Het positivisme kent geen grenzen als je de reacties van de coalitiepartijen leest in De Leije van 31 oktober j.l. Een korte bloemlezing hieruit: De VVD klopt zich op de borst als het gaat om de gezondmaking van de gemeentefinanciën. Zij zijn het geweest die de financiën ferm hebben aangepakt en vergeten gemakshalve te vertellen dat daar ook andere partijen bij betrokken zijn geweest en dat ook de Haarense burgers, in de vorm van een explosieve lastenstijging, een grote bijdrage hebben geleverd.Het CDA prijst zich gelukkig in het bezit te zijn van rekenmeesters met een vooruitziende blik. Zij zijn het immers geweest die de VVD bij de vorige begrotingsbehandeling hebben teruggefloten en vastgehouden hebben aan een OZB-stijging van 2% i.p.v. de 3% die het College voorstelde. Met rekenen had dit volgens ons niets te maken, wel met het simpel vasthouden aan een afspraak die in het coalitie-programma van 2006 is gemaakt.Progressief ’96 is erg gelukkig met haar wethouder, Carine Blom. Naast een groot aantal successen, die wij, maar misschien ligt dat aan ons, niet allemaal hebben meegekregen, is Carine Blom er zelfs in geslaagd om de bureaucratie terug te dringen. Een uniek moment in de geschiedenis van de gemeente Haaren. Vergeten is te vermelden dat de wethouder nog niet geslaagd is in haar belangrijkste opdracht: het vastgesteld krijgen van een WMO-beleidsplan voor 1 januari 2008.  U zult begrijpen dat Samenwerking ’95 wat genuanceerder tegen een aantal zaken aankijkt. Aan de hand van de belangrijkste speerpunten in ons verkiezingsprogramma van 2006, te weten de gemeentefinanciën, het voorzieningenniveau en bouwen, willen wij graag, in vogelvlucht en op grote lijnen de begroting voor 2008 met u doornemen. Gemeentefinanciën: Door een consistent gevoerd financiëel beleid gedurende de afgelopen 6 jaar, de bijdrage van de Haarense burgers in de vorm van hogere gemeentelijke lasten en incidentele baten zoals bijvoorbeeld de opbrengst uit de verkoop van Intergas-aandelen lijken de gemeentefinanciën structureel op orde. Wel heeft Samenwerking in de meerjarenramingen geconstateerd dat het resultaat voor een belangrijk deel afhankelijk is van de opbrengsten uit de diverse woningbouwprojecten. Nog nooit eerder is de directe relatie tussen woningbouw en gemeentefinanciën zo naar voren gekomen als in deze meerjarenbegroting. Gelet op de resultaten die tot heden geboekt zijn op het terrein van de woningbouw, hoeven wij waarschijnlijk niemand te overtuigen van het feit dat waakzaamheid geboden blijft. Voorzieningenniveau: Zoals bij u waarschijnlijk bekend, is Samenwerking voorstander van een passend voorzieningenniveau in al onze dorpen. Ook is Samenwerking voorstander van het behoud van de eigenheid van al onze dorpen. Dit betekent voor ons voorzieningen op maat gesneden naar het karakter en de vastgestelde behoeftes van ieder dorp, dit alles natuurlijk binnen de vastgestelde, financiële, gemeentelijke kaders. Samenwerking maakt zich zorgen omtrent het centrumplan Helvoirt. In dit verband bestaat de eigenheid van het dorp Helvoirt erin, dat hier sprake is van een, historisch gegroeide, totaal andere accommodatiestructuur dan in de andere dorpen van onze gemeente. Ook hier pleit Samenwerking voor een aanpak ‘op maat’. Wij zullen de ontwikkelingen rondom het centrumplan Helvoirt op de voet blijven volgen. Zoals eerder aangegeven zijn wij teleurgesteld in het uitblijven van een beleidsplan WMO. In dit verband scharen wij ons volledig achter de reactie van het CDA hieromtrent: Voer uitgebreid overleg met belanghebbende organisaties. Gemeente én burgers moeten er zich beide wel bij bevinden.  Samenwerking hecht eraan nog eens te memoren dat de ‘pilots afvalinzameling’ niet uit de koker van Samenwerking komen. Samenwerking is en blijft voorstander van het behoud van mobiele milieustraten in Esch en Helvoirt en een brenglocatie in Biezenmortel.  Bouwen: Bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Dat is, ook wat ons betreft, het motto voor 2008. Met het masterplan ‘bouwen’ is er veel extra geld beschikbaar gekomen voor een versnelling in onze woningbouwplannen. De werklust en het enthousiasme van Jan Brenninkmeijer werken aanstekelijk. Wat ons betreft mag er echter niet voorbijgegaan worden aan het feit dat echte resultaten, vooralsnog, uitblijven. Vooruit, met WOB-Cello lijkt het nu echt iets te gaan worden en door de inzet van een aantal attente en actieve Biezenmortelnaren zal ook Slijkhoef II, hopelijk nog in 2008, aan snee komen. Voor het overige zijn  er tot heden, geen tastbare resultaten geboekt. Het is te vroeg om Jan Brenninkmeijer daar nu al op af te rekenen. Dat zou unfair zijn. Samenwerking weet als geen ander hoe complex en tijdrovend de trajecten voor woningbouw in onze gemeente kunnen zijn.  De ambitieuze CDA-bemanning, zoals ze zichzelf noemen, heeft een bijnaam voor Jan Brenninkmeijer verzonnen. Men noemt hem ‘Lange Jan’, analoog aan de sprookjesfiguur die met zijn lange nek over De Efteling uitkijkt. Volgens het CDA kijkt deze reikhalzend uit naar tastbare resultaten op het gebied van de woningbouw. Wat ons betreft steekt hij zijn lange nek ook echt uit voor het door hem gevoerde beleid. Laat 2008 maar gerust het jaar van Jan Brenninkmeijer worden.. Als de wethouder er in slaagt zijn ambitieuze plannen te realiseren zal hij op een schild worden rondgedragen in al onze dorpen. Indien hij er niet in slaagt om, binnen afzienbare tijd, tastbare resultaten te presenteren, zal hij, net als zijn voorgangers in deze positie op het uitblijven van resultaten worden afgerekend. Het eerste afrekenmoment zal, wat ons betreft, de begrotingsbehandeling 2009 in november 2008 zijn. Op dat mo
ment zal er een aanvang genomen moeten zijn met het stapelen van stenen. Ons referentiekader hierbij is de planning van de wethouder zelf. Deze planning voorziet voor 2007 en 2008 in de start van een zevental projecten; Slijkhoef II in Biezenmortel, Weiakker en Santa Monica in Esch, Wijngaert III, Melkfabriek en Boerenbond in Haaren en WOB/Cello in Helvoirt..
 In het verlengde van de woningbouwplannen komt de roep om een goed toewijzigingsbeleid natuurlijk sterk naar voren. Samenwerking kan hier kort over zijn. Samenwerking vindt dat bij de eerste bouwplannen in elk dorp van onze gemeente, de woningen, bij voorkeur, bij de inwoners van betreffend dorp terecht moeten komen. Algemeen: Het College is behoorlijk tevreden over de wijze waarop zij met haar burgers communiceert. Samenwerking ontvangt toch steeds signalen uit de burgerij die deze tevredenheid niet direct uitstralen. In zijn algemeenheid constateren wij dat er nogal wat kritiek uit de bevolking komt als het gaat om de dienstverlening van onze gemeente. Die kritiek is te duidelijk aanwezig om deze af te doen met de dooddoener ‘men heeft altijd kritiek op de gemeente en dit zal waarschijnlijk altijd wel zo blijven’. Wij beseffen dat deze kritiek niet wordt ondersteund door de uitkomsten van een klanttevredenheidsonderzoek onder de bezoekers van ons gemeentehuis. Wij willen van partijen graag weten wat men vindt van een breder klanttevredenheidsonderzoek, waarbij de respondenten niet beperkt zullen blijven tot de klanten die aan de balie verschijnen.    Tenslotte: Noël Suurmejer, fractievoorzitter van het C.D.A., heeft in de vorige raadsperiode, toen hij nog commissielid was, eens zijn ergernis uitgesproken over de wijze waarop het toenmalige College communiceerde via het lijfblad van de gemeente ‘De Leije’. De waarheid gebied ons te zeggen dat we toen absoluut niet begrepen wat hij bedoelde. Inmiddels hebben wij meer begrip gekregen voor zijn toenmalige ergernis.  Helvoirt,  31 oktober 2008

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *