting is om een bedrijf te controleren op de mogelijke vervaldag van een milieuvergunning. In onze gemeente is er ook geen beleid dat op de vervaldag van een milieuvergunning wordt gecontroleerd. Op 6 mei 2010 vond een gesprek plaats met het comité tegen de Megastallen. In dit overleg is afgesproken dat de gemeente op 18 mei 2010 controleert of het bedrijf in werking is getreden. Dit is gebeurd.

RUITING / PROVINCIE

1. Wat gebeurt er op de Ruiting? Komt er een landgoed? Welke rol heeft de provincie daarin?
Op dit moment wordt er in heel Brabant gewerkt aan het realiseren van ecologische verbindingszones oftewel aan het verbinden van verschillende natuurgebieden om de eenheden natuur te vergroten. In onze gemeente is onder andere een robuuste verbindingszone langs de Essche Stroom gepland. Het waterschap is trekker van dit project om hier deze robuuste verbindingszone te realiseren. Dit doen zij door in samenwerking met provincie, gemeenten, grondeigenaren en –gebruikers en natuurorganisaties de omgeving van de Essche Stroom natuurlijker in te richten. Ook het bedrijf van Vugts aan De Ruiting ligt in dit gebied. Door op deze bedrijfslocatie en daarbij horende landbouwgronden natuur te ontwikkelen, is het mogelijk om de natuur langs de Essche Stroom te koppelen aan het natuurgebied Het Helvoirts Broek. Hiermee wordt een grote natuurdoelstelling gerealiseerd. Dit is alleen te bereiken in samenwerking met Vugts. De provincie heeft daarom in 2009 een overeenkomst met de heer Vugts gesloten. Hierin is onder andere afgesproken dat de provincie het bedrijf van Vugts aan de Ruiting koopt en dat Vugts hier de bedrijfsbebouwing sloopt. Er is in de overeenkomst opgenomen dat deze locatie hierna door Vugts wordt teruggekocht en dat hij zorgt voor de natuurontwikkeling op deze locatie. In de overeenkomst geeft de provincie aan dat Vugts de mogelijkheid heeft om voor dit gebied een plan voor te bereiden om een landgoed te realiseren. Dit zijn een aantal grote woningen gelegen in een natuurgebied dat voor een groot deel openbaar toegankelijk is. Het uitgewerkte plan wordt voorgelegd aan de gemeente en hierna wordt het besluit genomen of de gemeente wel of niet meewerkt aan de ontwikkeling van een landgoed op deze locatie.
 
2. Waarom werken gemeente en provincie niet meer samen?
De provincie koos ervoor om een overeenkomst met Vugts te sluiten, zonder dat de gemeente van de inhoud op de hoogte is. Dit betekent niet dat er verder geen samenwerking plaatsvindt tussen de provincie en gemeente.

3. Mag Vugts de stallen aan Kovelsweg en Holstraat bouwen omdat zijn huidige bedrijf verkocht is aan de provincie?
Er is geen koppeling tussen de verkoop van het bedrijf aan de Ruiting in Haaren en de bouw van de stallen aan de Kovelsweg en Holstraat.
Op 9 juli 2009, toen het bestemmingsplan “Buitengebied” met daarin de uitbreiding van de agrarische bedrijfslocaties aan de Kovelsweg en Holstraat is vastgesteld, gold het reconstructieplan “De Meierij”. De bepalingen van dit plan zijn overgenomen in het bestemmingsplan. In dit reconstructieplan is onder andere vastgelegd in welke gebieden intensieve veehouderijen, zoals een varkenshouderij, niet verder mogen uitbreiden en in welke gebieden wel. De Kovelsweg en Holstraat zijn gelegen in verwevingsgebied. Hier kan een intensieve veehouderij uitbreiden als er sprake is van een duurzame locatie. Dit is een bestaande agrarische locatie met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieuoogpunt (ammoniak, stank etc.) als vanuit ruimtelijk oogpunt (natuur, landschap etc.) verantwoord is om de locatie uit te breiden. Vugts heeft hiervoor de benodigde onderzoeken laten uitvoeren en hier kwam uit dat op de locaties Kovelsweg 5 en Holstraat 2 in Haaren sprake is van een duurzame locatie. Er is in de hele provincie Noord-Brabant veel discussie ontstaan over de uitbreidingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijen op grond van het reconstructieplan. De provincie heeft daarom vanaf 1 juni 2010 haar beleid voor intensieve veehouderijen aangepast, zodat er vanaf nu minder grootschalige uitbreidingen mogelijk zijn. Op dat moment was het Haarense bestemmingsplan “Buitengebied” al vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan kan dus niet meer door de gemeenteraad worden aangepast. Wel kan er voor deze locaties een nieuw bestemmingsplan worden gemaakt, waarin de uitbreidingsmogelijkheden voor deze twee locaties weer worden ingeperkt. Hier is de gemeente op dit moment mee bezig.

PRIKBORD

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

• 4 november: inloopavond over Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan
tussen 19.00 en 21.00 uur in het gemeentehuis
• 5 november: Mantelzorglunch
Van 12.00 tot 15.00 uur in het Gastenbosch in Helvoirt
• 11 november: commissie- en raadsvergadering
aanvang 19.30 uur in de Raadzaal
• 18 november: Raadsplein met als thema Veiligheid
Van 19.30 tot 21.45 uur in het gemeentehuis
• 23 november: welkom nieuwe inwoners
Van 18.30 uur tot 20.30 uur in het gemeentehuis

U BENT VAN HARTE WELKOM!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *