Slider1
slider2

Burgemeester van de Mortel, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

VUGHT/CROMVOIRT/HELVOIRT – 26 april 2023. Vanmiddag om 13.00 uur heeft Mevrouw mr. I.R. Adema, Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant, burgemeester Roderick van de Mortel de Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld.

Decorandus heeft zich zowel in zijn hoofdfunctie als in zijn nevenfuncties gedurende vele jaren onderscheiden. Bijna 30 jaar is betrokkene actief in lokale politieke en bestuurlijke functies.
Zo is decorandus sinds 2007 burgemeester van gemeente Vught. Van 2002 tot 2007 was hij wethouder financiën, economische zaken, duurzaamheid, cultuur en verkeer en locoburgemeester van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Gesteld kan worden, dat door zijn open en constructieve wijze van functioneren als burgemeester, decorandus ervoor heeft gezorgd dat de onderlinge verhoudingen verbeterden en de samenleving weer vertrouwen kreeg in de gemeentelijke overheid. Door middel van bemiddeling zijn door betrokkene tal van dossiers tot een goed einde gebracht. Denk hierbij aan de nieuwbouw van het Maurick College en sportclub Prins Hendrik, de totstandkoming van het cultureel centrum DePetrus en de complete herbouw en renovatie van het centrum.

Sinds 1 januari 2021 behoort Helvoirt bij de gemeente Vught en heeft betrokkene zich persoonlijk ingezet om de aanvankelijke scepsis, die er bestond bij de inwoners van Helvoirt, weg te nemen.
Als burgemeester van Vught heeft betrokkene zich langdurig en succesvol ingespannen voor het minimaliseren van risicovolle transporten van zware criminelen tussen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) te Vught en de extra beveiligde rechtbank te Amsterdam. Dit vervoer vond plaats in colonnes van gepantserde voertuigen die met verhoogde snelheid over de N65 reden en door de Vughtse woonwijken. Dit zorgde voor ernstige verkeersoverlast en grote veiligheidsrisico’s. Betrokkene heeft zich in de media, de Tweede Kamer der Staten-Generaal en bij diverse ministers sterk gemaakt voor het beperken van deze transporten en de komst van een extra beveiligde rechtbank binnen de EBI van de Penitentiaire Inrichting in Vught. Dit heeft in januari 2023 geleid tot het kabinetsbesluit om een kleine zittingszaal in Vught te realiseren.

In samenwerking met de provincie Noord-Brabant zette betrokkene zich in voor een goede, duurzame oplossing voor de rijksinfrastructuur. In Vught komen de A2, de N65 en twee drukke spoorlijnen samen en de verwachting is dat het in de toekomst nog veel drukker wordt op de weg en het spoor. De veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid staan hiermee onder grote druk.
Betrokkene is erin geslaagd de belangen van Rijk, provincie en gemeente te combineren en om bestuur en inwoners samen te laten optrekken. In tegenstelling tot veel andere gemeenten heeft Vught zich nooit verzet tegen de Rijksplannen, maar wel compensatie geëist voor de negatieve gevolgen. Rijk en provincie hebben honderden miljoenen euro uitgetrokken voor bovenwettelijke maatregelen voor Vught.
De burgemeester wordt getypeerd als een bruggenbouwer, verbinder en zeer geliefd burgervader, die analytisch en strategisch sterk te werk gaat. Bescheiden maar altijd aanwezig, met belangstelling voor iedereen.

Ondanks zijn drukke werkzaamheden, ontplooit/ontplooide hij daarnaast o.a. de volgende nevenactiviteiten op maatschappelijk gebied (in chronologische volgorde):

1994-2002 Commissielid (1994-1996) en raadslid (1996-2002) van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast was betrokkene lid van de commissie voor Beroep en Bezwaar.

2002 – 2007 Lid van de commissie Cultuur en de commissie Financiën (2002-2007) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Daarnaast was betrokkene lid van de commissie Asielzaken (2008-2018).

2004-heden Actief lid en procurator (2009-2016) van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s-Hertogenbosch (140 leden), een van de oudste oecumenische gezelschappen in Nederland. Als procurator was hij belast met de zorg in en rond het Zwanenbroedershuis en heeft hij zich ingespannen voor de financiering van de grootschalige renovatie en de Jeroen Bosch- tentoonstelling. Deze schilder was lid van de Broederschap. Sinds 2020 is decorandus voorzitter van de commissie Werving en Admissie.

2005 – 2020 Bestuurslid van de Stichting Vrienden Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch.

2005 – heden Voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting Huizinghe De Loet te ‘s-Hertogenbosch. Doel van de stichting is het in stand houden van het historische huis en de wetenschappelijke inventarisatie en de ontsluiting van de collecties.

2006 – 2018 Algemeen bestuurslid, dagelijks bestuurslid en vicevoorzitter van de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG). De VBG is een platform voor raadsleden, burgemeesters, wethouders, griffiers en secretarissen, ten einde de kwaliteit van het besluitvormingsproces in de provincie te bevorderen.

2007 – 2017 Lid van de raad van advies van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, een bestuursorganisatie voor voortgezet onderwijs.

2007 – heden Lid (2007-2015) en voorzitter (sinds 2015) van het dagelijks bestuur van het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch, een voormalig samenwerkingsverband tussen de centrumstad ’s-Hertogenbosch en de omliggende gemeenten. De laatste jaren beperkt het Stadsgewest zich tot de activiteiten rondom de afvalstortplaats Vlagheide in de voormalige gemeente Schijndel.

2008 – 2022 Bestuurslid en voorzitter van de International Vocal Competition ‘s-Hertogenbosch, een van de oudste klassieke zangconcoursen van de wereld.

2008-heden Voorzitter van de Stichting Landgoed Baest. De stichting beheert de historische buitenplaats Baest. Mede dankzij betrokkene is in 2010 een convenant gesloten met het Brabants Landschap, Waterschap De Bommel, Bosgroep Zuid, de gemeente Oirschot en de provincie Noord-Brabant, teneinde een duurzame ontwikkeling van het landgoed te waarborgen.

2008-heden Voorzitter van de Stichting Vrienden Hospice De Duinsche Hoeve te Rosmalen. Betrokkene heeft er mede voor gezorgd dat de hospice ook voor de toekomst beschikt over voldoende financiële middelen.

2009-heden Bestuurslid en voorzitter (sinds 2021) van de Stichting Het Pand, het voormalig Zusters van Orthen Klooster. De stichting is belast met het beheer en de exploitatie van een 15e eeuws refter te ’s-Hertogenbosch.

2009-2013 Vicevoorzitter van de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

2010-2019 Voorzitter van de Provinciale Commissie Boomfeestdag. Het doel van de Stichting Nationale Boomfeestdag is om kinderen meer inzicht, kennis en begrip voor bomen bij te brengen.

2010-heden Voorzitter van de Stichting Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest. Deze natuurbegraafplaats is gelegen op Landgoed Baest.

2010-heden Bestuurslid van het Brabants Landschap.

2013-2018 Lid van de redactie van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging.

2013-heden Voorzitter van de Heijmstichting. De stichting is in het leven geroepen door de gemeente Vught met het doel het doelvermogen te beheren dat reeds lang onder dezelfde naam binnen de gemeente bestond. De stichting ondersteunt diverse activiteiten voor ouderen.

2014-heden Bestuurder van de Stichting Kikvorschen Fonds. Deze stichting heeft onder andere ten doel het vergaren van middelen ter ondersteuning van de Komische Folkloristische Fanfare De Kikvorschen.

2015-heden Adviseur van de Studiekring Thomas More s-Hertogenbosch.

2015-heden Oprichter en voorzitter van het Jeugdfonds Vught. Jeugdfonds Vught heeft als doel (projecten van) jeugdorganisaties uit Vught, of jeugdige individuen, financieel te ondersteunen.

2016-heden Ministerieel toezichthouder namens het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de Stichting Jachtexamens. De Stichting Jachtexamens is belast met het organiseren en afnemen van de examens ‘Jacht met een geweer’, ‘Jacht met één of meer jachtvogels’ en ‘Jacht met een eendenkooi’.

2017-2020 Penningmeester van de Stichting Geschiedenis Bossche Sociëteiten. Deze stichting had tot doel geschiedkundige werken mogelijk te maken over de cultuur en de cultuurhistorie van enkele verenigingen uit ’s-Hertogenbosch.

2018-heden Voorzitter van de Stichting Amadeiro Fonds. De stichting heeft ten doel de bevordering van een waardige carnavalsviering in ’s-Hertogenbosch, in het bijzonder door het scheppen van mogelijkheden ten aanzien van aankoop, onderhoud, beheer en exploitatie van gebouwen en andere vermogensobjecten ten dienste van de Stichting Oeteldonkse Club van 1882.

2019-heden Lid van het dagelijks bestuur van het Brabants Historisch Informatie Centrum, het centrum voor geschiedenis en genealogie van Noord-Brabant.

2021-heden Voorzitter van de Vereniging Sociëteit Casino. De vereniging organiseert elk seizoen acht voorstellingen voor haar leden in Theater aan de Parade of op andere culturele locaties.

2022-heden Voorzitter van de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren, een samenwerkingsverband van Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten, de Federatie Particulier Grondbezit, Landschappen, het Rijksvastgoedbeddrijf en Natuurnetwerk Gemeenten.

De heer Van de Mortel heeft een belangrijke bijdrage geleverd, al dan niet gerelateerd aan de hoofdfunctie, ten bate van de samenleving.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *