Gedeputeerde staten van de provincie Noord Brabant
t.a.v. mevr A.Spierings
Belangengroep Toekomst Haaren
Op 9 mei 2016 ontvingen wij in antwoord op ons schrijven van 8 april 2016 een schrijven van de voorzitter van Gedeputeerde Staten, de Commissaris van de Koning de heer Van de Donk, aangaande de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haaren.
In dat schrijven gaf de heer Van de Donk aan dat onze betrokkenheid en bezorgdheid prima past bij het programma “Veerkrachtig Bestuur” en gaf daarbij aan de schriftelijke reactie van de gemeente Haaren af te wachten.
Wij, als burgers en ondernemers van/in de gemeente Haaren willen de gedeputeerde graag ook onze visie geven.
De Belangengroep Toekomst Haaren heeft een manifest opgesteld welke staat op www.toekomsthaaren.nl.
Half mei 2016 werd door de provincie de gemeente in een brief gevraagd haar zienswijze kenbaar te maken over ‘(Veer)krachtig bestuur: de stand van zaken en hoe verder’.
Via twee lijnen wil het college invulling geven aan dit verzoek; namelijk binnen het verband van ‘Vijf van de Meierij’ en door het proces over de bestuurlijke en organisatorische toekomst van de gemeente Haaren.
Het verband van ‘Vijf van de Meierij’ is voor de bevolking van Haaren totaal geen optie. Deze zinspeling van het college is prediken voor eigen parochie.
Uit de talloze onderzoeken die de afgelopen jaar met gemeentelijk belastinggeld zijn bekostigd is deze optie absoluut niet naar voren gekomen.
Dan het proces over de bestuurlijke en organisatorische toekomst van de gemeente Haaren. Het College van de gemeente Haaren maakt niet echt aanstalten om actief bezig te gaan met de noodzakelijke bestuurlijke verandering. Sterker nog na talloze onderzoeken en gesprekken in de regio wordt nu de conclusie getrokken dat “Er zijn geen sociale, ruimtelijke of economische opgaven zijn die het nu noodzakelijk maken de gemeente op te splitsen“. Dit bevreemd ons zeer daar op 20 november 2014 het College nog van mening was dat er per direct een ambtelijke samenwerking moest plaatvinden.
Wij kunnen dan ook niet anders concluderen dan dat het college helemaal geen initiatief wil ontplooien om de gemeente op te splitsen, men neemt een afwachtende houding aan welke haaks staat op de overduidelijke wil van een meerderheid van de inwoners en ondernemers van/in de vier dorpen in de gemeente Haaren. En dat het genomen raadsbesluit van 21 april 2016 waarin vooral de nadruk is gelegd op AKTIEF niet wordt opgepakt.
Het college legt zelfs de vraag terug en vraagt “Hoe kijkt u als provincie aan tegen ontwikkelingen in de regio en bij buurgemeenten voor zover dit relevant is voor de toekomst van de gemeente Haaren?“.
Het college stelt dat : “De opgave is om op het juiste moment in actie te komen. Graag treden wij verder met u in overleg om uitvoering te geven aan het raadsbesluit en een bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige en bestuurskrachtige inrichting van het openbaar bestuur in dit deel van Brabant”. Voor de burgers van de gemeente Haaren is deze constatering een dooddoener, men heeft middels 4.000 handtekeningen al overduidelijk laten blijken wat men wil. De wens van opsplitsing kwam ook duidelijk naar voren uit de bewonersbijeenkomsten die in elke dorpskern gehouden zijn. Ook de uitkomsten van de poll op de gemeentesite wees in dezelfde richting. Evenals de conclusies en adviezen opgesteld door bureau Wagenaar/Hoes, die maanden onderzoek hebben gedaan en afstemmingen met de door de gemeente Haaren ingestelde Brede Klankbordgroep.
Het college had in een eerder concept reactie naar de provincie de volgende alinea opgenomen. Wij vragen de u een regierol te vervullen en heldere keuzes te maken in welke vormen van samenwerking wel en welke niet bijdragen aan een toekomstbestendige en bestuurskrachtige inrichting van dit deel van Brabant. Beweging en keuzes zijn nodig voor de realisatie van de visie van de gemeente Haaren.
Echter in de definitieve versie is deze zinsnede alsnog verwijderd.
Als inwoners en ondernemers van de gemeente Haaren (met een grote achterban), hebben wij de gedeputeerde gevraagd die regierol op te pakken en actief toe te zien op een goede, voortvarende uitvoering van het genomen besluit van de gemeente om zo snel als mogelijk de gemeente op te splitsen, zodat zo spoedig mogelijk gewerkt kan gaan worden aan het gewenste toekomstperspectief voor de vier dorpen met oog voor de kwaliteit op het terrein van leefbaarheid en de economische-/sociale uitdagingen die op ons afkomen.
Belangengroep Toekomst Haaren staat voor een open en transparante dialoog. Om die reden stuurden wij een afschrift van de brief aan de stakeholders, de gedeputeerde en de Commissaris vd Koning, welke 13 juli naar Haaren komt om over dit proces te spreken.
Belangengroep Toekomst Haaren
www.ToekomstHaaren.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *