Slider1
slider2

Beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Door PvdA/GroenLinks

HELVOIRT/CROMVOIRT/VUGHT – 26 februari 2024. In de commissievergadering van 22 februari stond de beleidsnotitie `Vrijkomende Agrarische Bebouwing gemeente Vught 2024′ op de agenda.

Met deze beleidsnotitie kiest Vught voor een nieuwe koers. Gebiedsgericht, met duidelijkheid over passende en niet passende vervolgfuncties. Met ruimte voor maatwerk en duidelijkheid over hoe het proces eruit ziet en welke stappen moeten worden doorlopen.

De beleidsnotitie heeft een duidelijk toepassingsbereik. Het beleid heeft betrekking op functieveranderingen op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties waarbij de agrarische functie verdwijnt.

Helder afwegingskader
Met het vaststellen van de beleidsnotitie ontstaat een helder afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, met ruimte voor initiatieven passend in hun omgeving.

Niet iedere ruimtelijke ontwikkeling (vervolgfunctie) past op iedere plek in ons buitengebied. In elke gebiedszone spelen andere opgaven, liggen andere kansen en iedere gebiedszone heeft daarmee een eigen perspectief voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met de keuze voor een gebiedsgerichte benadering zorgen we ervoor dat de juiste vervolgfuncties op de juiste plek in ons buitengebied landen. Maar ook dat nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen niet conflicteren met opgaven, doelstellingen en kansen in het gebied maar juist aansluiten op de aanwezige kwaliteiten.

Wat wij ervan vinden
Als PvdA-GroenLinks vinden we dat een goede zaak. Het buitengebied van Vught, Helvoirt en Cromvoirt is een uniek landschap. Doordat er geen grote ruilverkaveling heeft plaatsgevonden is het kleinschalige karakter behouden en dat moet zo blijven!

We hadden net als meerdere fracties de vraag gesteld of ook niet naar Vrijkomende Agrarische Gronden gekeken moet worden. Het antwoord daarop was dat de komende periode in diverse verbanden wordt gewerkt aan beleid voor vrijkomende agrarische gronden. Dit gebeurt in provinciaal en regionaal verband, in de Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak (GGA’s) en het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Als gemeente willen we hierop vooruitlopend geen eigen beleid formuleren dat hier mogelijk niet op aansluit. Om deze reden is gekozen om het beleidskader voor VAB te beperken tot de functieverandering van de bebouwing.

Het participatieproces is goed verlopen. Alle deskundige en relevante partijen hebben daar in onze ogen aan deelgenomen.

Graag meer aandacht voor woningbouw
Wel hadden we een aantal vragen en opmerkingen. We zouden graag meer mogelijkheden zien voor woningbouw. Dus niet alleen in de gebieden waar al concentraties van woningen zijn, maar bij alle vrijkomende agrarische bebouwing de mogelijkheid om een aantal woningen te bouwen. Om zo een bijdrage te leveren aan de huidige woningtekorten.

We vinden het zeer belangrijk dat er bij de afweging om een omschakeling toe te staan er aandacht is voor de verkeersaantrekkende werking van de nieuwe activiteit(en). De verkeersdrukte in de kommen van Helvoirt en Cromvoirt is al te hoog, voorkomen moet worden dat dit verder toeneemt. Dit dient dus een belangrijke afweging te zijn bij het maatwerk!

Verder zouden er geen grootschalige ontwikkelingen van horeca en recreatie moeten plaatsvinden. Binnenspeeltuinen en dergelijke horen niet in het buitengebied.

Kortom een goede beleidsnotitie, veel beter dan het huidige beleid Vrijkomende Agrarische bebouwing. Met name de indeling in 5 zones met ieder hun eigen karakter en op basis daarvan een op de landschapskwaliteiten aangepast beleid en ontwikkelingsmogelijkheden spreekt ons aan. Ook dat er mogelijkheden geboden worden voor maatwerk biedt de agrariër mogelijkheden om te schakelen naar een nieuwe functie die aansluit bij zijn wensen. Door de duidelijke kaders die gesteld zijn zal dit niet leiden tot ongewenste situaties. Bovendien dient over elke functiewijziging een besluit genomen te worden door de gemeenteraad en kan daar dus ook een afweging gemaakt worden om de wijziging wel of niet toe te staan.

De vijf zones nader bekeken

Zone 1: de Gement Zone 1 betreft het open beemdenlandschap van De Gement, waar de openheid van het landschap en de aanwezige natuurwaarden belangrijke kwaliteiten zijn. In deze zone worden in beginsel minder mogelijkheden geboden voor behoud (of herbouw) van grotere oppervlakten bedrijfsbebouwing.

Zone 2: Agrarisch landschap en beekdalen met groenblauwe waarden Zone 2 bestaat uit het beekdallandschap en de omliggende gronden met groenblauwe waarden. Transformatiemogelijkheden zijn hier ruimer dan in zone 1. In deze zone zijn, vanwege de groenblauwe waarden (en de link met het bodem- en watersysteem) minder intensieve activiteiten en functies passend.

Zone 3: Agrarisch landschap en beekdalen zonder groenblauwe waarden In zone 3 liggen de gronden zonder groenblauwe waarden, die onderdeel zijn van het gemengd landelijk gebied. In deze zone zijn intensievere functies en activiteiten voorstelbaar en kan in vergelijking met de andere zones een grotere oppervlakte aan bedrijfsbebouwing benut worden voor (een) nieuwe vervolgfunctie(s).

Zone 4: de landgoederenzone Zone 4 wordt gevormd door de landgoederenzone, zuidelijk en oostelijk van de kern van Vught. Qua mogelijkheden is zone 4 vergelijkbaar met zone 2. Het toevoegen van kleinschalige maatschappelijke en recreatieve functies en activiteiten als nieuwe economische drager in de landgoederenzone is voorstelbaar.

Zone 5: de Loonse en Drunense Duinen Zone 5 ligt ten westen van Cromvoirt, en is gelegen tegen de Loonse en Drunense Duinen. Net als in zone 1 spelen natuurwaarden hier een belangrijke rol. Ook hier zijn in beginsel minder mogelijkheden om grotere oppervlakten aan vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing te behouden. Daarnaast ligt er in deze zone een belangrijke opgave op gebied van verkeer. De mogelijkheden voor vervolgfuncties met een grote verkeersaantrekkende werking zijn hierdoor zeer beperkt.

Als je interesse hebt om de volledige beleidsnotitie te lezen, dan vind je die hier.

Download onze gratis app

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *