Slider1
slider2

Ontwerpbestemmingsplan ‘Huis voor Vincent’

HELVOIRT – 29 maart 2023. Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat de kennisgeving van het ontwerpbestemmingsplan ‘Huis voor Vincent, Helvoirt’ a.s. vrijdag 31 maart in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl wordt geplaatst.

Vanaf maandag 3 april tot maandag 15 mei ligt het plan ter inzage in het gemeentekantoor.

Doel bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het complex van de voormalige Dr. Landmanschool te Helvoirt, plaatselijk bekend als Kastanjelaan 10 en 12 te Helvoirt. Door middel van dit bestemmingsplan wordt de herontwikkeling van het complex mogelijk gemaakt voor maatschappelijk en culturele functies en woningbouw/appartementen.

Vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat zij hebben besloten een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder voor de op te richten woningen vast te stellen als gevolg van het spoorweglawaai. Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat wat betreft het spoorweglawaai de voorkeursgrenswaarde van 55 dB voor een aantal nieuwe woningen wordt overschreden met 11 dB. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van deze hogere grenswaarden ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Ter inzagetermijn
Het ontwerp van het bestemmingsplan met bijlagen alsmede het ontwerpbesluit met betrekking tot de hogere waarde Wet geluidhinder liggen van maandag 3 april 2023 tot maandag 15 mei 2023 gedurende zes weken ter inzage bij de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. U kunt de stukken ook via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.helvBPKastjlaan10-ON01) raadplegen. Tegen betaling zijn afschriften van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar.

Indienen zienswijze
Gedurende de genoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder naar voren brengen. Bij het ontwerpbestemmingsplan richt u de zienswijze aan de gemeenteraad, bij het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder richt u de zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders. In beide gevallen kunt u de zienswijzen indienen per post via postbus 10100, 5260 GA Vught. In de zienswijze geeft u duidelijk aan op welk onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit uw zienswijze betrekking heeft.

Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijzen maken wij een verslag.

Vught, 29 maart 2023.
Burgemeester en wethouders van Vught

Download onze gratis app

1 Comment

Avarage Rating:
  • 0 / 10
  • Jan en Roos van Engelen , 30 maart 2023 @ 09:02

    Wij hopen wel dat het winkeltje Sjaalom van Klaartje van Iersel daar ook een plekje kan krijgen,het liefst in het lokaal waar zij nu zit met haar winkel.Deze winkel is een aanwinst voor Helvoirt.
    Wij denken en hopen dat er meer Helvoirtenaren zo over denken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *