Door: Belangengroep Toekomst Haaren                 Helvoirt 23 november 2016

Bestuurlijke Toekomst Haaren in relatie tot programma “Veerkrachtig Bestuur” aan Mevrouw M. Spierings

Geachte mevrouw Spierings,
De Belangengroep Toekomst Haaren is verheugd met de proactieve inmenging van de Provincie Noord-Brabant middels het inzetten van een procesbegeleider, om te komen tot een concrete datum voor het opsplitsing van de Gemeente Haaren en de bestuurders van de gemeente bij te staan om het genomen besluit ten uitvoer te brengen. Als Belangengroep willen wij u bedanken voor uw glasheldere en kordate uiteenzetting tijdens de ingelaste raadsvergadering van dinsdagavond 8 november jl..
U gaf tijdens uw betoog in de vergadering aan, dat het haalbaar is om de datum van opsplitsing op 01 januari 2020 te stellen. Wij vroegen ons af of het technisch haalbaar is om te streven naar 01 januari 2019? In zulks geval kunnen de gemeenteraadsverkiezingen in Haaren, Boxtel, Vught en Oisterwijk met een half jaar worden uitgesteld in plaats van anderhalf jaar.
Op 21 April 2016 besloot na veel tumult de raad van de gemeente Haaren het volgende:
1. Als toekomstperspectief vast te stellen, dat de gemeente opsplitst op het moment dat voor alle dorpen een toekomstbestendige en bestuurskracht ge oplossing voorhanden is. Voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt worden eerst de inwoners geraadpleegd. Bij de opsplitsing is draagvlak bij de inwoners een belangrijk onderdeel.
2. Het college voor de tussenliggende periode een aantal kaders mee te geven, namelijk: Volg de ontwikkelingen bij alle buurgemeenten en rapporteer eenmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad, of eerder als daartoe aanleiding toe is;
I. Blijf in gesprek met en volg actief de ontwikkelingen bij alle buurgemeenten en rapporteer eenmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad en informeer de inwoners of eerder als daartoe aanleiding toe is;
II. Blijf in gesprek met en volg actief de ontwikkelingen bij de provincie en rapporteer eenmaal per half jaar terug aan de gemeenteraad en informeer de inwoners of eerder als daartoe aanleiding toe is;
III. Ga door met samenwerking met gemeenten in de regio, maar ga daarbij alleen samenwerkingsverbanden aan, die bijdragen aan een toekomstige opsplitsing of die daaraan niet in de weg staan en ga bij het aangaan van samenwerkingsverbanden het gesprek aan wat een toekomstige opsplitsing van de gemeente Haaren kan betekenen voor de samenwerking.;
IV. Maak in relatie tot het toekomstperspectief keuzes in de organisatie met het oog op verbeteren van kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid en beheersing van kosten.
Echter de uitvoering van dit Raadsbesluit van 21 april 2016 door het Haarens College laat ons inziens te wensen over:
1. De halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het proces ten behoeve van de Raad en de Haarense inwoners is niet uitgevoerd. Wij vragen ons af waarom deze opdracht van de Gemeenteraad aan het College niet is opgevolgd.
2. De Commissaris van de Koning Dhr. van de Donk heeft in zijn schrijven van 9 mei 2016 nadrukkelijk aangedrongen om de “Belangengroep Toekomst Haaren” bij het vervolgproces van opsplitsing te betrekken. Echter tot op heden is daar door het college van de gemeente Haaren geen gehoor aan gegeven.
3. Ook maken wij ons zorgen over het actief in gesprek blijven met en het actief volgen van de ontwikkelingen bij alle buurgemeenten, één en ander werd pijnlijk duidelijk tijdens de ingelaste raadsvergadering van 8 november jl., waar u zelf getuige van was. Geconcludeerd kan worden dat het Haarens college tot op de dag van vandaag totaal niet op de hoogte is van de door de buurgemeentes opgestelde toekomstvisies.
1. “Ga door met samenwerking met gemeenten in de regio, maar ga daarbij alleen samenwerkingsverbanden aan, die bijdragen aan een toekomstige opsplitsing of die daaraan niet in de weg staan en ga bij het aangaan van samenwerkingsverbanden het gesprek aan wat een toekomstige opsplitsing van de gemeente Haaren kan betekenen voor de samenwerking.”; Echter constateren wij dat het college van de gemeente Haaren wel degelijk samenwerkingsverbanden aangaat die opsplitsen in de weg staan.
2. Men is het er over eens dat het proces van opsplitsing van onderop en op basis van breed draagvlak inhoud gegeven dient te worden. De Commissaris van de Koning Dhr. van de Donk schrijft zelfs expliciet “Het is daarom goed dat de gemeenteraad heeft uitgesproken dat het belangrijk is om met de burgers in gesprek te blijven over dit onderwerp”. Echter tot op heden is het oorverdovend stil gebleven vanuit de gemeente Haaren en heeft het meer weg van een monoloog dan een dialoog.
3. Het Haarens college schrijft telkenmale dat men graag “blijvend in gesprek” wenst te zijn met de inwoners en de bedrijven in alle dorpen van de Gemeente Haaren. Wij vragen ons af waarom dit telkenmale een holle frase blijkt. De inwoners en de bedrijven worden totaal genegeerd.
4. De provincie Noord-Brabant bood openlijk steun aan inzake het te doorlopen proces van opsplitsing. Het college van de gemeente Haaren gaf op 8 november aan dat zij middels een raadsbesluit Gedeputeerde Staten nog zou laten weten op welke wijze zij invulling zou willen geven aan de toegezegde procesbegeleider. Echter op de raadsvergadering van 24 november staat dit punt niet eens geagendeerd, hetgeen bij ons vragen oproept over de betrokkenheid en wil tot samenwerking van het college.
Het moge duidelijk zijn dat de Belangengroep Toekomst Haaren zich zorgen maakt en graag betrokken wil worden bij het proces van opsplitsing. Wij zijn dan ook benieuwd wie door Gedeputeerde Staten benoemd gaat worden als procesbegeleider.
Samen met de buurgemeenten de stip op de horizon vaststellen voor opsplitsing, zodat zo spoedig mogelijk gewerkt kan worden aan het gewenste toekomstperspectief voor de vier dorpen, met oog voor de kwaliteit van leefbaarheid en de economische-/sociale uitdagingen die op ons afkomen.
Belangengroep Toekomst Haaren staat voor een open en transparante dialoog. Om die reden sturen wij een afschrift van deze brief naar de stakeholders in dit proces.
Met vriendelijke groet,
Belangengroep Toekomst Haaren
www.ToekomstHaaren.nl

http://www.toekomsthaaren.nl/
zie-reactie
 

5 Comments

Avarage Rating:
 • 0 / 10
 • Peter , 25 november 2016 @ 13:46

  De Gemeenteraad heeft op donderdagavond 24 november een wijs besluit genomen. Haaren splitst op, maar wil daarvoor het ingezette zorgvuldige proces vervolgen. Vanaf 1 december gaat de Provincie samen met de Raad hiermee aan de slag. Met de Provincie als opdrachtgever wordt er een Procesadviseur aangesteld. Deze Procesadviseur voorziet de Gemeenteraad van advies primair op het te doorlopen proces om de komen tot opsplitsing en stelt tevens de datum van opsplitsing voor. Naar verwachting wordt het opsplitsingsproces hierdoor niet meer op de lange baan geschoven.

 • Jan , 25 november 2016 @ 21:32

  Het blijft natuurlijk de vraag wat de gemeenteraad doet met het advies van de procesadviseur. Als daarin een datum van 1 januari 2019 genoemd wordt dan is de kans groot dat men het advies naast zich neerlegt.
  Wil van Pinxteren noemde gisteren een datum van 1 januari 2022 en namens Samenwerking95 werd op 8 november al gesproken over een datum ergens tussen 2050 en 2060.
  Ik ben nog niet overtuigd van de intenties van de gemeenteraad.

 • Eric van den Dungen , 26 november 2016 @ 14:41

  Anonieme Jan. Voordat we weer in een hele polemiek belanden, even voor de helderheid:
  Peter Dirks noemde in de extra raad met de gedeputeerde 1 januari 2019 als gewenste en mogelijke datum zoals de Belangengroep dat al langer deed. Dat kan dus blijkbaar helemaal niet. De gedeputeerde heeft klip en klaar opnieuw gezegd dat 1 januari 2019 niet kan en 1 januari 2020 theoretisch de eerst mogelijke opsplitsingsdatum is.
  Vraag mij niet waarom ze theoretisch zei maar ze zei het. Zal wel iets met wettelijke procedures zijn.
  Wil van Pinxteren noemde dodag de datum 1 januari 2022 niet. Eerst noemde hij 1 januari 2023, en later 31 december 2022. 1 januari 2023 staat ook in zijn motie.

  • Jan , 27 november 2016 @ 10:00

   Hallo Eric,
   1 januari 2019 kan natuurlijk wel als de zaak op alle fronten voortvarend wordt aangepakt. Waar een wil is is een weg. Dat het nu niet makkelijk meer is is natuurlijk iets anders. En hoe langer jullie blijven treuzelen met de besluitvorming hoe moeilijker het zal worden. De wens van de inwoners is natuurlijk al twee jaar duidelijk.
   In de motie van Van Pinxteren staat geen 1 januari 2023 maar 31 december 2022. Lees er de motie nog maar eens op na. Zoals jij er nu 1 januari 2023 van maakt heb ik er 1 januari 2022 van gemaakt. Sorry hoor.
   Omdat 1 januari een normale datum van herindeling is en niet 31 december blijft het natuurlijk de vraag wat Van Pinxteren bedoelt. 31 december 2022 zal het in ieder geval niet worden.

 • Anne , 26 november 2016 @ 18:32

  Het zal 1 januari 2019 worden. Als de voorstanders tenminste de koppen bij elkaar steken en voor de verkiezingen van begin 2018 een brede politieke partij HO! (Haaren Opsplitsen!) oprichten en ervoor zorgen dat die een meerderheid krijgt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *