KRANT OVER DE TOEKOMST VAN DE GEMEENTE HAAREN
C08WS37_1 AdvNieuwb_C.inddOp woensdag 27 of donderdag 28 mei valt bij u een krant van de gemeente op de mat. Die krant wordt bezorgd als bijlage bij de Leije
De toekomst van bestuur en organisatie en daarmee van de gemeente Haaren raakt gevoelige snaren in de samenleving. De gemeente vindt het van het grootste belang dat een helder en transparant proces wordt doorlopen. Daarom laten zij zich adviseren door een klankbordgroep van 12 inwoners. Zij adviseren over hoe de inwoners het beste kunnen worden betrokken bij het traject.
In de krant, die u volgende week ontvangt, staat een lijst met scenario’s voor de toekomst van de gemeente Haaren die de gemeente de moeite waard vindt om te onderzoeken, met daarbij de criteria waaraan deze verschillende mogelijkheden worden getoetst.
In de krant wordt aan u gevraagd om te kijken of u voor de lijst van scenario’s en criteria aanvullingen heeft. Via een antwoordkaart in de krant, of via de website kunt u reageren.
Vindt u het van belang om op de hoogte te blijven en betrokken te zijn? Let dan op de bijlage van de Leije van volgende week. Vanaf 27 mei is de krant ook digitaal beschikbaar via onze website. Eerder verschenen informatie over het toekomsttraject vindt u op www.haaren.nl/toekomst
AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER VOOR 2015-2016
Bestaande en nieuwe aanvragen ingediend vóór 1 juni 2015
Indien uw kind dit schooljaar gebruik maakt van het leerlingenvervoer, ontving u vorige week de brief voor het aanvragen van leerlingenvervoer voor het schooljaar 2015-2016.
Als bijlage bij deze brief ontving u het nieuwe aanvraagformulier en de schoolverklaring.
Dient u voor het eerst een aanvraag in, dan kunt u het aanvraagformulier en de schoolverklaring van de gemeentesite downloaden of telefonisch aanvragen.
Voor alle aanvragen leerlingenvervoer geldt dat u deze vóór 1 juni 2015 moet indienen.
Een aanvraag, die u voor deze datum indient, valt onder de huidige Verordening leerlingenvervoer 2012.
Geen, niet tijdig of onvolledige aanvragen
Indien wij geen, niet tijdig of een onvolledig aanvraagformulier voor het schooljaar 2015-2016 ontvangen kan de consequentie zijn dat er voor het nieuwe schooljaar geen besluit wordt genomen over het leerlingenvervoer. U dient dan zelf naar een oplossing te zoeken.
Aanvragen ná 1 augustus 2015
Mocht u ná 1 augustus 2015 de aanvraag indienen, dan willen wij u wijzen op de veranderingen die de invoering van de nieuwe Verordening leerlingenvervoer gemeente Haaren 2015 met zich meebrengt.
Zit uw kind/de leerling al op – of gaat hij/zij binnenkort of volgend schooljaar naar – het vso (voortgezet speciaal onderwijs), dan wordt er nog meer gekeken naar de mogelijkheden die uw kind heeft om niet met het taxivervoer naar school te gaan. De keuze voor onder andere de soort vergoeding/het vervoer ligt bij de ouder(s)/verzorger(s). Wij toetsen de na 1 augustus 2015 ingediende aanvragen aan deze nieuwe, vastgestelde verordening.
Besluit
Na ontvangst van de complete aanvraag beslist het college van burgemeester en wethouders binnen 8 weken. Op basis van een positief besluit wordt het leerlingenvervoer bekostigd en/of geregeld.
Meer informatie en/of aanvraag van formulier
Voor vragen neemt u contact op met Milia de Beer, op telefoonnummer (0411) 62 72 82 of via
e-mail: gemeente@haaren.nl.
Het aanvraagformulier vindt u op de gemeentelijke website door te:
– gaan naar www.haaren.nl;
– klikken op “digitale balie Haaren”;
– klikken op “producten en diensten”;
– typen bij trefwoord “leerlingenvervoer”;
– klikken op “leerlingenvervoer”;
– klikken op “formulier”.
RIOOLVERSTOPPING OPLOSSEN!
STORINGEN BINNEN DE BEBOUWDE KOM
De gemeente beheert het hoofdriool en de huisaansluitingen tot aan de perceelsgrens. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het riool tot aan de grens van uw perceel. Voor de riolering op uw eigen perceel bent u zelf verantwoordelijk. Op de perceelgrens (de grens tussen gemeentegrond en particuliere grond) ligt normaal gesproken een ontstoppingsstuk of ontstoppingsput.
Opgraven ontstoppingsstuk
Bij een verstopping graaft u als eigenaar het ontstoppingsstuk op om te kijken waar de verstopping is. Wanneer u dit zelf niet kunt, mag u uiteraard ook iemand anders vragen. De kosten van het opgraven vergoedt de gemeente niet en zijn voor uw rekening.
Ontstoppingsstuk staat droog
Als het ontstoppingsstuk (bijna) droog staat, dan betekent dit dat de verstopping zich op particulier terrein bevindt. De eigenaar is dan verantwoordelijk voor het verhelpen van de verstopping en de mogelijke kosten.
Ontstoppingsstuk staat vol water
Als het ontstoppingsstuk vol water staat, betekent dit dat de verstopping zich in het gedeelte van de leiding bevindt dat van de gemeente is. De gemeente is dan verantwoordelijk voor het verhelpen van de rioolverstopping. U neemt hierover contact op met de gemeente.
STORINGEN BUITEN DE BEBOUWDE KOM
Woningen in het buitengebied zijn veelal aangesloten op de drukriolering. Bij de drukriolering wordt afvalwater met behulp van een pomp onder druk afgevoerd. Aangezien de pomp en leidingen niet berekend zijn op de afvoer van hemelwater of drainage, mag geen hemelwater of drainage op de drukriolering aangesloten worden. U loopt het risico dat de rioolpomp bij hevige neerslag niet al het water kan verpompen met wateroverlast tot gevolg.
Als een pand is aangesloten op de drukriolering, dan staan er in de buurt van het pand een grijze of groene kast. In de meeste gevallen is op deze kast een sticker geplakt met de tekst “dit is een drukrioolgemaal van de gemeente Haaren”.. Om de storing op te lossen, dient u een melding via Meldpunt Haaren te maken. Geef in uw melding ook het nummer van de kast weer. Onze medewerkers van de buitendienst zullen op locatie de storing oplossen.
Kosten
Schakelt u zelf een ontstoppingsbedrijf of andere derde in voor werkzaamheden aan de riolering en het probleem ligt op gemeentegrond, dan zijn de kosten voor u. U bent namelijk de opdrachtgever.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *