HAAREN HEEFT GEKOZEN

 

We mogen er best trots op zijn dat, tegen de landelijke trend in, het opkomstpercentage in onze gemeente steeg van 51,9% in 2006 naar 56% nu. Uiteraard nog voor verbetering vatbaar, maar het is een stap in de goede richting.

In het gemeentehuis waren op de verkiezingsdag ook alle balies open van 07.30 uur – 21.00 uur. Veel inwoners die kwamen stemmen, maakten gebruik van deze extra dienstverlening. Het was een gezellige drukte.

In alle stembureaus waren onze medewerkers present om uitleg te geven over de mogelijkheden die www.haaren.nl biedt. Ook van die extra service om de website van de gemeente beter te leren kennen werd veelvuldig gebruik gemaakt.

 

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, kan de officiële benoeming van de gemeenteraadsleden plaatsvinden. De uitslag van de verkiezingen is op vrijdag 5 maart formeel door het hoofdstembureau vastgelegd in een proces-verbaal . Vervolgens kregen alle gekozenen een benoemingsbrief.

Iedereen die in de raad is gekozen moet formeel melden of hij/zij de benoeming aanvaardt. Wordt de benoeming niet aanvaard, dan is de volgende op de lijst gekozen en wordt deze benoemd.

Ieder gekozen raadslid moet wat formulieren invullen (bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, lijst van functies, e.d.). Deze papieren samen noemen we de “geloofsbrieven”.

 

Op dinsdag 9 maart namen we afscheid van de vertrekkende raadsleden.

Op donderdag 11 maart installeren we de nieuwe raad. In die vergadering van 11 maart zullen de fracties van de politieke partijen ook even terugkijken op de verkiezingen. Zij zullen waarschijnlijk ook aangeven hoe zij de onderhandelingen gaan voeren om te komen tot een nieuwe coalitie, en een nieuw coalitieprogramma.

 

Frans Ronnes,

Burgemeester

 

 

definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2010

 

aantal stemmen 2006

Aantal stemmen 2010

zetelverdeling 2006

zetelverdeling 2010

CDA

1719

 1470

5

 4

Samenwerking 95

1523

 1936

4

 5

VVD

1135

 1318

3

 3

Progressief 96

995

 1179

3

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opkomstpercentage 2010: 56,0 % (2006: 51,9%)

 

 

Boomfeestdag Haaren 2010

 

Op 17 maart is het zover, dan vieren we in Nederland de nationale Boomfeestdag.

Dit jaar gaan de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de Franciscusschool uit Biezenmortel als eerste bomen planten in de Leemkuilen. Elk volgend jaar mag een andere school van onze gemeente dit doen.

 

Programma

  • Om 8.30 uur vertrekken de leerlingen onder begeleiding naar de Leemkuilen waar ze bomen gaan planten. Onderweg krijgen de kinderen vragen en opdrachten in een fotozoektocht.
  • Na aankomst volgen de kinderen op het terrein drie workshops. Deze workshops gaan over Vogels kijken, Natuurbeleving en Bomen planten. Natuurlijk is er iets te eten en te drinken.
  • Rond 11.45 uur houdt de burgemeester een woordje. Hij reikt ook een aandenken uit, en geeft de prijsjes aan de winnaars van de fotozoektocht.
  • Vervolgens gaan de kinderen terug naar de Franciscusschool.
  • Dit jaar doen ook de clienten van Prisma mee aan de boomfeestdag in de Leemkuilen.
  • Ook wordt op deze dag een boom geplant op het schoolplein van de Fransiscusschool. Deze boom wordt door de Rabobank de Leijstroom aangeboden.

 

Boomfeestdag komende jaren

De boomfeestdag krijgt komende jaren meer aandacht in onze gemeente door het beplanten van de Leemkuilen. Dit gebied is onderdeel van ecologische verbindingszone (EVZ) ‘Leemkuilen – De Brand’.

 

De te realiseren (EVZ) zal als migratieroute van groot belang worden voor bedreigde diersoorten als boomkikker, kamsalamander en das. Zowel Brand als Leemkuilen is aangewezen door de Europese Unie als ‘Natura 2000’-gebied. Deze status is verkregen omdat er diverse beschermde diersoorten leven. De EVZ zorgt voor de uitwisseling van de gebiedspopulaties, waardoor de kans op inteelt (en dus verzwakking) afneemt. Een vrij verkeer over en weer zorgt er tevens voor dat wanneer in het ene gebied een calamiteit uitbreekt, de soort vanuit het andere kan zorgen voor herbevolking.

 

Tevens wordt er het gebied rond de leemkuilen toegankelijker gemaakt om de recreatieve waarde te vergroten.

 

Samenwerkende organisaties voor dit project

Gemeente Haaren. Wij zien het als een must om de jonge inwoners bewust te maken voor het milieu en bedreigde diersoorten.

Greenport Haaren. De organisatie van boomkwekers van Haaren verzorgt de bomen voor de Boomfeestdagen.

Brabants Landschap. Zij heeft bij de leemkuilen de gronden waar de komende jaren geplant wordt tijdens de Boomfeestdag.

Rabobank de Leijstroom. Zij is zich bewust van haar verantwoordelijkheid tegenover het milieu. Daarom draagt zij financieel bij aan dit project dat de balans tussen economie en ecologie in evenwicht probeert te houden.

Stichting Natuur Milieu Landschap Haaren (LNMH) levert al jaren haar bijdrage aan de boomfeestdag in de vorm van lesprogramma’s op scholen. zij hebben ook nu weer samen met de scholen een lesprogramma gemaakt, en op 17 maart verzorgen 3 gidsen van LNMH de workshops voor de kinderen.

De scholen. Zij hebben voor de boomfeestdag gezamenlijk een roulatiesysteem opgezet waarbij een school per jaar deel neemt.

 

 

INLOOPSPREEKUREN COLLEGE VAN B&W

 

Wilt u iets bespreken met de burgemeester of een wethouder, kom dan naar het inloopspreekuur in uw dorp.

 

Onze bestuurders willen veel praten met u en luisteren naar wat er leeft. U kunt in principe met al uw vragen bij de bestuurder terecht, u bent niet afhankelijk van de zaken die de betreffende bestuurder in zijn portefeuille heeft.

 

Burgemeester en wethouders rouleren per dorp, dat wil zeggen dat in ieder dorp op genoemd tijdstip één bestuurder aanwezig is om inwoners te woord te staan.

 

16 maart 2009 van 17.00-18.00 uur

Biezenmortel, De Vorselaer: wethouder Blom

Esch, De Es: burgemeester Ronnes

Haaren, den Domp: afdelingshoofd Van den Akker

Helvoirt, Gastenbosch: wethouder Van den Dungen

 

 

Actieplan ammoniak en veehouderij

 

Veehouders moeten voor 1 april 2010 plan voor terugbrengen uitstoot ammoniak indienen

Veehouders hebben tot 1 april 2010 de tijd om in een plan aan te geven hoe en wanneer ze gaan voldoen aan de eisen voor ammoniak uit het Besluit huisvesting. Dat staat in het Actieplan ammoniak en veehouderij. Het actieplan is gericht op pluimvee-, varkens- en melkveehouderijen.

 

Wat is het Actieplan ammoniak veehouderij?

Het Actieplan ammoniak heeft betrekking op de uitvoering van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. In dit besluit staat dat stallen bij veehouderijen per 1 januari 2010 moeten voldoen aan maximale emissiewaarden. Op 22 januari 2009 heeft de Tweede Kamer overleg gevoerd over het Besluit huisvesting. Hierbij is vooral gesproken over het feit dat per 1 januari 2010 bestaande stallen moeten voldoen aan dit besluit. Zoals u wellicht in de landbouwbladen heeft gelezen, is in dit overleg afgesproken dat er een overgangsregeling komt. Hiervoor heeft het ministerie van VROM een landelijk gedoogbeleid ontwikkeld. Dit gedoogbeleid is vastgelegd in het Actieplan ammoniak. Hierin staan de randvoorwaarden waaraan de veehouderij moet voldoen om gebruik te kunnen maken van dit gedoogbeleid.

 

Wat doet de Gemeente?

Wij hebben alle geldende milieuvergunningen voor veehouderijen globaal getoetst aan het Besluit huisvesting. Dit houdt in dat wij van alle vergunde stalsystemen getoetst hebben of aan de maximale emissiewaarden wordt voldaan. Daarnaast hebben wij getoetst of er op bedrijfsniveau gemiddeld aan het maximale emissieniveau wordt voldaan (het zogenaamde ‘intern salderen’). Bedrijven die op beide punten niet voldoen, hebben een brief ontvangen met een uitleg over het Actieplan.

 

Wat als u geen brief heeft ontvangen?

Als u denkt dat het Actieplan ammoniak wel op uw bedrijf van toepassing is of u twijfelt hieraan en u heeft geen brief ontvangen dan kunt u contact opnemen met Ellen Hoogstraten van de afdeling Ruimtelijk ontwikkeling.

 

Meer informatie

Meer informatie over het Actieplan ammoniak is te vinden via de websites www.antwoordvoorbedrijven.nl en www.infomil.nl .

 

 

INFORMATIE OVER Q-KOORTS

 

Voor meer informatie over Q-koorts en de meest actuele situatie in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant verwijzen wij u naar hun website www.ggdhvb.nl , naar het team infectieziektebestrijding van de GGD Hart voor Brabant via telefoonnummer (073) 640 40 74 (tijdens kantooruren).

 

 

PRIKBORD

 

Bijeenkomsten die voor u -als inwoner van de gemeente- interessant of van belang zijn

 

  • 11 maart: vergadering gemeenteraad

aanvang 19.30 uur in de raadzaal

  • 17 maart: Nationale Boomfeestdag
  • 20 maart: Nationale Zwerfafvaldag

 

U BENT VAN HARTE WELKOM!

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *