TOEKOMST GEMEENTE HAAREN
RAADSVOORSTEL SCENARIO ONDERZOEK TOEKOMST GEMEENTE HAAREN
logo_HaarenOp 16 juli besluit de gemeenteraad in een openbare vergadering welke scenario’s voor de toekomst van de gemeente Haaren verder onderzocht worden en welke criteria worden gebruikt. Bij zijn besluit betrekt de raad de in de krant “toekomst gemeente Haaren” genoemde en de door de inwoners aangevulde scenario’s om een keuze te maken welke scenario’s verder onderzocht worden.
Op 9 juli wordt het raadsvoorstel besproken tijdens het raadsplein en op 16 juli neemt de raad zijn besluit. Beide bijeenkomsten zijn openbaar en u bent er uiteraard van harte welkom.
Het raadsvoorstel bestaat uit drie stukken:
• Het raadsvoorstel zelf
• De nota van reacties. Hierin zijn alle door inwoners aangedragen scenario’s en criteria te vinden. Hierbij wordt gemotiveerd waarom het college vindt dat een bepaald scenario of criterium wel of niet moet worden meegenomen in het onderzoek
• Het voorstel aan de raad van de te onderzoeken scenario’s en de criteria
U kunt het raadsvoorstel en de bijlagen vinden op www.haaren.nl/toekomst
INFORMATIEBIJEENKOMST ONTWIKKELING CENTRUMLOCATIES HAAREN
Op maandag 13 juli presenteren gemeente Haaren en Woonstichting Woonwijze de voorlopige plannen voor ontwikkeling van de vrijkomende centrumlocaties waar nu de Klim-op, de Hasselbraam en sporthal Beekdal staan. Alle belangstellenden zijn van harte welkom om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
Vrijkomende locaties
Nadat basisscholen De Klim-op en De Hasselbraam, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf De Kindertuin en sporthal Beekdal hun intrek hebben genomen in de nieuwe Brede School De Sprankel, komen de voormalige locaties van deze voorzieningen beschikbaar voor een nieuwe bestemming.
Plannen, vervolgprocedure en planning
De gemeenteraad heeft in 2013 het Centrumplan Haaren vastgesteld. Hierin zijn o.a. uitgangspunten en randvoorwaarden opgenomen voor de ontwikkeling van de centrumlocaties. Samen met Woonwijze heeft de gemeente nu de eerste plannen uitgewerkt voor de bouw van woningen. Deze worden, net als de vervolgprocedure en de planning van het bestemmingsplan, getoond tijdens de informatiebijeenkomst.
GEMEENTE HAAREN RONDT PROJECT ‘GEBRUIK GEMEENTEGROND DOOR INWONERS’ AF
Een groot aantal inwoners van de gemeente Haaren had, bewust of onbewust, gemeentegrond in gebruik. In 2013 is de gemeente gestart met het maken van afspraken om dit grondgebruik goed vast te leggen. De gemeente heeft met alle inwoners van de vier dorpen die gemeentegrond in gebruik hadden, het gebruik gelegaliseerd.
Wat is er gebeurd?
Die inwoners van wie werd vermoed dat zij gemeentegrond in gebruik hadden en waarvan de gemeente geen officiële overeenkomst in haar bezit had, ontvingen een brief met een luchtfoto waarop de kadastrale grenzen en het grondgebruik aangegeven stond. Met de meeste van deze inwoners is het gebruik gelegaliseerd middels een koopovereenkomst. Enkele inwoners hebben de grond teruggegeven aan de gemeente.
Verkoop rest-/groenstroken
Inwoners wiens perceel aan een groenstrook of een reststrook grensde, hadden de mogelijkheid om van de tijdelijke verkoopprijs van € 65,– per vierkante meter gebruik te maken, mits de betreffende grond in aanmerking kwam voor verkoop. Vooral in het dorp Haaren is veel gebruik gemaakt van de tijdelijke korting en zijn er veel rest-/groenstroken verkocht.
De tijdelijke verkoopprijs is opgeheven en de verkoopprijs voor reststroken bedraagt weer € 130,- per vierkante meter.
Bedankt
Wij bedanken alle betrokken inwoners voor hun begrip en medewerking. Het project is succesvol afgerond en met alle betrokken inwoners is een passende oplossing gevonden. De verkoop van
rest-/groenstroken heeft bijgedragen aan een goede besparing op het groenonderhoud.
Buitengebied
Nu het traject van de gronden binnen de bebouwde kom is afgerond, gaan we aan de slag met het buitengebied van onze gemeente. Ook daar gaan we kijken of, en zo ja waar, bewust of onbewust gemeentegrond door inwoners of agrariërs in gebruik is. Met betrokkenen wordt hierover persoonlijk contact opgenomen.
ONTVANG EEN LEUK BEDRAG VOOR UW ACTIVITEIT OP BURENDAG 2015
BurendagGezamenlijk het groen in uw buurt aanpakken, een brandgang schoonmaken of boodschappen doen voor minder validen bewoners in uw buurt? Het zijn zo maar wat activiteiten die u op nationale Burendag in uw straat kunt opzetten. Als u een idee hebt, kunt u bij Woonveste en gemeente Haaren terecht voor een financieel steuntje in de rug.
Woonveste en gemeente Haaren stellen maximaal € 250,00 per activiteit beschikbaar als uw activiteit bijdraagt aan een schonere, veiligere en fijnere wijk. Voorbeelden van activiteiten zijn het groen in uw buurt aanpakken of boodschappen doen voor minder valide bewoners in uw buurt.
Spelregels
Bij Woonveste kunt u de spelregels voor de financiële bijdrage Burendag opvragen. Aanvragen moeten vóór 1 september 2015 binnen zijn. Wij laten u snel weten of u in aanmerking komt voor de bijdrage. Burendag 2015 wordt gehouden op 26 september a.s.
Ideeën opdoen
Burendag is een initiatief van het Oranje Fonds en wordt gesponsord door Douwe Egberts. Ook bij het Oranje Fonds kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor Burendag. Meer informatie hierover vindt u op www.burendag.nl. U kunt er meteen leuke ideeën opdoen voor activiteiten in uw buurt. Het aanvraagformulier van het Oranjefonds kunt u gebruiken voor het indienen van een aanvraag bij Woonveste.
Vragen?
Hebt u vragen over Burendag, bel dan met de wijkregisseur van Woonveste, Astrid Pieters op telefoonnummer 0416 – 378780, of per e-mail ontwikkeling@woonveste.nl.
JAARSTUKKEN 2014
Het college van burgemeester en wethouders van Haaren stelt aan de raad voor om de Jaarstukken 2014 (oftewel de jaarrekening) vast te stellen. Hiermee geeft het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de bestede middelen in 2014.
Inzage
U kunt de Jaarstukken 2014 inzien in het gemeentehuis. Hiervoor maakt u telefonisch een afspraak. Wilt een exemplaar ontvangen? Dan vragen wij hiervoor een vergoeding. Daarnaast is het ook te raadplegen via de gemeentelijke website. Hiervoor klikt u op ‘Bestuur en organisatie’, vervolgens op ‘Visie en Beleid’ en bij het blok ‘Financieel’ staan de Jaarstukken 2014.
Wanneer is de raadsvergadering?
Op 2 juli wordt de jaarrekening behandeld in de Raadsvergadering.
 
VOORKOM RIOOLVERSTOPPINGEN
Een goed werkend riool is belangrijk voor de volksgezondheid. Rioolwater in het riool wordt namelijk gezuiverd zodat het weer schoon in de natuur kan worden gebracht.
‘Niet in het riool’ is de landelijke campagne voor goed rioolgebruik. Doekjes, vet, verf en medicijnen horen niet in het riool. Op www.nietinhetriool.nl vindt u algemene informatie ter voorkoming van rioolverstoppingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *