Slider

Notities uit de Raad

www.progressief96.nl
info@progressief96.nl

Raadsvergadering donderdag 6 februari 2020

Ziehier een impressie van de recente raadsvergadering. Zoals gebruikelijk zijn alle stukken te lezen op:
www.haaren.nl → Bestuur en organisatie → Gemeenteraad → Vergaderkalender → 6 februari 2020.

N65. Volgens een tweet van een gedeputeerde neemt de Provincie de uitvoering van de N65 over. En de gemeentes dan? Wethouder Blom kon de raad geruststellen: de Provincie neemt de uitvoering inderdaad over, dat wil zeggen: niet van de gemeentes maar van Rijkswaterstaat. Dat heeft alleen maar voordelen: de Provincie zit er dichter op en kan er meer prioriteit aan geven. Als het bestemmingsplan klaar is kan medio 2021 begonnen worden met de uitvoering. Maar dan moet de aannemer nog zijn plannen en calculaties uitwerken dus waarschijnlijk gaat op z’n vroegst eind 2021 de schop in de grond.

Kiosk. Marion Das (P’96) vroeg om opheldering omtrent het gedoe over het huidige ontwerp voor de nieuwe kiosk op het raadhuisplein in Haaren: het voldoet niet volgens sommige verenigingen en is bovendien erg onderhoudsintensief. Wethouder van Hal erkende dat en zegde toe dat het proces opnieuw gedaan wordt om een maximaal draagvlak te krijgen.

Verordening Sociaal Domein. Het Rijk heeft de uitvoering van taken die voortvloeien uit de Wmo, de Jeugdwet, de Participatiewet en het minimabeleid overgeheveld naar de gemeenten (transitie). De gemeenten moeten die taken omzetten naar gemeentelijke verordeningen. In de gemeente Haaren zijn die verschillende verordeningen vervolgens samengevoegd tot één verordening Sociaal Domein. De raad was unaniem vol lof voor het werk dat wethouder Verschuren en haar ambtenaren verzet hebben. De op handen zijnde herindeling kan echter roet in het eten gooien: de jeugd uit Haaren en Biezenmortel valt straks onder de gemeenten Oisterwijk en Tilburg. Die gemeenten vallen echter niet onder de Regio Noord-Oost terwijl er uitsluitend zorgcontracten zijn afgesloten met aanbieders uit juist díe regio. De raad pleitte voor een soepele transformatie en vond dat er ruimte moest zijn voor gebruikmaking van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. De wethouder zag zich gedwongen een motie van die strekking te ontraden: in principe loopt Haaren dan het risico dat er twee keer moet worden betaald. Zij moest echter bakzeil halen: de raadsleden vonden deze bureaucratische beslommering ondergeschikt aan de continuïteit in de jeugdzorg.

Ontvlechting en invlechting. Besproken werd de zg. ABCD-lijst: een overzicht van wat er in principe nog staat te gebeuren. Daarbij is er een onderscheid gemaakt naar maatregelen die òf niet meer worden opgepakt (A), òf door een ontvangende gemeente worden uitgevoerd (B) dan wel samen met die gemeente (C), òf die Haaren zelfstandig nog gaat uitvoeren (D). Iedereen leek doordrongen van het risico om te verzanden in een oeverloos gesteggel over of een B niet een C moest zijn of andersom: zo’n inhoudelijke bespreking moest een andere keer. Toch bleek dat een klip die moeilijk te omzeilen viel en werd er een trits moties ingediend – waarvan een aantal raadsbreed – om de bestaande lettertoekenning aan te passen:
• Vernieuwing Den Domp: niet uitbesteden aan maar in samenspraak met Oisterwijk realiseren (B → C).
• Ook voor de actualisatie van bestemmingsplan De Noenes gold dat Haaren daarin zijn zegje moest houden (B → C).
• Ook omtrent de Milieustraat was men eensgezind; vanuit Vught en Oisterwijk worden de mogelijkheden van gezamenlijk gebruik onderzocht en Haaren moet samen optrekken met die gemeenten (B → C).
• Samenwerking vond zo’n opstelling ook gepast inzake het Bestemmingsplan Buitengebied maar stond daarin alleen. Wethouder van Hal legde uit dat de ontvangende gemeenten ons Bestemmingsplan aangepast willen zien aan hun Bestemmingsplan, maar dat zou een onwerkbare situatie worden. Dus de volgorde wordt: Haaren stelt vast, daarna ontvlechten, daarna invlechten (D → D).
• Het treinstation in Helvoirt kon voor de oppositie wel definitief de ijskast in (A), maar de coalitiepartijen volgden wethouder Blom in haar pleidooi, ook al is het een zaak van lange adem (B → B).

Tot zover. De eerstvolgende raadsvergadering is op 5 maart 2020.

Namens de fractie van Progressief ’96,
Kees Fennis

Een bericht plaatsen, een mededeling doen, familiebericht doorgeven of verenigingsnieuws, dat kan bij HelvoirtNet. Tevens zijn wij altijd op zoek naar het laatste nieuws. (een foto en/of logo erbij maakt het vaak leuker). Mailen maar! nieuws@helvoirt.net

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *