Eind 1997 werd de gemeentebegroting 1998 gepresenteerd. De eerste productbegroting was een feit!  De VVD gaf, vanuit haar oppositierol, een visie op die begroting. Nu, 10 jaar later, willen wij u een paar citaten uit onze beschouwingen van toen, niet onthouden. 10 jaar productbegroting vormt een mooie aanleiding om eens terug te kijken en te vergelijken. VVD citaten 1998:

  • “Door de bedrijfseconomische benadering wordt beter onderscheid gemaakt tussen besturen op rationele en emotionele basis”.”
  • “De politieke geloofwaardigheid staat op het spel.”
  • “Het coalitieakkoord is, ten gevolge van een zeer wankele en zwakke financiële onderbouwing, rijp voor de papiervernietiger.”
  • “Steun aan dit collegeprogramma was niet verantwoord geweest.”
  • “OZB wordt als sluitpost gebruikt om financiële missers op te lossen.”

 De VVD stelde de begroting behoorlijk kritisch aan de kaak. Dat was nodig!Daarnaast deed de VVD suggesties om het tij te keren. Een paar voorbeelden:·         Schrappen van buitensporige financiële “testament verplichtingen” uit de tijd voor de herindeling.·         Diepgaand onderzoek starten naar de financiële situatie van gemeenschapshuizen.·         o.a. door privatiseren, rendabele voorzieningen creëren die recht doen aan de behoefte van onze inwoners.·         Inkrimping van het gemeentelijke apparaat.·         Verkoop van gemeentelijke landbouwgronden welke niet nodig zijn voor een actieve grondpolitiek.·         Inkoopvoordelen behalen door een kritisch inkoopbeleid.·         Taakstellend budgetteren. Het is aardig om te zien hoe deze zaken zich in de afgelopen 10 jaar, positief hebben ontwikkeld en nog steeds actueel zijn. Sinds de VVD deel uitmaakt van coalitie en college heeft zij de gemeentefinanciën ferm aangepakt. Haaren is, anno 2007, een gezonde gemeente met een realistische begroting voor de toekomst.  Haaren laat zich, met de begroting 2008 in het vizier, als volgt kenmerken:

  • Er is een stevige reserve die behoorlijke tegenslagen kan opvangen.
  • Een gezonde mix van bestaand en nieuw beleid vormen reële uitgangspunten voor besturen op hoofdlijnen.
  • Het startschot voor woningbouw en centrumplannen is gegeven.
  • De OZB is, en blijft, onderhevig aan slechts trendmatige verhoging.
  • De raad werkt optimaal, en vaak unaniem, samen en zet daarmee gezamenlijk de schouders onder Haaren.

 Natuurlijk moeten wij scherp blijven sturen op een goed evenwicht tussen lasten en baten. Daarom doet de VVD een beroep op alle partijen, inwoners, verenigingen, ambtelijke organisatie en college om gezamenlijk op te blijven trekken en verbeteringen te blijven nastreven zodat de situatie van 10 jaar geleden zich niet herhaalt…! Ton van de Ven, Wil van Pinxteren, Cees van der Ven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *